23:28

23:28

23:22

23:01

23:00

22:57

22:26

21:53

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އިތުރު ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވޭ. އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދަނީ. ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ނެތް ކަން ޔަގީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ.

21:32

ޑރ. މޫސާ މުރާދު: އެންމެން އެކުގައި މިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ. މި ބަލި ފެތުރިއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ޖެހޭނީ. ބަލީގެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ލިބި، ބައްޔާ މެދުގައި ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެ، ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން، ނުވަތަ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާ މެދުގައި ކަންތައް ކުރާ ގޮތް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ. ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދައި، ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުންނާ މެދުގައި ތަފާތު ނުކުރުމަށް އެދެން. އެމީހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ވެސް އެދެން.

21:29

ޑރ. މޫސާ މުރާދު: ކޮވިޑް-19 އަކީ އާ ބައްޔެއް. މި ހަބަރުތަކާއި ވާހަކަތައް ކިޔާފައި އެންމެން ވެސް ބިރުގަނޭ. ބިރުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ކަންކަން އެބަ ދިމާވޭ. ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ބާކީކޮށް ތަފާތު އެބަ ކުރޭ. ޓެސްޓެއް ހަދައިފި ނަމަ، ގެއަށް ވައްދަން އުޒުރުވެރިވާ ހިސާބަށް ވެސް އެބަދޭ. މިކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވަނީ ނަފްސާނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދިމާވޭ. ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާކޮށްފައި ނޫނީ އަޅާލާ މީހުން ތަންތަނަށް ނުވެއްދުން އެބަ ހިނގާ.

21:29

21:26

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މަނާ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅެގެން 215 މީހަކު ވަނީ ހުއްޓުވާފައި. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 177 ދިވެހިންނާއި 38 ބިދޭސީން.

21:23

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ހުޅުމާލެ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީގައި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ.

21:22

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތީ ޖުވެލި، ބޮޑުފުށި، ވެލައްސަރު، ސެވަން ކޮރަލް މޯލްޑިވިއަނާއި އަދި އައިލެންޑް ސަފާރީ.

21:22

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މިހާތަނަށް 325 މީހަކު ވަނީ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން ދޫކޮށްލާފައި.

21:21

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މިއަދު 130 މީހުން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ހިދުމަތް ހޯދި، މިހާތަނަށް 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިދުމަތް ހޯދި.

 

21:20

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: 197 މީހަކު މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ ވަނީ އައިސްފައި. އެމީހުން ތިބީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި. މިއަދު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުން 28 މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.

21:19

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: 13 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. ހަތަރު މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އެބަދޭ. ދެ މީހަކު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އެބަތިބި. އައިސޮލޭޝަންތަކުގައި 12 މީހުން، ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 1،019 މީހުން އެބަތިބި.

21:18

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މިހާތަނަށް އައިއިރު، 2،350 ސާމްޕަލެއް ނެގިފައިވޭ. 19 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް، 2059 ވަނީ ނެގަޓިވް، 272 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭ.

21:06

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ.

21:04

20:26

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 3 މީހުން ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 189ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މިހައިތަނަށް 7 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

20:25

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 122 މީހުން ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 5480ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މިހައިތަނަށް 164 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

20:24

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 96 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 687ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 726 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 8،419 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:23

ބަންގްލަދޭޝުން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 20ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 54 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 218 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:22

އުތުރު މެސެޑޯނިއާ އިން އިތުރު 3 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 29ށްއަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 18 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 617 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:20

ސްލޮވޭނިއާ އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 40ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 32 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 1،091 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:19

އިރާގުން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 69ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 80 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 1،202 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:18

ފިންލޭންޑުން އިތުރު 6 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 40ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 179 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 2،487 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:17

20:13

ސާބިއާ އިން އިތުރު 4 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 65ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 219 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 2،666 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:12

ޑެންމާކުން އިތުރު 15 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 218ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 315 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 5386 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:11

ޗިލީ އިން އިތުރު 5 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 48ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 430 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 5546 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:10

އިސްރާއިލުން އިތުރު 10 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 72ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 9،704 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:08

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 35 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 380ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 699 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 13،141 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:08

20:07

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 37 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 858ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 536 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 22،789 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:06

ޖަރުމަނުން އިތުރު 80 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ 2096ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1،666 މީހުން ފައްސިވެފައި ވާއިރު، ޖުމްލަ 109،329 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:04

އޮސްޓްރިއާ އިން އިތުރު 18 މީހުން މަރުވެ، މިއަދު މިހައިތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 30ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު 273ށް އަރާއިރު، އިތުރު 12811 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ.

20:03

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 57 މީހުން މަރުވެ، މިއަދު މިހައިތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 73ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު 12،914ށް އަރާއިރު، އިތުރު 1800 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފަ. މިއަދު މިހައިތަނަށް 2136 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު އެ ގައުމުގެ ޖުމްލަ ފައްސި 402،471ށް އަރާ.

18:29

17:55

17:42

17:21

17:19

15:57

15:38

15:25

15:21

15:18

14:55

14:36

މިޔަންމާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ތިން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް 22 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި.

 

14:34

އެލް ސަލްވާޑޯގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ފަސް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 15 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 93 އަށް އަރާފައި.

 

14:34

14:34

ސްރީ ލަންކާގައި އިތުރު އެކަކުގެ ގައިން ބަލި ފެނިއް. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުގައި 186 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. ބަލި ޖެހިގެން މަރުވީ ހަ މީހުން.

 

14:33

ބޮލީވިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 15 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 16 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 210 އަށް އަރާފައި.

 

14:32

އުޒްބަކިސްތާނުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 14 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 534 އަށް އަރާފައި.

 

14:32

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ހަތް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 12 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 709 އަށް އަރާފައި.

14:31

އަރްމޭނިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ނުވަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 28 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 881 އަށް އަރާފައި.

 

14:30

ހަންގޭރީގައި އިތުރު 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 58 އަށް އަރާފައި. އިތުރު 78 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 895 އަށް އަރާފައި.

 

14:30

މޮލްޑޯވާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 24 މީހުން މަރުވި. އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،056 އަށް އަރާފައި.

 

14:28

14:28

ޔޫކްރެއިންގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 52 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 206 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،668 އަށް އަރާފައި.

 

14:27

ޕެނަމާގައި އިތުރު ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 59 މީހުން އެ ގައުމުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 149 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،249 އަށް އަރާފައި.

 

14:24

ތައިލެންޑްގައި އިތުރު ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 30 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 111 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،369 އަށް އަރާފައި. ތައިލެންޑަކީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި އޮތް ގައުމެއް.

14:23

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 141 އަށް އަރާފައި. އިތުރު 346 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވާ އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،785 އަށް އަރާފައި.

 

14:22

ފިލިޕީންސްގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 182 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 106 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،870 އަށް އަރާފައި.

 

14:21

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 58 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 37 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،072 އަށް އަރާފައި.

 

14:20

ޕޮލެންޑްގައި އިތުރު ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 136 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 152 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،000 އަށް އަރާފައި.

 

14:20

ޗެކްރިޕަބްލިކްގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 91 މީހުން މަރުވި. އިތުރު 16 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،033 އަށް އަރާފައި.

 

14:11

14:04

އިންޑިއާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 164 އަށް އަރާފައި. އިތުރު ނުވަ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،360 އަށް އަރާފައި. އިންޑިއާއަކީ ސާކްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް މި ބަލި ފެތުރެމުން އަންނަ އެއް ގައުމު. އިންޑިއާގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގައި ވެސް މި ބަލި ފުދޭ ވަރަކަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފެތުރިފައި.

14:03

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 22 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،010 އަށް އަރާފައި.

 

14:02

ރަޝިއާގައި އިތުރު ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 63 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 1،175 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8،672 އަށް އަރާފައި.

 

14:01

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 71 މީހުން އެ ގައުމުން މަރުވެފައިވާ އިރު، އިތުރު 156 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު. އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9،404 އަށް އަރާފައި.

14:01

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު އަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 200 މީހުން. އިތުރު 53 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،384 އަށް އަރާފައި.

 

14:00

އޮސްޓްރިއާގައި އިތުރު 30 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 273 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 82 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،721 އަށް އަރާފައި.

 

13:58

ބްރެޒިލުން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 688 މީހުން އެ ގައުމުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 15 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14،049 އަށް އަރާފައި.

 

13:58

ސްވިޑްޓަޒަލެންޑްގައި އިތުރު ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 824 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 75 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 22،328 އަށް އަރާފައި.

 

13:57

ޗައިނާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 333 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 62 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 81،802 އަށް އަރާފައި.

 

13:56

އެމެރިކާގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،857 އަށް އަރާފައި. އިތުރު 214 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 400،549 އަށް އަރާފައި.

 

13:53

13:29

12:32

11:33

10:48

09:44

09:24

08:28

08:09

02:54

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 24 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1845 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 12716 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 400 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27178 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 394182 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

02:20

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއިން 7،005 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެނެް މަރުވެފައިވޭ. އަދި ޖުމްލަ 75،434 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ

02:19

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 114 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 1648 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 13831 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:18

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބްރެޒިލުން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 117 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 681 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

02:17

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1821 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 12692 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 752 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 26778 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 393782 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

02:16

02:07

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 109 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1786 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 12,657 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 1556 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 26026 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 393030 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

01:51

ބަހަމާސް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 6 އަށް އަރައިފި . އެގައުމުން މިހާތަނަށް 33 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

 

01:40

01:18

01:17

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 64 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1677 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 12,548 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 1087 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 24،470 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 391،474 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

00:57

00:57

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 74 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1604 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 12,474 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 1630 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 23،383 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 390،387 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

00:48

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިސްރުން އިތުރު 128 މީހަކު ފައްސިވެ، 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1450 އަށް އަރާފަ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 94 އަށް އަރާފަ

00:46

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަލްޖީރިއާއިން އިތުރު 45 މީހަކު ފައްސިވެ، 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1468 އަށް އަރާފަ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 193 އަށް އަރާފަ

00:45

ޕެރޫއިން އިތުރު 107 މީހަކު ފައްސިވެ، 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 2954 އަށް އަރާފަ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 393 އަށް އަރާފަ

00:44

00:37

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 118 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1529 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 12400 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 2350 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21753 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 338757 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.

00:36

ޖަރުމަނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 173 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ޖަރުމަނުން ޖުމްލަ 1983 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ޖަރުމަނުން އިތުރު 285 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4083 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 107458 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ.


ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުން އައި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފާއިތުވި ދެތިން ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މިއަދު ކުއްލިއަކަށް މަންޒަރު ބަދަލުވެ، މީގެ ކުރިން އޮތް ހާލަތައް ވުރެވެސް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ހާލަތު ގޯސްވެ އެއް ގައުމަކީ ފްރާންސެވެ. އަދި ސްޕޭނުން މަރުވަމުން އައި މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުން އައުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ އަދަދު އިތުރުވެފައެވެ. އެމެރިކާގެ ހާލަތު ވެސް ދަނީ އިތުރަށް ގޯސްވަމުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތާއި ބެލްޖިއަމް އިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު އިޓަލީވިލާތުން ވަނީ މަދުވެފައެވެ.

މިއަދު ލިބެމުންދާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ހާލަތު ގޯސްވެ އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރިކަން މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިއަދު ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެއްދިފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި އިތުރު މީހަކު މިއަދު ފެނިފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިކޮނަމިކް ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް މިއަދު ވަނީ އާއްމު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ފާތުން

  ޢަހަރެމެންނަށް ހެޔޮ އެމެރިކާ ހުސްވަންދެން މަރުވިޔަސް.

  9
  6
 2. ފާތުންގެއައްޕަނަ

  އަހަރުންނަށް ރަނގަޅީ މުސްލިމުން އެއް ކޮށް ހުސްވިއްޔާ މިފަހަރު

  • ޏަމްޏަމް

   ތިބުނީ؟ ކޮންފިއުޒް ވެއްޖެ!