23:22

23:15

23:03

22:42

22:21

21:36

21:28

21:27

21:27

21:21

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ގްރޭންޑްޕާ ކޮއްދިއްޕަރު ވަނީ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައި. އެ ރިސޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީ މީހެއްގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅިގެންނާއި އޭނާގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން އޮތީ ޓްރީ ޓޮޕްގައި. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލް ނެގަޓިވް. ދެ ވަނަ ސާމްޕަލް ނެގަޓިވް ވާނެ އިރަކަށް މި މަޑު ކުރަނީ. އައިސޮލޭޝަންގައި 11 މީހުން އެބަތިބި. ކަރަންޓީނު ފެސިލީތަކުގައި 907 މީހުން އެބަތިބި.

21:19

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް:މިއަދާ ހަމައަށް 85 ސާމްޕަލެއް ނެގިފައިވޭ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން. މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި ކުރިން އޮތް އައިލެންޑް ސަފާރީ އާއި ސެވަން ކޮރަލް ވަނީ އާންމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފައި.

 

21:18

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: މިހާތަނަށް 2،770 ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގާފައި، 2،612 ނެގަޓިވް، ނަތީޖާ ނުލިބި 38 ސާމްޕްލް އެބަވޭ. މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 14 މީހުން. ހަތަރު މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އެބަދޭ. ދެ މީހަކު ތިބީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި.

 

21:17

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކުން، ނޫނީ ރިސޯޓަކުން މީހަކު ދޫކޮށްލުމުން، ރަށް ރަށަށް މީހުން ނާރުވައި، އެމީހުންނަކީ ބަލި މީހުން ކަމުގައި ބަލައިގެން، ދަށު ދަރަޖައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަންކަން ކުރަމުން އެބަދޭ. އެމީހާއަކީ އެހެން މީހަކަށް ވުރެ ދަށު ދަރަޖައިގެ މީހަކަށް ނުހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.

 

21:13

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ގައިދުރުކުން، އަތް ދޮވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ.

21:13

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން 9000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.

21:12

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑާ ސެކެޓްރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ބަލީގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް މިންވަރު ކުޑަވެގެން ނުދޭ. މި ބަލި 1.8 މިލިއަން މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ. އެމެރިކާ އަށް ބަލައިފި ނަމަ، ފަސް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިއްޖެ. ރާއްޖެ ވަށައިގެން އޮތީ ތޫފާނެއް. ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ދަނީ ބަލި ފެތުރެމުން. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ގައުމުތަކަށް މި އުޅެނީ އަރައިނުގަނެވިގެން. މި ބަލިން އަރައިގަނެވިއްޖެ ކަމަށް ނިމިއްޖެ ނަމަ، އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ގޯސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. މާޙިރުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ބަލި އެތައް މަހެއް ވަންދެން އޮންނާނެ.

21:09

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު: އެއްވެސް ގޮތަކަށް ލުއިކޮށްގެން ކަމަކު ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަތީގައި، ފުރަތަމަ ވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ ސާފުތާހިރުވުމުގެ ގޮތުން އަތް ދޮވުމާއި އެކަކު އަނެކަކާ ދެމެދު ދުރުމިން ބަހައްޓައިގެން، މިކަމުގައި އަލިމަގެއް ފެންނަން ދެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ.

21:08

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު: އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލި ޖެހުނު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދިވެއްސަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި. އޭނާގެ ދެ ޓެސްޓް ވަނީ ނައްސިވެފައި.

21:07

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު: ފިލިޕީންސް އިން ރާއްޖެ އައި މީހާ ދޫކޮށްލުމަށް ޓެސްޓް ހެދުމުން، ފައްސިވީ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭ ފަރާތެއްވާ ނަމަ، ޓެސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ.

20:11

ސްރީލަންކާގައި 5 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 203 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ހަތް މަރު.

20:10

އަފްގާނިސްތާނުގައި 52 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 607 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 18 މަރު.

20:08

މާލީގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 9 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 18 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 105 އަށް އަރާފައި.

20:07

ހެއިޓީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ތިން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33 އަށް އަރާފައި.

20:06

ބަންގްލަޭޝްގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 34 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 139 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 621 އަށް އަރާފައި.

20:06

ބޮލިވާގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 24 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 25 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 300 އަށް އަރާފައި.

20:05

ކެންޏާގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން އަށް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު ހަ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 197 އަށް އަރާފައި.

20:02

19:54

އެންޑޯރާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 29 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 37މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 638 އަށް އަރާފައި.

19:43

ބޮސްނިއާގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 38 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 54 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1000 އަށް އަރާފައި.

19:43

ސްލޮވޭނިއާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 53 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 17 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1205 އަށް އަރާފައި.

19:42

އެންޓޯނިއޯގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 25 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1309 އަށް އަރާފައި.

19:40

މޮލްޑޯވާގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 31 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އެ ގައުމުަގއި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1560 އަށް އަރާފައި.

19:39

ކްރޮއޭޝިއާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 23 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 66 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1600 އަށް އަރާފައި.

19:38

ފިންލޭންޑުގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 56 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 69މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2974 އަށް އަރާފައި.

19:37

ގަތަރުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 251 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2979 އަށް އަރާފައި.

19:37

ސާބިއާގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 80 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 250 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3630 އަށް އަރާފައި.

19:36

އިންޑޮނޭޝިއާގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 373 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 399 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4241 އަށް އަރާފައި.

19:35

ޑެންމާކުގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 273 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 178 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6174 އަށް އަރާފައި.

19:35

ސްވިޑެންގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 899 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 322 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10483 އަށް އަރާފައި.

19:34

ރަޝިއާގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 24 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 130. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 15770 އަށް އަރާފައި.

19:33

ޕޯޗުގަލްގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 504 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 598 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 16585 އަށް އަރާފައި.

19:32

ސްވިޒަލޭންޑުގައި އިތުރު 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 1081 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 193 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 25300 އަށް އަރާފައި.

19:31

ނެދަލޭންޑުން އިތުރު 94 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 2737 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 1174 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 25587 އަށް އަރާފައި.

19:30

އީރާނުން އިތުރު 117 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 447 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 1657 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 71686 އަށް އަރާފައި.

19:23

18:36

18:23

17:37

16:38

16:33

16:23

16:08

15:59

15:49

15:46

15:24

15:19

15:03

14:56

14:23

14:15

14:04

ހަންގޭރީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 99 މީހުން އެ ގައުމުން މަރުވެފައިވޭ. އިތުރު 100 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،410 އަށް އަރާފައި.

 

14:04

ތައިލެންޑްގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 38 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 33 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،551 އަށް އަރާފައި.

 

14:03

ބެލަރޫސްގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 26 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 352 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،578 އަށް އަރާފައި.

 

14:02

ޔޫކްރެއިންގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 83 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 466 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،777 އަށް އަރާފައި.

 

14:01

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 40 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 273 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 375 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،219 އަށް އަރާފައި.

14:00

ފިލިޕީންސްގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 297 މީހުން. އިތުރު 220 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،648 އަށް އަރާފައި. މިއީ އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ގައުމުން މިހާ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.

 

13:59

ރޮމޭނިއާގައި އިތުރު 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 306 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހިފައި ވަނީ 5،990 މީހުންނަށް.

 

13:58

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 59 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 10 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،313 އަށް އަރާފައި.

 

13:57

އިންޑިއާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 289 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 58 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8،504 އަށް އަރާފައި.

 

13:56

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 214 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 32 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،512 އަށް އަރާފައި.

 

13:55

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 103 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 135 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،878 އަށް އަރާފައި.

 

13:55

ބްރެޒިލުން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 1،141 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،964 އަށް އަރާފައި.

 

13:54

އެމެރިކާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 20،580 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 236 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 533،115 އަށް އަރާފައި.

 

13:41

13:13

13:02

12:31

12:21

11:57

11:09

10:48

10:30

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދެކުނު އެފްރިކާގެ 40 މީހަކާއި މޮރިޝަސްގެ 11 މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޖޮހޮނަސްބާގްގައި ޖައްސައިފި.

10:27

10:02

09:30

09:09

09:03

08:54

08:41

08:40

08:13

08:04

02:00

01:27

00:58

ސީރިޔާއިން އިތުރު 6 މީހަކު ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 25 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 2 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

00:58

ކޮވިޑް-19 އަށް ސްރީލަންކާއިން އިތުރު 8 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 198 އަށް އަރާފަ

00:57

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަލްޖީރިޔާއިން އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 275 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 64 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1825 އަށް އަރާފަ

00:55

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޔޫއޭއީން އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 376 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3736 އަށް އަރާފަ

00:53

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސައުުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 376 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3736 އަށް އަރާފަ

00:53

00:53

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 86 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 316 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 5011 އަށް އަރާފަ

00:52

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރޯމޭނިޔާއިން އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 291 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 523 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 5990 އަށް އަރާފަ

00:51

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޕެރޫއިން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 181 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 951 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 6848 އަށް އަރާފަ

00:50

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިންޑިޔާއިން އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 288 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 846 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 7257 އަށް އަރާފަ

00:49

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އައިލޭންޑުން އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 320 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 839 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 8928 އަށް އަރާފަ

00:49

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްވެޑެންއިން އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 887 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 466 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 10151 އަށް އަރާފަ

00:48

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޕޯޗުގަލްއިން އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 470 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 515 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 15987 އަށް އަރާފަ

00:47

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ކެނެޑާއިން އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 648 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1047 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 23195 އަށް އަރާފަ

00:46

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނެދަލޭންޑުން އިތުރު 132 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2543 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1316 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 24413 އަށް އަރާފަ

00:45

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ތުރުކީން އިތުރު 95 މީހަކު މަރުވެ އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1101 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 5138 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 52،167 އަށް އަރާފަ

00:44

އެމެރިކާއިން އިތުރު 20500 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 21،390 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 524،226 އަށް މިވަނީ އަރާފަ

00:44

އެމެރިކާއިން އިތުރު 1470 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީޙުންގެ އަދަދު 20223 އަށް އަރައިފި. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް އެގައުމުން 1476 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

00:39


ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ އެމެރިކާގައި އަދިވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި މައްޗަށް އެބަދެއެވެ. އެމެރިކާ އިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު 522320 އަށް އަރައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 20086 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ހަމައެކަނި މިއަދު މިވަގުތާއި ހަމައަށް އެމެރިކާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް 19444 މީހުން ފައްސިވެ 1339 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ދެން އެންމެ ހާލަތު ގޯސް އެއްގައުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދުވެސް 917 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އިތުރު 5233 މީހަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު ބަލި ޖެހުނެވެ.

އިޓަލީވިލާތުން މަރުވި މީހުންނާއި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު އަނެއްކާވެސް ވަނީ އިއްޔެއަށް ވުރެ އިތުރު ވެފައެވެ. ފްރާންސުން މިއަދު ބަލި ޖެހުނު މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެއަށް ވުރެ މަދެވެ. ނަމަވެސް ފްރާންސްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނަން އަދިވެސް ދައްޗެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވަމުން އަންނަ ސްޕޭނުން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެހެން ދުވަސްދުވަހާއި އަޅައި ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައެވެ.

އިތުރު ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަދު ތުރުކީވިލާތުން 5138 މީހަކު ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިދަކީ ތުރުކީވިލާތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވި ދުވަހެވެ. ބެލްޖިއަމް އިން މިއަދު ވެސް 327 މީހަކު މަރުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އިއްޔެ މަރުވި މީހުންނަށްވުރެ މަދު އަދަދެކެވެ. އިއްޔެ ބެލްޖިއަމުން 496 މީހަކު މަރުވިއެވެ. މިއަދަކީ ބެލްޖިއަމުން ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ދުވަހެވެ. ނެދަލޭންޑްސް އިން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިއްޔެއަށް ވުރެ އިތުރު ވެފައެވެ. މިއަދު ނެދަލޭންޑްސް އިން 132 މީހަކު މަރުވިއެވެ. އިއްޔެ އެގައުމުން މަރުވީ 115 މީހުންނެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަދު ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 316 މީހަކު ފައްސިވެ، 19 މީހަކު މަރުވިއެވެ. ޕާކިސްތާނުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 5011 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 85 އަށް އަރާފައެވެ. ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާ އިންޑިއާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 8446 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 288 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިއަދު ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ ބަނޑަށް ޖެހޭފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދާކަމުގެ ކަށަވަރުކަން މިރޭ ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ކުއްޔަކާއި ނުލައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބިން ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމެވިކަން ވެސް މިރޭ ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ރިސޯޓްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން މިއަދު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.