ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މިރޭ ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 9:00 ގައެވެ.

ރައީސް ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރެއްވައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެމަނިކުފާނު މިރޭ 21:00 ގައި މުހާތަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1186 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި އެ ބަަލި ޖެހުނު 91 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، އެ ބަލި ޖެހިގެން ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ރައީސުން ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން އެ ސަރުކާރު ތަކުން ބާއްވާ ޕެރެސްގައި  ބައިވެރިވެ ރައްޔިތުންނަށް ހިއްވަރުދެއްވާ ބައިވެރިވެވަޑާއިގެންނަވާ ބައްލަވާ އެމެރިކާ، އޮސްޓްރިއާ، ރޫމެއިނިޔާ އެކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސު ފިލާ އޮވެ ތިން ހަފްތާއިން އެއްފަހަރު ހޮރުން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ރޮއި ރޮއި ފަ ހޮރަށް ވަދެ ފިލާ އޮންނަނީ. ރޮނީވެސް ސަރުކާރުގެ ނާޤަބިލް ކަމާއި ހެދި ރައްޔިތުން ރުޅި އައިސްދާނެތީ ރައްޔިތުންގެ ހަމްދަރުދީ ހޯދަން.

  71
  8
  • މަނިކު

   ބަރާބަރު ވާހަކައެއް

 2. މާލޭ މީހާ

  ކީކޭ ކިޔަންބާ

  55
  6
  • ކިނބޫ

   ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާ އެބޯތޭ ރައްޔިތުންނޭ ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނަން އެއުޅެނީ. ކުރީ ދުވަހުވެސް ކީ އެހެނެއްނު.

 3. އާދަމް

  ކީއްކުރަންބާ. ޜައްޔިތަކަށް ފައިދާވާނެކަމެއް ނުކުުރާނެ.

  61
  8
 4. ރަބަރޭ

  ތިވިދާޅުވާ ގަޑިޔެއްގާ މުހާތަބު ކުރެވޭނީ ރޯދަފުޅު ވީއްލަވާއިގެން އަވަހަށް ފުއްތަޅުއްވާ ތުންފަތް ޕުޅުގަ ކުލަ ހާއްކަވާ ނިމިއްޖެއްޔާތާ

  52
  4
 5. ޜާއްޖެ

  ކީއްކުރަން؟

  46
  5
 6. ފިޑިބެ

  ފިލާ އޮވެބަލަ

  60
  4
 7. ހުސޭނުބޭ

  އަވަހަށް ދެލޮލުން ކަރުނަ ބާލަން ފަށައި!

  52
  7
 8. އައްޑޫ މީހާ

  މިރޭ ބުނާނެ މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުތެވުނު އަދަދަށް މަރުނުވީ މިސަރުކާރުގެ މޮޅުކަމުންނޭ ގައުމު އަވަހަށް ހުޅުވާލަންވީއޭ ، އިތުރު ގޮތެއް ނެތީމަ ކޮންމެ ވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔަންވެގެން މިހާދުވަހު ފިލައިގެން އުޅެފަ މިރޭ ކިޔާފަ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭގޭނެ

 9. ެަރަޝީދު

  ރައްޔިތުން ނޭގޭމީހަކު ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

 10. މާކަނާ

  ތިވާނީ ބަނބު ކޭލުގަ ވާހަކަ ދައްކަން ކަމަށް

 11. ައަންހެންމަންޖެ

  ކީއްކުރަން ކޮންވާހަކައެއްދަށްކަން މިލޮކްޑައުންއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިތިބި މީހުންނަކަށް އެހީތެރިކަމެއްނުލިބޭ ސަރުކާރުގެ އިންސާފްވެރިކަމެއްނެތް ގައުމާ މުޚާތަބު ނުކުރިތްޔާ މާރަނގަޅުވާނެ އޭރުން ލިބޭފާފަތަންކޮޅެއް ކުޑަވެދާނެ

 12. އަހަރެން

  ކުޑަރުމާލެއް ހޯދާތި

 13. މަސީހު

  ގައުމުހުޅުވާލާއިރު އަދިވެސް އޯޑަެުކުެި ވެންޓިލޭޓަރުތައްނާދޭ ލާރިކޮޚުކާލީ

 14. ލަކީ

  ހެހެ ވިސް ނާފަ އެއްޗެއް ކިޔާބަލަ

 15. ުއުނދުޅި

  ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަނީ ރައިސް އާއެކު މަނިކުފާނު ދެއްވާ ހިތޯބް ަ. އަޑުއެހުމައް މިތިބީ ތައްޔާރައް
  އެކަމަކު މިގައުމުގަ އުޅޭ މީސްކޮޅުމަދު ދެތިން ކެނައިންނައް ތި ހިތޯބު ވާނީ އަޑުއަހަން އުދަގޫ ހިތޯބަކައް އެކަމަކު އަޑުއަހާނެ

  1
  5
 16. ޟިމަ

  ޜޯނެވަރަކައް ރޮއެފަ މިރެއަރާނި އިންގޭ ރީއްޗައް މޫނުފޮހެގެން. ޢޯކޭ ބަސްއްހައިގެން ތިއްތިކޮއް އިންނާނީ

 17. ސޮމެޮނެ

  އަނެއްކާ އެބޭފުޅާ ރޮއްވާލަނީ ؟
  ޢަޅޭ!! ތިޔަނޫން ކަމެއް ޕްލީޒް.

 18. ދަވާލި-19

  ބަޖެޓަށް ހެދިގޮތެއް ބުނަންވާނެ ކޮންމެ އެއްޗަކާއި މުހާތަބު ކުރިޔަސް ދަވާލީތޯ ފުޑާލީތޯ ނޫނީ ފެންފޮދަކާއިނުލައި ގުމް ކިޔާފަ ދިރުވާލީތޯ

 19. ބަހާ އަމަލާ ދިމާނުވާ

  ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ ދޮގުހަދާ، އޮޅުވާލަނަ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެރަގޮތެއްނަހަދާނަމޭ ކިޔާފަ، އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ކަނޑާލައިފި. ފްރަންޓްލައިންގަ ޑިއުޓީކުރާ ސެކްޝަންތަކަށް އިތުރުގަޑީގަ މަސައްކަތް ނުކޮށް ވާވަރަށް މުޢައްޒަފުންލާފަ ނުތިބޭ. އެވަރުންވެސް މި ލިބެނީ 4ހާސް ރުފިޔާ

 20. ޘަޤާފަތް

  އީދު މުބާރިކް ކިޔަން ދެއްތޮ؟

 21. ބުރު

  ސިއްޙީދާއިރާ، ނޫސްވެރިން، މީޑިއާ ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާލިބެންފެށީ ރައްޔިތުން ވައިވައްދަން އުޅޭނެކަމެއްނެތް

 22. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް،ރ.ވާދޫ

  ބޭކާރުމީހެއް! ގައުމު ބަނޑުއަޅަމުން ހޭރޭމީހެއްތީ!

 23. އެސޮރު

  މިމީހުންނައް ހެޔޮ އެއްގޮތެއް ނޯންނާނެ

  1
  2
 24. މެންޑޭޓާ

  ހެޔޮ... އަފިންނައްވޭނެ ފަ އިދާ އެ އް ނި އޮންހެ. މުހާތަބުކެރިޔަސް ނިކެރިޔަސް އަފިންނަ އް ހެ އު.

 25. ދދދދދ

  ރޯލަބަލަ. ކަޑައޭ.