23:17

ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްްޖެ.

22:57

އައްޑޫ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ބ. އޭދަފުށީގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަން ސަރުކާރުން ހާމަ ކޮށްފި.

22:44

ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް އައްޑޫ އަށާއި ފުވައްމުލަކަށް މާލެ އިން 100 މީހަކު މާދަމާ ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި.

22:06

22:03

21:28

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 10 މީހުން މިއަދު ރަނގަޅުވެއްޖެ.

19:49

19:30

17:59

ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7 މިލިއަނަށް އަރައިފި.

16:15

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1851 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 672 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 31186 އަށް އަރާފައި.

16:14

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 383 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 37910 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 25 މީހުން

16:13

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9595 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 154 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 59226 އަށް އަރާފައި.

16:13

ބެލަރުސް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 269 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 879 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 48630 އަށް އަރާފައި.

16:11

ބަންގްލަޝްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 888 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2743 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 65769 އަށް އަރާފައި.

16:10

ޗައިނާއިން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 83036 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 4634 މީހުން

16:10

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 67 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2002 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4960 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 98943 އަށް އަރާފައި.

16:09

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 341 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13511 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3593 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 113619 އަށް އަރާފައި.

16:08

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 72 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8281 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2364 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 171789 އަށް އަރާފައި.

16:08

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6952 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1056 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 247678 އަށް އަރާފައި.

16:07

ރަޝިއާއިންކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 134 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5859އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 8984 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 467673 އަށް އަރާފައި.

16:06

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 36044 އަށް އަރަފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2907 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 676494 އަށް އަރާފައި.

15:03

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް، ދިވެހި ޑްރައިވަރުންނަށް ޕީޕީއީގެ 6،000 ސާމާނު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި.

14:54

ހދ. އަތޮޅަށް އުފަން އިބްރާހިމް ނިޔާޒާއި ށ. އަތޮޅަށް އުފަން އިބްރާހިމް ސުނިލްއަކީ މާލޭގައި ގެއަކުން ކޮޓަރިއެއް ހިފައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ދެ ޒުވާނުން. އެ ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު ޒުވާނެއް. އޭނާ އާއި އޭނާގެ ކައިރީގައި އުޅޭ އިތުރު މީހެއްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނައްސިވެފައި. އެކަމަކު، އެމީހުން މިހާރު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް.

14:47

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

11:58

ބުރުގާ އަޅާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 40 ޑޮލަރުގެ މާސްކެއް އުފައްދައިފި. ހަލީމާ އޭދެން ނަމަކަށް ކިޔާ މުސްލިމް މޮޑެލްއަކާއި އޭއައި ޓެކް ކުންފުންޏެއް ގުޅިގެން އުފެއްދި މި މާސްކަކަކީ ބުރުގާ އާއި ޓަބަން އަޅާ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ މާސްކެއް.

11:56

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިންޑިއާގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމުން، މަރުވާ މީހުން އެންދުމަށް ހާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ބާރު ބޮޑުވެ، އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވެއްޖެ.

11:45

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޗައިނާ ރައްޔިތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދަތުރު ނުކުރަން ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި.

09:59

09:29

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިއްޔެ 3121 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

08:57

ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދު އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަބްދުﷲ ފާލިހްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރި ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެއްޖެ.

08:25

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިއްޔެ އެމެރިކާ އިން އިތުރު 706 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

06:19

04:57

04:35

މާލީން އިތުރު 38 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1523 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 90 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ނޭޕާލުން އިތުރު 323 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3235 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ސޫދާނުން އިތުރު 216 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6081 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 359 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

ކެމަރޫނުން އިތުރު 207 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7599 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 212 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

މޮލްޑޮވާ އިން އިތުރު 264 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 9511 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 331 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

އަލްޖީރިޔާ އިން އިތުރު 115 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10050 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 698 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 389 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 12233 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 342 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 483 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 12728 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 427 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

އިސްރާއީލުން އިތުރު 190 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 17752 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 295 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 1392 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 60 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 38027 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1205 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 114 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 43887 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4656 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 2539 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45973 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 952 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:30

ޕެރޫ އިން އިތުރު 4358 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 139 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 191758 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5301 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:34

01:35

01:13

00:43

00:43

އިރާޤުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 318 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1252 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11098 އަށް އަރާފަ.

00:42

ކުވެއިތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 254 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 487 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 31131 އަށް އަރާފަ.

00:41

މިސްރުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1198 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1497 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 32612 އަށް އަރާފަ.

00:41

ކެނެޑާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 7773 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 681 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 95016 އަށް އަރާފަ.

00:40

ޗިލީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1541 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 5246 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 127745 އަށް އަރާފަ.

00:39

ފްރާންސުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 29142 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 579 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 153634 އަށް އަރާފަ.

00:38

އިޓަލީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 72 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 33846 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 270 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 234801 އަށް އަރާފަ.

00:33

އިނގެރޭސި ވިލާތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 204 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 40465 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1557 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 284868 އަށް އަރާފަ.

00:32

ސްޕެއިން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2713 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 332 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 288390 އަށް އަރާފަ.

00:31

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 398 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 111788 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 13650 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1979358 އަށް އަރާފަ.

ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު މުހިއްމު ދެނިންމުމެއް ސަރުކާރުން ނިންމި ދުވަހެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިންމުމަކީ ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެތޯ ބަލަން ދެން ޓެސްޓް ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމެވެ.

ދެވަނަ ބޮޑު ނިންމެވުމަކީ މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން، އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވައި، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމެވެ. މާލެ އިން ރަށަށްދާ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރާނީ ކައުންސިލުން އެމީހަކު ކަރަންޓީން ކުރާ ގެއެއްގެ ހާލަތު ބެލުމަށްފަހު، އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކަށް އެގެއެއް ފެތޭނަމައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިއަދު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 18 މީހަކު ފައްސިވިއެވެ. އަދި 46 މީހަކު މިއަދު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު ރާއްޖެ އިން އެކަކު ނިޔާވެ، މިބަލީގައި ރާއްޖެ އިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ އަށަކަށް އަރާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިއަދު މިހާތަނަށް 80,600 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، 2,697 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.