23:44

ގއ. މާމެންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ފައްސިވި މީހާގެ ހާލު ދެރަވެފައި ވާތީ މާލެ ގެންނަން ނިންމައިފި.

22:04

22:04

16:52

16:01

އިރާގުގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް އަހުމަދު ރާދީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެެއްޖެ.

15:41

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކޮށްފި.

14:38

ގަމްބިއާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދޭކަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 37 މީހުން.

 

14:37

މޮންގޯލިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 206 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

 

14:36

ޖަމައިކާ އިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 657 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 10 މީހުން.

14:35

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 43 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 827 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ ތިން މީހުން.

 

14:34

ޖޯޖިއާ އިން އިތުރު އަށް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 906 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 14 މީހުން.

 

14:33

ސްލޮވޭކިއާގައި އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،587 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 28 މީހުން.

 

14:32

ލިތުއޭނިއާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،798 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 76 މީހުން.

 

14:32

ނިއުޒިލެންޑުން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،511 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 22 މީހުން.

 

14:31

މާލީ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 109 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 10 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،933 އަށް އަރާފައި.

14:30

ތައިލެންޑުން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެމ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،148 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 58 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

 

14:29

ކިރިގިސްތާނުން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 170 މީހުން ފައްސިވެމ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،151 އަށް އަރާފައި.

 

14:28

ހަންގޭރީ އިން އިތުރު އަށް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 4،094 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 570 މީހުން.

 

14:25

ހެއިޓީން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 88 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 97 މީހުން ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،077 އަށް އަރާފައި.

 

14:24

އުޒްބަކިސްތާނުގައި އިތުރު 63 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 6،216 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 19 މީހުން.

 

14:22

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު 25 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7،461 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 102 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

 

14:21

ސޫދާނުން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 521 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 164 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8،580 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 

14:19

ހޮންޑޫރަސް އިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 358 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 1،048 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،306 އަށް އަރާފައި.

14:18

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 48 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 12،421 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަސް މަރުވެފައި ވަނީ 280 މީހުން.

 

14:16

ގުއަޓެމަލާގައި އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 514 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 246 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،755 އަށް އަރާފައި.

 

14:15

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު 4446 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 17،225 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 118 މީހުން.

 

14:13

އަރްމޭނިއާ އިން އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 350 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 560 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 20،268 އަށް އަރާފައި.

 

14:11

އިސްރާއީލުން 53 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 20،686 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 305 މީހުން.

 

14:10

ބަހްރެއިނުން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 61 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 21،331 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި.

 

14:09

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 25 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 740 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 1،036 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 23،512 އަށް އަރާފައި.

 

14:07

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 581 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 409 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 28،822 އަށް އަރާފައި.

 

14:07

ޕޮލެންޑުން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 1،356 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 311 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 31،931 އަށް އަރާފައި.

 

14:05

ޔޫކްރެއިން އިން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،002 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 735 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 36،560 އަށް އަރާފައި.

 

14:04

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 262 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 42،095 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 26 މީހުން.

 

14:03

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،464 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 3،531 މީހުން ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 112،306 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 

12:51

12:45

އިތުރު ބައެއް ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 ފައްސިވި މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު

އިންޑިއާ
އިތުރު މަރު:08
ޖުމްލަ މަރު:13285
އިތުރު ފައްސި:483
ޖުމްލަ ފައްސި:412210

ޕާކިސްތާން
އިތުރު މަރު:119
ޖުމްލަ މަރު:3501
އިތުރު ފައްސި:4951
ޖުމްލަ ފައްސި:176617

މެކްސިކޯ
އިތުރު މަރު:387
ޖުމްލަ މަރު:20781
އިތުރު ފައްސި:4717
ޖުމްލަ ފައްސި:175202

ޗައިނާ
އިތުރު މަރު:00
ޖުމްލަ މަރު:4634
އިތުރު ފައްސި:26
ޖުމްލަ ފައްސި:83378

12:39

ގއ. މާމެންދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންނާ ބައްދަލުވި ބަޔަކާއި ގއ. ގެމަނަފުށިން އެކަހެރި ކުރި މީހުން ކަރަންޓީންގައި ހުރި އިރު، ކަރަންޓީން އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ތަނަކަށް ގޮސްފައިވާކަން އެނގޭ ނަމަ އެކަން ރިޕޯޓްކޮށް ދިނުމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ރޭ އެދިވަޑައިގެންފި.

11:34

ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ތެރެއިން ފެނުނީ ނުރައްކާތެރި މަންޒަރެއް. ގައިދުރުކަމެއް ނެތި މީހުން މާލެ ތެރޭގައި ހެލިފެލިވެ އުޅޭތީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މާލެ އަލުން ފުރަބަންދަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައި. އެކަމަކު، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ބަލާފައި.

11:19

10:16

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއްގައި ޒިމްބާބްވޭ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އޮބާޑިއާ މޮޔޯގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި.

09:37

ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާނަމަ ރަށްތަކަށް ބަލި ފެތުރި ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ލަފާ އަރުވާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ބުނެފި.

08:22

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ގިނަ މީހުން ފައްސިވަމުން ދަނީ ބާތަކުންނާއި، ޕާޓީތަކުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ.

05:56

05:30

05:02

04:32

04:30

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 841 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 35825 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 994 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:30

އޮމާނުން އިތުރު 896 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28566 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 128 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:29

ޕެނަމާ އިން އިތުރު 948 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25222 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 493 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:29

ފްރާންސުން އިތުރު 641 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 160093 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29633 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:28

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 546 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28424 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 569 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:28

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 977 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22476 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 715 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:27

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 941 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29400 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1150 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:27

އިޓަލީން އިތުރު 264 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 238275 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34610 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:26

ކެނެޑާއިން އިތުރު 390 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 64 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 101019 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8410 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:26

އެމެރިކާއިން އިތުރު 32403 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 553 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2329593 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 121960 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:25

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 31571 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 968 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1070139 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 50058 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:25

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 15915 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 307 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 411727 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13277 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:25

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 7889 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 161 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 576952 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8002 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 6604 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 153 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 171666 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3382 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

ޗިލީން އިތުރު 5355 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 202 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 236748 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4295 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 5030 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 647 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 170485 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20394 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 4966 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 92681 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1877 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3941 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 154233 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1230 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3413 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 201 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 251338 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7861 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2340 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 108775 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1425 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 2357 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 81 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 65633 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2126 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

އީރާނުން އިތުރު 2322 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 115 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 202584 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9507 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

އިރާގުން އިތުރު 1870 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 88 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29222 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1013 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

މިސްރުން އިތުރު 1547 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 89 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 53758 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2106 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 1295 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 128 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 303110 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 42589 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

ތުރުކީން އިތުރު 1248 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 22 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 186493 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4927 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1226 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 56 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45029 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2429 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ގަތަރުން އިތުރު 1026 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 86488 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 94 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:53

03:09

02:19


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށްފައި އޮންނަތާ ދެމަސް ދުވަސް ފަހުން މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފުރަބަންދަށް ލުއިތައްދީ މާލެ ހުޅުވާލުމާއި އެކު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މަގުމައްޗަށް ޖަމާވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ތަނެވެ.

ހުއްދަ އޮތް ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ގެއިން ނިކުންނަން ޖެހިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ގެއިން ނުނިކުންނަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކެނޑިނޭޅި އިރުޝާދު ދެމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަންދޭ މަންޒަރެއް މާލޭ މަގުމަތިން ނުފެނެއެވެ.

މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންއީއޯސީ އަށް ލަފާއަރުވާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ.ޝަހީދު ވެސް ވިދާޅުވީ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ބޭރަށް ނިކުންނަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފެންނަމުން ދަނީ ރަނގަޅު މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ޕާމިޓް ދިނުމެއް ނެތި، މީހުންނަށް ނުކުމެވޭ ގޮތް ހެދީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނުކުތުން. އެއީ މަސައްކަތަށް ދިއުމަށާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި ގެނައުމަށާއި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު، އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެބަ ހަދާ. ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޑަކުދިން ހިނގާލަން ނިކުތުމަށް ހާއްސަކޮށްފައި އޮތް ގަޑީގައި ގިނަ ކުޑަކުދިން ނުކުމެ އުޅޭ ބެލެނިވެރިންނާ އެކު. މިއީ ރަނގަޅު އާދައެއް ނޫން." ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.