23:36

22:20

22:04

22:03

18:53

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2034 އަށް އަރާފައި.

18:49

ގުއަޓަމަލާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 706 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 569 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16397 އަށް އަރާފައި.

18:48

ހޮންޑޫރަސް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 479 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1013 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 17007 އަށް އަރާފައި.

18:47

އޮސްޓްރިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 702 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 74 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 17654 އަށް އަރާފައި.

18:46

ކަޒަކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 173 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 461 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 20780 އަށް އަރާފައި.

18:46

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 318 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 76 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 23497 އަށް އަރާފައި.

18:45

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 426 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 736 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 24645 އަށް އަރާފައި.

18:38

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1612 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 291 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 26313 އަށް އަރާފައި.

18:38

ބޮލިވާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 36 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 970 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1253 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 30676 އަށް އަރާފައި.

18:37

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 721 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 351 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 30967 އަށް އަރާފައި.

18:36

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1438 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 193 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 33907 އަށް އަރާފައި.

18:36

ފިލިޕީންސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1244 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 652 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 35455 އަށް އަރާފައި.

18:35

އޮމާން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 163 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1197 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 38150 އަށް އަރާފައި.

18:35

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1129 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 917 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 42982 އަށް އަރާފައި.

18:34

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 213 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 43459 އަށް އަރާފައި.

18:31

ކުވޭތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 348 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 551 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 44942 އަށް އަރާފައި.

18:28

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2754 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1198 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 54010 އަށް އަރާފައި.

18:28

ނެދަލޭންްޑުން އިތުރު 73 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 50147 އަށް އަރާފައި.

18:25

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 86 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 61295 އަށް އަރާފައި.

18:25

ބެލަރުސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 383 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 380 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 61475 އަށް އަރާފައި.

18:24

ޗައިނާއިން އިތުރު 17 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 83500 އަށް އަރާފައި.

18:24

ގަތަރުން އިތުރު 750 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 94413 އަށް އަރާފައި.

18:23

ބަންގްލަދޭޝްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1738 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3809 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 137787 އަށް އަރާފައި.

18:23

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 194705 އަށް އަރާފައި.

18:21

ޕާކިސްތާން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 83 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4118 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4072 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 202955 އަށް އަރާފައި.

18:21

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 602 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10508 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4410 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 212802 އަށް އަރާފައި.

18:19

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 144 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10508 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2489 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 222669 އަށް އަރާފައި.

18:18

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 25 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 16128 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1420 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 530997 އަށް އަރާފައި.

18:18

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 104 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9073 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 6791 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 634437 އަށް އަރާފައި.

18:17

ބްރެޒިލްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 57149 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3333 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1319274 އަށް އަރާފައި.

18:17

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 128153 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 357 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2596894 އަށް އަރާފައި.

17:13

15:21

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރެމުންދާތީ، ލަންކާގާއި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކާފިއު އުވާލައިފި.

14:35

ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގައި 10,000 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި.

12:47

މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެއް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު މިފެށޭ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއި އެކު އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްއޭސީއޭ) އާންމުކޮށްފި.

 

12:19

12:14

11:12

ސާބިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލެކްސެންޑަ ވުލިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

10:35

ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ބައެއް މެންބަރުންނާ އެކުގައި ފެންނަ ފޮޓޯގައި ހުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

10:03

09:16

ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހޭ 37 މީހަކު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބޭރަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި.

05:55

04:29

04:21

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދުނިޔެއިން 170,873 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި 4,500 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މިއާއެކު ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 10,069,420 އަށް އަރައި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 500,579 އަށް އަރާފައި.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވީ، 5,451,674 މީހެއް. އެހެންކަމުން މިހާރު ފަރުވާދެމުން ދަނީ 4,117,167 މީހަކަށް. މީގެ ތެރެއިން 57,704 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

04:19

އެމެރިކާއިން އިތުރު 41561 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 498 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2594517 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 128138 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 35887 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 994 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1315941 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 57103 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 7210 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 73 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 131800 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2413 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6852 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 188 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 627646 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8969 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 5441 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 719 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 208392 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25779 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ޗިލީން އިތުރު 4406 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 279 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 267766 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5347 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 4149 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 128 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 88591 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2939 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3927 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 178504 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1511 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3625 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 196 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 275989 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9135 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3504 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 133978 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1695 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3138 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 73 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 198883 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4035 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

އީރާނުން އިތުރު 2456 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 125 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 220180 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10364 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

އިރާގުން އިތުރު 2069 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 101 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 43262 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1660 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1385 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 52812 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2720 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ތުރުކީން އިތުރު 1372 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 195883 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5082 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

މިސްރުން އިތުރު 1168 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 88 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 63923 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2708 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 948 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 24 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42065 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1110 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 920 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29423 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 934 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

އޮމާނުން އިތުރު 919 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 36953 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 159 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 890 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 100 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 310250 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43514 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

ގަތަރުން އިތުރު 879 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 93663 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 110 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 855 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 30619 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 718 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:11

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 779 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 24077 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 558 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:11

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 730 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 34803 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1236 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:11

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 718 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 54574 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4424 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:10

ކުވެއިތުން އިތުރު 688 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44391 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 344 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:10

އަރުމޭނިއާ އިން އިތުރު 662 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 23909 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 421 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:10

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 628 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 15994 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 471 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:10

އިސްރާއީލުން އިތުރު 621 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 23421 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 103 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:09

ގާނާ އިން އިތުރު 597 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 16431 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 103 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:09

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 569 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 20319 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 166 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:09

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 564 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 295549 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28341 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:09

ނޭޕާލުން އިތުރު 554 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 12309 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:08

އަޒަރުބައިޖާނުން އިތުރު 521 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 15890 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 193 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:08

ބަހްރެއިނުން އިތުރު 462 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25267 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 78 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:08

ދުބާއި އިން އިތުރު 387 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47360 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 311 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

ބެލަރުސް އިން އިތުރު 382 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61095 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 377 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 325 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26022 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1589 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 323 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 41189 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1561 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 319 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 33714 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1435 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:06

ކިރިގިސްތާނުން އިތުރު 309 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4513 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 46 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:06

މޮލްޑޮވާ އިން އިތުރު 304 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 16080 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 521 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:06

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 291 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 43246 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 26 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:06

އަލްޖީރިޔާ އިން އިތުރު 283 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 12968 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 892 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:05

ކެންޔާ އިން އިތުރު 278 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5811 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 141 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:05

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 258 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1815 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:05

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 244 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 11877 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 220 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:05

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 243 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 194642 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9026 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:04

ޕެރަގުއޭ އިން އިތުރު 321 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1942 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 15 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:04

ސާބިއާ އިން އިތުރު 227 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 13792 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 267 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:04

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 209 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 15828 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 672 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:03

އިޓަލީން އިތުރު 175 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240136 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34716 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:03

ކެނެޑާއިން އިތުރު 169 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 102963 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8516 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:03

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 165 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 30616 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 703 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:03

އިތިއޮޕިއާ އިން އިތުރު 145 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5570 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 94 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:02

ކޮސްޓަރިކާ އިން އިތުރު 143 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2979 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:02

ބަލްގޭރިއާ އިން އިތުރު 112 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6459 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 102 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:02

ސެނަގާލުން އިތުރު 105 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6459 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 102 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:01

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 103 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61209 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9732 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:01

ޖަޕާނުން އިތުރު 100 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18297 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 971 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:01

މަޑަގަސްކާ އިން އިތުރު 83 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2005 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:00

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 69 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50074 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6105 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:00

އަލްބޭނިއާ އިން އިތުރު 61 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2330 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 53 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:00

އޮސްޓްރިއާ އިން އިތުރު 58 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 17580 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 700 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:00

މާލީން އިތުރު 58 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2118 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 113 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:59

ތަޖިކިސްތާނުން އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5799 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 52 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:59

އިތުރު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 51 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 12653 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 282 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:58

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު 46 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7641 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 104 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:58

ޖީނިއާ އިން އިތުރު 31 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5291 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:58

އަޔަލޭންޑުން އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25437 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1734 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:57

ޗައިނާ އިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 83483 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4634 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:57

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2033 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:52

03:11

01:49

01:00

00:39


މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް ބޮޑެތި ލުއިތައް ދިނުމަށް ފަހު، އަދި އިތުރު ލުއިތައް ދޭން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ދުވަސް ޖެހެން މިހާރު ވަނީ މުއްދަތު ކައިރި ވެފައެވެ. މިހާރު މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް އަޅާފައި އޮތް ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖުލައި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް މާލެ އަށް އިތުރު ލުއިތައް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިންތާ މާދަމާ އަށް ދެހަފްތާ ފުރިހަމަ ވާން ކައިރިވެފައި ވާއިރު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރު ވަމުންނެއް ނުދެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އިން ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު 19 މީހަކު ފައްސިވިއެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާރު ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ހުރީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ހާލަތު ފެންނަނީ ނުރައްކާތެރިކޮށެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 102,049 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، 2,894 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ޙިޔަޅު

    ޕްރިޕެއިޑް ޝިއުނާ މެން ގެއަށް ދިވެހި ކެއުން ކާން ދިއުން ކަހަލަ ދޯ .ސުފުރާ މަތީ ހުންނާނީ ގޯތީގަ ހައްދަން ބުނި ބަނބުކެޔޮ..މާދަން މަބްރޫކް މިކަންތަށް އިއުލާން ކުރާނެ ހެން ހީވަނީ....

  2. ބޭރު

    ޖުލައި 12 އިންފެށިގެން ބޭރުމީހުން ޓެސްޓުނިކޮށް އަރުވާއިރު، ދިވެހިން ކަރަންޓީނުކޮށް ދުއްތުރާކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެން މަދެކޮޅު! މިއީ ދިވެހިންގެ ގައުމު!ބޭރުމީހުންގެ ގައުމެއްނޫން

  3. މިއަދު

    މިމަހު 12.ވަނަދުވަހު ކޮވިޑަށް ފައިސިވެގެން ރިސޯޓަށްގެންދިޔަމީހާ ދައުލަތުގެޚަރަދުގައި މީރުކެއުމާއި އަރާމުތަންމަތީގައި ނިންދަވާފައި މާލެތެރެއަށް ދޫކޮށް މާލެތެރޭގައި އުޅެމުންދާއިރު އޭނާއާއި ކޮންޓެކުޓްވެގެން ހޯމުކަރަންޓީނުކުރިމީހުން ކާނެއެއްޗެއްހޯދަން ބޭރަށްނުދެވި ތަތްގޮދަޑީގައިނިދަނިދާ އަދިވެސް އެހާލުގައި މިއީހާދަ ފައްކާކަމެކެދޯ މަބުރޫކު މިރޯގާ މިންކުރަނީކިނެއްތޯ؟