ދޮން ބައްޕައަކު އުމުރުން 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އިއްޔެ އެެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ނޯތް ސެންޓްރަލް ޑިވިޝަން (ކ.އއ.އދ.ވ)ގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި އިތުބާރު ކުރެވޭ މާގެއްގައި ހުރި މީހަކު 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް އިއްޔެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހާޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް މިހާރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް ކަމާއި ގުޅިގެން ހުރި އިދާރާތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ގޭދޮށު ގަރުދިޔަ ފެކްޓަރީ

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ތަފާތުވާނެ

  25
  9
 2. ގެރިމޯދީގެ ކަންޒުކަހަނބު

  އެޖެންޑާ 19 ފުރާ ފުރިހަމަވަނީ

  23
  9
 3. އެޖެންޑާ ކަންނެލި

  އެޖެންޑާ 19 ހަމަ ތަފާތީ

  26
  8
 4. އޯޔޭ

  މިދިވެހިންނަށް ކިހިނެތް ވެގެންތަ މިއުޅެނީ އަޅެ ފަހެ ?

  33
  1
 5. ތުނިޔަ

  ލާދީނީ ސަރުކާރުގެނައީމާވާނެފަހެތިމިވީ ރޭޕްމައްސަލަ ، އެއްޖިންސުންގުޅުންހިްގުމުގެ މައްސަލަ މިބާވަތުގެމައްސަލަތަކެއްނުބަލާނެ

  26
  2
 6. އަލީ

  ވަރަށް ވެސް ދެރަ ކަމެއްމީ. ޝިޒާތާ ހުއްޓަސް ނެތަސް ހަމަ އެއްތާކު މިޖެހުނީ.

  20
  3
 7. Anonymous

  މީހުންނާ އިންނައިރު މީހުންގެ ފަތިފުށްބަލާފަ އިނދެބަލަ މީދެން މުސީބާތެއް ބަފައިންނާ ދޮންބަފައިންނަށް އެހެން ކަމެއްކުރަން ނޭގެނީތަ

  20
  1
 8. ޢެޖެންޑާ ކުއްޅަވަށް ޝޭމްޕޫ ފެކްޓަރީ

  ޢޭތި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފަ ކުޑަކުދިންނާ ނުބެހެވޭގޮތް ހަދާ

  32
  1
 9. އާޓިކަލްކިޔަންބޭނުންނުވާ

  ތިކަންހުއްޓޭނި ދޮންބައްޕަ އަތު އޮތް ފޯނު އަތުލީމަ. ނޫނީ ދޮންބައްޕަ އަށް ބީ ނުފެންނާނެހެން ހެދީމަ. ޢެކަން ކުރަން ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފަ. އެކަމަށް ކުޅެދޭ ސަރުކާރެއް އަދި ނަދޭ.

  11
  2
 10. ކޮންމެސް މީހެއް

  ކުރިން ވެސް މަދެއް ނޫން. މިހާރު ގިނައީ ނޫހަށް ސުރުޚީ އަރާވަރު!

  8
  3
 11. Anonymous

  ރޭޕިސްތާނަށް ތާއީދު ކުރާ ސަރުކާރެއްގައި ރޭޕްހިންގާނެ. މިއީ މިހާރު ރޭޕިސްތާނުގެ އަވަށެއް. އެހެންވީމަ ރޭޕިސްތާނުގައި އޮންނަ ރޭޕްކުރުމުގެ ސަގާފަތް މިގައުމުގަވެސް އޮންނާނެ. އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރޭޕަށް ތާއީދު ކުރާ ފަދައިން މިގައުމުގެ ސަރުކާރުންވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރޭ ރޭޕަށް. ދެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން އަމަލު ހިންގަނީ. އަނިޔާ ލިބުމަށް ބޮޑެެއް ކުޑައެއް ދުރެއް ގާތެއް ދޭސީއެއް ބިދޭސީއެއް ހަގެއް ދޮއްޓެއްނެތް.

 12. ޅައްލަ

  ޚަމާ އި ބެހޭ ..ފަރާއި.ތަށް.ނިިފާފަ.ހިތާމަހުރި .މަސަލައެއް .އަވަސް .ހައްލު.ބަެނުން

 13. ސުސް

  ބަލަާ ވެރިކަން އައީމަ ވާނެ ހުރިހާ އެއްޗެ މި ވަނީ.. މޑޕ މިގައުމުން ފޮހެލަން ޖެހޭ.. މީ ދުވަހަކުވެސް މި ގައުމަށް ހެވެއް އެދޭނެ ބައެއްނޫން...

 14. ހަސަނު

  މަވެސް ބޭނުން އެވަރުގެ ކުއްޖަކު

  4
  8
  • ާ how

   ކަމެއްހިގަޢިރައް ސިޔާސީނުކޮށބަލަ ހެޔޮނުވާނެ.. އުޖެންޑާ19 އޭ ރައިސްޔަމީނޭ... މީގަ ސިޔާސީކޮމެންޓް ލިޔެފަތިބިއެންމެނަށް ވަރަށް ސަލާން!! ކަލޭމެންގެ މިހެއްގެ ދަރިއަކަށް މާދަންމިހެންދިމާވީމަ ކިކޭބާ ކިޔާނީ! ?

   1
   1
  • މަރީ

   ނުލަފާ ފުރޭތަ ކަލެއަށް ހަލާކުހުރި
   ކަލޭ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފަ ތިގިރީ މީހުންގެ ދަރިންނާ ބެހެންތަ
   ފަހުން ދުވަހުން ކުޑްކުދިންނަ ބެހޭ މީހުން ރޮއެ ހޭރޭނެ މިއަދު ފުއްޕާފަ އުޅުނަސް

 15. ފަތިމާ

  މަާކުރިންވެސް އިގެ ލޮކްޑައުންގަ އެ ކަންތައް އިތުރު ވާނެކަން މިހާރު ފަޅާއަރަނި

  9
  1
 16. ޝމރ

  ތިވާނީ ރޯޔިލް ފެމެލީ މީހަކަ.

 17. ޢިމާމު

  ކީއްވެ މަގާމު ނުޖެހީ
  ޤުރުއާން ކިޔަވަދޭ ނޫނީ އިމާމެއް ވެެްއްޖެޔާ ވަރަށް ބާރު ލާފަ އެމީހާގެ މަގާމު ޖަހާނެ

 18. ރައްޔިތު މީހާ

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތު ވަނީ މިހެންވެ.ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ވިސްނާތި.މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ މިސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނުން.