ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު މަޖީދީމަގުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިންނެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

  1. ތިއީ ނަޝީދުގެ ބޯއީ. ތިކަލޭގެ ތިއީ ކޮރުއިބިލީހަށް ދޫނުކުރާ އިބިލީހެއް.

  2. މިކަލޭގެ އެބަޖެހެ މިހާރު ސައިޒުކޮއްލަން

  3. މިއީދެންކާކު. މަޖްލީހުގެ ދައުރު ތިއޮތީ ނިމިފަ. ދެން ލަލަލާ.

  4. މަހުލޫފަކީ އެމްޑީޕީ މީހުން ހައްދައިގެން ގެންގުޅޭ ރުޅިފަންބޮނޑި އަންނި ބޯއީ.

  5. މަހުލޫފު ތީ ހައްޔަރު ކުރަން ވެފަ ހުރި މީހެއް. ދޫވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.

  6. އަސްލު އެމްޑީޕީ ބޮޑެއް ހައްޔަރުކޮށްފިތަ. ވިސްނާލާ ދެން

  7. މީނަ އުޅެނީ ރ.ނަޝީދު ކޮޕީކުރަން އަހަރުމެންގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ ރ.ނަޝީދު އަށް އެއޗިހިގޮވާފަ ތިހިރީ ޕޯޑިއަމް ތަކަށް އަރާ

  8. ގޭގައަނބިދަރިން ކައިރީއޮއްވާތަ ހައްޔަރު ކުރީ