މި ބްލޮގްގައި ޙިއްސާކުރަމުން ދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތަކެވެ.


23:44

23:05

22:10

22:08

17:35

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރަޝިއާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި.

17:26

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 477 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 580 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 27900 އަށް އަރާފައި.

17:25

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 97 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32198 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 28582 މަރު

17:24

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 826 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 348 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32672 އަށް އަރާފައި.

17:23

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1512 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 314 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 35719 އަށް އަރާފައި.

17:23

ބޮލިވާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1320 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1290 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 36818 އަށް އަރާފައި.

17:22

ފިލިޕީންސް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1290 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1494 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 41830 އަށް އަރާފައި.

17:22

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 185 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 44664 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 26 މަރު.

17:21

އޮމާން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 203 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1177 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 45106 އަށް އަރާފައި.

17:20

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1227 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 914 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 47677 އަށް އަރާފައި.

17:20

ޔޫއޭއީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 321 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 716 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 50857 އަށް އަރާފައި.

17:19

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3089 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1447 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 62142 އަށް އަރާފައި.

17:19

ޗައިނާއިން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 83545 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 4634 މަރު.

17:17

ގަތަރުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 123 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 530 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 99183 އަށް އަރާފައި.

17:17

ބަންގްލަދޭޝް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 29 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1997 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3288 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 159679 އަށް އަރާފައި.

17:16

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 68 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4619 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3387 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 225283 އަށް އަރާފައި.

17:16

އިންޑިއާއިން އިތުރު 542 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 650431 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 674515 މީހުން

17:13

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 168 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10027 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 6632 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 674515 އަށް އަރާފައި.

17:12

ބްރެޒިލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 63925 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2117 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 15458 އަށް އަރާފައި.

17:12

އެެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 132112 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 679 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2891267 އަށް އަރާފައި.

14:17

މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް މިހާރު ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 11.2 މިލިއަނަށް އަރައިފި.

11:16

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތް ވާން ޗައިނާގެ "ސިނޮވެކް" އިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާގެ ތަހްލީލްތައް ކުރުމަށް ބްރެޒިލްގެ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބްރެޒިލްގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ އިދާރާ އިން އިއްޔެ ދީފި.

11:02

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 654 މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ. މެކްސިކޯއަކީ މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލި ފެތުރޭ އެއް ގައުމު.

10:25

އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ހަތަރަކަށް އަރައިފި.

09:33

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ރާމާމަކުނުތަކެއް ބަލިން ރަނގަޅުވިތާ 28 ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި.

08:47

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޭއާރްގެ ލޯބިވެރިޔާ ކިމްބާލީ ގްއިލްފޯލީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޭއާރް އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅު. ކިމްބަލީ އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރަން ޓްރަމްޕް ކުރާ ކެމްޕޭނަށް ފަންޑް ހޯދަން އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކަކު.

05:51

05:41

05:33

ދުނިޔެއިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 207,768 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އިތުރު 5,137 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11,181,316 އަށް އަރާފައި. އަދި ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 528,376 އަށް އަރާފައި.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވީ، 6,267,476 މީހެއް. އޭގެތެރޭގައި އިއްޔެ ރަނގަޅުވީ 132,204 މީހަކު ހިމެނޭ.

މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދަނީ 4,385,464 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 58,824 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

05:30

އެމެރިކާއިން އިތުރު 54729 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 616 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2890413 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 132101 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 41988 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1264 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1543341 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 63254 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 22721 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 444 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 649889 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 18669 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 9063 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 108 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 177124 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2952 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6741 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 679 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 238511 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29189 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6718 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 176 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 667883 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9859 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 4193 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 201801 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1802 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 4087 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 78 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 221896 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4551 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3595 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 181 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 295599 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10226 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ޗިލީން އިތުރު 3548 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 131 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 288089 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6051 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 3395 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 136 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 109505 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3777 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3114 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 156391 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1968 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2845 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 72786 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1437 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

އީރާނުން އިތުރު 2566 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 154 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 235429 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11260 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

އިރާގުން އިތުރު 2312 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 102 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 56020 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2262 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 2282 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 63 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 21293 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 880 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 1531 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 40336 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1280 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

މިސްރުން އިތުރު 1412 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 81 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 72711 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3201 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

އޮމާނުން އިތުރު 1374 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 43929 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 193 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1301 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 60695 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3036 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1301 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 35528 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1271 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ގާނާ އިން އިތުރު 1254 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 19388 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 117 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 1189 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 61 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 60657 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4700 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ތުރުކީން އިތުރު 1172 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 203456 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5186 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1008 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28055 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 326 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 951 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 35148 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 775 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 876 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 27 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46763 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1212 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 858 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 21120 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 591 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ކުވެއިތުން އިތުރު 813 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48672 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 360 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ގަތަރުން އިތުރު 756 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 98653 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 121 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ނޭޕާލުން އިތުރު 740 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 15259 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 672 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50141 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 318 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

އަރުމޭނިއާ އިން އިތުރު 662 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 27320 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 469 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

ފްރާންސުން އިތުރު 582 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 166960 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29893 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

ބަހްރެއިނުން އިތުރު 571 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28410 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 95 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 519 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 136 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 284276 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44131 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ކިރިގިސްތާނުން އިތުރު 506 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6767 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 76 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 454 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 27564 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 628 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:28

04:04

02:18

01:53

00:17


ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވިތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެގެން ގޮސްފައި ވާއިރު، ބަލީގެ ނުރައްކާ އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެއަށް މިވަނީ ބޮޑުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެއަކީ ދުނިޔެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހުނު ދުވަހަށް ވަނީ ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުން ދާއިރު، އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިތުރު 208,860 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ވެއެވެ. ދުނިޔެއިން މިހާރު މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ.

އިއްޔެ ދުނިޔެއިން ފަސްފާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވިއެވެ. އެއާއެކު މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 523000 އަށްވުރެ އިތުރުވެފައެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ، 6.2 މިލިއަން މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ފަރުވާދެނީ 4.3 މިލިއަން މީހަކަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 57000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި ނުވަތަ އައިސީޔޫގައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެއިންވެސް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ފައްސިވި ދިހަ މީހަކު ހިމެނޭހެން ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2410 އަށް އަރާފައެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހެއްގެ އިތުރުން، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންތަކެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވުމުން، ބަލީގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އިއްޔެ ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދެ މީހަކާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ ދެ ނަރުހަކު ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާއެކުވެސް ރާއްޖެ މިހާރު ތައްޔާރުވަނީ އާ އާންމު ހާލަތަކަށް ދިއުމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ބައްޔާއި މެދު ރައްކާތެރިވެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތެވެ.

ރާއްޖެއިން އިތުރު 7 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 1976 މީހުންވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިއީ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ 81.9 އިންސައްތައެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ 419 މީހުންނަށެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން އިއްޔެ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތައް ތިރީގައިވާ ބްލޮގުން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ސްޓާފުން

  ފުރަންޓް ލައިން ގަ މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނާ ޑޮކްޓަރުން ފައްސިވެދާނެ ، އެކަމަކު މީގެ މަޖާ ކަމަކީ ފިނިކޮޓަރީގަ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގަ މަސައްކަތް ކުރާ އައި ޖީ އެމް ހޮސްޕިޓަލް ގެ ދެމަފިރިން ނައް 500ރ ގެ އެލެވަންސް ދޭން ޖެހޭ

 2. ނަައީމް

  ފުރަންޓަށްޓް ލައިން އިނާޔަތު ފައިސާ ދޭންވީމާ އޮޅިއްޖެ އޮޅިހެން އެހެންބަޔަކަށް އިނާޔަތްދެވިއްޖޭ ރަންކޮޅާ މީ ހަމަ ގަސްތުގަ މަކަރާއި އޮޅުވާލަން ގަންނަގަނޑެއް އެމީހަކަށްދިންވަރެއްވެސް އެގެނީ ހަމަ އެމީހަކަށް ބައިއެޅުން ގަނަޑުބަނޑުވެއްޖެ އެހެންތާވާނީ މަސައްކަޓްކުރިމީހުންށަވުރެ ގިނަކަމަށްވަނީ ބޮޑެތިމީހުނަށް ދިންވަރު ...... މަވާސަލާމް މިސަރުކާރު ކަމަކުނުދޭ މަވެސް ބޭނުމީ މިވެރިން މިތަނުން ބަދަލްކުރަން ފާޅުގާ މަސައްކަތްނުކުރިޔަސް ވާހާ މީހެއްގެ ގާތުގަ މިވާހަކަތަށް ކިޔައިދީގެންވެސް ބަލާނަށް މީހުން ބަދަލްކުރެވޭތޯ ސަހާދެއްމިބުނީ މީކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމުދާބައެއްނޫން

 3. ދާން

  ކޮންތާކު މަސެއްކަތް ކުރާ ނަރުހުންތަކެއް ބާ؟ ލެބޯޓަރީގަ ލޭނަގާ ނަރުހުން ނަމަ ވަރަށް ބިރުވެރި... ފައްސިވި ނަރުހުންނާ ދިމާވި ޕެއިޝަންޓުން ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ... ހިތާމަވެރި

 4. މިއަދު

  މިއީ މިވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ގުނިހިސާބުން ހިސާބު ޖައިގެންބާ އިންޑިޔާއިން މިބަލިޖެހުނުމީހުނަށްވުރެ މިބަލީގައި މަރުވިމީހުންގިނަ