23:27

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް ފުރަތަމަ ލިބިފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓައިމްލައިންގައި ކުރިން ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް އެއިބާރާތް ބަދަލުކޮށް ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ކޭސްގެ މައުލޫމާތެއް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް ލިބުނީ އިންޓަނެޓުން ކަމަށް ޓައިމްލައިންގައި ލިޔެފި.

23:00

ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާރު ފައްސިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގުޅުން ނެތް "އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސްތައް" ދަނީ އިތުރުވަމުން، ކަމަށާއި މިހެން ކަންތައް ވަމުން ދާނަމަ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެދާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރ މުއާޒު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:05

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 64 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ.

19:58

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 239 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 33,190 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 898 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:57

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 205 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 36,155 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,521 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:57

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 183 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 44,983 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:55

ބޮލީވިއާއިން އިތުރު 1,226 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 56 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 39,297 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,434 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:55

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 232 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44,129 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,620 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:53

ފިލިޕިންސްއިން އިތުރު 2,079 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46,333 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,303 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:52

އޮމާނުން އިތުރު 1,557 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47,735 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 218 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:52

ކަޒަކިސްތާނުން އިން އިތުރު 1,403 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 48,574 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:52

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 543 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49,043 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,262 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:51

ކުވެއިތުން އިތުރު 703 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50,644 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 373 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:51

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 107 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 62,016 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:50

އިރާގުން އިތުރު 1,796 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 94 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62,275 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,567 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:50

ބެލަރުސް އިން އިތުރު 250 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 63,804 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 429 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:50

އިންޑޮނޭޝިއާއިން އިތުރު 1,209 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 64,958 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3,241 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:50

އާޖެންޓީނާއިން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، އެގައުމުން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1,523 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހާކު މި ބައްޔަށް ފައްސި ނުވޭ

19:49

ޗައިނާއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 83,557 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:42

19:16

ޖަރުމަނުން އިތުރު 93 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 197,651 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:16

ޤަތަރުން އިތުރު 546 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 100,345 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 133 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:13

ސައުދީ އަރަބިޔާއިން އިތުރު 4,207 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 213,716 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,968 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:12

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3,344 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 231,818 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4,762 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:12

އިރާނުން އިތުރު 2,613 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 160 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 243,051 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11,731 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:11

މެކްސިކޯއިން އިތުރު 4,683 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 273 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 256,848 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30,639 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:10

ރަޝިއާއިން އިތުރު 6,611 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 135 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 687,862 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,296 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:10

އިންޑިއާއިން އިތުރު 7,325 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 705,161 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 19,793 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:09

އެމެރިކާއިން އިތުރު 2,969 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,985,897 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 132,610 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

15:35

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ އަމާލާތްތަކެއް ހުރެ، ބައްޔަށް ނައްސިވީ ޑޮކްޓަރަކު މަރުވެއްޖެ.

11:25

ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ފެތުރިފައި ވަނީ ޗައިނާގައި ނޫން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޔުނިވަސިޓީ ކަމަށްވާ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި.

09:07

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ.

08:58

05:56

އެމެރިކާއިން އިތުރު 43417 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 247 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2981815 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 132565 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:56

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 26209 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 535 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1604585 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 64900 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:56

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 23932 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 421 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 697836 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 19700 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:55

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 8773 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 173 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 196750 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3199 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:55

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6914 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 523 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 252165 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30366 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:55

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6736 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 134 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 681251 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10161 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:55

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 3721 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 122 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 117110 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4064 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

ޗިލީން އިތުރު 3686 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 116 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 295532 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6308 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3638 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 177 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 302718 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10589 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3580 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 209509 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1916 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3191 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 228474 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4712 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2738 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 55 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 162417 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2052 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

އީރާނުން އިތުރު 2560 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 163 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240438 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11571 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2439 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 77815 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1507 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 2424 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44254 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1297 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:52

އިރާގުން އިތުރު 2125 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 105 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 60479 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2473 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:51

05:22

04:49

03:46

02:33

01:38

01:03


މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް ބޮޑެތި ލުއިތައް ދެހަފްތާ ފަހުން މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވާން ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަބަންދަށް ބޮޑެތި ލުއިތައް ދިނުމަށް ފަހު މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް އިތުރު 33 މީހަކު ފައްސިވިއިރު އިއްޔެ 25 މީހަކު ފައްސިވިއެވެ. އެހެންކަމުން ފާއިތުވި ދެދުވަހަށް ބަލާއިރު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުރިން ފައްސިވި މީހުންނާއި ގުޅުން އޮތީ ކިހައި އަދަދެއްގެ މީހުން ކަމަށް އެޗްއޯސީ އިން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކްލަސްޓާތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަދަދު ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިނުމުން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމުގައި ކުރިން ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ކުރިން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ޔަގީން ކަމެއް

    ދާނެ.. ކުރީބައިގައިވެސް އެނގޭ...އަދި ގޯސްހާލަތަކަށް ވެސް އެޅިދާނެ...ރޯނެދުވަސް ކައިރިވަނީ

  2. ބަލި

    ނޫނެ އަވަހަށް ހުޅުވާލަ އެއްވެސް ބަޔަކައް ބައްޔެ ނުޖެހޭ. އެހާ ބިރުބޮޑު ބައްޔެ ނޫން.