މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި، އިންސާފު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ކަމަށް ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އޭރު މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރިލްވާންގެ ދައްތަ، ފަތުމަތު ޝެހެނާޒް ކޮށްފައިވާ ޓްވިޓުގައި ބުނީީ، އުމަރު މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންގެވުމަށް އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ހުރިހާ ހެއްކެއް ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށާއި ކުށްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ދެންވެސް އަހަރުމެންނަށް އިންސާފު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކޮށްފަައެއްނު ތިހިރީ" ރިލްވާންގެ ދައްތަ ކުރި ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ރިލްވާންގެ ދައްތަ ބުނީ، އުމަރު އަކީ ފެއިލް ވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، ހެދުނުހާ ދޮގެއް އާއިލާއަށް ހަދާފައި އަދިވެސް އުޅެނީ ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދަން ކަމަށެވެ.

ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް އުމަރު ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ދޮގާއި އޮޅުވާލުން އެއީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ހެދުމުން އިތުބާރު ގެއްލުން ނޫން ކަމެއްނުވި ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުމަރު އިތުރަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވި އެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ އިއްޔެ މި ވަނީ ހަ އަހަރު ފުރިފައެވެ. އާއިލާއިން ބުނަމުން ދަނީ އެ މަރަށް އަދިވެސް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނީ މަރު ކޮމިޝަނުންނެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ރަހީނުކޮށް ޑިންގީއަކަށް ލައިގެން ދޯންޏަކަށް އެރުވުމަށްފަހު އޭނާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. މިއަދު

  އަންނިއާއި އިބްރާހިމް މުހައްމަދުސާލިހަށް އެދޮރުތައް ނުހުޅުވޭތަ ސަރުކާރު ލިބިއްޖެ މަޖިލިސްލިބިއްޖެ ޖުޑިސަރީ ލިބިއްޖެ މި3 ބާރުންވެސް އެދޮރުތައް ހުޅުވޭވަރުނުވިދޯ

  106
  1
 2. Anonymous

  ޔާމިނު ސަރުކާރުން ވަރަށް ފޮނި ވައުދުތަކެއް ކުރި ރިލްވާން އަށް ވީނުވިއެއް ހޯދާނަމޭ އިންސާފު ހޯދައިދޭނަމޭ.. 5 އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެަް ހަބަރެއް ދަބަރެއް ނުވޭ

  9
  96
  • އުމަރު

   މިއާލާތުން ވެރިކަމަށް އައީ ހުވާކުރާތަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިންސާ ހޯދާދޭނެކަށް ބުނެ ވޯޓުން ވައްކަންކޮށްގެން ރިލުވަނުގެ އާއިލާއިން ރާޖެތެރޭ ގޮސް މީހުންކަރީ އާދޭސްކޮށްގެން ވޯޓު ހޯދީ އަދިވެސް ދުވޭ މިޔަހޫދީ ހިޔަޅުންގެ ފަހަތުން ވޯޓެއްކާރިވާ އިރަށް އިންސަފް ކޯދުލާނެ ކަލޭމެންވާނެ މިވެރިންނަށް ވޯޓްހޯދަން ސަލާންޖަހަން ކޮންމެ މީހަކު 6ވޯޓް ހޯދަން މޑޕ އަކީ ކަލޭމެންގެ ކުލަ އެއްނު ކޮބާ ހެދި މަރު ކޮމިޝަން ވީކަމެއް އެބައޮތް އުމަރަށް މިހާރު މިމީހުންގެ މަށްޗަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

   70
   2
   • Anonymous

    އެމްޑީޕީ ޕީޕީއެމް ވަކި ޕާޓީ އެއް ދޫނުކުރޭ ދޮގު ވައުދުތައް ވުމުގަ. އެއްވަރުގަ 2 ނުލަފާ ޕާޓީ ވަލު ޖަނަވާރުންގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުން

    3
    1
  • ހަސާރު

   %100 ވާހަކައެއް މަޝްހޫރުވާންވެގެން ތެޅިނަގަނީ. ތި ރިޟުވާނާ ޔާމީންއާ މީސްމީހުންނަކީ އެތީސްޓުންގެ އައުވާނުން. މުސްލިމުން ތި އާއިލާއިން ތި ކުޅޭ ފިލްމު ބެލުމަކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުހުންނާނެ. ކޮބާތަ އެސޮރުގެ ބައްޕަ؟

 3. ގުޒު

  އާއިލާއައް މިހާރު އިންސާފައްވުރެ މުހިއްމީ މައްސޫރުވާން ރިލްވާންގެ ބައްޕަ އެމީހުންގެ ދާތަންތަނައް ނުގެންދިއުމަކީވެސް ސުވާލެއް

  102
  1
 4. ކޮމެންޓްކުރާމީހާ

  އަހަރުމެންވެސް އެދެނީ ރިލްވާނަށްވެސް އަދި އެންމެންނަށްވެސް އިންސާފު ލިބުން... ނަމަވެސް ރިލްވާނުގެ އާއިލާއިން އުޅެނީ މަޝްހޫރުވާން އުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭގޮތަށްކަމަށް ފެންނަނީ... މިހާރު އުމަރު ތިކަމުގެ ތެރެއަށް ލާން ތިޔަ މަސައްކަތްކުރަނީ ކާކު ބުނެގެން؟ ކެނެރީ އޯރ އބ؟

  69
  2
 5. އިމްސާފް ގެ ދަތުރު

  ކަނބުލޯ ދުވޭ އމޑޕ ފަހަތުން އިންސާފު އަންނާނެ ފަހާދުވެ ބޮޑުވަރުތީ ކޮށްކޮ އަށް ވީ ނުވީގޮތް ނޭގިގެން އުޅޭ އިރުވެސް އެހެންމީހުންގެ ބޮލުގަ ބަދުނާމު އެޅުވޭތޯބަލާ ކޮބާތަ ހެދި މަރުކޮމިސަން ކަލޭމެން އިންސާފު ހޯދަން ވެގެން މިސަރުކާރު ގެންނަން ރަށްރަށްގޮސް އާދޭސް ކޮށްގެން ވޯޓް ހޯދާގެން ލިބުނީ ކޯންޗެއް ބޮޑުވަރުތީ އަދިވެސް މިވެރިކަން ކަން ދަމަ ހައްޓަން ހެދުނުހާ އެއްޗެއް ހަދާތި އިޚް ލަސްތެރިކަމާއެކު އިންސާފް ހޯދަން އުޅޭނަމަ ތިގޮތަށް އެހެންމީހުން ބޮލުގަނާޅުވަ ސޯލިހު ހުވާކުރާތާ24 ގަޑި އިރުތެރޭ އިންސާފް ހޯދަދޭނަމެ ކިޔާ ހުވަފެންދެއްކީ ލިބުނުތަ ބުނީމަ އެކަމާ ތިތިބީ ކީއްވެ ޕާޓީ ވީމަ ދޯ މަވެސް ހަމްދަރުދީވަން ތިކަމާ މީހުންގެ ބޮލުގަ ނާޅުވާ އިންސާފް ލިބޭތޯ މިސަރުކާ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދޭ މިއާލަތުން ވެރިކަމަށް އައީ އިންސާފް ހޯދައިދޭނަމޭ ކިޔާ ވޯޓުހޯދައިގެން އެހެންމީހުން ބަދުނާމު ނުކުރޭ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  43
  2
 6. ކައްބެ

  މިސަރުކާރުން ކޮމިސަންތަށްހަދައިގެން ކޮމިސަނުގެ ބޮޑުމީހަކަށް ހުސްނުއްސުއޫދު ލައިގެން ރިލުވާނުހޯދުމުގެ ނަމުގައި ޖެއްސިގޭމް ނިންމާލީ ކިހިނެއްބާ މިހާރު އާއިލާރުއްސަން ބޭރުން ކަމާބެހޭ މާހިރަކުގެންނަނީ ވެސް އާއިލާރުއްސަންބާ.

  62
  1
 7. ޒާ

  އަދިވެސް ގަދަބަސް ބިނެފާ ގޮސް ވެރިމީހާ ކައިރީ ރޮނީތަ؟ އުމަރު ބަންދު ކުރި ހުރިހާ ދޮރެއް މިހާރު ހުޅުވޭނެ. ތިހޯދަންއުޅޭ އިންސާފު މިހާރު ހޯދޭނެ. ކޮންމެހެން އެހެހެންމީހުން ކުށްވެރި ކުރަން ދެންވެސް ނޫޅެބަލަ

  64
  3
 8. އާމިރު

  އެންމެފަހުން ބޮޑުތާ ތި ޖެހުނީ!
  މައްސަލަ ހައްލުވީނުން ޔާމީނާއި އުމަރުގެ ބޮލަށް ކަޑާލުން!
  ދެން ކުރިން އާއިލާއިން ގޮވަމުން ދިޔައީ ޞާލިޙު ވެރިކަމަށް އައީ ރިޟުވާން ދަށްކައިގެންނޭ! މިޙާރު އެއަޑު ކެޑިއްޖެ1

  61
  1
 9. މާމީ

  ރިލުވާނު ނޫނީ ރާއްޖޭގަ މީހުން ނުގެއްލެނީތަ؟ މަޝްހޫރުވާން ވެގެން ދައްކާވާހަކަ ..

  62
  1
 10. Anonymous

  މިކީއްވެގެން އުޅޭ އާއިލައެއްތަ؟ އެސޮރު މަރުވެފަވެސް އޮތަނުދޭންތަ މިއުޅެނީ.

  56
  1
 11. ޣ

  އިންސާފް ހޯދައިދޭން އައި ސަރުކާރަށް އެކަން ނުވި؟

  59
  2
 12. Anonymous

  މީހާދަ ފޮނިބޮޑުވެގެން އުޅޭ ބައެކޭ. މުޅިއާއިލައަކީވެސް ޑްރާމާ ބަޔަކާ ވައްތަރީ. ރަނގަޅަށްވިއްޔާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމުގެ ގުޅުންވެސް ތި މީހުންގެ ތެރޭގަ ނޯންނާނެ.

  56
  1
 13. Anonymous

  ހާދަ ހިތްމައްޗަށް އަރައިގެން. ބަލަ ދޮރުތަން ބަންދުކުރިކަން އެނގޭއިރު ހުޅުވަންވީގޮތްވެސް އެނގޭނެނު. ދީނެއްވެސް ނެތްބަޔަކާވައްތަރީ.

  51
  1
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ކަލޭގެ ދީން ކޮބައިބާ.ބަޔަކަށް ލިބުނު ހިއްދަތި ކަަ މކަށް ތި ޖޯކު ޖަހަނީ

 14. ޙހހހ

  ބަލަ އުމަރުމެން ކުރިވަރަކަށް މިސަރުކާރުން ތިކަމުގައި ކޮންކަމެއްކުރީ ، މިސަރުކާރު މޮޅުކޮށްގެން ދެން ތިއްބަވާ ،

  63
  1
 15. ބޮކި

  މިދިޔަފަސް އަހަރު އަކީ ރިލްވާންގެ މަރަށް އިންސާފް ގެއްލުވާލި ފަސް އަހަރު !!

  4
  69
 16. ކަނަމަނަ

  މިހާރު ވަރައްއިންސާފް އެބަލިބެއެއްނު މިހާރު އުމަރެއްވެސް ކަތީބެއްވެސްނެތެއްނު

  37
  1
 17. ގެރިކިރު

  ސުއޫދުބުނުއްވިއަޑުއެހިން ހުރިހާކަމެއްއޮތީ އެނގިފައޭ ... ގާނޫނަކުންބާރުދޭއިރަށް ހުރިހާކަމެއްނިންމަވާދެއްވާނަމޭ !! ދެންކޮބާ ސުއޫދު ؟ ދިވެހިން ގަމާރީ .. މިހެންބުނަންލަދުވެސްގަނޭ !! އިންތިޚާބަކަށްނިކުމެ ވައުދުލިސްޓުގެއެންމެކުރިއަށްލާނީ މަރާލިމީހުންގެވާހަކަޔާ ގެއްލުވާލިމީހުންގެވާހަކަޔާ ވައްކަންކުރިމީހުންގެވާހަކަ ... އެލިސްޓުގެއަޑުއަހާފަ އެމީހަކަށްވޯޓުދޭނެ .. ދައުރުނިމިގެންދާނީ ޗޮކުން .. ބޭފިޅުންނޭ މިދިވެހިންޖަހާހާބެރަށް ނަށާނީ މޮޔައިންގެވެސް މޮޔައިން ..

  30
 18. ޢަޒްރާ

  ދެން ކީއްވެ ތިބުނާ ކިނބޫ ސޯލިހި އެދޮރުތަށް ނުހުޅުވައިގެން މިއުޅެނީ ރިލްވާން ގެއްލުނީމަ އެކަމުގެ ބަދަލކަށް ކަލެމން އެންމެން ނުކުމެ އިބޫއަށް ވެރިކަން ހޯދައި ދިނީ ކޮން އިންސާފެްްއް މިހާތަނަށް ލިބުނި ވޯޓް ހޯދަން ވެގެން ބްލޮގަރ ޔާމީނާއި ރިލުގެ ނަން ބޭނުން ކުރީ އަސިވެސް ހޭ ނާރާތަ؟

  33
 19. ބޮރޮ

  ރިޒްވާނަށް ހެދިގޮތެއްހެދީވެސް ގާނޫނު އަސާސީއެއް ލިޔެގެން އޭނަ ކުޜާ ކުށްތަކުން ސަލާމަތް ވެވޭ ގޮތް ހެދިީ ނަސީދު މީގެ ދެދުވަހެްގް ކުރިން ބުނި މައުމޫނަށް ޖެެއްސުން ކުރަން ލިއުނުވާހަކަ.އެއި ކުށް ކޮށްފަ ފިލާ ވާހަކަ

  30
 20. ބޭކާރު

  މިދުނިޔެއަކީ އިންސާފު ލިބޭ ދުނިޔެއެއްނޫން ެާހިރަތުގަ މާތްﷲ ގެ ހަޒްރަރަށް ހާޒިރު ކުެރެވޭ ދުވަހު ލިބޭ އިންސާފު ފޮނިވާނެ

  27
 21. ފާއިޒް

  ކަލޭމެންނައް އިންސާފް ލިބުމަކީ ތިކަން ރައީސް ޔާމިން ބޮލައް ކަނޑާލުންތަ ތިކަމުގަ ތި އާއިލާގެ އަތެއް ވާކަމަށް މިހާރު ވިސްނެނީ ހިސާބައްވުރެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން އެކަންތައް ނިންމާލީ ކަމައް ފެންނަނީ...

  21
 22. ފާއިޒް

  މީ އިންސާފު ވެރިކަމެއް ކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން ބަލާ ވެރިކަމެއް ކުރާ ސަރުކާރެއް .. ތަން ތަނުގެ ބޮޑުންނައް ލާފަ ތިބެމީވެސް ތަންދޮރު ނުދައްނަ ގަމާރު އާލާތުން މީހުނައް ނިހޮރުއްޕާން ކުރަން...

  20
 23. ނ

  ބަޔަކަށް ދައުވާ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
  ޢުފުލިކަމެއް ނުދެނެހުރިންތަ
  މިސަރުކާރުން... ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ
  ޢަޒްލިފު ރައޫފް މެންގެ މައްސަލާގައި
  މަތީ ކަޯޓްގައި ދައުވާ ނުކުރީ ކީއްވެ

  a

  16
 24. ނޮންނި

  ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކުރީ ތި އާއިލާ. ރިލުވާނު ގެއްލިގެން ހަފްތާއެއް ވީއިރުވެސް ހަރާމުން ހަރާން ރޭކާވެސް ނުލާ. މިއަދު ރިލުވަނޭ ކިއައިގެން ވަހަކަދައްކަން ލަދު ނުގަނޭ. ގެއްލުނު އިރުއްސުރެ ތަހުގީގު ފެށުންނަމަ ވީގޮތް އެނގުނީސް.

  23
 25. Anonymous

  އެސޮރުމަރުވެފަތަވީ؟

  5
  1
 26. ޢަދުރޭ

  ޢުމަރާ އަދީބު އަޑީގައި ތިބެގެން އައިސިސް ޖަމާޢަތާއެކު ހެދި ޑީލް އެއް ރާއްޖޭގައި ތިބި މިނިވަން ފިކުރުގެ މީހުން ނައްތާލުން މީ . 2014 ވަނަ އަހަރަކީ އައިސިސް ސީރިޔާ އާ ޢިރާޤުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ވެގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު އޭރު އެދެ ޤައުމުގައި ހުރި ތެޔޮ ކާރުޚާނާތައް ސަރުކާރުތަކުގެ އަތްދަށުން ފޭރިގަނެ އެތަންތަނުން ތުރުކީ ތެރޭންލާފައި ބޭރުކޮށް ވަގަށް ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްވިއްކަމުން ދިއަ ތެލުންނާއި ވަގަށް ނަގާފައިވާ އާޘާރީ ތަކެތިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 3 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެވެރިން ދިއައީ ހޯދަމުން އެ ފައިސާއިން ރާއްޖޭގައި އެ ފިކުރު ފެތުރުމަށާއި ހަރުކަށިފިކުރު ނައްތާލުމަށް މީސްމީޑިއާގައާއި ބްލޮގުތަކުގައި ލިޔޭ މީހުން ބޯ ބުރި ކުރުމަށް ޢުމަރާއި އަދީބް މެދުވެރި ވެގެން ހެދި ޑީލްގައި ރިލްވާން ވެސް ޔާމީންވެސް ކަަަތިލީ . ޢުމަރު މާލޭގެ ގޭންގްތަކާ މިކަމުގައި ބައްދަލު ކޮށް ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯވެސް ހުންނާނެ . އޭގެން ފައިސާ ލިބުނު މީހުން މިހާރު ތިބީ ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރާ މާލޭގައި ޖިމް ތަކާއި ފިހާރަތައް ހަދައިގެން މުޖްތަމަޢު އާއި އެކުވެ މަސްހުނިވެގެން. ޢުމަރާއި އަދީބަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަމަ ސީދާ ޓެރަރިސްޓުން ވަރަށްގިނަ މީހުންގެ ލޭ އެމީހުންގެ އަތުގައި ހޭކިފަ ހުރީ .

  1
  26
 27. Anonymous

  މަޝްހޫރުވާންވެގެން ތެޅިނަގަނީ. ތި ރިޟުވާނާ ޔާމީންއާ މީސްމީހުންނަކީ އެތީސްޓުންގެ އައުވާނުން. މުސްލިމުން ތި އާއިލާއިން ތި ކުޅޭ ފިލްމު ބެލުމަކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުހުންނާނެ. ކޮބާތަ އެސޮރުގެ ބައްޕަ؟

  30
  1
 28. ނި

  ބަލަ ހުރިހާ މަރެއް އިނގޭ އިމްރާނު ކައިރި އަށް
  ނުދަނީ ކީއްވެ....މޭޑޭގައި ބުނި ނޫންތަ...ލިޔެކިޔުންތައް މިހިރިއްޔޭ
  ސޯލިހު ކަލޭމެން ކައިރި ބުނި ނޫންތަ 24 ގަޑި އިރޭ

  30
 29. ރާޅު ބޯއީ

  ރިލްވާންގެ އާއިލާގެ މަކަރުވެރި ކަމާއެ. ރާޓީވީގައި ރިލްވާންގެ މަންމަ މިބުނަނީ ވޯޓުން ވައްކަންކޮށްގެން އައިސް މިއޮތް ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުމީހާ އިބްރާހީމް ވެރިކަމަށް އައީ ޔާމީނާއި ރިލްވާންގެ ނަން ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކައިގެންނޭ. ފަހުން މި ސުރުހީ ރާޓީވީ ވެބްސައިޓުން ރިމޫވްކޮށް މިހާރު ވަނީ އެހެން ސުރުހީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ. ރިލްވާނުގެ އާއިލާއަށް ބަލާއިރު ރިލްވާންގެ މަންމައަކީ ކަންދެއްކުމާއި ޗާލާކިީކަން ގަދަ އަންހެނެއް. އެތައް މީހުންނަކާ އިނދެ ވަރިވެއްޖެ. ތިން ހަތަރު ފަސް ކައިވެންޏަށް ސުމާރެއް ނެތް މިންވަރަށް ދަރިން އެބަތިބި. ރިލްވާނުގެ ބައްޕަ ހއ. ދިއްދޫ ޢަބްދުﷲ ގާތުން ވަރިވެގެން މުސްކުޅިވި ދުވަހު އެފަކީރު އެހުރީީ މަގުމަތިކޮށްފަ. ނިދަނީ ބަނދަރުމަތީ ކޮންމެވެސް އޮޑިއެއްގައި. މި އަންހެނާގެ ކަމަކީ ދުވާލު ދެދަޅައަށް މޫނުގައި ޗޯކްޖަހައިގެން ތިއްތިދެއްކުން. ބަފާ މީހާއަށް ނެތް ލޯތްބެއް ދަރިންނަށް އޮންނާނެތަ. ރިލްވާނޭ ކިޔައިގެން އެބަ ވީދެއެއްނު.

 30. ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

  ރޔާ މީނާ ވާދަކުރަން އޭރު ހުރީ ރިލުވާނުތަ...ރޔާ މީނަށް ތްރެޓަކަށް ރިލުވާނުވީ....ރިލުވާނު ގެއްލުވިޔަސް މަރާލިޔަސް ރިލުވާނުގެ މައްސަލަ އޮއްބާލައިގެން ރޔާ މީނަށް ލިބޭނެ މަންފާއެ ފައިދާއެއްވެސް ބުނެދިންނަ މަ. އެއްވެސް މީހަކު އެ މީހަކަށް ފައިދާއެއްނެތްކަ މެ ނުކުރާނެ...އެހެންވީ މަ ފުރަތަ މަ ބުނެދޭންވީ ރޔާ މީނަށް ލިބެންއޮތް މަންފާގެ ވާހަކަ...އަނގަޔަށް ސޮނި އެޅުނީ މަ ވާނެގޮތްތީ....އާއިލާ ރިލުވާނާ މެދު ވިސްނާ ގުޅުން ރަގަޅުވީ މަތާ ޙަބަރެނުވާތާ ހަދުވަސްފަހުން ވިއްޔާ ފުލުހަށް ރިޕޯޓުކުރީ...

 31. އަބްދޫ

  މިނިވަންނޫހުގަ ލާދީނީ ލިޔުމެެއް ލިޔެގެނޭ ކިޔާ ރިޕޯޓް ގަ ލިޔެފައިވާ ވާހަކަޔަކީ ނަސީދު ރިޒްވާނަށް ދިން އިންޓަވިއުއެެއް އެލިއުން ރިޒްވާން ލިޔެފަހުރީ ނަސީދުގެ ނަމުގަ އެލިއުން އަހަރެން ޓްވީޓް ކުރިން އައިރިސް ޓައިމްގާ ވެސް އެލިއުން ހުރި ރިޒްވާން ވަގަށްނެގީ ހަމަ ނަސީދުކަމަށް ތުހުމަތުވެޭ

 32. ވަހީދު

  ރިލްވާނު ވަގަށް ނަގައި ގެއްލުވާލުމާއި އަފްރާޝީމް ގަތުލު ކުރުމާއި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ ލޯޔަލިސްޓުންގެ ކިރިޔާވެސް ތެދުވެރި ކަމެއް އޮތިއްޔާ މައްސަލަތައް ބަލަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ވެސް ހުސްނުއްސުއޫދެއް ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކްސްޕާޓެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. ނޫރޭއަކާއި ސުމިތަކާއި ރީކޯ މޫސާގެ ދަނބިދަރިއަކަށް ނޭގުނު އެއްޗެއް އެހެން މީހަކަށް ނޭގޭނެ މިކަންކަމުގައެއް. އެމީހުން ގޮޅިތަކުން ސަލާމަތްދީ ހިމާޔަތް ދިނުމަކީ މިކަންކަމަށް ހޯދާދެވުނު އިންސާފަށް ވާނެތޯ. ދެންހުރީ އިއްޔެއާއި ޖެހެންދެން ޔާމީންއާއި އެކު އެތައް ގަތުލު އާއްްމެއް ހިނގިކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ގޮވާ ނަގަމުންދިޔަ އަހްމަދު އަދީބު ވެސް ގެއަށް ގެނެސްދީ ގޭގައި ބަހައްޓާގެން އަނެއް ގަތުލުއާއްމުތައް ރާވަންދެން އަތް ޖަހަން އެމްޑީޕީގެ މަތިފަޑި ތިބުން. މިއީ ވެސް ހުސް އިންސާފުތޯ މިކަމަށް ހޯދާދިން

 33. ނަގޫރޯޅި

  ވަކި ބައެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރަކައް ގޮސް ފިތިބާރުވެފަ ތިބިއާއިލާ އަކައް ދަރިއައްވީގޮތް ހޯދު މައްވުރެ މުހިން މުވަނީ ޕާޓީއައް ތާއީދު ހޯދުން. އެއްވެސް މުއައްސަސާ އަކުން އެއްޗެއް ނުބުނެވި އުޅެންކޮން އިނގްރޭސިވިލާތުގަ އޭރުހުރި ޕާޓީގެ އިސް މީހާ ލައްކަވާހަކަ ދެއްކި. އާއިލާ ތިހާ ގުޅުންބޮޑު އެ މީހާގާތު އަހާބަލަ، " މަގޭދަރި ގެއްލުނު ގޮތާ، އަދި ހަތިޔާރާކައް މަގޭދަރި ހެދީ ކީއްވެތޯ".

 34. މާބުރު

  މޑޕ އަޅުކުދިން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ވެސް މޑޕ ސަލާމަތް ކު ރާނެ. އިބު މައްސަލަ ނުބެލީމަވެސް ގޯސްވީ ޔާމީނާ އުމަ ރެއްނު. އެއުޅެނީ ކޮއްކޮގެ މަ ރަށް އިންސާފު ހޯދާކަށް ނޫން. އެއުޅެނީ މޑޕ އަށް ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދާދޭން.

 35. އަދިވެސް

  އެމްޑީޕީ ފަހަތުން ބާރަށް ދުވޭ. ބާރަށް
  އަތްޖަހާ! އޭރުން ހުންނާނީ އިންސާފު ލިބިފާ. ލޫދެމުން ވެސް
  ވޯޓް ހޯދަން ދެވޭތޯ ބަލާ!