20:05

19:56

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަލަަސްތީނުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު ސައިބް އިރިކަތްއަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ.

19:47

ކޮވިޑް-19ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ގުޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުކަމުގައިވާ 1676އަށް ގުޅުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެ.

19:46

އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއިން އިތުރު 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5500 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި.

18:05

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ އެއް އާއިލާއެއްގެ ބައެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ.

17:34

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ.

16:30

ޗައިނާގެ ގިންޑާއޯ އަށް އެތެރެކުރި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މަސްޕެކެޓުތަކުގެ ބޭރުން "ދިރިހުރި" ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖަރާސީމު ފެނިއްޖެ.

14:39

މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އަރައިފި.

13:36

12:51

ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ.

12:28

އިޓަލީގެ މިލާންގައި ދެ ލޯބިވެރިން މަގުމަތީގައި ތިބެ އެކަކު އަނެކަކަށް ބޮސް ދިނުމުން 400 ޔޫރޯ (468 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި.

05:14

05:11

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 62092 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1032 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7492727 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 114064 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

އެމެރިކާއިން އިތުރު 53155 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 633 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8341588 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 224277 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

ފްރާންސުން އިތުރު 32427 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 89 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 867197 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 33392 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 22792 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 461 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5224362 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 153690 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 16171 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 150 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 705428 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43579 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 14922 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 279 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1384235 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 24002 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 13510 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 384 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 979119 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 26107 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

އިޓަލީން އިތުރު 10925 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 402536 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 36474 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 10192 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 202151 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10359 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 9622 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 84 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 167230 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3524 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 8114 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 29 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 220052 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6737 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 7017 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 187 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 952371 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28803 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6751 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 419 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 841661 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 85704 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 6410 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 109 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 293641 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5517 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ޓިއުނީޝިއާ އިން އިތުރު 5752 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 114 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 40542 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 626 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:47

04:27

03:40

02:23

01:09

01:03

00:41

00:34


މިއަދު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ 24 މީހުންނެވެ. މިއަދަކީ ޖުލައި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ރާއްޖެ އިން އެންމެ މަދުއަދަދެއްގެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ. ފާއިތުވި 86 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ނުދާވަރަށް މިއަދު އަދަދުތައް ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އަދި ނުރައްކަލުން އަރައި ގަނެވުނީއެއް ނޫނެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ.ފާތިމަތު ނަޒްލް ރަފީގް ވިދާޅުވީ މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރި 1500 ސުންކު (ސާމްޕަލް) އިން 24 މީހުން ފައްސިވި ނަމަވެސް މިއީ އަދި ބަލި ނެތިގެން ދިޔައީ ނޫން ކަމަށެވެ.

"މާދަމާ ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު އިތުރުވެގެން ވެސް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގައި މިބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތައް ބަލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެއްކޮށް ޒީރޯއަށް (ސުމަކަށް) ވެއްޓިގެން ދިއުމަކީ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް." ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.