00:04

22:50

22:49

21:09

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖ.

21:03

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދަ މިދަނޑިވަޅުގައި އިތިއޯޕިއާގައި މާސްކު ނާޅާނަމަ 2 އަހަރަށް ޖަލަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފި.

20:32

ޕޮލެންޑުގެ ރައީސް އަންޑްޒެޑް ޑޫޑާ ކޮވިޑް-19 19އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:25

އޮސްޓްރިއާގެ އޮސްޓްރިއަން އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށައިފި.

18:08

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

16:26

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ޕޯލިއޯ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެދާނެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެފި.

16:23

ކަޒަކިސްތާންގައި އިތުރު 152 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 110,402 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 1,796 މީހުން.

16:23

އޮމާނުން އިތުރު 1,095 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 112,932 އަށް އަރާފައި. އަދި އިތުރު 27 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1,174 އަށް އަރާފައި.

16:22

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 1,359 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 125,123 އަށް އަރާފައި. އަދި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 477 އަށް އަރާފައި.

16:21

ގަތަރުން އިތުރު 205 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 131,170 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 230 އަށް އަރާފައި.

16:20

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 167 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 140,779 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,627 އަށް އަރާފައި.

16:18

ޕޮލެންޑުން އިތުރު 11,742 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 253,688 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4,438 އަށް އަރާފައި.

16:17

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 17,709 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 305,409 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10,737 އަށް އަރާފައި.

16:16

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 832 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 327,895 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,736 އަށް އަރާފައި.

16:15

ޔޫކްރެއިނުން އިތުރު 6,088 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 343,498 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 102 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,391 އަށް އަރާފައި.

16:14

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 2,223 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 370,028 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,977 އަށް އަރާފައި.

16:13

އިންޑޮނޭޝިއާ އިން އިތުރު 3,732 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 389,712 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 94 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13,299 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

16:12

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 1,308 މީހުން ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 398,815 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5,803 އަށް އަރާފައި.

16:10

ޖަރުމަނުން އިތުރު 1,373 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 429,181 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 10,111 މީހުން.

16:09

އިރާނުން އިތުރު 6,191 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 568,896 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 296 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 32,616 އަށް އަރައިފި.

16:08

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6,025 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 886,800 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 431 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 88,743 އަށް އަރާފައި.

16:06

ރަޝިއާ އިން އިތުރު 16,710 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1,513,877 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 229 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 26,050 އަށް އަރާފައި.

16:04

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 2,848 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7,866,740 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 118,593 އަށް އަރާފައި.

16:03

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 2,019 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8,829,951 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 230,085 އަށް އަރާފައި.

14:54

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފި.

05:26

04:50

04:25

އެމެރިކާއިން އިތުރު 76,021 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 759 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8,823,304 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 230,043 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:25

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 50,224 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 575 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7,863,892 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 118,567 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

ފްރާންސުން އިތުރު 45,422 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 137 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,086,497 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34,645 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 25,574 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 398 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5,381,224 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 156,926 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 23,012 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 174 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 854,010 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44,745 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

އިޓަލީން އިތުރު 19,644 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 151 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 504,509 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 37,210 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 17,568 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 287,700 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,658 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 16,521 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 296 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,497,167 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25,821 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 13,628 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 179 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 241,946 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4,351 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 12,474 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 106 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 250,797 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,077 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 11,968 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 275 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,081,336 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28,613 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 10,458 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 427,808 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,111 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 8,769 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 198 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,007,711 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30,000 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 8,651 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 55 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 281,052 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7,019 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 7,014 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 125 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 337,410 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6,289 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6,604 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 418 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 880,775 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 88,312 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

އީރާނުން އިތުރު 5,814 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 335 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 562,705 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32,320 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 4,761 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 73 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 205,793 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6,318 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 4,070 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 128 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 385,980 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13,205 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 4,045 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 194,461 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3,255 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

03:50

03:33

03:12

02:30

01:16


ފްރާންސުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ މީގެ ކުރިން ސްޕޭނާއި އިޓަލީން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ފަދަ ހާލަތެއް ފްރާންސަށް ވެސް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އޮފިޝަލުން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އިޓަލީ އާއި ސްޕޭންގައި މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި ބައެއް މީހުން މަރުވާން ދޫކޮށްލަން ޖެހިފައެވެ.

މިއަދު ފްރާންސުން 45422 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، 137 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއަދަކީ މިހާތަނަށް ފްރާންސުން އެއްދުވަސް ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވި ދުވަހެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.