އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ލައިސަންސް ނެތި ސައިކަލު ދުއްވި ޒުވާނަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، އެ ޒުވާނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ސައިކަލު ދުއްވާފައި ގޮސް ތަނަކަށް މަޑު ކޮށްގެން ހުއްޓާ ކަމަށެވެ.

"ސައިކަލް މަޑު ކުރިތަނުން ފުލުހުން އައީ. އައިސް ބުނީ ކޮބާހޭ ލައިސަންސް. ބުނީމަ އެ ޒުވާނާ ބުނީ ނެތޯ. ބުނީމަ ވެހިކަލަށް އަރުވަން އުޅުނީ. އެހިސާބުން ނާރަން އުޅުނީމަ ތަޅައިގަތީ" މަންޒަރު ފެނުނު މީހަކު ކިޔައިދިނެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފުލުހުން އެ ޒުވާނާގެ ގައިގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް ތެޅި ކަމަށާއި އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ވީޑިއޯ ކުރަން ފެށި ހިސާބުން ތެޅުން ހުއްޓާލައި ފަހަތަށް ބިޑި އެޅުވީ ކަމަށެވެ.

އެ ޒުވާނާ ވެހިކަލަށް އަރުވައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން އެތަނުގައި ދެން ތިބި މީހުންނަށްވެސް އިންޒާރުތަކެއް ފުލުހުން ދިން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑީއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ޒުވާނާ އޮތީ ބިންމަތީގައެވެ. އަދި 3 ފުލުހަކު ވެގެން އޭނާ ވެހިކަލަށް އަރުވަން އުޅުމުން އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އަނިޔާ ނުކޮށް ވެހިކަލަށް އެރުވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ލައިސަންސް ނެތި ސައިކަލު ދުއްވި މައްސަލައިގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދާދިފަހުން އައްޑޫގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެހެން ޒުވާނަކަށް ވެސް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވިއެވެ. އެމައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. އަރީ

  ތަޅާ އަނިޔާ ކުރާތީވެ ޔޭ އެމީހުން ފުލުހުންދެކެ ރުޅިއަންނަނީ

  16
  7
 2. ޖަނާޒާ

  ކޮބާ ހޭ ވީޑިއޯ

  21
  • ޕާޓޭ

   ވީޑިއޯ ލާކައް ނުކެރޭނެންނު ފުލުހުންނާ ދިމާލައް ރޯ އައުގުރާނަ ވިއްޔާ ގޮވަނީ ވީޑިއޯއިން ނުފެނޭ ތަޅާތަނެއް ފެންނަނީ މީހަކު ޕޮލިހުންގެ ވެހިކަލައް ނާރަން ވެހިކަލުގަ ފައިންތަޅާތަން

   2
   1
 3. ޙައްލު

  ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވީމަ ދެން ދުލެއްނުކުރެވޭނެ ދޯ. ދެން ޖެހޭނީ ގަދަކަމުންވެސް އަރުވަށް. ގަދަ ހެދީމަ ލިބޭ އަނިޔާ އަށް ޒިންމާ ވާގޮތަކަށް ނޫން ޕޮލިސް ގެ ޤާނޫން އޮތީކީ. ްްްްްްްްް

  27
  10
 4. ޖައުފަރު

  އައްޑޫ މަރުމޯލުން ދެން އަތް ޖަހާ ތި މީހުންގެ ސަރުކާރު ދެން ގަދަައަށް އަތްޖަހާ

  21
  6
 5. ސައިމޮ

  މިހާރު އާންމު ކަމެއް ގޭގެ ދޮރު ވައްޓާލާ...ކޯޓު އަމުރެ އް ނެތި ގޭގެ އަށް ވަނުން

  15
  6
 6. މޫސަ

  ލައިސަންސް ނުނަގާ ދުއްވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބައުޅޭ އެކަމު އަނިޔާކޮށްގެން ޖިޕަށް އެރުވިއްޔޭ ކިޔާތަ؟ އެސޮރު ގަދަފަދަކަން ދެއްކީމަ ތަޅާ އަނިޔާކުރިކަމަށް ތިޔަވީ. ރީތިކޮށް ގޮސް ޖޫރިމަނާ ސްލިޕް ހިފައިގެން ގެޔަށް ދިޔައީމަ ނިމުނީ އެންނު. ލައިސަންސް ނުނަގަ ތިމާވަރު މީހަކު ނެތިގެން ބޫންކަނޑާފަ މަގުތައްމަތީ ދުއްވަންވީމަ އޯކޭ ދޯ.

  27
  4
 7. ބޮޗޭ

  ރީތިގޮތުގަ ދިޔައީމަ ނިމުނީ އެންނު؟

  15
  4
 8. އާދަމުގެދަރި

  ތަޅައި އަނިޔާ ކުރުމަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން. އަދި ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު މިރާއްޖެއަށް މިހާރު ޑުޓާޓޭއެއް ނައިސް މިތިބި ނުލަފާ ހައްދުންނެއްޓިފައި ހައްދެއް ނެތް މިނިވަންކަން ލިބިފައި ތިބި މީހުން މައިތިރިކުރެވޭނެއެކޭ މަގޭ ހިތެއް ނުބުނޭ. އަދި މާދުރުނޫން ދުވަސްވަރެއްގައި ބޮޑު އަރާރުންގަނޑެއް އައްޑޫގައި އުފެދިގެން ދައުލަތުގެ ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު އަރަންޖެހިދާނެހެންވެސް މަގޭ ހިތަށް އެބަ ފެނޭ. އައްޑޫ މީހުންގެ ވާހަކައާއި ވިސްނުމާއި ފިކުރަށް އައިސްފައިވާ ގޮތްތަކެއް ފެނިފައި އަޑުއިވިފައި މިހެން ހިތަށް އަންނަނީ.

  18
  1
 9. މުހޭ

  ބުނީމަ ރީތިކޮށް ދިޔާއީމަ ނިމުނީނު. ފުއްޕަންޏާ ގަދަކަމުންވެސް ގެންދާނެ. އަނިޔާވެސް ވެދާނެ.

  14
  3
 10. ގެރި

  މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުން ނޮޅައިކަނީ ޒުވާނުންގެ ރައީސް ޖަލަށްލައިގެންތިބެ

  8
  6
 11. އެޖެންޑާ ބަކަރި

  މިހެންވީމަ ރައީސް ޔާމީން ރަނގަޅީ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންގެ އަތްފައި ބިންދާ ނޮޅާކަނީ.. ޖަނަވާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްނުދޭތާ އަނިޔާ ކުރަނީ

  8
  5
 12. ޕާކިން ސްްޓިކާ

  އޯގާތެރި ސަރުކާރޯމީ. ޖަނަވާރުތައް ޒުވާނުނަށް ކުރަނީ މުޅިން އަނިޔާ

  7
  5
 13. ގެރިމޯދީ

  މުޒާހަރާވެސް ކުރަންވީ. މިހާރު މި ސަރުކާރު ވެއްޖެ ބަލާވެރިކަމަކަށް.. އަހަރުމެން ޒުވާނުންގެ ރައީސް ޖަލަށްލައިގެން އަހަރުމެން ރޮލުންކަނީ މިއޮށް

  4
  6
 14. ކަޅު ބުޅާ

  އަނިޔާވެރި ވަގު ރޭޕް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  8
  4
 15. ޖަނަވާރު

  އަދިވެސް ޖަނަވާރުތައް މިސަރުކާރު އޯގާތެރިކަމުގެ ވާހަކަދައްކާނެ ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތިގެން

  4
  4
 16. ޕާން

  ދެން އިރުކޮޅަކުން ފެންނާނީ ކަންދައްކަން މިކަމާ ރޮއެހޭރިވަޑައިންނަވާތަން

  5
  5
 17. އަހުމަދުކަލޯ

  ފުލުހުން އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަމުން ދަނީ ދޯ؟ އަނެއްކާ އެކަން ކުރި ފުލުސް މީހާތަ އޭނަގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނީ ވެސް ...

  4
  6
 18. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  ދެން ފެންނާނީ ހިތްޕުޅަށް މޮހޮރުކިލޯއެއް ހެރިވަޑައިގެން ކީރިތި ކުރެއްވެވޭތަން.. ޒުވާނުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވަގު ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  8
  2
 19. ޖަޒީރާ ކުޑަ ކަހަބު

  ވެރީ އޯގާތެރި ސަރުކާރު. ސްޓޮޕް ސްޕްރެޑިންގް ފޯލްސް ނިއުސް... ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ވެރީ އޯގާތެރި. ވެރީ ދިރިއުޅުން ބަލާވެރިކަންބޮޑު ބިކޯޒް އޮފް ޓޫ މަޗް އޯގާތެރިކަން

  4
  1
 20. ބޭބޭ

  މި ދިވެހި ރާ އްޖޭގެ ނޫނީ ފުލުހުން ނޫޅެނީބާ؟..ނޫސް ވެރިންނަކީ ވަރަށް ގިނަ މަ އުލޫމާތު އެގެންޖެހޭ ބަ އެ އް. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރި އަރާފަވާ ގަ އުމުތަކުންވެސް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދަ އްކާ ގަވާ އިދާއި ގާނޫނަށް ތަބާނުވެ ގަދަކަން ދަ އްކަންޏާ އެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން...ލޯބިން ބުނީމަ ނޭރީ ކީ އްވެގެން..ފު އްޕާ މީހަކު ކިތައްމެ ލޯބިން ރީއްޗަށް ބުންޏަސް ނާރާނެ...ދެން އެމީހަކު ނޭރީމަ ފުލުހުން ދާންވީދޯ..ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން ކަމެ އް ކުރެވޭތޯ ބެލުން ރަގަޅު...ތި ލިޔަނީ އެ އެް ފަޅިން..

  12
  1
 21. އާސިދާ

  ކީއްކުރަން ގަވައިދާ ހޮލާފަ ދުއްވީ މީހެއްގައިގަ ޖެހި ކުށެއްނެއް މީހަކައް އަނިޔާބުމައް ތުރެ ތިގޮތަވެސް ރަނގަޅުކަންނޭނގެ ދެއްތޯ ދޫކުރާނެކަމެއްނެއް ހަމަހަެްޔަރުކުރަންވީ ނޫނޯދެން ކުރާކުއް މާނޮޑުވެސްބެދާނެ

  6
  1
 22. ތިއްތް

  ތިޔަވާނީ އިންޑިޔާސިފައިން ތަކެއްކަމަށް އަވަހަށް ބަލާ ސާފުކުރަން ފެނެއި

  2
  1
 23. ޒަރާ

  ކޮބާހޭ ވީޑި އޯ

 24. އެކްޓަރ

  ރައްޔިތުންގެ ނޯކަރުން އެމީހުންގައިގާ ތަޅަނީތަ... މިއީތޯ ރ.ސޯލިހުގެ ޑިމޮކްރެސީއަކީ.... ދިވެހިންގެ ގާގައި ތަޅަން ނުވިސްނާ... ތަޅައިގެން މީހުން ރަގަޅު ނުކުރެވޭނެ.... އަދިވެސް ރައްޔިތުން މިޖެހެނީ ހުރިހާ ޚިދުމަތަކަށް ސަލާމް ޖަހަން.....

  3
  1
 25. ކިޔުންތެރިއެއް

  ތިކަހަލަ މައްސަލަތީ ބެލޭނެ ކަންތައްކަކެއްނޫން. އެމީހުން ބަލަންތިބީމަ. ތީމާ މަތީގަ ތިބޭބައެއް. ޤާނޫނަކަށް އަރާހަމަނުކުރެވޭނެ. އެހެންނޫނަސް ރައްޔިތުމީހާ އަށް އަބަދުގޯސްހެދޭނީ. މީޑިޔާއަށް އަރާ ގޮވާނަގާނެ އެމީހާ އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރި ނުވީމަ ކުޑަކޮށް ބާރުގެބޭނުން ކުރަނިކޮށް އަނިޔާވީއޭ. މާޕުރެޝަރު ބޮޑުވެގެން ދެންއަނެއްކާ މާދަން ތިފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިއަސް ، އަހަރެއްވަރު ކަޮށްލާފަ ކޯޓުތަކުން ނިންމާނެ އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށްކަމަށް ދެން ނުލިބިހުރި މުސާރަޔާ އަދި އިތުރު މަޤާމްގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު ވަޒީފާ ހަމަޖެހިގެންދާނެ. މިހާރުވެސް ފެއްނަން އެބަހުރި ދެއްތޯ.

  2
  4
 26. ނިކަމެެެތި ސޮރު

  ތަޅާ އަނިޔާ ކުރަން ކެރެނީ އެއްމެ އާދައިގެ ނިކަމެތި މީހާގަައިގަ ދޯ...

  3
  1
 27. ޅަބޭ

  ފުލުހުން ކަންތައް އެކުރީ ރަގަޅައް. ޕާޓޭން ނާއި ގުންޑާއިން ރަށުތެރޭ ފުއްޕާފަ ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި ވެހިކަލް ދުއްވަނީ އެހެން މީހުންގެ ފުރާނައައް ބެލުމެއްނެތި، މީހުނައް ބިރުދައްކާ، މާރާމާރީ ހިންގާ، ވައްކަންކޮއް، ފަތް ބޮނީ އެންމެން ކުރިމަތީ ރޯމާދުވާލު. މި އިބިލީސްތައް މައިތިރި ކުރެވޭނީ މައުމޫނުގެ ދައުރުގަ ކަންތައް ކުރިހެން، ވަރައް ރަގަޅައް ތަޅާލައިގެން.

 28. Anonymous

  މިހެންވެ އިމްރާނު އަށް އެމްޑީޕީގެ ރުހުން ލިބެނީ

  1
  1
 29. ހެޔޮ އަނިޔާ ޕެކޭޖް

  ދެން މަރާފަ ވެސް އެއީ ގުދުރަތީ މަރެކޭ ކިޔައްޗޭ

 30. ބުއްޅަބޭ

  ބަރާބަރު ކަމެއް.
  ޕާޓޭމެންގެ އުނދަގޫ ބޮޑު އަދި އެމީހުން ފުލުހުންނަށް ކިޔަމަން ނުވޭ.

 31. ފާރިޘް

  އިންޑިޔާއިންބއަތްގަދަކޮއްފައިވާ އައްޑޫގައި ދެން ހިނގާނީ ކަޝްމީރުގައި ހިނގާފަދަ ކަންކަން. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާ ފޯރި ގަދަވާނެ

  2
  2
 32. ޟޯދު

  ޢައްޑޫ ދުވަހަކުވެސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ

  3
  1
 33. ފާތުން

  ލައިސަންސް ނެތި ސައިކަލްދުއްވާގެންނުވާނެ. ފުލުހުން އެކަންތައްކުރީ ރަނގަޅަށް.

  16
 34. ބުއްޅަ

  މިސަރުކާރުގަ އެއްވެސް މީހަކު ގަދަކަމުން އަރުވައިގެން ނުވާނެ ފައިދަށައް ވެއްޓި ފައިގަ ދޫލާފަ ރޯންޖެހޭނީ އަރަންދެން އެވަރުންވެސް ނޭރިއްޔާ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގަ ތިބޭނެ ވަރައްބާރުގަދަ މެންބަރުން އެމީހުންއަންނާނެ

 35. ހަމީދު

  ލައިސެންސް ނެތިއްޔާ ސައިކަލް ހުއްޓުވާފަ ޖުރުމަނާ ކުރަނީ ޖިޕައްލާކަށް ނުޖެހޭ...ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސް

 36. ހަބީބު

  އައްޑޫ ގައި ފުލުހުން އުޅެންޖެހޭނީ އިންޑިޔާ ފުލުހުން އުޅޭގޮތަށް ލަޓިބުރި ހިފައިގެން ، އައްޑޫ އަކީ ހުރިހާ ޖަރީމާ އަކުން ހައްދުފަހަނަޅާ ގޮސްފައިވާ ތަނެއް

 37. މޮޔަގޮލާ

  އިންޑިއާ މީހުން ކައިރިން ދަސްކުރީ.

 38. ޕާޓޭ

  ފުލުހުން ކަންތައް އެކުރީ ރަނގަޅަށް. ހިތުން މޮޅު ޙަބަރެއް ތި ލިޔެލީ ބަލަ މަވެސް ތި ވީޑިއޯ ބެލިން ފުލުހުން ތެޅިތަނެއް ނުފެނޭ އެކަމަކު އެ ޕާޓޭ ފުލުހުންނަށް ކުއްތާއަށް ގޮވަމުން ގަދަ ހަދާ ފުއްޕާ ތަން ފެނުނީ. މާދަމާ ޕާޓޭ ގޮސް ކަލޭގެ ދަރިއެއް ނޫނީ މުސްކުޅި މައިންބަފައިން ބޮލަށް ސައިކަލު އަރުވާލީމަ އޭރަށްވެސް ގޯސްވާނީ ފުލުހުން. ހަބަރު ލިޔަންވެސް މިހާރު އުޅެނީ ބިޑިބޯ ކުދިން ދެން ތިބެގެން ލިޔާނީ އަވަގުރާނަ

 39. ތޯތާ

  ވެނުމަސް ތިކާންދެނި ވެނަށް ވަރަށް ސަޅި