އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ގިނަބަޔަކު ތަހުނިޔާ ކިޔަމުން ދަނީ މީސް މީޑިއާގައެވެ. މިގޮތަށް މީސް މީޑިއާގައި ތަހުނިޔާ ކިޔަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންވެސް ހިމެނެވެ.

މިގޮތަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔަމުންދާއިރު، މިއަދު މެންދުރު 14:11 ގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ހެޕީ ބާތްޑޭ ރައީސް އިބޫ ޞާލިހް" ރައީސް ނަޝީދު ޓްވިޓާގައި ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހާއި ރައީސް ނަޝީދަކީ ވަރަށް ގާތް ދެބޭފުޅުންނެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ ދެބޭފުޅުންނަކީ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ޞާލިހަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ފަހަތުން، އެމަނިކުފާނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވި މީހުންއެބަ ތިއްބެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ ވިކިޕީޑިއާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން އިން ތާރިހްގެ ސްކްރީންޝޮޓެއްވެސް އާއްމުކޮށްފައެވެ. އޭގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ދުވަހަކީ މާރިޗް އެކެއް ކަމަށެވެ.

ޅ.ހިންނަވަރަށް އުފަން ރައީސް ޞާލިހް އުފަން ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ވާހަކަދެކެވިފައި ވެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ދުވަހަކީ ޖެނުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާތް ބޭފުޅުން މީގެ ކުރިންވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތުން، އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ދުވަހަކީ މާރޗް އެކެއް އެވެ.

ރައީސް ޞާލިހްގެ އައިޑީ ކާޑްގައި އުފަންވެވަޑައިގެންނެވި ތާރީހުގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައި ވަނީ 1 މާޗް 1962 ކަަމަށް "ރާއްޖެ.އެމްވީ"ގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، މިއަދަކީ ރައީސް ސާލިހްގެ އާއިލާއެކު އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ދުވަސް ކަމަަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ދުވަސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވިއެެވެ.

ހޫދު މިގޮތަށް މިއަދު ވިދާޅުވިިއިރު، ހޫދު ރާއްްޖެ.އެމްވީއަށް 2019 ވަނަ އަހަރު އިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހްގެ އުފަން ދުވަހަކީ އެކެއް މާޗް ކަމަށެވެ.

ތާރީޚްގައި އޮޅުމަކީ ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގައުމެއްގެ ރައީސެއްގެ އުފަންދުވަސް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އޮޅުން މިއީ ޔަގީނުން ވެސް އާއްމުކޮށް ވާޒާތުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

49 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ނާގާބީލް، ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހުންގެ އުފަން ދުވަސްވެސް އޮންނާނީ އޮޅިފަ.

  80
  15
  • ޖާހިލު

   ކޮމެންޓު ލިޔުނީ އިލްމު ހުރި ހިލްމު ނެތް ޖާހިލަކާ ވައްތަރީ.

   24
   48
   • ޙައްލު

    އެއީ ކަލޭ ކައްނޭނގެ.. ވަރަށް ވައްތަރު ކަލޭ އާ..

    14
    9
  • މުބީނު

   ތިޔަ ފޮޓޯ ހާދަ ބުއްޑާ އޭ ! މޭ ކްޔާ ކަރޯ ޔާރު މޭ ބުއްޑާ މިލްގަޔާ.

  • ޝައްފަ

   ހާދަ ބުއްޑާ އެއްގެ ވައްތަރު ގަދަ ފޮޓޯ އެކޭ. 65 ވައްތަރު ޖަހަނީ.

 2. ދޮންބެ

  ތިޔަމީހާ އުމުރު އޮޅުވާލީ މާލެއައިސް ސްކޫލަށް ވަންނަންވެގެން. ގާތްގަނޑަކަށް 5 އަހަރު ކަނޑާލި. މަޖީދިއްޔާ ގްރޭޑް 9 ން އަޅުގަނޑާއި ދިމާވި 1983 ވަނަ އަހަރު. 1962 މާރޗް 1 ގެ ތާރީޚަށް ބެލިއަސް އޭރު 21 އަހަރު. ހަގީގީ އުފަންދުވަސް، 1 ޖަނަވަރީ 1957 އަށް ބަލައިފިއްޔާ އޯ ލެވެލް ހެދީ އުމުރުން 26 އަހަރުގަ. ތިމީހާ ކާކަށް ކޯޗެއް އޮޅުވާ ނުލާނީ. ތިހިރީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮޅުވާވަރު.

  56
  17
 3. ނިއުއިޔާރ

  ތިކަމަކަށް ޝައުގެއްނެތް.

  34
  3
 4. އޮޅޭ

  މި ސަރުކާރުގެ ކޮން ކަމެއްތޯއެވެ ނޯޅެނީ މީ އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑު ސަރުކާރެއް

  70
  4
 5. ރޯޔަލް ބަކަރި

  މީނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރަންދޯ ހަވީރު އަހަރުމެނަށް ބަލާވެރިކަން ޖައްސަނީ

  45
  4
  • ޑރ. ރާމީ ހަސަން މަނިކު (އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖިސްޓް/ނިއުޔޯކް-ސެއިންޓްމޭރީހޮސްޕިޓަލް/އެމެރިކާ)

   ވައްކަން ކުރާ ކަމަށް ހެކި ހުރި މިނިސްޓަރުން ދިފާޢު ކުރާނަމޭ ބުނި ފަހުން އިބޫ ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަން. ދުވަހަކު ވެސް ނުކުރާނަން. ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ކަން ދީގެން އުޅެނީ ވެސް ޙަޤީޤަތު ގައި މީނާ ގެ ކްލާސްޓީޗަރ އަށް. ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ އަކީ މީނާ ގެ ކްލާސް ޓީޗަރު. މީނާ އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ. މީނާ ގެ ޙަޤީޤީ ޢުމުރު ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އޮފީހުން ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭ. ސްކޫލް އަށް ވައްދަން ރަށުން 10 އަހަރު ކަނޑާލައިގެން ބާރތުސެޓްފިކެޓް ހައްދަނީ. ބަލާލީމަވެސް އިނގޭނު 60 ވެދާނެކަން.

   34
   2
   • ޝައްފަ

    65 ފާޑު ޖަހަނީ.

    18
 6. ގެރި

  ސޯލިހަކީ ގައުމަށް ޖެހިފައޮތް ބަލާވެރިކަމެއް

  48
  7
 7. ބަކަރި

  މިއަދު ހަވީރު ޖެއްސުން ކުރަނީ މީނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރަންދޯ.. އެމްޑީޕީ އަކީ ޖެހިފައޮތް ވަބާއެއް

  39
  4
 8. ސައުޝާދު ޒަމީރު

  ބާތުޑޭގެ އުފަލުގަ ޒުވާނުންކޮޅެެއް ދަމާފަ ގެންގޮސް ޖޫރިމަނާ ކޮށްލާ އަވަހަށް

  35
  3
 9. ރޯޔަލް ކިނބޫ

  އޮޅޭ ވަގު ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  33
  3
 10. ސައުޝާދުޒަމީރު

  ހެޕީ ބާތުޑޭ އެއްވެސް ނޫން މީނަ އަށް ކިޔަންވީކީ.. މިޔަދުވެސް ދުއްޕާން ކުރަން ނުދުއްވޭގޮތް ހަދާފަ.. އެމްޑީޕީ މީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުންބޮޑުކަމުން ދިރިއުޅެން ދަތި ..

  35
  4
 11. ޜނ

  މި އާޓިކަލްގެ ސުރުހީ ރަގަޅު ކުރަން ފެނޭ، "ރައިސް ނަސިދު އަށް ކުރެވުނު ޓުވީޓް އެއްގެ ސަބަބުން ރައީސް ސޯލިހުގެ އުފަން ދުވަސް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ"

  32
  1
 12. ރޯޔަލް ހިމާރު

  ދެން އަހަރުމެނަށް ކޮންކަމެއް.. ރޯން ނުފެށިއަސް ރަނގަޅު

  35
  1
 13. ރޯޔަލް ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  މީނައަކީ ގައުމަށް ހުރި ވަބާއެއް

  32
  2
 14. ލޯމާފާނު

  އިލްމު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބުރަވެ ބަލާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ދުވަސް ކަމުގަ ބެލެވެނީ 1 މަރޗް 1102މ

  21
  3
 15. އަހުމަދު ޗާބީބޮކާ

  ބޮޑު ތަކުލީފެއްދޯ

  24
  2
 16. ގެރި

  ދެން ކީރިތި ކުރައްވާނީކީ ނޫން އިނގޭތޯ

  33
  3
 17. Anonymous

  😁😁😁😁😁😂😂😂😂

  7
  8
 18. ފޫޅުމާ ދައްތަ

  އެވާ ގޮތަކީ އެމަނިކުފާނަށް ރޮވޭ ވަރުން އުފަން ދުވަސްވަނީ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައި

  30
  3
 19. Anonymous

  ނސީދު ބުނީމާ ތިޔާއޮންނަންޖެހޭނީ އެ ވިދާޅުވާ ދުވަހަކަށް ބަދަލުވެފާ! އުފަންދުވަހެއް ބަރތުޑޭއެއް އެހެން ދުވަހެއް ނޯންނާނެ! އައި ޑީ ކާޑު ޔުނިޓުގެ މައްސަލަ އަކަށް ތިޔާވާނީ! ތިޔަ މީހުނަށް އަދަބު ދޭން ވާނެ!

  21
  2
 20. ގެރިމަސް

  ރައީސް ސޯލިހަކީ ގައުމަށް ޖެހިފަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުނދަގޫ

  27
  3
 21. ދުނިޔޭގެ ނިމުން

  ⛔ ނިއު އިޔަރ ފާހަގަކުރަނީ ކީއްކުރަންކަން އެނގޭބާ؟ ⛔

  އިންޖީލުގެ "ލޯގާ" ބުނާގޮތުންނަމަ 01 ޖެނުއަރީ އެއީ ޔަސޫޢު އައްނާޞިރީ ( ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ) ޚިތާނު ކުރެވުނު ދުވަހެވެ. އެއީ ޢީސާގެފާނު އުފަންވިތާ 8 ދުވަސް ފަހެވެ.

  އެގޮތުން މުޝްރިކުން ( ނަޞާރާއިން) 01 ޖެނުއަރީ ފާހަގަކުރަނީ ހަމައެކަނި އާއަހަރަކަށް ވާތިއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުންނަމަ ކަލާނގެ ނަކެއްގަލެއްވުނު ( ޚިތާނުކުރުން ) ދުވަހެވެ. އަދި އެ ފާޅު ކުރަނީ އެކަމުގެ އުފަލެވެ.

  ވީއިރު މިއަދު އެތައް މުސްލިމުންނެއް އެކި ކުލައިން ބޮކިފަތި ދިއްލާ ، ހަވާ އަރުވާ ، ރަށްރަށުގެ އަތިރީގައި ޢީދުމަޅި ފަދައިން މަޅިޖަހައި އޭގައި ރޯކޮށް ، ހެޕީ ނިއު އިޔަރ އޭ މިކިޔެނީ މުޝްރިކުންގެ ޢީދަކަށް މުޝްރިކުންނަށެވެ. ނަޞާރާއިންގެ މިޢަޤިދާގައި ، އެންޖެލިކާނާ ކަނީސާއާއި ، ލޯޘަރު އަދި އެހެންވެސް ބައެއް ކަނީސާތަކުން މިދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާއިރު ، ރޯމަން ކެތޮލިކް ކަނީސާއިން މިދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ މަރްޔަމްގެފާނުގެ ޛިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ވީއިރު މިދުވަސް ފާހަގަކުރުން މިވަނީ ނަޞާރާއިންގެ ދީނީ ޢީދަކަށް ވެފައެވެ. އަދި އެ ޙަފްލާތައް ، އެއްވުންތައް އެވަނީ ޝިރުކުގެ ޙަފްލާތަކަށެވެ.

  އެހެންކަމުން އެ ނަޞާރާއިންގެ ޝިރުކަށް ތިބާވެސް އިގުރާރުވެ އެ ޝިރުކަށް މަރުޙަބާ ކިޔެނީއެވެ. އެއީ އެނގިގެންވިޔަސް ނުވަތަ ނޭނގިވިޔަސް މެއެވެެ. ހިތާމަހުއްޓެވެ. ﷲ އަށް ޝަރީކުންތަކެއް ވާކަމަށް ތިބާއަށް ނޭނގިނަމަވެސް އެއްބަސްވެވެނީއެވެ.

  ⭕ ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޞަޙީޙް ބުޚާރީގައި ގެންނަވާފައި ވެއެވެ.
  ((ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މަގަށް ( ގޮތަށް) ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާނެއެވެ. ކައިވަތަކަށް ކައިވަތެކެވެ. މުށަކަށް މުށެކެވެ. އެގޮތުގައިގޮސް އެބައިމީހުން ޟައްބުގެ ހޮރަށް ވަތްނަމަވެސް ، އެބައިމީހުނަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާނެއެވެ. ތިމަންމެން ދެންނެވީމެވެ. އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ. އެއީ ޔަހޫދިންނާއި ނަޞާރާއިން ހެއްޔެވެ؟ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. : ފަހެ ، އެނޫން ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ.)) [ ޞަޙީޙުލްބުޚާރީ 6928 ، 7320]

  وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (سورة الفرقان 72)

  މިއާޔަތުގެ "الزور" މި ކަލިމައިގެ ތަފްްސީރުގައި އިބްނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ މުޝްރިކުންގެ ޢިދުތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށް އިބްނުކަޘީރު ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އަދި اللغو އަކީ ލަވައާއި އެފަދަ މުންކަރު ވާހަކަތައް ކަމުގައި ވެއެވެ.

  ⭕ އެހެންކަމުން މިއާޔަތްވެސް ދޭހަކޮށްދެނީ މުއުމިނު އަޅުން "ޢިބާދުއްރަޙުމާން" އެފަދަ ބާޠިލް ޙަފްލާތަކާއި މަންޒަރުތައް ދުށުމަށް ޙާޒިރުނުވާނެ ކަމެވެ. އަދި ލަވަޔާއި އެފަދަ ބާޠިލް ބަނދިވަރު " ހެޕީ ނިއުއިޔަރ" ފަދަ ބަސްތައް އަޑު ނާހާނެ ކަމެވެ.

  އޭ ލޮބުވެތި މުސްލިމެވެ. ތިބާ މި ޝިރުކުގެ ސަބަބުން ނަރަކައަށް ވަދެގެން ދިއުމަކަށް ނޭދެމެވެ. ދުނިޔެ ފަސްވެ ޤިޔާމަތްވުން ގާތްވެއްޖެއެވެ. ފަހެ ތިބާ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. މިއަދު އިސްލާމްދީން ބީރައްޓެހި އެއްޗަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެހެނީ މިދީނުގެ އަސްލު ގޮތްތައް ހަނދުމަނެތިވެ ، އެހެންދީނުގެ ކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ތިބާއަށްވެސް ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައިގޮސް ވަދެވިއްޖެއެވެ. މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުން ކުރާތީއެވެ. އަދި އެކަމަށް ޚުދު ތިބާގެ ލޮލުންވެސް ހެކިދޭ ޙާލުގައެވެ.

  وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (سورة يوسف 18)

  18
  2
 22. ހުސޭނުބޭ

  އާ އަހަރުގެ ސަރުބަތުގެ އަސަރު އަދިވެސް ނުފިލަނީ...........

  23
  2
 23. ޢުމުރާ

  މިއީ ހިންދޫންގެ ސަގާފަތެކެވެ. އުފަންތާރީހް ފިޔަވާ އެމީހުން ފާހަގަކުރާ ދެވަނަ ތާތީހެއްވެސް އޮވޭ. ޢެއީރާހިޔާއި ތަރި ބެލުމަށްފަހު ކުރާފާހަގަ ކުރުމެކެވެ. ނިކަން ފަރަންޖީން އުޅޭހެން އުޅެބަލަ. ޜައީސް ފަކީރަކީ ފަޒްނާއާއި އަންނިގެންގުޅޭ ކުޑަސޮރެކެވެ. ޜޮވިދާނެ މިހެން ލިއެގެންވެސް

  20
  3
 24. އޮޅިއޮޅި

  އޮޅިފަ ތިބޭމީހުންގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ހުންނާނީ އޮޅިފަ😂✌🏼🤭

  22
  2
 25. ދެވަރެންދާ

  ޢޮޅުވާލުން ހުރިހ ހާކަމެއްގައިވެސް

  20
  2
 26. ތޯތާ

  މާގިނައިން އުފަންދުވަހޭ ކިއަންފަށާފިއްޔާ ހޭރެންފަށާފާނެ

  25
  3
 27. ތުނބުޅި

  ހިޖުރީ ގޮތުން އަހަރު ވީ

  17
  2
 28. Anonymous

  މިކަމުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ދޮގުހެދުމާއި އޮޅުވާލުން .
  ޢިތްޒަތެރި ރައީސަކީ ރައްޔިތުން ގެ ބައްޕަ.
  ނިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނަށް ހާމަ ކޮށްދެއްވާ ބައްލަވާ ނޫނީ މަޖްލީހުށް މިމައްސަލަ ސާފުކޮށް ދެއްވަބައްލަވާ. ޤައުމު ގެ ރައީސަށް ޤައުމު ގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވިޝް ކުރަން ބޭނުންވާނެތާ!
  ގައިމުތާ!

  11
  4
 29. ޢަހަންމާ

  ޙުސް ބުރާތީން.

  13
  2
 30. އާ އަހަރު

  މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖޯކް

  20
  1
 31. ހައިކަލް

  ތިއީ ރާއްޖޭގައި އާކަމެއްނޫނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ގެ ވެސް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި އޮންނަނީ 1937 ގައި އުފަންވިކަމަށް . އަދި ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތީ އުމުރުން 40 އަހަރުގައި ކަމަށް. އެހެންވީމާ މިހާރު އުމުރު ވާނީ 83 އަހަރު . އެކަމަކު މައުމޫން ގެ އަސްލު ހަގީގީ އުމުރު ފުޅަކީ 87 ނޫނީ 88 ކަމަށް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ.
  އޭރު މިސްރަށް ކިޔަވަން ދިޔަ ހުރިހާ ކުދިންވެސް އުމުރު 4 ނުވަތަ 5 އަހަރު ހަގު ކުރިކަމަށް. އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ކިޔަވަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަކަމަށް ވިކިޕީޑިއާގައި އޮންނަނީ 1981 ގައި ކަމަށް
  އެކަމަކު އަސްލަކީ 1982 ވަނަ އަހަރު މަޖީދިއްޔާ ގްރޭޑް 8 ގައި އުޅުއްވި. އަދި އެއަހަރު 15 އަހަރު ފުރިގެން ބޭއްވި ޕާޓީ އަށް އަހަރެން ގެ ތިމާގެ ކުއްޖަކު ދިޔަ ހަނދާންވެސް އެބަހުރި. ވީމާ ތާރީޚް ކޮންމެގޮތަކަށްވެސް އޮޅުވާ ލެވިދާނެ.

  17
  1
  • ފާތުން

   މައުމޫނު ގެ ކޮއްކޮ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަށް 50 އަހަރުވެގެން އަޅުގަނޑުގެ ކްލާސްމޭޓް އަލްމަރުޙޫމާ ފާތިން ޙަމީދު (ޢަބްދުﷲޙަމީދު ގެ ބޭފުޅެއް)އަރިހުން މައުމޫނަށް އަދި އޮފިޝަލް ކޮށް 50 ނުވާވާހަކަ އަހާލީން. ފާތިން ވިދާޅުވީ ހަޤީޤތުގައި އޭރު ލަންކާ އިން މައުމޫނު ގެ ޕާސްޕޯޓް ހެދިއިރު ޕާސްޕޯޓް ގައި ޖެހިގޮތް ކަމުގައި. މައުމޫނު ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަށްވުރެ ދޮށީ. އޭރުގަ ޢުމުރު ބެލިގޮތަށް ބަލާ ނަމަ، މައުމޫނަށް މި ޑިސެމްބަރު މަހު 92 އަހަރު ވެދާނެ.

 32. ސަމަން ދަރު

  ނަޝީދު ތުއްޕުޅު އިރު ރޯ ކުއްޖާ މާލެ އަށް އޮޑިން ބޭލި ތަން ވޯރާ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އުޅޭ

  10
  1
 33. ނަމަ

  އެދުވަހަކީ ކީރިތި ކުރެއްވި ދުވަހެއްނޫންތަ އަނެއްކާ

  14
  1
 34. އޮޅުނު ރޯނުފޯލި

  ތަރުޖަމާނަށްވެސް އޮޅުނީ ރައީސް ގެ އުފަންދުވަސް؟؟؟

 35. ކިނބޫ

  އަޅެ، މިމެންނަށް ނޯޅޭ ކަމެއް އެބަ އޮތްތަ؟ ކެކެކެކެކެ....!

  9
  1
 36. ކަމޫ

  ކަލޭ ވައްތަރީ ޖާހިލު ނަންބަރ 1 އާ

 37. ގުއިދައިތަ

  އަބަދު އޮޅިފަ ހުންނަ މީހެއްތީ. ތިމާއަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ވެސް އޮޅިފަ ހުންނަ މީހެއްތީ.

  9
  2
 38. ޙައްލު

  ކޯއްޗެއްތަ މި ހާރު ނޯޅި އޮތީ... ހުރި ހާ އެއްޗެއް ވެސް ހުރީ އޮޅިފަ.. ކުރިން އޮޅުނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް..

  5
  1
 39. އަހްމަދު

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައިޑީކާޑު ހަދަންފެށިއިރު މީހެއްގެ އުފަންދުވަސް ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގާ ނެތްނަމަ ސައިކުރާ ނައީމް ހަމަޖެއްސެވީ އެމީހެއްގެ ހިސްޓްރީ ނަގާގެން އަހަރު ޔަގީން ކުރުމަށްފިހު އެމީހެއްގެ އުފަން ދުވަހަކީ އެއަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 1ވަނަދުވަސް ކަމަށް. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ދުވަސްވީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ އެފަންދުވަސް އައިޑީކާޑުގައި އޮންނާނީ ޖަނަވަރީ 1.

 40. ލޯބީގެ ޙުކުމް

  ކުރީ ސަރުކާރުގެ މައއްސަލެއެއް ތީވެސް

 41. ރިފާއު

  މައުމޫން އުފަންވީ ޑިސެމްބަރ 29 1931 ގައި! އެހެންވީމަ އަދި ވާނީ މި ހިގާ އަހަރު ޑިސެމްބަރ ގަ 90! 92 ނުވޭ! އަހަރެންގެ ބައްޕަ ބުނެފަ އިން ގޮތް މި ބުނީ ! ބައްޕަ އުޅުނީ މައުމޫން އަށް ވުރެން ދަށް ގުރޭޑެއްގަ! އަދި ފިލިގަސްދޮށުގޭ އަލީ ޝަރީފް ވެސް ބުނި މައުމޫން އުފަންވީ 1931 ގައި ކަމަށް!

  • ޝަބާނާ

   ކިބޫ ކަހަލަ ބުއްޑާ އެއް ދޯ.