ރާއްޖެ ހައި-ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމަކުން ގުޅައިލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވަރކް" މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (އެމްޓީސީސީ) އަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ގޮތަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަކަށް ވަޒީރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅާއެކުގައެވެ.

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވަރކް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ބައިބައިވެފައިވާ އާބާދީތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ފެރީގެ ނިޒާމަކުން ގުޅުވައިލުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި މިހާރު ހުރި ދަތިތައް ނައްތައިލާ، ލުއިފަސޭހަ ޒަމާނީ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަށާއި، ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި އަވަސްކޮށް ތަރައްޤީގެ ފައިދާ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ދެމުން ގެންދާ ދޯނި ފެރީގެ ޚިދުމަތްތަކަށްވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ޙިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވަރކްއަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ފަސިންޖަރުން އަދި މުދާ އުފުލާ ފެރީ ހިމެނޭ ގޮތުން، ނޭޝަނަލް ސްޕޭޝަލް ޕްލޭން (2020-2040) ގައި ހިމެނޭ 3 ޒޯންއާއި 6 ރީޖަން ގުޅުވައިދިނުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ވިއުގައެއް ކަމަށާއި މި ގޮތުން ފެރީ ނެޓްވޯކްއިން 6 ރީޖަންގައި އެކުލެވޭ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ގުޅައިލެވޭއިރު، އެއް ރީޖަން އަނެއް ރީޖަންއާއި ވެސް ގުޅިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ. މި ގޮތަށް ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ފެރީ ގުޅުވައިލެވިގެންދާނީ ތަފާތު ތިން ގޮތަކަށެވެ. އެއީ "ކޮމިއުޓް ލިންކް،" "ނަން-ކޮމިއުޓް ލިންކް،" އަދި "ހައިވޭ ލިންކް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކޮމިއުޓް ލިންކްއަކީ އެ ރީޖަންއެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް ގުޅުވައިދޭ، ޢާންމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ޛަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ކުރު ދަތުރުތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ލިންކްއެވެ. ނަން-ކޮމިއުޓް ލިންކްއަކީ ދެ ރަށެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރާ، ދިގު ދަތުރުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ލިންކްއެވެ. އަދި ހައިވޭ ލިންކްއަކީ އެއް ރީޖަން އަނެއް ރީޖަންއާ ގުޅުވައިދޭ މައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހަބްއެވެ.

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވަރކްގައި ހިމެނޭ ދެވަނަ ޚިދުމަތަކީ ކާގޯ ނުވަތަ މުދާ އުފުލާ ފެރީގެ ޚިދުމަތެވެ. މި ޚިދުމަތަކީ، އެ ރީޖަންއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށްތަކާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ކޮމަރޝަލް ހަބްއާ ގުޅުވައިދޭނެ ޚިދުމަތެކެވެ.

މިހާރު ވެސް އެމްޓީސީސީ އިން ގިނަ އަތޮޅުތަކެއްގައި އަންނަނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ފުތާބެއްޔާ

  މީގެކުރިން ފެރީ ހިންގަން ޝަރުތުކޮށްފަ ކުންފުނިތަކަށް ދިން ރަށްތައް އަތުލާފަ އެމްޓީސީސީ އާ ވެސް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ. އެރަށް ތަކުގަ ރިސޯޓު ހަދައިގެން ބޮޑެތި ފައިދާ ހޯދަމުން ދާއިރު ފެރީގެ ހިދުމަތް ނުދީ އެހެން އުޅެވިގެން ނުވާނެ.

  35
 2. ދަތުރުވެރިޔާ

  ކިހެނެތްވާނެބާ ނިންމުން ވަރަށް ރަގަޅު އެކަމަކު ތިކަން ވެދާނެބާ.... މިހާރުވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ކުއްޔަށްނަގައިގެން ދުއްވާ ދޯނިތަކަކީ މުދާ އުފުލަންވެސް ކަމުނުދާ ދޯނިތައް....ކިރިޔާ މޫސުން ގޯސްވާއިރަށް ފެރީ ކެންސަލް. އަމިއްލަމީހާގެ ފެރީވެސް ދުއްވަނީ ކަނޑުގަ އެކަމަކު....އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީ ދުއްވަނީ ކޮންތަކާބާވެއޭ ހިތަށް އަރަށް. ދޯނީގެ ކައްޕިކައިރީ އަހާލިން ކީއްވެހޭ ތިހާ މަޑުން ދުއްވަނީ....އަމިއްލަ ފެރީ ދޯނި މާ ބާރަށް ދުވެއޭ....މިދޯނި ނުދުވަނީ ކީއްވެހޭ ބުނީމަބުނީ ދޯނީގެ ވެރިމީހާ ތެޔޮ ހަރަދު ބޮޑުވީމާ މަޑުން ދުއްވަން އެންގީ ކަމަށެވެ....ނާލުނެގުމުގައިވެސް ލުއިކަމެއް ލިބުން ވަރަށް މުހިއްމު ސައިކަލަކަށް އެއްގަޑީއިރު ދަތުރަކަށް 75

 3. ޅިނ

  ޜާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ ލައިޓް ސްޕީޑް އެ ގެންނަން މޯދީއާ ޙަވާލު ކުރޭ

  1
  1