އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އެ ބޯޑު އެކުލަވައިލައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑަކީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، މަރަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، ހުޅުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ބޯޑެކެވެ.

އެ ބޯޑްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ

އަޙްމަދު ޒާހިރު (މާހީ، ސ. ހިތަދޫ)
2. ޑރ. މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (ކުއްޅަވައްގެ، ސ. ހުޅުދޫ)
3. ޑރ. ޢަލީ ނަޡީމް (މއ. އެލީޒިއަމް)
4. އާމިނަތު ޝާއިނާ ޢަބްދުﷲ (ގ. ޕޫލްކިނާރާ)
5. އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ (ބަންޑާރަދަޑިގެ، ސ. މީދޫ)
6. ޒާހިދާ އިބްރާހީމް (ޢަސްރުމާގެ، މާދަޑު، ޏ. ފުވައްމުލައް)
7. ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު (ކައުސަރު، ސ. ހިތަދޫ)

މި ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ އަޙްމަދު ޒާހިރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. އައްޑޫ ލެއި

  އަހައްމާ އޯކޭ އެއް ނޫން

 2. ނަގުލު ފިއްތި

  ބޮލަށް ފިތިފަ އޮށް ސަރުކާރަކުން ތަންތަނަށް އައިޔަން ކުރާނީވެސް ބޮލަށް ފިތިފަ ތިބޭ މީހުން. ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގީމަ ކަލޭމެންނަށް ހީވަނީ ހޮސްޕިޓަލެއްވެސް ހިންގިދާާނެ ކަމަށްތަ

 3. ސުވާދީވް

  ބޮލަށް ފިތިފަ އޮށް ސަރުކާރަކުން ތަންތަނަށް އައިޔަން ކުރާނީވެސް ބޮލަށް ފިތިފަ ތިބޭ މީހުން. ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގީމަ ކަލޭމެންނަށް ހީވަނީ ހޮސްޕިޓަލެއްވެސް ހިންގިދާާނެ ކަމަށްތަ

 4. އަހުމަދު

  މާލޭ ސަރުކާރުގެ ބޯޑެއް.

 5. ނައްޓި

  ފޯއްމުލަކާއި މާލެއިން މީހުން ހޮވާފައިވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގައި އެވަރުގެ ބޭފުޅަކު ނެތީބާ؟ ހަމަ އަހާލީ؟