ޏ. ފުވައްމުކަލުގެ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އޮވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އޮވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ އެ ރަށުގައި ވަކި ތަރުތީބެއްނެތި ސުންކު ތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ސުންކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެސިޓީން ފައްސިވެފައިވާ ދެ ސުންކު އަކީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ވަކި ތަރުތީބެއް ނެގި ނެގި ސުންކުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ސުންކުއެވެ.

އެ ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، އެ ސިޓީގައި ވަކި ތަރުތީބެއް ނެތި ނެގި ސުންކު ނަގާފައި ވަނީ އާއްމުންނާއި ގިނައިން ބައްދަލުވެ އުޅޭ މީހުންގެ ފަރާތުންކަމަށްވާތީ، އެ ސިޓީގައި މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އެރަށުގައި ދެ މީހަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ ގޮތުން އެރަށަށް މިވަގުތު އަރާ ފޭބުން ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

ފުވައްމުލަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ ވޭދަނަތަކެއް ފެނިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުންނާއި ހުޅުމީދޫ އިންނާއި ގދ. ތިނަދޫންވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ގިނަ ވޭދަނަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. އަބްދޫ

    މުޖްތަމައުންފެންނާނެ. އެއްބަޔަކު 14 ދުވަހުން ރަނގަޅުވިޔަސް 10 ދުވަހުން ގައިންގަޔަސް ނުފެތުރެޔޡެ ބުންޏަސް އަނެއްބަޔަކު ރަނގަޅުވަނީވެސް ނުފެތުރޭގޮތަވަނިވެސް 28 ދުވަހުން ޓެސްޓް ކިޓް ގަނެވެން ނެތުނީމަ މިހާރު ޓެސްޓް ނަހަދާ 10 ދުވަހުން މީހުންދޫކުރަނީ ދެން ވާނުވާ އެގެނި ކިހިނެތް. ފޭކް ޓެސްތް ކިޓް ގެނެސްގެން އުޅޭ ކަމާމެދުވެސް ސައްކު.