ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ހާލުކޮޅު ބޮޑުވެ ހަސްފަތާލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ހަަސްފަތާލުގައި އެނދުމަތި ކުރައްވާފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ދަރުމަވަންތާގައެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް އަދި އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"މެޑިކަލް ޑައިގްނޮސިސް ކުރިއަށް ދަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބެލުމަށް." މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، ނައިބް ރައީސް ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެއްދެވި ކަމަށާއި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުނުއިރު ނައްސި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެއީ ކޮވިޑްގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މިވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށް މަބްރޫކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ނަންނު

  ޢަވަސްް ޝިފާ އަކަށް އެދެ ން

  111
  8
  • ބޯހަލަކު

   ކީއްވެތޯ އެއްކަލަ އަލިފާން ފޮށިތެރޭގަ އެދުމަތިކުރީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މަލާމަތްކުރި މީހުންތީ ލަދުވެސް ނުގަނޭ އެތާތެރޭގަ އޮންނާކަށް ކޮތަރު ކޮއްޓޭ ކީތަނުގަ އުޅެން ދާންވެސް ތި ބަގަ ލަދެއް ނުގަންނަނެ ޔަހޫދިން ވެސް ބަހާ އަމަލާ ދިމަނުވާނެ

   35
   5
  • ބަކަރި

   ވެކްސިން ކަންތައް ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ.. ވެކްސިން ޖެހުން މިވަގުތައް ހުއްޓާލާ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ބަލާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން ފެނޭ

   25
   3
 2. ދިވެހިމީހާ

  އަވަސްސިފާއަކަށް އެދި މާތްﷲ އަށް ދަ ން ނަވަ ން

  91
  9
 3. Anonymous

  ލޮބުވެތި ނާއިބު ރައީސަށް އަވަސް ޝިފާ މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން.

  83
  9
 4. ށަމް

  ޟިފާ ދެއްވަވާނެ، އިންޟާﷲ

  79
  5
 5. ޞ

  އިންޑިޔާ މީހަކު ނައިބަކަށް ގެނައުމުގެ ކޮޅުމަތިބާ

  59
  45
 6. އަރީ

  ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ސައިޑް އެފެކްޓް. މިހެން ބުނީމަ ބުނާމީހާ ގޯސްވާނީ

  79
  31
  • އަހަންމާ

   ހާދަ ލަހަކުން

   4
   4
 7. ސާމިޔާ

  އަވަސްޝިފާއަކަށްއެދެ ން ..

  63
  3
 8. Anonymous

  މިސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ވެރިންގެ ޢާއިލާ އާއި ޕާޓީ ކުދިން މިހާރު ބަލިވާއިރަށް އެއްކަލަ ޔާމީން ވައްކަންކޮށްގެން އަޅާފައިވާ ޚަރަދުބޮޑު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދެއްތޮ ބާއްވަން ޖެހެނީ. މިހާރު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވަރެއްނެތިގެން މިއުޅެނީ. އަނެއްކާވެސް އިންތިޚާބެއް އަންނައިރަށް އެތަނުގެ ވިޔާނުދާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދާނެ. ދިވެހިންގެ ޙާލު.
  ފައިސަލް ނަސީމްއަށް އަވަސް ޝިފާޢަކަށްއެދެން.

  26
  3
 9. ޑރ. ރާމީ ހަސަން މަނިކު (އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖިސްޓް/ނިއުޔޯކް-ސެއިންޓްމޭރީހޮސްޕިޓަލް/އެމެރިކާ)

  އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދި ދުޢާ ކުރަން. ޙުލްޤް-ހެޔޮ، ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް.

  15
  3
 10. އަލީ

  ހާރޓު މައްސަލަ ހުންނަނީ އައިޝާޔާ ހެދި

  12
  5
 11. ޙަބޭ

  ވީޕީ އެއް ގެންނަން ތި ވީޕީ ބަލިވުމަކީ، ބަލިކޮށްލުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެއް، ކޮންމެ އަކަސް. ސިހުރު ފަދަ ކަމެއް ނޫންބާ؟ ބަލާބެލުމަށް ވީޕީ ހުންނަވަނީ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށް. ވަﷲއައުލަމް.

  7
  1
 12. ލައިބުރަރީ

  އަހަރެމެން ނައިބުރައީސުންނަށް އިޙްތިރާމުކުރި އެއްކަމަކު ދައުރު ނިމުނީމަ އޮތީކޮންކަމެއްތޯ؟ ގިތެޔޮއެޅިގުޅިއަކުންވަސްނުކެޑޭނެކަމަށްބުނޭ.

  7
  2
 13. ޕޮގުބާ

  ބަލި ނުވާ ނެމަށް އުޅު ނީ

  4
  1
 14. ފަރޫ

  އަވަސް ސިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި..

  6
  1
 15. ފިއިޓޭ

  ފައިސަލްއަށް އެކަށީގެ ންވާ ހާލުގައި ތަ ނަށް ތިޔަ ދެވު ނީ

  3
  1
 16. އަނިލް

  އަހަރެމެން ކޮވިޑްއަށް ޓެސްޓެއް ހެދީމާ ނަތީޖާ
  ލިބެނީ އެއްދުވަސް ފަހުން މިމީސްމީހުން ޓެސްޓް
  ހަދާއިފިނަމަ ވަގުތުންވަގުތަށް ނަތީޖާ އެބަ ލިބޭ
  ކިހާހެއްވާކަމެއް

  10
  1
 17. ސަމީ

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކަހަލަ ތަނެއް އަޅާދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީނަށް ޝުކުރުވެރިވަން،

  25
  3
 18. ޙުހު

  އަޅުގަނޑުގެ އާދޭހަކީ މަނިކުފާނު މޑޕ ބައްދަލުވުންތަކާއި ކެއުމަށްދެވޭ ދައުވަތު ގަބޫލްނުކުރުން.
  މާތްﷲ މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވައިދޭނވެ.

  11
  2
 19. حسين شريف

  شفاه الله

  8
  1
 20. ރައްޔަތުން މީހާ

  އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން

  8
  1
 21. އިބޫ

  އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން

  6
  1
 22. ޢިންޑިމިލިޓަރީއައުޓް

  އަންނި ވެރިކަ މައް ފައިވިއްދާފަ ތިހިރީ ކާބޯތަކެތި ވަރައް ވިސްނައިގެން ބޭނުން ކުރައްވާތި ރެހެންދި ހަދީޖާގެ ފިލާވަޅުން އިބުރަތް ލިބިގަންނާތި

  13
  1
 23. Anonymous

  ނާއިބު ރައީސައް އަވަސް ޝިފާޔަކަށްއެދެން

  4
  1
 24. Anonymous

  ކޮބާ ތޯ ނައިބު ރައީސްގެ ޙާލުކޮޅު މިހާރު ކިހިނެއްތޯ؟ ވަގުތު ޚަބަރު ގެސްދެއްވަންވާނެ.
  އެމަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާ މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން.
  ލޮބުވެތި ރައީސް ޔާމީނަށް ޝުކުރިއްޔާ. ެެެެެެެެެދަރުމަވަންތަ ކިޔާ ބިރުވެރި ހޮހޮޅައެއް ހައްދަވައި ދެއްވާ އެފަދަ ތަނަކުން ޤައުމުގެ ވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދެއްވީތީ. ސަޅި ވައްކަން މީހުންނަކީ. މިސަރުކާރަށް ނުކެރޭ މިކަހަލަ ވައްކަމެއްވެސް ކޮށްލަން. އިސްތިއުފާ

 25. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ކޮބާ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދޮންހޮޅި މިބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަރަށް އަރާމް ތަނަކަށްތާ މިވަނީ މައުމޫނު ވެސް ތިޔަތަނުގައި ވަރަށް ނިދިކަމަށް ނަސްރީނާ ވިދާޅުވީ

 26. މޯޑު

  އެދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދެނީ އެކަމަކު ހާލުކޮޅު ރަގަނޅު މިކޮނފާޑެއްގެ ބައްޔެއްބާ؟