މިސްކިތްތަކަކީ ބިންމަތީގައިވާ ﷲގެ ގެކޮޅެވެ. މިސްކިތްތަކަށް ފުރިހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ހިތުގައި ހާއްސަ ގަދަރަކާއި، އިހްތިރާމެއް ދެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިސްކިތްތަކުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާތާ މިހާރު ދެތިން އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ތަޣައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިވަނީ ފަށާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އާއި ދެކޮޅަށް ތާނަ އަކުރުން ލިޔުންތައް ލިޔެ މައްކާއަށް ގޮސް އުޅޭ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ އަތައް އެލިޔުންތައް ދީގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ފޮޓޯ ނަގާ އެފޮޓޯ މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރަމުންނެވެ.

މިއީ ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރެވޭ ފުރައްސާރައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެރައެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

މިއީ މުސްލިމުންގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިންގެ އަގުވައްޓާލާ، ދިވެހިން ތަބާވެގެން ތިބި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އަމަލެކެެވެ.

ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ކައިރީގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަނީ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓުން އެފޮޓޯތައް މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރަމުން ދިއުމުން އެފެންނަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މޮޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެފެންނަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާ މަންޒަރެވެ.

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވި ދުވަހުއްސުރެ މިރަށް (މައްކާ) ވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވައިފައެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ޖެހެންދެން އެރަށަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުރުމަތުން ޙުރުމަތް ލިބިގެންވާ ޙަރަމެއްކަމުގައި ލެއްވިގެންވެއެވެ."

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ހުއްބުލްވަތަން

  ދުއާ އަކަށް ހުކުމެއް ނުކުރެވޭނެ. ބަންދެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ އިރު ލިބޭނެ ބަދު ދުއާ އަދި އާހިރަތުގެ ހިތިކަމަށް ނުވިސްނާތީ މައްސަލައަކީ.

 2. ދުރުބަލާ

  ތިޔަކަމަށް އަތްތިލަބަޑިޖަހާ ތަރުޙީބު ދޭން ދޮންކުދިން ތިބޭނެ. ތިޔަ ދަށު ދަރަޖާގެ ޢަމަލުން އެގެނީ ތިޔައީ ސޭކުން ގެ ތެރެއިންވެސް ބޮޑެތި ސޭކުން އިދިކޮޅު ގައި އެބަ ތިބިކަން.

 3. ހޯރަ

  ތަންދޮރު ނުބަލަ މީހުންގެ މަސް ނުކައި މި ފަހު ދިހަައިގެ ސަވާބު ހޯދިއްޔާ މާރަގަޅެއްނު

  • ބިޥަ

   ކަލޭމެނަށް ކިހިނެތް އިނގެނީ އިދިކޮޅު މީހުން ކުރި ކަމެއް ކަން؟

   • ސާރު

    އެއްކޮޅުނޫންކަން އެގޭތީ..

 4. އަލީ

  ސިޔާސީވެގެން ގޮސް ހައްދުފަހަނަ އެޅީމަ ދެން މިބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަމެއް. ދީނުގައި އޮންނަނީ ބަދު ދުއާކުރުމެއް ނޫން. ދީނުގައި އޮންނަނީ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުން.

  • ކައްޕި

   ބަދުދުޢާވެސް ކުރެވޭނެ ހާލަތް އޮންނަކަން އިގޭތޯ

 5. ކަލާމް

  ވަރަށް ވުރެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވީމާ މިޔަށްވުރެވެސް ގޯސްވާނެ
  ސިއްރުގައި ދުޢާކުރާ ކިތައް މީހުން ތިބޭނެބާ

  • ޟހ

   ބަރާ ބަރު ވާހަކއެއް.
   ޥެރިން ޖަނަވާރަށް ބަދަލުވީމާ ހުރިހާ މީހުންވެސް ހަޔާތް ކެނޑޭނެ.

 6. ޢާދަނު

  . ގާނޫނުއަސާސީއެތްފަރާތްކޮށްބޭއިންސާފުންރައަިތުންނާދޭތެރޭކަންކަންކުރުމުގެނަތީޖާތިފެންނަނީ

  • ޜަސީދު

   ތިޔަބުނާ ރައްޔިތުން ނަކީ ކޮބައިބާ މައުމުމާ އައްނި ޔާ ގާސިމަކީ ރައްޔިތުން ކަމައް ވަނަޔާ ދުވަހަނު އެމީހުން ނެތަސް ހެޔޮ

 7. ނިހާން

  ކިހިނެތްތޯ އެނގެނީ މީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލެއްކަމެއް؟ މި ވެދާނެ ނޫންތޯ ސަރުކާރުގެ ކަމަކަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ސިންޕަތީ ހޯދުމަށް ކުރާ!

  • ރީނދޫ

   2018 ޔާމީން

   • ކާމިނީ

    2018 ނިމެނީ

 8. ޣަނީ

  ތިއީ ދުއާކުރުމެއް ނޫން.ތިއީ ކަންދެއްކުމުން ފުރިގެންވާ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް ވިޔާނުދާ ޢަމަލެއް. ﷲއަކީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް ދެކެދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު. ﷲއަށް ދުޢާ ކުރަންޖެހޭ ވަކި ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ހުރޭ. ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއި ވާއްގަށް އެދޭކަށް ޕޯސްޓަރު ހަދާކަށްނުޖެހޭނެ. ﷲއަކްބަރު

 9. ޑްކެނޭ

  ކަލޭމެނަށް ނުވާނެ ހަޖަމެއް ހެހެހެހ

 10. ބޭބެ

  ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަސް މިއީ ވަރަށް ވިޔާނުދާ ނުބައިކަމެއް!!! ނުބައިކަމެކޭ މި ބުނީ މިއީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން މި މާތް ބިމުގައި ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކޮށްފައިވާކަމަކަށްވާތީ!! ސިޔާސީގޮތުން ކުރި ވިޔާނުދާކަމެއްވެސްމެ!! ކަމަކަށް އެިދި ދުޢާކުރަންވީ ހަމަ ހެޔޮގޮތުގައި!! ކޮންމެހެން ބޯޑުގައި ލިޔެގެން އެހެން މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއްނޫން ދުޢާކުރުމަކީ!! ތަންދޮރު ނުދަންނަ ސޭކުން ގިނަވީމަ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފެންނާނެ!!! މިކަން ކުރި މީހުނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި!! އާމީން!!

 11. އަޅޭ.

  ނޫން. ދުޢާ ކުރުމުގައި ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ހަމަރަގަޅު. އެމީހަކު ކުރަނެ ދުޢާއެއް އެގޭނީ އެމީހަކަށް. ﷲ ތަޢަލާ އަނިޔާލިބޭމީހުންގެ ދުއާ އެންމެ އަވަހަށް މުސްތަޖާބު ކުރައްވަނެކަމަށް ވަނީ އަންގަވާފަ، ދުޢާ ކުރުމުގައި ކަޢޫބާ ޝަރީފް އާ މަސްޖިދުއްނަބަވީ ޚާއްޞަވަނީ އެތަންތަނުގަ ކުރާ ދުޢާ މުސްތަޖާބުކުރެއްވުން އަވަސްވެފައި އެކަން ދައްކަވާނެތީ އަނިޔާލިބޭމީހުން ﷲ ހަޟްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދަންނަވަންވީ. ﷲގެ ރަސޫލާވެސް ވަނީ އަނިޔާވެރިން ހަލާޚު ކުރެއްވުމަށް އެދި ސީދާ އެމީހުންގެ ނަންތަށް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ދުޢާ ކުރައްވާފައި

 12. މިލިޓަރީ

  މީދެރަކަމެ މައްކާއަދަނީ އަޅުކަންކުރަން މީހުންނާދިމާކުރާކަނުން.

 13. މުހައްމަދުބެ

  އެކަން ަެއެކުރަނީ ރަންރީންދުލޭމެން

 14. ޢަފްލާ

  ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން އެމްޑީޕީ މީހުންނަކަށް ނޭގޭނެ ހަމައެކަނި އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅު ވިސްނުންތަށް ވިސްނޭނީ މައްކާ ހަރަމްފުޅުގަ ސިޔާސީ މަސައްކަތް ބަޔަކު ލައްވާ ކުރުވަނީ ހަމަ ލާދީނީ ނަޝީދު އެހެން އެއްވެސް ބައެއްނޫން އިޒްރޭލު އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމެަްގެ ވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން ނުކެރުނީ ކީއްވެބާ

 15. 3ނިރު

  ވަރަށްވުރެ ޖާހިލުވެއްޖެއިއްޔަ ތެދުމަގެއް ނުފެންނާނެ ﷲގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަންފުޅު ތެރޭގަވެސް އިދިކޮޅުމީހުން މުޒާރާކިރަނީ ލަދެއްބިރެއްތި ﷲ ހަނދުމަވުމެއްނެތި މާތްކަލާކޮ

 16. ހަދީޖާ

  އާމީން

 17. ޟހ

  ޢުފަވެއްޖެ

 18. ދިވެހި

  އިދެކޮޅު މީހުން ނޫން ކޮންބަޔެއް.ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދާބަޔަކީ އެއީ.

 19. މުސަޅު

  މިހާރު ވެރިކަން އަވަހަށް ނެތިފަނާކުރައްވައިފާނދޭވެ. އަދި ވަގަށްނަގާފައިވާ ފައިސާ އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ދެއްވައިފާދޭވެ.

 20. ސަލިމް

  އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިކުރެއްތޯ؟ އަިލފާންޖެހުމާ ގަތުލްހިންގުމާ ރާބުއިމާ ޑްރަގު ނެގުމާ އެތަކެތިން ވިޔަފާރިކުރުމާ މުޖއތަމައުގެ އިޖްތިމާއީފޭރާން ވީދައި ސުންނާފަތިކޮށް މަގުމަތީގެއަމާންކަން ނަގާލައި ޖަންގަލީގެ ގާނޫަނާ އެއްގޮތަށް ވެރިއަކަށް އިމާމަކަށް އިލުމވެރިއަކަށް ނުބަލައި ހިރުހުރިގޮތަކަށް އުޅުން އެއީ ފިކުރެއްކަމަށް ވަންޏާ ތިޔައީ ހަމަ ނުބައިކަމުގެ 1 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ފިކުރެވެ.

 21. ހެމް

  ތިޔައީ ޤާސިމް އިބްރާހިމް ލާރި ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ބޮޑެތިވިހާ ޖަރީމާކަމަށް އަޑުއެހިން.. ކިހިނެއް މުދަލުގަ ބަރަކާތްލައްވާނީވެސް

 22. ނަފް

  ޤާސިމޫ މިދެން ބޮޑުވަރު... ތިހެން އަދި އުޅުނަސް ވެރިކަމަކަށް ނާދެވޭނެ..

 23. މިމްމިމް

  ޤާސިމާ ޖޭޕީ އަމީނުމެން މިހާރު ކެނެރީގޭ މޮޔަ ސޮރާ ބޮޑު ހުޅު ޕާޓީއަށް ވުރެއް ވެސް ކުރީގަ ދެއްތޯ ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ޖަރީމާ ހިންގުމުގަ

 24. އަސްމާލް

  ސިޔާދު ޤާސިމް ދޫވެފައޭ ތިޔަހަރީ... މިހާރު ޖަރީމާ ޕާޓީއަކީ ޖޭޕީ އެމްޑީޕީވެސް ނުވޭ އެއްޗަކަށް..

 25. ނިންން

  ޖޭޕީ ސަމީރު މެން އަމީނުމެންނަށް ހީވަނީ ދޯ ލައްކައެކޭ..ރީނދޫބައިގަނޑުވެސް ނުޖައްސާވައްތަރެއް ތިޔަފެށީ ޖައްސައްން

 26. އަންތަރީސް7

  މިއީ ވަގުތު ނޫސްމީހުން އަޑީގަ ތިބެގެން ކުރިކަމެކޭ ކިޔާތީ އަޑު އަހައިފިއްޔަ އެވާހަކަވެސް ލިޔެވޭނެތަ؟ ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގޮ ހަބަރު ލިޔެގެން އަތް ވާވެދާނެތީ ބިރު ނުގަނޭތަ.

 27. ޓިނު

  އަނިޔާލިބޭ މީހާ ބަދު ދުވާވެސްކުރާނެ

 28. ޙަމްޒާ

  ޔާ ﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވާ، އޭނާ މިގައުމާ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާގެ ބަދަލު އޭނާއަށް ދައްކަވާފާންދޭވެ

 29. ޢެތަން

  އެވެސް ޕީޕީ ގެ ތަނެއްދޯ ހަހަހަ

 30. ޜަސީދު

  ގޮތް ހުސްވީމަ ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރާނެ. މިކަން ކުރިބަޔަކީ ދީން ގަބޫލުކުރާ ބައެއްކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެ

 31. ާަަަަަހުމަދުނަސިމު

  ީދިކޮލުފަރަތ