22:05

މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 85 މީހަކު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

21:50

21:39

ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާއިން ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާތީ އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވޭ.

20:42

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެސްޓްރާޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީ ގުޅިގެން އުފެއްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުން ޑެންމާކުން ހުއްޓާލައިފި

19:17

އިންޑިއާގެ ހަރިޑްވާރް ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ކަމްބް މެލާ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިއްޖެ.

17:58

ކޮންޓްރޯލް ވުމެއް ނެތި އަދިވެސް ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19ގެ ޝިކާރަ އަކަށްވެ ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 903 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

14:11

ތ. އޮމަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް އަރާ ފޭވުން މަނާ ކޮށްފި

13:49

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް އެމެރިކާއިން އުފައްދާފައިވާ ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ދިން އެގައުމުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

13:31

ތ. ކިނބިދޫން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެެ.

04:58

04:43

އެމެރިކާއިން އިތުރު 185,248 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1,026 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 13,871,321 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 172,115 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:43

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 80,157 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3,687 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 13,601,566 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 358,718 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:42

އެމެރިކާއިން އިތުރު 74,687 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 802 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32,066,528 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 577,163 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:42

ތުރުކީން އިތުރު 59,187 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 273 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3,962,760 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34,455 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:42

ފްރާންސުން އިތުރު 39,113 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 345 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5,106,329 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 99,480 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:41

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 27,001 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 217 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,579,000 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 58,174 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:41

އީރާނުން އިތުރު 24,760 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 291 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,118,212 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 65,055 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:41

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 16,377 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 326 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,569,314 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 66,482 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:41

އިޓަލީން އިތުރު 13,447 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 476 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3,793,033 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 115,088 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 13,227 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 644 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,599,850 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 59,126 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 11,680 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 457 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,872,785 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 37,758 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 10,772 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 298 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3,031,836 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 79,408 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 8,571 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 137 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 884,783 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 15,286 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

އިރާގުން އިތުރު 8,179 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 941,078 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 14,796 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 8,173 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 338 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4,657,883 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 103,601 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 6,685 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,364,025 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16,822 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ކެނެޑާއިން އިތުރު 6,672 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,077,688 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 23,390 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ޕެރޫ އިން އިތުރު 6,387 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 259 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,659,707 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 55,489 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 6,292 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 100 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3,376,548 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 76,625 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 6028 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 69 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 697,985 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9,891 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:04

03:04

01:01

01:01


ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު އަދަދުތައް އަންނަނީ މަދުވަމުންނެވެ. ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ވަނީ ފާއިތުވި ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަށަށް ނުދާ މިންވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

މިއަދު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 58 މީހުންނެވެ. މިއަދު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކޮށްފައި ވަނީ 2645 މީހުންނެވެ.

މިއަދު މާލެ އިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 36 މީހުންނެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުން 11 މީހުން އަދި ރިސޯޓްތަކުން އިތުރު 11 މީހުން މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވިއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ވަނީ 62 އަށް މަދުވެފައެވެ.

މިއަދަކީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަށް ފަހު ރާއްޖެ އިން އެންމެ މަދުއަދަދެއްގެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނައިރު ރާއްޖެ އާއި އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް އެއްގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ހާލަތު އަންނަނީ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ގޯސްވަމުންނެވެ. މިއަދު އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދެލައްކަ އާއި ކައިރިކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.