ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކުގެ ފޮޓޯތައް އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން މި ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރެއްވީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭބެ ޑރ. އިބްރާހިމް ނާޝިދެވެ. ޓްވީޓާގައި އޭނާ އެ ފޮޓޯތައް ޚިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ނުރައްކާތެރި ޒަޚަމްތަކެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ހާލުކޮޅު ގަދަފަދަ ވަމުން އަންނަ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނާޝިދު އެ ފޮޓޯތައް އާއްމުކުރެއްވިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންވެސް ވަނީ އެ ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރައްވާފައެވެ. މަޖިލީހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވެސް ވިދާޅުވީ، އެ ފޮޓޯތައް އާންމުކޮށްފައި މި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އިޒުނަފުޅާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭބޭފުޅު މި ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރައްވާފައި މިވަނީ، މީގެ ކުރިން އޭޑީކޭގެ ބައެއް ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނާ އެކު ގަދަފަދަކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވި ފޮޓޯއަކާ އެކު، އެމަނިކުފާނަށް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައިވާ ހެނެއް ހީނުވާ ކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނިކޮށެވެ. މި ފޮޓޯއަކީ، އޭޑީކޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު ގަދަފަދަވި ފަހުން ނެންގެވި ފޮޓޯއެކެވެ.

ނާޝިދު މިއަދު ޚިއްސާ ކުރެއްވި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އަދި އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ކުރިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، ނަޝީދުގެ ގޮހޮރަށް ރޭޒާ އަމާޒުވެފައި އޮތުމުން ބަނޑު ވަނީ އޮޕަރޭޝަންކޮށް ފަހައިފައެވެ. އަދި ފުއްޕާ މޭ ކައިރިން ވެސް އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ފަހު، ފަހާފައި ހުރިކަން ފެނެއެވެ. ހަށިކޮޅުގެ އެހާ ހިސާބުގައި އެކިވަރުގެ ޒަޚަމްތައް ލިބިވަޑައިގެންފައި ހުރި ކަން ފެނެއެވެ.

އާންމުކޮށްފައިވާ އެއް ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާތުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން އަތްތިލައާ ހަމައަށް ބެންޑޭޖްކޮށްފައި އޮތެވެ. އަދި ވާތާ ދިމާއިން މޭ މަތީގައި އެއްކޮށްހެން ބެންޑޭޖްކޮށްފައިވެއެވެ. ވާތާ ދިމާއިން ބަނޑު ކައިރީ ވެސް ބެންޑޭޖްކޮށްފައިވެއެވެ. ވާތު ފައިގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ވެސް ބެންޑޭޖް ކޮށްފައި ހުއްޓެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދިނީ މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ. ކެނެރީގެއިން ނުކުންނަވައި ނީލޯފަރު ހިނގުން މަގުން ހިންގަވާފައި، މަޖީދީ މަގުގައި މަޑުކޮށްގެން އޮތް އެމަނިކުފާނުގެ ކާރުކޮޅާ ހަމައަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު، ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެނެވެ. އެ ބޮން ހަރުކޮށްފައި އޮތީ ނީލޯފަރު ހިނގުމާއި މަޖީދީ މަގާ ކަންމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައެވެ.

ނަޝީދު އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަން ވިލާތަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެ ގައުމުގައި އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާ ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުންތަކެއް ހުރި ބައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޝަރީއަތުން ވަނީ ޖަހައިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

72 ކޮމެންޓް

 1. ކަލްޓް

  ތީ ނަށީދު ގެ ބޮޑީ އެއް ނޫން!

  228
  27
  • ބުރޯ

   މަށަކަށްވެސް ހިއެއް ނުވޭ. ކީއްވެ މޫނު ނޭރުވީ. ކީއްވެ މުންޑު ކޮޅުގަ އޮންނެވީ. ކޮބާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހެދުން. މޫނު ދެއްކިނަމަ ގަބޫލު ކުރެވުނީސް. މީ ހިންދީ ޑުރާމާ އެއްތަ. ހެޔޮ މީހުން ރުޅި އަޔަސް. މަށަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ މޫނު ނުފެނި.

   230
   27
   • ައަހުމަދު

    އެހެންވިއްޔާމުން ކިހިނެއްބާ މަގުމަތިން ހިގާފައި ދާއިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިކުރަނީ ؟ މިހެންމިބުނީ ހެދުންލައިގެންތިބޭތީ، އެއްޗެހިބޭލީމަ ތާދޮވަކިކުރަން އެގޭނީ .

    16
    83
  • އަލިބެއްޔާ

   އެއީ ނަޝީދު.. ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް މަރައިގެން ނުވާނެ.

   71
   26
  • ޚާރު

   ފަހާ ފޮށިން ތަ ފެހީ... ވަރަށް ދެރަވަރު ފެހުން

   42
   7
 2. ޕޮގުބާ

  ތިކަން ކު ރި ބަޔަކު ހޯދާ މަ ރާލަންވީ

  36
  147
 3. މަ

  ކޮބާ މޫނު! ތި ހަމަ އެހެންމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށްވެސް ވެދާނެ! މޫނާއެކީ 1 ފޮޓޯ ބަލާލަން ބޭނުން..

  172
  11
 4. ޣތ

  ނަޝީދަށް ތާއިދު ނުކިރިއަސް މިގޮތަށް މީހަކަށް ހަދާކަށްނުވާނެ އިގޭ. އިންސާނެއް.މަގުފުރެދި ދިޔަޔަސް ދެނެތި ބީން ކަންކުރަންވާގޮތަކީ މިއެއްނޫން.

  140
  14
  • ައަހުމަދު

   އަހަރެންނަކީ ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރެއްނުން އެކަމަކު މަގުފުރެދުނީ ނަޝީދުބާ؟ ނޫނީ ތިމަލާދިން މިހުންބާ ؟ ނުނީ ތިހަމަލާގެ އަޑިގައި ތިބިމީހުންބާ؟

   50
   39
   • އަހްމަދު

    މިފޮޓޯތަކުގެހަގީގަތް އޭޑީކޭ އިންއެބަޖެހޭޔަގީންކޮށްދޭން މިއީނަޝީދުގެފޮޓޯތަކެއްތޯ ނުވަތަނޫންތޯ ކޮންއިރަކުންބާ އޭޑީކޭއިން މިކަންރައްޔިތުންނައް ސާފުކޮށްދޭނީ

 5. އެމީހާ

  ނަތިންގް ގާޒާ މުސްލިމުންނައް ވާގޮތައް ބަލާފަ. ބަޓް ގެޓްވެލް ސޫން.

  85
  8
  • ބޯހަލާކު

   ގާޒާ މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދެނީ ނަސީދުތަ؟!؟!؟

   29
   11
   • ރައްޔިތުމީހާ

    ގައިމު އޭނަ އެއްވެސް.. އޭނާގެ ގާތް މީހެއް ވެސް.. އޭނާގެ ޕާޓީ އިސް ސަފުގަ އުޅޭ މީހެއްވެސް.. އިސްރާއީލް އާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެކޭ ބުނާ ތަނެއް ނުފެނޭ

    9
    1
 6. ރައްޔިތު މީހާ

  ތީ ނަޝީދުގެ ބޮޑީގެ ފޮޓޯތަކެއް ނޫން. ހަޤީޤަތް ހާމަވާނެ ވަަރަށް އަވަހަށް ހަހަހަހަހަހަހަހަ

  139
  22
 7. ސެން

  ދޮގު ފޮޓޯ ތަކެއް އާއްމުކުރުމަށްވުރެ މަޑުން ތިބި ނަމަވެސް މާ ތާހިރުވިސް.

  161
  23
 8. ޙުސޭނު

  މުޅިން އެޑިޓް.. ވ ވ ފެންވަރުދަށް ފެހުންތަކެއް.. ސުމެއްގެ އޮޅުވާލުމެއް.

  139
  14
 9. އިސްލާހް

  ލަދުންބާ މޫނު ނުދައްކައެއީ އެއްވެސް ފޮޓޮއެއްގަ

  98
  9
 10. މޫސަ

  ނަޝީދުގެ ތުނ ބުޅި އެވަރަށް ދިގުވެފައެއް ނުހުންނާނެ. އަދި މޭމަތީގަ އެވަރަށް ނުރައެއްވެސް ނުހުންނާނެ. ޙަށިގަނޑުވެސް ކާޑަށް ގޮއްސަ އޮތްހެން ހީވަނީ.

  115
  9
 11. Anonymous

  އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑުއިވުނީ ބޮލަށް އަނިޔާވެ ބީތާވެފައިވާކަމަށް. ކޮބާތޯ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާ. ކީއްވެތޯ ތި އަނިޔާތައް ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ކެމެރާ އާއި ނޫސްވެރިންގެ ކެމެރާއާއި އޭޑީކޭގެ ކެމެރާތަކަށް ނާރައި ހަމައެކަނި ނާޝިދުގެ ފޮޓޯޝޮޕް ކެމެރާ އާއި އޭޑީކޭ އެންޑް ނަޝީދުގެ ފޭކްޑްރާމާ ކެމެރާއަށް އެރީ. ތިއިން އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް އެއްވެސް އިތުރުތާކުނެތް. ކުރިންވެސް ތިފަދަ ޑްރާމާކުޅެ ފޭކް މޭކަޕްކޮށް ފޭކްފޮޓޯ ނަގައި މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްގެން ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އުޅުނު. އެމްޑީޕީ ގެ ފިކުރަނީ ފޭކް ހައްދައިގެން ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދުމުގެ ޔަހޫދީ ފިކުރު. މިވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުން އަންނިގެ ސަޕޯރޓް ގެއްލޭތީ ކުރެވުނު ޑްރާމާ އެއް.

  138
  18
 12. ސަމާ މާލެ

  ކިހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް، ރައީސް ނަސީދުއަށް ތިޔަ ދިނީ. ހެޔޮނުވާނެ އެހެން ހަދާކަށް. ހެޔޮވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނައް ކޮއްދިނީ، ރައީސް ނަސީދުކަން އެންމެން ގަބޫލު ކުރޭ. ބައެކު ނަސީދަށް، ބޮޑު ތާއީދު އޮތީމާ ހަސަދަވެރި ވިޔަސް. ތިވަރުގެ އަނިޔާއެއް ދޭކައް ނުވާނެ. ރައީސް ނަސީދަކީ ރަނގަޅު މީހެއް ވީމާ. އަނިޔާވެރި 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރި މީހާޔައް، އެއްވެސް އަދަބެއް ނުދީ އެހެރީ މުސާރަ ދީފަ، ބަހައްޓާފަ.

  39
  156
  • އާމީ

   ނަޝީފުކުރި ވެރިކަމަކީ މިހާތަނަށް އަހަރެން ދުއް އެއްމެ ފީކަޅާވެރިކަން. ޢެހެންވެ އިސްތިއުފާދޭން ޖެހުނީވެސް.
   ނަމަވެސް އިންސާނަކަށް ތިވަރު އަނިޔާއެއް ދިނުން ހައްގެއްނޫން.

   80
   12
  • ރަގޫ

   ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ނޫން ކޮށް ދިނީކީ އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް އެފަދަ އަނިޔާއެއް ދީގެން ނުވާނެ . ކޮ ބާބ ތިޔަ ހަމަލާދިން މީހުނާ ޔަހޫދީންނާ ހުރި ތަފާތަކީ.

   31
   5
 13. ބަބުކެޔޮ އިއްބެ

  ޖަރުމަނުން މިފޮޓޯތައް ލައިގެން ބަރުލަމާނީ ޕޯސްޓަރާއި 2023 ގެ ޕޯސްޓަރު ވާނެ ޕްރިންޓްކޮށްގެން ގެންނަން. ޖަރުމަނު މީހާގެ ހަރަދުގައި

  70
  3
 14. ޢަޒު

  ހެޔޮވެރި ކަމެއްކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް އެކަހަލަ ހަމަލާއެއް ދިނުން އެއީ ފިނޑި ޢަމަލެއް ސިފައިންނާި ފުލުހުންގެ ފެއިލި ވުމެއް މާރިޔާ އރން އިމްރާން އިސްތިއުފާ

  33
  2
 15. އައްޑޫ ސިޓީ

  ނަސީދުގެ ފޮޓޯއެއްނޫން ތިޔައްކީ އޮޅުވާނުލާ ތިޔައްކީ މުހައްމަދު ހުސައިން ކިޔާމީހެއްގެ ފޮޓޯ.

  59
  5
 16. އިބުން ހަމްޒާ

  މިޚަބަތަށް ކޮމެންޓު ކޮށްފަ ތިބި ބައެއް މީހުންނެކޭ ރަސޫލާގެ ހައްޤުބަސްފުޅުކަންއިނގި އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގުކަމަށް ބުނި މައްކާގެ ކާފިރުންނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް! ކަނޑައެޅިގެން ތެދުކަން އިނގޭއިރުވެސް އެބައިމީހުންގެ ނުބައި ނުލަފާކަމުން ދިޔައީ ދޮގުކުރަމުން. އަނެއްކާ މިއީ ހަރުކަށި ފިކުރޭ އެކިޔާ ޒާތުގެ މީހުންގެ ކޮމެންޓުތަކެއްބާ؟

  26
  61
 17. ޒަހަމް

  ވަޅިންވެސް ހަމަލާދީފަ ތިއޮތީ.
  ޢެއްޗެއް ހެރިފަ އިންނަމަ ޒަހަމް ތައް ތިގޮތަށްބާ ހުންނާނީ.

  41
  4
  • ރަނާ

   އެތެރެ ހަށީގަ ހުރި ރޭޒާތައް ނެގުމާ އެތެރެހައްޓަށް ލިބިފަ ހުރި ގެއްލުން ތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބަނޑުފެޅި ވާހަކަ ނިޔާފް ބުނެދިނެއްނު ވަޅިޔަ ކުންހަމަލާ ނުދިނަކަސް .
   ހަސަދަ ވެރި ވިޔަސް ތިޔައީ ބޮޑުވަރު . އެއީ ހަމަ އަންނި
   މީގެ ކުރިންބފޭރާމެއް ނެތި އޮއްވާ ކަލޭމެން ދުށިންތަ. މިހާރު ފެނުނީމަ ޔަގީން ނުވެގެން ތިޔަ އުޅެނީ

   2
   7
 18. Anonymous

  އެޑިޓްކޮއްފަާ ހުރި ފޮޓޯއެއް

  47
  7
 19. މަ

  މޫނު ނުދައްކަންވީ ސަ ބަ ބެއް ނެތް. އޭނަ ނަމަ

  51
  4
 20. ކަޅުމަންޖެ

  ރައްޔަތުން ގެ މަޖިލިހުން ، ރައްޔަތުން ގުނބޯ ހައްދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް. ތި ފޮޓޯއިން ތިފެންންނީކީ އަންނި ގެ ބޮޱީ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވެ. ކީއްވެ މޫނު ދައްކަން ނުކެރުނީ. ހުސް ސިޔާސީ ސްޓަންޓް. ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހައަށް. އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން

  45
  4
 21. ބަޅ

  މޫނު ނާރާގޮތަށްލާ ފޮޓޯތައް ގަ ބޫލެއް ނުކުރަން. ބޮޑަށް ވައްތަރީ އިންޑިއާ މީހަކާ

  61
  3
  • ލައިލާ

   މަށަށް މަގޭ ފިރިމީހާވެސް މިހާރު އޮޅިއްޖެ. ފޮޓޯގަ ތި އޮތީކީ މަ ފިރިސޮރެއްނޫން

 22. ޔ

  ނަޝީދު އޭ.ޑީ.ކޭ ސްޓާފުންނާއެއްކޮން ނަގާފައިން ފޮޓޯގައެއްނެތް އޭނާގެ ކަދުދޮށްހަލާކުވެފައެއް. ތިފޮޓޯއިން ފެންނަމީހާ އޮތްހާލުގައޮވެެން ނުވެސްތެދުވެވޭނެ. ނަޝީދުއޭ ކިޔާފަ ޔޫރަޕްމީހެއް ގެ ފޮޓޯއެއްޖެހިނަމަ އެންމެންޤަބޫލުކުރީސް ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ނަޝީދު ކަމަށް

  38
  3
 23. ޙަހަހަ

  ރައީސް ނަޝީދު ހާދަ މުސްކުޅި އޭ. ކަރުގެ ހަންގަނޑުވެސް ދޫވެ މުޅިން ރޫ

  38
  2
 24. ރެގި

  ސަމާ ބުނެލަންއޮތީ 30 އަހަރު ވެރިކަންކުރި މީހާއަށް ޖެހޭތަ އަނިޔާދޭން.. ތިހެން އަނގަ ގަދާވާތީ މައްސަލަ އަކީ.. މީހާއަށްވުރެޢަގަނުތަޅާ ހުރޭ ރަގަޅުވާނީ.. ފޭކް ފޮޓޯކަން އެގޭ.. ބޯޓަށް އެރިގޮތުން ވެސް ނިޔާފްގެ މައުލޫތު ރަގަޅު ބާ.. އެވަރުވީ މީހަކަށް އެގޮތަށްތޯ ބޯޓަށް އަރުވަނީ ނިޔާފް ޖަވާ ބުދީ

  27
  4
 25. ށނސހސނ

  ޙާދަ މުސްކުޅި ބޮޑީ އެކޭ .

  35
  2
 26. ސަނާ

  ފޭކު ފޮޓޯ

  36
  2
 27. Anonymous

  ތުނބުޅި ބާލާ އޮމާންކޮށްފަ ހުންނަ ބޭފުޅެއް ހާދަ އަވަހޭ ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ ތުނބުޅި ދިގުވިލެއް. ނަޝީދުގެ ހަށިގަނޑަށްވުރެ ނިކަމެތި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ވައްތަރީ.
  މޫނާ ނުދެއްކީ ކީއްވެބާ. ކޮންމެ ފޮޓެެެއެެއްގައިވެސް ނަޝީދުގެ މޫނު ފެންނަން ހުރޭ

  37
  1
 28. ބޯހަލާކު

  އަނެއްކާ އަނެއް ދޮގު ފަޅާއެރީ ތީ ނަޟީދެއް ނޫން އަމިއްލައަށް އޮރިއާން ނުވެ މަޑުން ތިބިއްޔާމާ ރަގަޅުވާނެ މިހާރު މީހުން ކަލޭމެން ގެ ތިމަޅިތަކަށް ކަލޭމެންނަށް ވުރެމާފަރިތަ ވާނެ ލަދުން ހަލާކު މީ2021 އިގޭދެން އަނެއްކާ ބޯ ވަކިން ގުނަވަންތައް ވަކީންލާ

  36
  1
 29. Anonymous

  އެބޭފުޅާގެ ހަށިގަނޑަކީ ވަރަށް ދޮން ހަށިގަނޑެއް.

  22
  3
 30. ހަގީގަތް

  ﷲ ގަންދީ ބުނަން މީ ނަށީދުގެ ފޮޓޯއެއްނޫން މިފޮޓޯއިން ފެނން މީހާގެ އަތާ އަތުގެ އިނގިލީ މޭމަތީ ދަތްދޮޅި ކޮޅުން ފެންނަތަންކޮޅު (އަނެއްކާ ކިހިނެއް ވާން ނޫނީ ކިހިނެއް ހަދަންބާ މިއުޅެނީ) ﷲ އާ ވަކީލު

  31
  2
 31. Anonymous

  އޭޑީކޭގެ އެގްޒެކްޓިވް ރޫމްތައް އެތެރެ ހުންނަނީ ތޭރި ޖަހާފަތޯ. އަދި ނަޝީދު ބާއްވާފައި އެއޮންނެވީ ހާދަކުޑަ އެގްޒެކްޓިވް ރޫމެއްގައޭ. އެތާ ނަރުހުންވެސް ތިބެނީ ސޯޓުބުރި ލައިގެންތޯ. ހާދަ އާދައިގެ ގޮނޑިއެކޭ އެތަހުރީ.
  އޭޑީކޭގެ އެގްޒެކްޓިވް ރޫމްތައް އެހާ ފެންވަރު ދަށީތޯ.

  39
  1
 32. Anonymous

  އެބޭފުޅާގެ ހަށިގަނޑަކީ ވަރަށް ދޮން ހަށިގަނޑެއް. ކާންނުދީތޯ ބޭއްވީ ހަނގަނޑު ކުރަކިވެ ދޮން ހަންގަނޑު ކަޅުވެ މީހާ އަނަރޫފަވެފަ

  32
  1
 33. ލުކުޖަހާގް

  ރަސޫލާގެ އިސާރާތަށް ހަނދު ދެފަޅިވީމަވެސް ބުނީ ފޭކޭ....ހެ ހެ ހެ....ވަރަށް ސަލާން ....

  8
  19
 34. ފާތޭ

  ތިފޮޓޯއިން ފެންނަނީ އަންނިއެްނޫ. ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްތީ. ކީއްވެ މޫނު ނުދެއްކީ..ދޮގުހެދިޔަސް ބޮޑުވަރު.

  21
  1
 35. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ތީ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯއެއްނޫން.

  22
  1
 36. ޒީވާ

  ލިވާ އަށް އަނިޔާވި ވާހަކަ ބުނި އެކަމް ކަނާތް ފަރާތުން ޒަހަމެއް ނުފެނޭ، ލިވާ އޮޕްރޭޝަން ކުރަން ބަނޑުން މަތިން ތިރިއަށް ފަޅާލާނެހެން ހިޔެއް ނުވޭ، މޭމަތީ ވާއަތް ފަރާތު ކަށިގަނޑުގެ 4 ވަނަ ރިބްއާ ހިސާބަށް ހަމަލާ އެރިވާހަކަ އޮތީ އެކަމް ހީވަނީ 6 ވަނަ ރިބްއާ ހިސާބުހެން އެފޮޓޯގަ އޮތްމީހާ ފަޅާލާފަ އޮތީ، ކަރުގަވެސް ޒަހަމެއް އެބަހުރި،،،، 🤔🤔🤔 ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ

  19
  1
 37. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  މިވަރުވެފައޮތް މީހެއް ކިހިނެތް ފްލައިޓަށް އަމިއްލަޔަށް ސިޑިންއަރައިގެން ދިޔައީ ހިގާފަ..ވީލްޗެއާއެއްވެސް ބޭނުމެނުވި..ސިޒޭރިއަށް ހަދާފައޮންނަ މީހަކަށް ހަފްތާއެއްވާއިރު އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ނުޖެހެވޭ ކެއްސާނުލެވޭ އެހެންވީއިރު އައްނި މިވަރުގެ ބޮޑެތި ފަޅާލުންތަކެ ފަޅާފައޮތްމީހަކަށް ވީލްޗެއާރގަވެސް ނުއިށީދެވޭނެ ދެހަފްތާނުވަނީސް..ގުޅާފަހުންނަ ހޮޅިތައްވެސް ނުނައްޓާނެ އެހެންމީހުންގެ ތިވަރުވެފައޮއްވާ..އައްނިގެ އެކްސްރޭ ތައްޔާރުކުރީ މިފޮޓޯގެ ބޮޑީ ބަލައިގެން ކަމަށްވެދާނެ..ތިއީ އައްނިކަމަށް ގަ ބޫލެނުކުރެވޭ..

  25
  2
 38. ޢައިސް

  ހީވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ހަދާފައި ހުރި ފޮޓޯ ތަކެއްހެން...

  24
  2
 39. ނަައީމް

  މަކަރުވެރިންގެ މަކަރުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި ؛ އައނިއޭ ކިޔާގެން ފަތުރާފޭކު ފޮތޮތަކުގެ މައްސަލަބަލާ އެބަޔަކާދޭތެރޭގަ ވަގުތުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލަން އެފަދަ ބޮޑެތި ދޮގުތައްހަދާ މީހުންގެ މައްޗައް ހުކުންކުރުމަކީ ހަމަ އިންސާފުތޯ

  20
  1
 40. ައައިޝަ

  ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ފުރާ ވަޑައިގަތް ދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ އަނގަމައްޗަށް ލިބިފަ ހުނި އަނިޔާ ބައްލަވާ.. ތި ތަނުން އެއް ފޮޓޯގަ ވެސް ހަމަ އެފެންނަނީ އަނގަމައްޗަށް އަނިޔާވފައި ހުއްޓާ..ތުނބުޅީގަ ނުރަ ހުއްޓާ... ތިއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޮޓޯތައް..މި ވަރުގެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް މީހަކަށްދޭން ހެޔޮނުވާނެ..

  6
  21
 41. ނަައީމް

  އަބަދުވެސް އޮޅުވާލުމާއި މަކަރު މިދަޑިވަޅޫގަވެސް މަކަރު ބޮޑެތި އޮޅުވާލުން މީތަ ހެޔޮ ވެރިކަމަކީ މިއައްކިޔަނީ ހެޔޮނުވާ ވެރިކަން ހުސް މަކަރު މިހާލުގަވެސް އޮޅުވާލުން މީނާބުނެދެން މީނާގެ އައުވާނުން އޯޅުވާލަނީ ހުސްމަކަރު ރައްޔިތުންވިސްނާ

  21
  2
 42. މުގުރާން

  އޮޅުވާލުމަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވައްތަރު އެންމެ ފޮޓޯއެއްގަވެސް މޫނެއް ނުފެނޭ؟؟؟؟ ފޭކެއް

 43. ދޮން ބަބުރު ސޮރު

  ތިބާއަށް، އަނބި ދަރިންނަށް، ގާތް ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ ޙައްގެއް ނެތި އިންސާނަކަށް މިފަދަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއެއް ދޭން ހަމަބުއްދި ހުރި އިންސާނަކަށް ރުހެވޭނެތަ؟

  1
  3
 44. ދީނާ

  މިފޮޓޯތައް ފެނި ލައިލާ އަނެއްކާވެސް ޔާގޫތުގެއިން ފުރުސަތެއްދީފާނެ. ލަައިލާގެ ސިމްޕަތީ މިވަރުން ލިބޭނެ

 45. އަޙްމަދު

  ރައީސް ނަޝީދު ތުނބުޅި ކޮޅެއް ލާފަ ހުރި ކަމަށް އެބަ ފެނޭ ފޮޓޯއިން މިވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭގެ

  • ގަމާރު

   ބަލަ ބަލި އެނދުގަ އޮންނަ މީހަކަށް ތުނބުޅި ނުބޭލި ހުރެދާނެ

 46. ޔސރ

  ފަޅާފަ ފެހީމަ މާ ބޮޑު ވަރު ވީ ކަމަށް ދައްކަނީ.
  މީހުންގެ ސިމްޕަތީއާ ސަޕޯޓު ހޯދަންވެގެން އުޅޭ ވައްތަރު އަމިއްލަ މީހާ ގެ ފޮޓޯ ތައް ޝެއާ ކޮށް.
  މިއަށްވުރެ މާތް ހެޔޮ ލަފާ ސަހާބީންނާ އެ ބޭކަލުންނަށް ތަބާވީ މީސްތަކުން ﷲ ގެ މަގުގަ ލިބޭ އަނިޔާ ތަކަށް ކެތް ކޮށް ﷲ ގެ ހަޒްރަތުން އަޖުރަށް އެދުނީ، އެ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްހޫރުވާކަށް ނޫޅޭ.

 47. އިސްތިއުފާ

  މަޖްލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާ މަމެން ކުށްވެރި ކުރަމޭ މީ ސީދާ ސިޔާސީ ހަމަލާ އެއް ކަމަށޭ މަމެން ދެކެނީ މީ ސީދާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ފެއިލް ވުމުގެ އަލާމާތް ތަކޭ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ މާރިޔާ އިސްތިއުފާ

 48. ބާބޫ

  އޭޑީކޭގަ ރޫމުތަކުގާ ބާއްވަނީމުންޑުކޮޅެއްލައްވާފަތޯ؟ ކޮ ބާތޯއޮޕަރޭސަންކުރާއިރުލައްވާހެދުން ؟ ނިއާފޫތި ބޭފުޅާއަކީގިނަބައަކުވަރައްއިހުތިރާކުރާ ބޭފުޅެކެވެ ނަމަވެސްމިފަހަރުތިކުރިކަމަކުންތި ބޭފުޅާގެއަގު ރައްޔަތުންގެ ގިނަ ބައރއްގެކުރިމަތީގާވެއްޓިއްޖެކަންޔަގީނެވެ

 49. އަބްދޫ

  ތިޔައީ ބޯކަނޑާފަ އޮތް މީހެއް.ތިޔައީ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާކުދިން އޮޕަރޭސަން ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުހަދަން ފަޅާފަ އޮތް ބޮޑި އެެއް ކަމަށް ހީވަނީ. ތިޔައީ ނަސީދެއް ނޫން.

 50. ށަސީދު

  ތީ ދެން މާބޮޑު ކަމަކަ ހަދައިގެއް ގޮތްބޮޑުކު ރަންވެގެން ސަމާލުކަން ހޯދަންވެގެން އަހަ ރުމެން ނޯޅެން ތިމާބޮޑު ކަމަކަށް ހަދާކައް

 51. ގައުމުގެ ދޫ

  ސިޔާސީގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ ތިބާގެ އިންސާނިއްޔަތުކަން ގެއްލެން ޖެހޭ ސަބަބެއްކަމުގައި ނަހަދާށެވެ. ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ދޭނެ ރައްދެއް ނެތުމަކީ އަނެކާއާ ދިމާލަށް ލާދީނީއޭ ގޮވަންޖެހޭ ސަބަބެއްކަމުގައި ވެސް ނުހަދަމާތޯ!

 52. ތަމެންދޯ

  ނަޝީދުގެ ޒަހަމްތައް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުކޮށްފި ނަމަ މަމެން ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދެއޭ އެފަކީރު މުޅިން ދުއްވާލާ ފުރޭންޏެއް ހެން ނޫންތޭ ހަދާފައި ތިޔާއޮތީ މީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ދައްކަން ރާއްޖޭގެ ދިފާއި ވުޒާރާ އާއި އަދި ޕޮލިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށް މި ހަމަލާގެ އަސްލު ގެއްލުވާލަން އުޅޭ ތަނޭ ފެންނަނީ މަމެން ހުވައޭ މީ ސީދާ ސިޔާސީ ގޮތުން ނަޝީދު ފަކީރަށް ދިން ހަމަލާ އެކޭ މީ ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން ދިން ހަމަލާ އެއް ނޫނޭ ދެން އަނެއް ކޮޅުން ނަޝީދުގެ ފޮޓޯއޭ ކިޔާ ދައްކާ ފޮޓޯ ތަކަކީ އެއީ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯ ތަކެއް ނޫނޭ ސަބަބަކީ ނަޝީދުގެ ތުނބުޅި އެއް ނުހުންނާނެއޭ ތިޔާއީ މާލޭގައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ފޮޓޯ އެކޭ...

 53. Anonymous

  والله اعلم

 54. ކާފަ

  މީ ނަޝދުއެއްނޫން. އެއްވެސް ފޮޓޯއަކުން މޫނެއް ނުފެނޭ. ދެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ ނަޝީދުއަކީ މުޅިގައިގަ ކެހެރި ފަޅާފަ ހުރި މީހެއަކަން

 55. ގަބުޅި

  ނަސީދުގެ ފޮޓޯއެއްނޫން ތިޔައްކީ އޮޅުވާނުލާ ތިޔައްކީ މުހައްމަދު ހުސައިން ކިޔާމީހެއްގެ ފޮޓޯ.

 56. ގަބުޅި

  ތީ ނަށީދު ގެ ބޮޑީ އެއް ނޫން!

 57. އައްޑޫ މީހާ

  ތިޔަ ހާލަތުގައި ބޮޑީ އޮތް މީހަކަށް އަމިއްލައަށް ހިނގާފަގޮސް ޖެޓަކަށް ނޭރޭނެ ރިބް ކަށި ފުނޑިފަ ބަނޑު ފަޅާފަ ހުރި މީހަކު އެއްވެސް ސަޕޯޓެއް ނެތި ތެދުވެގެން ނުއުޅެވޭނެ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޑޕ ރައްޔިތުން ތިޔަކަން ގަބޫލުކޮށްފާނެ އެހެން ބަޔަކު ނުކުރާނެ

 58. ާއަހަަަާ

  ކަލޯ އަހަންނަށް އެބަ ފެނޭ ކަރުގަ ހުރި ޒަހަމް ވެސް ކުރިން ނަރުހުންނާ އެކީ ހުރި އިރު ގަ ވެސް ހުރި ތުނބުޅީގަ ނުރަ ވެސް... ރުޅި އަންނަ ބަޔަކު ދޮގުކުރާނެ ދެން

  1
  4
 59. ލޮލާ

  ނަޝީދެއް ނުން ތީ! ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ! ނަޝީދަށް ވުރެން ދޮށީ މީހެއް! އަނެއްކާ ބޮޑީ ގެ ސައިޒު ވެސް ނުފެތޭ! މާ އަނަރޫފަ! ލޮލް