ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވައްޑެ، ރައީސް ސޯލިހަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ބޭރު މީހަކު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވައްޑެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ މައްޗަށް ރައީސަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރަ ދީފައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރަކު ނުލައްވާނަންތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ރައީސް ހޮވަން މަސައްކަތް ކުރެވުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވައްޑެގެ ޓުވީޓުގައި ވަނީ ރައީސް ސޯލިހްގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވާލައްވައިފައެވެ.

ވައްޑެއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ޕީޕީއެމްގެ 12 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި އެއް މެމްބަރެކެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމާ އެކު، ވަހީދު ހިމެނޭ ހެން 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލުވާލިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. ހަނި

  ނިކަމެތި ރައި،ތުން ނަ މިޖެހުނުހާލުގެ ޒިމާ ވަހިދް ވެސް ނަންގަ ވަން ޖެހޭނެއެވެ ދެންވެސް މިސަރުކަރު ބަދަލް ކުރަން މަށެ ކަތްކުރާށެވެ އަވަސް

  42
  1
  • ކިނބޫ

   ބުނަން އޮތް އެތި ބޮޑުކަމުން މަވާ އެއްޗެއް ނުބުނާނަން. އެހެނަސް މާފު ކޮށްފިން!

 2. ނަައީމް

  ވައްޑެއައް މިހާރު އެގިއްޖޭ ޔާމީން ކަންކުރީ ވައްޑެ މެންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ރަގަޅައްކަން އިންސާފު ކިޔަވައިގެން ހުރެ ތިޔަ މަސައްކަތް ކުރީ ބޭއިންސާފުން ސީދާ އިދިކޮޅައް އަދިކިރިޔާ ހޭވެރިކަންތިވީ ސާފުސީދާ ތާޒާ ނަލަ އޮމާން ވެރިކަން ދިވެހިރައްޔިތުން އަތުން ގެއްލުނީ ކަލޭމެނާހެދިގެން ޔާމީނައްކުރި ނޮހޮރޮއްޕާނާހެދި ވީ މާފު ގަބޫލުކުރާނީ އެއައްވުރެ 6ގުނަ ބާރައް ނިކުމެ ހަޅެވެސްލަވާ އާންމުންނައްވާނުވާ އަންގާ މިސަރުކާރާއި ވެރިން ގެ ނާގާބިލް ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކާ ވެރިކަން ބަދަލްކުރުމައް ކުާނެ ކަމެއް ބުނެދެންވީ

  39
  3
 3. ޑައެލޯގް

  ވައްޑެއަށް ވިސްނުނީތީ އުފާކުރަން ދެންވެސް ތިރީދޫބައިގަޑާ ނުގުޅޭތިއެވެ.

  43
  4
 4. ހަނި

  ،މިސަރުކާރުގާގަ ވެރިންނަަ ލާފާ ތިބި ނާގާބިލް މި ހުން އެ ހެން ވިމާ ކޮންމެ މި ހަކަށް ބެރުމި ހަކުބެނުންވަނި

  33
  3
 5. އުގުރި

  ވައްޑޭ އެކަންޏެއް ނޫނޭ ތިމަޅީގައި ޖެ ހިފައި ތިބީކީ. އަދިވެސް ލަދުން ބަސްބުނަން ނުކެރިފަ ތިބިމީ ހުން އެބަތިއްބެވެ.
  މިސާލަކަށް.. އެއީ ހަމަ ސޯލި ހެކޭ
  އަހަރެން ހިތަށް އަރާ މި ގައުމުގައި މީނާ ފަ ހަތުން ދުވި އިލްމުވެރިން މިހާރު ތިބޭނެ ލަދުން.

  39
  2
 6. އަލިފު

  މަނިކުފާނު މެން ބޭނުން ފުޅުވެގެން ނޫންތޯ ކިބު ލެއް ހޮވީ ދެން ކީތް ކުރަންތޯ ހިތާމަކުރައްވަނީ.

  35
  4
 7. Anonymous

  الحمدلله.
  ވައްޑެއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވީތީ އުފާކުރަން.
  މިނާޤާބިލް ސަރުކާރު މިޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ދީންވެސް ްްިްްިްްްިްްިްްްިްްިްްްިްްިްްިްްިްްްިްްިް އިންޑިޔާ ގެ ގެރިމޯދީމެން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ޤައުމު ގެ ކަންކަމާއި ބެހެނީއޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ކައިރިން އެހުމެއް ކެހުމެއް ނެތި ކޮންސްލޭޓް ހަދަން މިނިންމާނީ މީ އިންޑިޔާގެ ތަރިކަ މުދާގަނޑެކޭ ހިވާކަހަލަ ބާރު މިސަރުކާރުން ދީފައިވާތީދޯ. އިސްތިއުފާ ޙައްޤުވެއްޖެ. ރައްޔިތުން މަރުވާއިރު ޤައުމާއި މުޚާތަބު ކޮށްލާ ދެވުނު ވެރިއެއް.

  25
  3
  • ފަހަރި

   ވައްޑޭއައް ވިސްނުނީކީ ނޫން ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސަތްކަތް ކުރުމައް މައުމޫން ދިން ލާރިކޮޅު ހުސްވީ ކަމައްވާނީ އެހެހ ހެންވީމަ އަނެއްކާވެސް ފައިސާގެ ބޭނުމުގަ ފެލެންފެށީ ތިޔަ ވައްޑޭ މެންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފަ ތިބިމީ ހުން.

 8. ކަމަނި

  ވައްޑޭ މެން ތިކަހަލަ މަގާމުތަކައް ކުފޫ ހަމަ ނުވާކަމެއްނު ތި ފެންނަނީ. އަހަރެން މީކިޔަވައިގެންވެސް ހުރި މީހެއް ނޫން އެކަމު މަވެސް ސޯލިހައް ވޯޓްނުލަން އެއީ މަށައް ހަމަ ހީވީ ވަރައް ހަސީލަތް ނުބައިފާޑު ޖަހާކަމައް. އެހިސާބުން މަގޭ ވޯޓް އެ ޑިސައިޑް ވީ.

  31
  2
 9. ޢަހޮމަދު

  ފާޑަކަށް އުޅެނިކޮށް ބަންދުކުރީމަވެސް ރޮއެ ހިތާމަކޮށް އާދޭސްވެސް ކުރީނޫންތޯ. ދޮންކަލޯ އަމިއްލަ އެދުމާއިގެން ބަކަތާޅާމީހުން އަބަދުވެސް އުޅެންޖެ ހޭނީ އިއްޔެކުރެވުނު ކަންތަކުމަތިން ދެރަވެގެން.

  30
  1
 10. ބޮކި

  ބަލަ ކަލޭ ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ގޮޅީގަ އޮތްއިރު އޮތީ ހެވިފަދޯ.......

  14
  6
 11. ޢަޒްރާ

  ތިވާހަކަ ވައަްޑެ ބުނާނެ ދުވަހަކަށް މަ ވ އިންތިޒާރު ކުރިން ޝުކުރިއްޔާ ވައްޑެއަށް

  26
  3
 12. އިބްރީމް މުހައްމުދު ސޯލިހާ

  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ މައްޗަށް ރައީސަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރަ ދީފައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރަކު ނުލައްވާނަންތޯ ހަ ހަ މިހާރުވެސް ހުރެޔޭ އިންޑިޔާގައި ތިކަލަ މީހަކު

  25
  2
 13. Anonymous

  ތި ހެން ބުނާނެ ވަރަށްގިނަ މީ ހުން އަދިފެންނާނެ.

  26
  1
 14. Anonymous

  ހޮވަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ފެޑަޕް ވެއްޖެ ލާދީނީ ކަމުންނާއި ވައްކަން ކުރާ ވަރުން. ކޮންކަމެއް ކޮއްދެވުނީ. ނުވިތާކައް މިގައުމު ކައި ހުސްކޮއްފި. ޔާމީން އައް ވުރެން ގިނައިން ވައްކަން ކޮއްފި . ޔާމީން ވެއްޖިއްޔާ ކައިފަވެސް ގައުމު ތަރައްގީކޮއް އިޤްތިސާދު ހަމަޔަކައް އަޅުވައިފި.

  26
  2
 15. ޙަނާ

  މަގަމެއް މުލިބުނީމަ ބުނާ އެެ އްޗެއް ތީ

  11
  6
 16. ހައްހާ

  ވަހީދު ކަލޭ އެބައުޅެމުތަ. މިހާރުތިވަހަކަ ދައް ކާނެ ކަމެއް ނެތް

  28
  1
 17. އރ

  މަގާމު ގަނޑެއް ނުލިބުތާ ބޯޑަކުންވެސް ފުރުސަތެއް ނުލިބުނީ ތޯއްޗެ.

 18. Anonymous

  ވައްޑެ ވަޒިީފާާެއެއް ބެޭނުންވިީ ދޯ

 19. ޓ

  ޥީހާއަވަހަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހެއެ. ނޫނީ އިންޑިއާގެ އަޅުންނަށް ެާއްޖެވާނެ. ހިތައްނުގެނެވޭވަރގެ ދަތިކަމާ ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ. ދެންވެސް ސަރުކާރު އިސްޔިއުފާދެއްވާ ޕލްީޒް .

 20. އެމަންޖެ

  މޮޔައެއް އޭނާ ހޮވަން މަސައްކަތް ކުރާނީވެސް ވިވައުދުތައް އަހާފަވެސް އިނގިއްޖެ މޮޔަހައްދަނީކަން. ވަހީދުމެން ސަމާލުކަން ހޯދަން ބޭކާރު ވާހަކަނުދައްކާ ތިއްބަވާދެން.

 21. ބޮ ން ތި

  މުނާފި ގުންގެ ވާ ހަކަ ހުންނާނީ ތި ހެން@ އަލް ހާނާއި ވަ ހީދާއި 2 މީ ހުން ކިޔެވީ އެއް ފޮތަކުންބާ؟

 22. ޅޮލާ

  މާދަމާ ތިބުނި ވާހަކަ ބަދަލު ނުވާނެ ކަމުގެ ކޮން ގެރެންޓީއެއް އޮތީ؟ އެހެންނޫނަސް ގިނަ މީހުންނަކީި އަނެއްކާވެސް ލާރިކޮޅެށް ލިބުނީމަ ބަދަލު ވާ މީހުން ހަމަ......... ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ހުރިހާ ހިތާމައެއް ތަހައްމަލް ކުރަން މި ޖެހެނީ......

 23. ހަމީދު

  ޔާމިނުހެން އިބޫ ތިޔާގި އެއްނުވާނެ. ދެން ފަގީރުވެ ސަލާން ޖަހަން ޖެހުނީމަ މޮޔަނުގޮވާ ހުރޭ. އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފައިސާ އެޅީ ދިވެހިން ގެ ޖީބައް. އަންނިމެން މިގައުމުން ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަން ކޮށްދިނީ ޔަހޫދީ ބަޔަކަށް.

 24. އިސްމާޢީލް

  ވައްޑެ ޕްލީޒް އެމްއާރުއެމް ވެރިކަމަށް އައި ދުވަހަކުން ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ލަފާދެއްވަން މަޑުކޮއްލައްވާ، ހިންނަވަރު ކުޑަ މޯދީ ގެ މަކަރުވެރިކަމުގަ ޖެހި ވައްޑެ މެންގެ ސިޔާސީ ކެރިއަރު މިހާރު މިވަނީ ނިމިފައި،

 25. ފައިވް އެމްބީޕީއެސް

  ވަހީދޫ ރިލޯޑް ހުސްވީތަ؟ އިންޓާނެޓް އަގުހެޔޮކުރީމަވެސް. ރިލޯޑެއް ބޭނުންވީ ދެއްތޯ.

 26. މަނީމަނީ

  ﷲސުބުނަހޫ ވަތައާލާ ހުރިހާކަމެއް އައްސަވައި ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވޭ އެކަލާާގެ އިރާކުރައްވާ މީހަކައްވެރިކަން ލިބޭނީ ވަހީދު ކިތަންމެ މަސައްކަތްކުރިޔަސް ކަންހުރި މަގަކީމީ ގަވްމަކީ އެތަބަޔެއްގެ ހައްގެއް

 27. އނތސ

  ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއަދިކިރިޔާތަ ވިސްނުނީ މިހާރު ވަގުތުފާއިތު ވެއްޖެ ވައްޑެ އަހަރުމެން ކަލޭމެން ބަލައެއް ނުގަންނަން

 28. ޢަބްދުﷲ

  ރައީސް ސޯލިހް ހޮވަން މަސައްކަތް ކުރެވުނީމަ ހިތާމަ ކުރަން: ވަހީދު

  13 ގަޑިއިރު ކުރިން ( މެއި 28, 2021 )

  ވައްޑޭގެ ވިސްނުން ފިނިހަކު ސްޕީޑަށް ވެއްޓުމުން ރޮކެޓް ސްޕީޑްގައި މަސައްކައް

  ކުރާމީހުނާއެކު ހިފަހަށްޓައެއް ލުލެވޭނެ. ސޮރީ .