ބަންގްލްދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަނބުގެ ބާވަތެއް ކަަމަށްވާ "ހަރިވަންގާ"އަނބު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ބަންގުލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނަޒްމުލް ހަސަން، ވިދާޅުވީ ޝެއިޚް ހަސީނާ އެ ވައްތަރު އަނބުގެ 500 ކިލޯ ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ އަނބު ފޮށިގަނޑު މިއަދު ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓްކޯލް އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރާއި ހަވާލުކުރައްވާފައި ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ހާދިޔާ ފޮނުވުމާއި ގުޅިގެން އައިޝަތު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އާއްމުކޮށް ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހަދިޔާ ބަދަލު ކުރުން އޮވެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ބަންގްލަދޭޝްއަކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ. ޝެއިޚް ހަަސީނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން މި މަސް ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތަކަށްވެސް އަނބު ފޮނުވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. މައްވަރިހަމަ

  އީދުހަދިޔާ ދެއްތޯ؟

  26
 2. ހުސޭނުބޭ

  މިފަހަރު ފަނިގިރާލާތި

  30
  1
 3. ލޫޓުވާ

  މިކޮޅުން 50 ޓަނުގެ ކަނޑުމަސް ފޮނުވަންވީނޫންތޯ؟ ފަހުން ވިއްކާފަ ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް. އެއިރުން އިތުރު މޮޅު ވައްކަމެއް ކުރެވުނީތާ

  41
  2
 4. އިސްތިއުފާއޭ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  27
  5
 5. ކުޑަބެ

  މި ހަދިޔާ ލިބުނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިއަކަށް ހުރުމުން

  27
  1
 6. ދޯސްތާނާ ހަމާރާ

  ކިތައް އަނބުގަ ކިލޯއެއް؟ ކަދުރަށް ވުރެ ފައްކާ ދޮގޭ؟

  19
  1
  • ރަނި

   ދެ އަނބުގަ ކިލޯ ޢެއް

 7. ޅިންކް

  ކޯލިޝަނުގެ ޕާޓުންނަށް ބަހާލާ ދެން ޤައުމުތަކުން އެހީ ދޭނީ ތިގޮތަށް ކޭޝް އެއް ނެތް

  23
  1
 8. ހަސީނާ

  ތި އަނބުން ފަނި ގިރުއްވާފައި ކޮންމެ ގެއަކަށް އަނބުފަނި ފުޅިއެއް ޢީދު ހަދިޔާއަކަށް ފޮނުއްވަންވީ ނޫންތޯ.

  17
 9. ސަމްކުޅިބޭ

  މީގެކުރިން ކޮންމެސް ބަޔަކު އަޑުން އަޑުނަގާ ގޮވަމުންދިޔަ ބޭރުގައުމުތަކުން ރައީސަށްދޭ ހަދިޔާއަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށްދޭ އެއްޗެއްކަމަށް. މިހާރު ...؟

  39
  1
 10. ޙަގަ

  މަންގޯ ލަވް. ހަހަހާ

  15
  1
 11. ސަލާމް ސޯލިހް

  ތި ވާނީ ކޮރަޕްޝަނަށް. ރައީސަކަށް ނެތްނަމަ އަދި ސޯލިހު ބަންގާޅަށް ވަޑައިގެން އެމީހުންގެ މީހުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފަހިވާގޮތަށް އެގްރީމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށް، ސީދާ ފުލައިޓް ބާއްވަން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ. މީގެ ކުރިއަކުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުންނަށް ނުފޮނުވާ ބަންގާޅުން ހަދިޔާ

 12. ނެރެ

  ދެންމިކޮޅުންއެރަށުކުދީންކޮޅުފޮނުވާލާ އެވީނު

  11
  2
 13. ބަންގާޅު

  މީއެސޮރުމެންބައިތިއްބާތީދޭއެެއްޗެއްދޯ

 14. ޙާލަތު

  ތިޔަ ކަހަލަ އަނބު އެ އޮންނަނީ މަސްވެރިން ޕާކާ އެހެން ތަންތާ ގިނަވެފަ އޮތާ....

  4
  1
 15. މިތުރާ

  ތިއަނބު ލިބޭނީ ވަ ކިބަޔަ ކަށް

 16. ޙެހެ

  ރޯދަޔަށް ލިބުނު ކަދުރެއްނެތް ދެން ތިވެސް ނޭނގެ ވާނެގޮތެއް

 17. ނައީންޓއ

  ތީގެއިން އަބުގެ ފޮއްޗެއް ނަމަވެސް ބޭނުން، ހަމަ ދޭންޖެހޭނީ، ކަދުރު ފާތުމަ އޭ ގޮވި މީހުނައް މުލިއާގެ އައް ވަދެވުނީމަ މިޔޮއްފެންނަނީ އަނބު އިބޫ، އަނބުފަޒުނާ.

 18. ޓ

  ޢެމީހުން ކޯޓް ފަޓުލޫނުގައި...ދިވެހި އަންހެނާ ...ގަންޖުފަރާސް ލާފައި ހުތުރުދޯ