ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި، އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާންއެވެ. އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މުހައްމަދުއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިސްލާހުތަކުގެ ތަފްސީލް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ޖަލްސާގައި ރާއްޖެ އިން ރަޝިޔާ އަށް ކަނޑައަޅާ ނަން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު)، އައްޔަންކުރަން ނިންމަވައި އޭނާގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާތީ އެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަކީ ދިގު ޗުއްޓީއަކަށްފަހު ބޭއްވި މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ފެނޭދޯ

    ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ދަ ވޯޓްވަގޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

  2. އިޒަން

    40 އަހަރާ 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުނަށް ވޯޓް ލާން ވެސް ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިލެއް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ، ފްލެޓަށް ކުރިމަށްޗެއް ނުލެވުނު 40 އަހަރު ވެގެން، ލޯނެއްވެސް ނުލިބުނު 40 އަހަރު ވެގެނ،ް.

  3. Anonymous

    40 އަހަރާ 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުނަށް ވޯޓް ލާން ވެސް ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިލެއް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ، ފްލެޓަށް ކުރިމަށްޗެއް ނުލެވުނު 40 އަހަރު ވެގެން، ލޯނެއްވެސް ނުލިބުނު 40 އަހަރު ވެގެނ،ް.