ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާކަމަށް އެއިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ތ.ވިލުފުށި، އަބްލަޣީގެ، ޙުސައިން ނިޔާޒް (39އ) އެވެ.

ފުލުހުން އެދިފައިވަނީ ޙުސައިން ނިޔާޒް އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި އެމައުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމަށެވެ.