މަގުމަތިން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރުއްސާރަކުރި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަޖީދީ މަގުންނެވެ. އެ މީހާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާންމުންގެ ބަޔެކެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މީގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން މާލޭ މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ އަންހެނެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި އަތްލި މައްސަލާގައިވެސް މީހަކު ވަނި ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޖިންސީ ފުރުއްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ވަކިން ހާއްސަކޮށް މަގުމަތިން ޖިންސީ ފުރުއްސާރަކުރުން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

އާންމުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ފަސޭހައިން މިނިވަން ވެގެން ދިޔުމެވެ. ބައެއް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ މައްސަލައިގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް ދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ކައިދަ

  ދެން އުމުރަށް ޖަލުގަ ބާއްވަންވީ؟

  6
  3
  • ރައްޔިތުމީހުން

   ކޮންމެސް ކަހަލަ އަދަބެއް ލިބެންޖެހޭ ދޯ.. އޯ އަރ ޔޫ ވަން އޮފް ދެމް؟

   2
   1
 2. ކަނބުލޮ

  އަޅެ ކުށް ނުކުރަންވެއްޖެއެއްނު

 3. ކައްޓެޅި

  މީކަންނޭގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އެވިދާޅުވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަކީ. ތަރައްގީއަކީ އިންޑިޔާގެ ނާތަހުޒީބު ދީނުންބޭރު ޢަމަލުތައް މިގައުމުގައި ޢާއްމުވަމުންދިއުން.ކިހާތާހިރު. އަނެއްކޮޅުން ގޮވާނެ. ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭށޭ.

  13
  2
  • ޢަހޫ

   ޥަގުންނަށް ތަރަ އްްގީ އަކީ ވަ އްކަންކުރުން. ޢެކަންނުވަންޏާ ތަރަ އްގީވާކަމަކަޢްނުވާނެ.

 4. އަސްލަކީ

  ހުރިހާކަމަކީވެސް އިސްލާމްދީން އުނގަންނަވައިދެއްވުމުގައި ފަހަތު ފަޔަށް ބަރުވުން... އިސްލާމްދީނުގައިވާ ހަރާމް.ހަލާލް ނެގުމާއި، ދީނުންބޭރުވާގޮތާއި އިސްލާމްދީންމަތީ ތިބެވެނީ ކޮންކަންތައްތަކެއް ކޮށްގެންކަމާއި، އިސްލާމީ ޝަރިއަތަށް ފުރިހައަށް ތަބާވެ އިސްލާމްދީންުގެ ޝަރިއަތް ތަންފީޒްނުކުރުން

  13
  2
 5. ބޫޒީ.ތިނަދޫ

  ސިޔާސީގއެއްވުންތަކާއި ސިޔާސީ ދަތުރުތަކުގައި ދެޖިންސް މަސްހުނިކޮށް ނަށައި ސެލްފީ ނަގައި ކޮޑާއި ކޮޑުޖައްސައި މީހެއްގެ ފިރިއެއް އަނބެއް ނުބަލައި ނާޗަރަންގީ ތައް ދައްކާނަމަ މިބާވަތުގެ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވެދާނެ.

 6. ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

  ނިވާކަންކުޑަ ހެދުން އަޅައިގެން، މޭކަޕްކޮށް ނަލަހެދިގެން ތިމާ މަގުމަތީގައި ކޮޅުކޮޅަށް ހިނގާފައި އެދާދިއުމަކީ، އެއީ އަނެއްޖިންސަށް ދަޢުވަތު ދެމުންދާ ދިއުމެކެވެ. ދެން އެ ދަޢުވަތަށް މީހަކު އިޖާބަދިނީމާ މި ފެންނަނީ އަވަހަށް ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދި އެ އިޖާބަދިން މީހާ ކުށްވެރިއަކަށް ހަދާލާ މަންޒަރެވެ. ކޮންމެމީހަކަށްވެސް މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެއެވެ. އެކަމަކު ތިމާއަށް ދެއްވާފައިވާ ބުއްދީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރާނަމަ، އެއްކަލަ ދަޢުވަތަށް އިޖާބަދޭމީހުންނާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފަހަރު އަންނާނެކަމީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.

  ދަރިއަކު ދެއްވީމާ، ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން އެދަރިފުޅު ގެންގުޅެން ފަށަނީ ކުދިކުދި، ނިވާކަންކުޑަ ހެދުންކޮޅުކޮޅު ލައްވައިގެން. އެހެން ހެދުމުން އެ ދަރިފުޅު ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، އާދަވެފައި ހުންނަނީ އެއްކަލަ ދަޢުވަތުދޭގޮތަށް ހެދުން އެޅުމަކީ އެއީ އުޅެންޖެހޭގޮތް ކަމަށް ވިސްނައިގެން އުޅޭށެވެ. ދެން އެދަރިފުޅަށް މީހަކު "އިޖާބަ" ދިނީމާ ކުށްވެރިވަނީ އެމީހެކެވެ.

  6
  5
  • ބުނެލީ

   ތެދެއް ތިބުނީ..މި މުސްލިމް މިޖުތަމަޢުގަ އުޅޭ ގިނަ އަންހެނުންނަކީ ގައިގެ ވަނާތައް ފާޅުކޮށްގެން ހެދުންލައިގެން އޮރިޔާމުން އުޅޭ ބައެއް..އަންހެނަކަށްވެހުރެ މިހެން ބުނަން ލަދުގަނޭ..ނަމަވެސް ހަޤީޤަތް ވާނީ ހަޤީޤަތަށް..އެކަމަކު ނިވާވެގެން ހުންނައިރުވެސް ބައެއް ފަހަރު މިކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވާކަން ފާހަނގަކޮށްލަން...މަކާރިމުލް އަޚްލާޤު ގެއްލުނީމަ މީސްތަކުންގެ މެދުގަ ފާހިޝްއަމަލުތަކާއި މުންކަރާތްތައް އިތުރުވޭ..ހުރިހާވެސް މައްސަލައަކީ އުޅެންވާ ގޮތާއި ފޮތް ދޫކޮށް ދީނާއި ބީރައްޓެހި ގޮތް ގޮތަށް އުޅެން މަސައްކަތްކުރުން.

  • ހޫ

   ބުއްދީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައިގެން ބެލުންތައް ތިރިކުރުމާ އެކަހަލަ މީހުންނަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް.

 7. ތިނަދޫ ކޮއްޔަ

  ޑްރަގްގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ކަންކަމުގައި އުޅޭ ފަރާތް ތަކުން ނުވަތަ ޑްރަގު ގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާންބޯން މަސައްކަތް ނުކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ދިރި އުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަ ޖައްސާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ދުނިޔޭގެ ދުވަސްތައް، ވޭތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓިކެޓެއްގެ ގޮތުގައި ތިކަން ކުރާ ކަމަށްވެދާނެ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ ދެން އެކަންތައް ބޮއްސުން ނައްޓަފާނެ، އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ.....

 8. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މިގައުމުގައި މިހާރު ވެރިކަންކުރަނީ ލާދީނީ ބައިގަނޑެއް އެމީހުން ފަންޑުކޮންގެން ބަޔަކުލައްވާ ތިޔަކަންތަށް ކުރުވާ ، ތިޔަފަދަ ކަންކަމަކީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ހަދަންބޭނުންވަނީ ، ސޭހު އިމުރާން ބުނީ އުރަމަތީ ހިފުމަކީ އާދައިގެ ކަމެކޭ . ސޯލިބޭ ހުވާކޮށްފަ ފުރަތަމަވެސް މިނިވަންކުރީ ހޯރަ އިއްބެ ، މަވާ ސަލާމް

 9. ކޭ

  ދެއްކީމަ ހެވިފައި އަންނާނެކަމަށްތަ ހީކުރަނީ މޮޔަ ބޮލަށް އަރާފަތަ ތިބެނީ.

  4
  1
 10. ސޯލިބޭ

  މިވެސް ހިންގުނު މަޝްރޫއެއް.