ވަގުތު ބްރޭކިން
ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
26 މިނެޓް ކުރިން

ދީން

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވައްތަރުވުން

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކި ސިފައެއްގައި ޚަލްޤުކުރައްވާ ތަފާތުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެބަޔެއްގެ ފިޠުރަތުގައި ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލައްވަވައި ޚާއްޞަކުރައްވާފައެވެ. އަދި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)