ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޔޫރަޕްގެ މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންްނަ ފެންސީ ފުޑްސް އިން އިސްތަށިގަނޑަށް އަރާމުކަން ލިއްބައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑަލަން ޑީ އޮލިވް ޝޭމްޕޫ ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ޝޭމްޕޫއަކީ ޔޫރަޕްގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ، ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް މެއެވެ.

ފެންސީ ފުޑްސް އިން މި ބްރޭންޑްގެ ޝޭމްޕޫ، ކޮންޑިޝަނާ ޝަވާ ޖެލް އަދި ބޮޑީ ބަޓާ އާއި ލޯޝަން އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން ދެއެވެ.

ޑަލަން ޑީ އޮލިވް ޝޭމްޕޫއަކީ 100 އިންސައްތަ އޮލިވް އޮައިލް ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުުމަށާއި، ވަރުގަދަ ކޮށްލުމަށް މި ޝޭމްޕޫ އާއި ކޮންޑިޝަނަ ވަރެއް ނެތެވެ. އަދި މި ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ ކެމިކަލް ފްރީ ގުދުރަތީ މާއްދާތަކުން އުފައްދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މި ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރަމުން ދަނީ ފެންސީ ފުޑްސް، ފެންސީ ފުޑްސް އައްޑޫ، އަދި ހޮބަސަންސް ޗޮއިސްއެެވެ.

ފެންސީ ފުޑްސް މާލެ ފިހާރައަށް ގުޅޭނެ ނަމްބަރަކީ 3336889 އެވެ. އައްޑޫ ފިހާރައިގެ ނަމްބަރަކީ 6892772 އެވެ.