އަންހެން ކުދިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން އަންހެން ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޯޑިންގ ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް "ގަރލްސްޓުކޯޑު - ތިނަދޫ" 10 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ވަރޗުއަލް އިވެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާފައިއެވެ.

މި އިވެންޓުގައި ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވެސް ގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގުރާމްގެ ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ، އޮންލައިންކޮށް ގެންދެވޭ މިޕްރޮގްރާމް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށވެެ އަދި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ހަފުލާގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކުދިންނަށް އެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް، ސީ.އެސް.އެސް އަދި ޖާވާ ސްކްރިޕްޓް ބޭނުންކޮށްގެން ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް ޑިވެލޮޕްކުރަން ދަސްކޮށްދޭނެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިންގޭ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުމާއި އަދި ވެބް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް މެންޓަރސްގެ ގޮތުގައި މިދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވަރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމުން ދިރާގު ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް އާތިފާ އަލީ ވިދާޅުވީ "މި ޕްރޮގްރާމް އަށް ދިރާގުން އެއްބާރުލުން ދޭން ނިންމި އެންމެ މުހިންމު ސަބަބަކީ، ދިރާގުގެ ސީއެސް އާރ ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަކީ ވަކިން ހާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދޭ ދާއިރާއަކަށް ވާތީ. އަދި އަންހެން ކުދީން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ބައިވެރިކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭން ބޭނުންވާ ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވާތީ. އަދި ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ހިންގި ގަރލްސް ޓު ކޯޑް ފުވައްމުލަށް އަދި ޖެންގޯ ގަރލްސް މާލެ ޕްރޮގްރާމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނުކަމީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް އިތުރައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިއްވަރެއް"

މި ޕްރޮގްރާމް ތިނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ތިނަދޫއިން ލިބުނު ތަރުޙީބު އަދި އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ވިމެން އިންޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާ ނިއުމާ ފާއިޒް ވިދާޅުވީ " މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އިސްކަންދޭވީ ޕްރޮގްރާމްގައި ދެމިތިބެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށް. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 21 ވަނަ ގަރުނުގެ އެންމެ މުހިންމު ހުނަރު ދަސްކުރުމަކީ އަމާޒު ކަމުގައި ހިފުމަށް "