އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަވަހާރަ ކޮއްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ދިއްލީ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރު އަމުލްޔާ ޕަޓްނައިކަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލެއް ގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މޯދީ އަވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ އީމެއިލް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ އައްސާމްގެ ހިސާބަކުންނެވެ. މި އީމެލް އާއި ގުޅިގެން މޯދީގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ އިރު، އެ މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންނެވެ.

އީމެއިލް ފޮނުވި މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އީމެލް އާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އިންޑިއާގެ ފުލުހުން އަދި ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ފާސް ކުރި ތަނެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ވަނީ މޯދީ އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާ ސިޓީއެއް ފެނިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ އަވަހާރަކޮއްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާއިރު 1991 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ސޯނިއާ ގާންދީގެ ފިރިކަލުން ރަޖީވް ގާންދީ އަވަހާރަކޮށްލާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަޖީވް ގާންދީ އަވަހާރަކޮށްލި ގައިގައި ބޮމެއް ހަރުކޮށްގެން އަންހެނަކު ދިން ހަމަލާއެއްގައެވެ. ޓެމިލްނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ވެރިރަށް ޗެންނާއީގައި އޮންނަ ސްރިޕެރުންބުދުރު ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށުގައި ދިން އެހަމަލާގައި ރަޖީވްގާންދީގެ އިތުރުން 25 މީހުން މަރުވި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ސައިލެންޓް މެޖޯރިޓީ

  ހެެހެހެއް ކޮބާ ހީވޭ މިހުންނަށް ބިރުދައްކަމުން އުޅެއްޏާ ވާނެ ތިހެން

 2. މަރާލަާ........

 3. ޢިންޑިޔާކުމާރު

  އުފާވެެރި ހަބަރެއް. ޢަވަސްކުރޭ. ގެރިމޯދީ

 4. މޯދީ އަކީ މުސްލިމުންގެ ޢަދުއްވެއް.

 5. ޢަސްލުތަ؟ އަދި ކިރޔާދޯ އެއުޅެނީ

 6. ރާއްޖޭގެ ކަންތަކާ ނުބެހި ތިކަން ތަހުޤީޤު ކޮށްބަލަ

 7. އިބޫ ހުވާކުރާ ދުވަހު ނާންނާތި. މީ ވަރައްވާހަކަ

 8. ރިހާކުރާބެހޭ ސައިންސްވެރިޔާ!

  ތި މޯދީ އާ އެކު ރާއްޖޭގެ މޯދީވެސް!

 9. ތިކަންކުރަން މާލަސްވެއްޖެ

 10. އަވަސްކރޭ

 11. ކޮބަާ ގެރިތައް މޯދީ އާއިއެކީގަ މަރަންޖެހޭ

 12. މަރާލާ މަރާލާ

 13. ގެރީގެ އަހުލުވެރިންނަށް ދެން މުސްލިމުންނަށް ބޭނުންހާ ޖެއްސުމެއްކޮށްފައި އަރާމުގައި ހަމަޖެހިގެން ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ނޫޅެވޭނެކަމުގެ ނިޝާންތައް މިފެންނަނީ!

 14. ބަރާ ބަރު.... އަވަހައް މަރާލާ

 15. ޜަޖީވް ގާންދީގެ މަންމަ އިންދިރާ ގާންދީ ވެސް މަރާލީނު މޯދީ އުޅެނީ މަހާތުމާ ގާންދީއަކީވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ނަހަދާ މޯދީ ސަޕޯޓްކުރާ ސަރުދާރު ޕަޓޭލަކު މާމައްޗަށް ނަގައިގެން މިހާރު އެމީހާގެ ބުދެއް ބެހެއްޓުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން އިންޑިއާގަ ބެހެއްޓޭ އެންމެ ބޮޑު ބުދޯ އެއީ

 16. އަލިބިޔާއްކަލޯ

  އަވަސްކުރޭ އަވަސްކުރޭ
  ތިޟައިތާން މޯދީއަށް

  އަވަސްކުރޭ
  ﷲޢަކުބަރުގެ ނަޣަރާއިން ފަޟާތި ޔާ ﷲ މި ޟައިތާން މޯދީގެ ކިބައިން އިންޑިޔާގައި އުޅޭ މުސްލިމް އަޙުއްނާއި އުޙުތުން މިންޖުކުރަށްވާ މުސްލިމުއްނަށް ގަދަކަންދެއްވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަދުއްވުން ނިކަމެތިކުރަށްވާދޭވެ
  އާމީން

 17. ގެރިމަސް ކާތީ މުސްލިމުން މަރަން ހިތްވަރުދޭ މުސްލިމުންގެ އަދުއްވެއް. އަހަރެމެން ދެރައެއް ނުވޭ އޭނާ މަރާލިޔަސް.