މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ގިނަ އަަދަދެއްގެ ޒިބްރާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވިފައިވާ މިއުޒިކް ކުޅުމަށް ބޭނުން ކުރާ ކީ ބޯޑެއް އެބަ ފެނޭ ހެެއްޔެވެ؟

ގިނަ މީހުން ފެނުމުގެ ނިޒާމު ޓެސްޓް ކޮށްލަން ތަފާތު އެކި އުކުޅު ބޭނުން ކުރާ އިރު މިވެސް އޭގެ އޮޕްޓިިކަލް އިލުޝަން އެކެވެ.

މިހާތަނަށް ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު މި ޗެލެންޖްގައި އެހެންމެ އަވަހަށް މި ފޮޓޯން ފޮރުވިފައިވާ މިއުޒިކް ކުޅުމަށް ބޭނުން ކުރާ ކީ ބޯޑު ހޯދުނު މީހާގެ ވަގުތު އަކީ 58 ސިކުންތެވެ. އެވްރެޖް ކޮށް އެއް މިނެޓް ތެރޭ ގިނަ މީހުން ވަނީ މި ޗެލެންޖް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

ހޮލީ ޖެމްސް އިން އުފެއްދާ މި ޒާތުގެ ޕަޒްލް ތަށް ދިމާކުރެވެނީ ފެނުމުގެ ނިޒާމުގެ ބާރު ވަރަށް ގަދަ މީހުންނަށް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

ލޮލުގެ ފެނުމުގެ ބާރު ދައްވެ ލޮލަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ތަކަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށްވެސް ދިމާވެދާނެ މައްސަލައެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ލޮލުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ލޮލަށް ދޭންވީ އެންމެ އެކަށޭނެ އަޅާލުން ނުލިބޭތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ގާރލް 7

  ވާތް ފަރާތު ތިރީ ކަނުން ތިރިން ދެވނއަށް އިން ޒިބްރާގެ ބޯ ކޮޅައި ދިމާލުން ކީބޯރޑެއްގެ ކަން ފެނޭ

 2. މީހާ

  ތިރީ ވާއަތު ކަން ކައިރީ އޭނީ

 3. ކީީބޯޑު

  މަަށަކަށް ތިތަނުން ޒިބްރާއެއް ނުފެނޭ...ހުސް ކީބޯޑު ފެންނަނީ....

 4. ކުޑައްޓޭ

  އެބަ ފެނޭ

 5. ޛޖސ

  މެދުން މަތީގަ

 6. ޒެޑު

  މަށަށް މީގެން ހަންޑިތަކެއްވެސް އެބަފެނޭ..

 7. ޕޮލިސް ކުއްޖާ

  ކަލޯ ގަޔާ މިއޮތީއެެއްނު ބްރިޖު މަތިން ފެނުން ޖިންނި

 8. ޭެްއެންމެ އަވަސް

  އަހަރެންނަށް ތި ކީބޯޑު ފެނިޖެއް 15 ސުކުންތުން!

 9. ޙަބޭސް

  ފޮޓޯ ބަލާ އިރު ކަނާއަތު ކަނުގަ ހަތަރިސް ކަނަ ހުދުކޮށް ފެންނަން

 10. ކަނޑުކޮސް

  ވައަތްފަޅިން ތިރިން މަށްޗަ 2 ވަނަ ޒިބްރާގެ ބޮލުގެ ތިރީގަ

 11. ޒާހިރު

  މަށަށް އެބަފެނޭ ސިންގަޕޫރުވެސް.

 12. އަސްލު

  އެބައިން

 13. ހައިރާން

  މަށަށް އެބަ ފެނޭ އެމެރިކާވެސް،.....