ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާގެ ކައިވެނި ރޫޅުމާއެކު އޭނާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި، ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ޑޭޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވާހަކަ ފެތުރެމުން ދެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް މިއަދު އޭނާ ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އޭނާ މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ،ދީނީ ގޮތުން ބެލިޔަސް އޭނާ އާއި އެހެން މީހަކާއި ޑޭޓެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އިވެމުން އަންނަ އަޑުތަކަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން. އެންމެ ފަހުގެ ކައިވެނި ރޫޅުނު ފަހުން އަދި 3 މަސްވެސް ނުވާއިރު، ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު އަހަންނާ އެހެން މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުން އަދި ހުއްދަ އެއްވެސް ނުވޭ." ކައިޒީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކައިޒީން ބުނީ އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން މިފަދަ އަޑުތައް އެރުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ވަނީ އޭނާ އަށް އެކަނީ ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި މިވާހަކަތަކުގައި ޝާމިލް ކުރާ އެހެން މީހުންގެ އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންނާއި އޮންނަ ގުޅުންވެސް ހީނަރުވެ، އެތައް މައްސަލަތަކެއް ކުރަމަތިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކައިޒީން ބުނީ، އޭނާ އާއި ބެހޭގޮތުން ތެދު ވާހަކަ އެއް ދައްކާނަމަ އޭނާވެސް އެކަން ގަބޫލު ކުރާނޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު އިވެމުން މިދާ އަޑުތަކަކީ އެއްވެސް ވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއްކަން ކައިޒީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކައިޒީން ސިންގަލްވީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކަމަށް ވެއެވެ.

ކައިޒީންއަކީ ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާއި، ބައެއް ވިޔަފާރި ބްރޭންޑްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުކަންވެސް ކުރި އަދި ކުރަމުން އަންނަ މޮޑެލްކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ނޯޓު ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަން ކޮށްފައެވެ. މިހާރު އަންނަނީ އިމްޕީރިއަމްގެ އެމްބެސެޑަރެއްްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

46 ކޮމެންޓް

 1. ބަބުރު

  ދީނީގޮތަށް ބަލަންޏާ ޗަކޮއި މިހާރު ހުންނާނީ ބުރުގާ އަޅޭފޭ.

  331
  17
 2. ހުދުހުދު

  ދީނޭ މިމަންޖެ މިކިޔަނީ އަޅެފަހެ ހޭބުއްދި ފިލީތަ. މީނާމިހުރީ ދީނުގެ ފުރިހަމަ މިސާލެއް ހެނެންނުން.

  234
  16
  • ޒަބާދުކުޑޭ

   ދިނީގޮތުން މޮޑެލްކުރުމަކީ ހަރާމްކަމެއް. ދެން ދީނީގޮތުންބަލާއިރު 3މަސް ނުވިއަސް އެހެންމީހަކުދެކެލޯބިވުމަކީ މަނާކަމެއްނޫން.

   107
   2
  • ާޓްރޫތް ހާޓްސް

   އޭނަ ގޮތަކަށް އުޅުނީމަ ކަލޭމެންތަ ނަރަކައަށްދަނީ؟ .

   17
   55
 3. ާއަހަރެން

  ބަލާލީމަވެސް ދީނީ ކަންކަމަށް މަންޖެ އަހައްްމިއްޔަތުކަން ދޭވަރު އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް.

  242
  11
 4. ޗާބީ

  ދީނީ ނަޒަރޭ. ދީނެއްއޮންނަކަން އެންގޭތަ މަންޖެއައް. ޢިއްދަޔަކައްވެސް ބަލާނެކަމެއްނެއް ކަލޭމެންތިތިބީ މަރުނުވާގޮތަށް ކަމަށްހީކޮއްގެންތަ ތިއުޅެނީ އޮރިޔާމުން

  215
  9
 5. Aneeka

  ދީނީގޮތުން ބަލައިގެންތޯ ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ތިންމަސް ނުވިޔަސް މީހަކާ ހިތާވެގެން އުޅެވިދާނެ ކޮންޑޭޓެކޭ ކިޔާކަށްތަ

  160
  6
 6. ބޮކިބެ

  ތިއުޅެނީ ދީނުގަ އަންގަވާފަވާ ގޮތަށް

  149
  6
 7. ާދީން

  ދީނޭ ކިޔައިގެން އަނގަތަޅަން ލަދުކޮބާ؟

  176
  8
 8. ލޮލް

  މަންޖޭ ކިތަށް ކައިވެނި ކުރަން ހިތުލާގެންތި އުޅެނީ!
  ދީނުގަ އަންހެނުން އުޅެންއެންގެވިގޮތަށް ތިއުޅެނީ!
  މަންޖޭ ކިތަށް ބުރުގާ ހަލާކު ވެއްޖެތޯ! ލޮލް
  ލޮލް.

  151
  8
 9. ކައިޒީން އަމާ

  ކޮންދީނެއްގަ އޮތީ އައުރަ ނުފޮރުވޭ ނުވަތަ ވަނާ ތައް ފާޅުވާ ހެދުން އަޅައިގެން މޮޑެލްކޮށް ފޮޓޯ ނަގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ފިރިހެނުންނަށް އިސްތިހާރުވާން...ހަރާމުން ހަރާމުގަހުރެގެން ދީނޭ ދީނޭ މިކިޔަނީ ..

  169
  5
 10. ްއާސިފު

  ކޮއްކޯ ދީނޭ ނުކީޔާ ރަނގަޅުވާނީ.

  150
  6
 11. ޙ

  ތީވެސް މުސްލިމެއް؟

  110
  7
 12. ޔޫހާ

  މިދެން ޣަޅޭ ކާކުތަ މާމަސްހޫޜުވަން ހަހަހަހަަހހަ

  116
  3
 13. Anonymous

  ކައިޒިން ތިންމަސް ހަމަވަނީ ކޮން ދުވަހަކުތަ. ދެމީހުން ފޮނުވާނަން ރަންކިޔާތި މިފަހަރު. ކުރީ ފަހަރުވެސް އޮތީ ލަނޑުދީފަ.

  95
  7
 14. އަބްލޯ

  މަންޖެ
  ތިއުޅޭ
  ދީނެއް
  ބުނެދީބަލަ

  125
  4
 15. އޭނަ

  ދީނީގޮތުން ބަލަންވީ ޑޭޓްކުރުމަށް އެކަނިތަ؟ ދީނުގައެބައޮތް އުޅެންވީ ހުރިޙާގޮތެއް. އެހުރިހާކަމަކަށްވެސް ބަލައި އެއަށް އަމަލުކުރުމެއް ނޫންތަ އެންމެ ހެޔޮކަން ބޮޑީ.

  141
  3
 16. ...ބީޑީ

  އަހަރެން ތިބާއަށް އިތުބާރު ކުރަން. އަދި ބުނެލަން ބޭނުން އަހަންނަށް ވަރަށް ރީތި ތިބާ. އަދި ވަރަށް ލޯބިވޭ. ދުވަހަކުވެސް އަހަންނަށް ތިބާއާއި ބައްދަލު ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެހެން ހީނުވޭ. އެހެނަސް ތިބާއަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދެން.

  8
  50
 17. ބާޝާ ބާއީ

  މިހާރުވެސް ލަިގެން ހުރި ހެދުން ބާލަން ހިފާފަ ހުރީ ދެން ކޮން ދީނީ ގޮތެއް އެގޭނީ

  90
  3
 18. މަންޖެ

  ދީނީ ގޮތުން ޑޭޓް ކުރެވޭތަ؟؟؟

  55
 19. Anonymous

  ދީނީގޮތައް ބަލައިގެންއުޅޭ މީހެއްނަމަ ދީނުގަ އޮންނަ ގޮތައް ނިވާވެގެން އުޅޭނީ

  62
 20. ޝަމީމް

  ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނު އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ވެ ހުރެ އެހެން މުސްލިމަކާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ދީން ހުއްދަކުރާކަމެއްނޫން ކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާލުވޭ، މީހުންގެ ނުންނަ އުނި ކަންކަން ރަގަޅު ކުރާނީ ރަގަޅު ވާހަކަ އެމީހަކާ މެދު ދައްކައިގެން

  27
  6
 21. ޖ

  ދީނަށް އުޅެން ނޭނގެންޔާ ދީނުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަބަލަދޯ

  45
  3
 22. ޒަމީލް

  ދީނީގޮތުންނޭ އިންޓަގުރާމް ކުރަނީވެސް..

  28
  3
 23. ސަޒުނާ

  ކައިޒިން ހާދަ ރީއްޗޭ

  14
  37
 24. ތެދު

  އޭނާ ބުރުގާ ނޭޅުން އެއީ ފާފައެއް. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ވެސް އެނގޭ އެއްޗެއް ބުނެވިދާނެ ދޯ. މިމީހުން ހީވަނީ ދުވަހަކު ފާފައެއް ނުކުރާ ބައެއްހެން.

  27
  32
 25. ތެދު

  އޭނާ ބުރުގާ ނޭޅުން އެއީ ފާފައެއް. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ވެސް އެނގޭ އެއްޗެއް ބުނެވިދާނެ ދޯ. މިމީހުން ހީވަނީ ދުވަހަކު ފާފައެއް ނުކުރާ ބައެއްހެން. ދޮގެއްތަ މީ. ކޮމެންޓް ނުޖަހަނީ

  24
  30
 26. ހުޝާމް

  މީނަ ފެންވަރުވާގެން ގައިގަ ދަވާދުލުމުގެ ކުރިން ބެލީމަ މީނަގެ އަސްލު ސިފަޔާއި ރީތިކަން އެނގޭނީ.

  42
  5
 27. ސަމޭދާން

  ޑޭޓުކުރުމަކީ ކައިވެނިކުރުމެއްނޫން. ދީނުގާ ފިރިމީހާއާއެކު ނޫނީ ޑޭޓެއްނުކުރެވޭނެ.

  39
  4
 28. ނޮޓް އަ ފޭން

  ކިހާ ދެރަކަމެއް !! ދީނޭ ކިޔާގެން ބުރުގާ އަޅާފަތިބޭ މީހުން މާ ނުބައި !! އެ ކުއްޖާ ދީނޭ ކީމަ މީސްމީހުންނަށް މިއޮއް ވާ ގޮތެއް ދޯ !! ސާބަސް !!

  14
  54
  • ޢަޒޫ

   ބުރުގާ ނާޅާ މީހުން އެތިބެނީ ބޮޑު ފާފަ ޔެއްގެ މަތީ ވީމާ ބުރުގާ ނާޅާ މީހުން ވަކި ކޮންގޮތަކުބާ ރަންގަޅުވަނީ؟

   26
   3
   • ނޮޓް އަ ފޭން

    ކޮންމެ ގޮތަކަށް ތިއްބަސް ފާފަ ކުރާނެ !! އިންސާނުން މީ !!

    13
    3
    • Bookworm

     އެއީ ބުރުގާ ނާޅަން އެކްސްކިއުޒް އެއް ނޫން!!!

     13
     1
 29. އަސްލު

  ކައިޒީންވިޔަސް އެބުނީ ރަގަޅު ވާހަކައެއް. ދީނަށް މިހާރު ބަލަނީ ހަމަ އެކަނި އިނދެ ވަރިކޮށް ހަތަރު އަނބިން ހަމަކުރުމަށް.

  14
  18
 30. ހުސެން

  ޗަކޮއެ ވެސް ދީނޭ ތި ކިޔަނީ..........ލޮލް
  ޗަކޮއެ ކޮންފޮތަކުން ދީން ދަސްކުރީ ؟

  26
 31. ކޮންމެސް މީހެއް

  ތި އުޅެނީ ކޮން ދީނަކަށް؟؟

  23
 32. ޚީކީ

  ކީކޭ¿¿¿ ދީނޭ ؟؟؟؟

  16
 33. ބޮލްޗޭ

  މިކަހަލަ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މީހުން އިންޓަނެޓުގައި ތެޅޭވައްތަރު ފެނިގެން ގޭގޭގަ މައިންބަފައިން ގެންގުޅޭ ހެޔޮދަރީންނައް ނުބައި މަގު ފެނުމުން ރައްކައުތެރި ކުރަންޖެހޭ.

  19
 34. ހަސަން ދީދީ

  ކަލޭ ތީ އަލިފެއް......ދީނަށް އެއްމެއް އުޅޭ މީހާ ތީ!

  17
 35. ކައި

  ޒަޔާން ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ހުއްދަ ކަމެއް ކޮށްގެންތަ ކައިޒީނެއް ގެ ނަމުގަ ރާއަޖެ އަށް މަޝްހޫރުވީ. ދީނީ ނަޒަރު އޮންނަނީ އެންމެ ކަމެއްގަ ދޯ

  17
 36. ބަސް

  ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު އަންހެނަކު އުޅެންވާ ގޮތަކަށް ނޫން ދޯ އުޅެނީވެސް. އެންމެ ރަގަނޅުގޮތަކީ ހަށިގަނޑުގެ ވާނާތައް ހިލޭފިރިހެނުްނ ކުރިމަތީގައި ހާމ ނިކުރުން. ހެދުންލައިގެން ނަމެއްގައި އުޅެވެނީ. އިސްލާމީ ޖިލްބާބުން ނިވާވެ އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދީފައި ހުދޫ ދުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުން ހުރިހާކަމެއް ހައްލުވީ.

  18
 37. ކިނބޫ

  ދީނީގޮތުން ބަލަންޏާ ކަލޭ ތިހުރިސިފަ ފެންނާނީ ދީނީގޮތަށް

  12
  1
 38. އޮޅުވާލާ

  ދީނޭ ކިޔާއިރު ފުރަތަމަ ތިމާގެނަން ވެސް އޮޅުވާލާގެން ތިޔަ އުޅެނީ ދެން ކޮންދީނެތް އޮތްނާނީ؟

  10
 39. ތިމަންނަ

  މީ ދެން ކާކު؟؟؟؟؟

 40. ޣ

  ކައިޒިން އާ ޑޭޓް ކުރަނީ ޔޭ ކިޔާފަ ނުބެހިބަލަ.....

  2
  1
 41. ސަޓޯ

  އަޅެދެން މިއީ ކާކުތަ ؟؟؟