ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. މަހަަށްދޭބަލަ

  ބުރުގާ އެޅި މޮޑެލް ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރި ގޮތް މަމެންނަށް ވަރަށް ރީއްޗޭ މިރާއްޖޭގެ އަންހެން ކުދިން ބުރުގާ އަޅައިގެން މަގުމަތިން ހިނގާފައިދާ އިރު ބިރުގަނެއޭ ހީވަނީ ނިންޖާ އެއް ދައްކާލާގެންނޭ ފޮތިި ފޭއްޔެއް ވެސް ބުރުގާ އަށް މަދުވެފައޭ އޮންނަނީ. މީ ބުރުގާ ގެވެސް ދަ ބަލާ ބޮޑު ބުރުގާ އެޅުން ނޫންތޭ ޝޯމީ ދަމީނިންގް އޮފް ދިސް ޔުއަރ ބަލާ ބޮޑު ބުރުގާ ސްޓައިލް ދެއަރ އިޒް ސަމްތިންގް މިސިންގް އިން ޔުއަރ ސެންސް ތޭ. މަަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

  • ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ މަލާމާތް ކުރަނީ ﷲއަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށާއި އެކަލާނގެ ބާވާލައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން އުޒުރު ނުދައްކާށެވެ.

  • މުސްލިމު އަންހެނުން އިސްލާމީ ވަންތަ ގޮތަށް ބުރުގާއަޅަނީ ހަމައެކަނި އެބައިމީހުން ހަލްޤު ކުރެއްވި ﷲގެ އަމުރުފުޅަކަށް ވާތީ.ފަހަރެއްގަވެސް އެއީ ތަމެންނަށް ދެއްކެން ތަމެން ރުއްސަން އަޅާއެއްޗެއް ނޫން.އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުން.

   • މަހަށްދޭބަލަ

    ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

    • ތީނަ ގައިގާވެސް މާތްﷲ ލައްވަވާދެއްވަވާފަ މަހެއްނުތިހުރީ. އަސްލު މަސްވެރިކަމަކީ ވެސް ވަރަށް ރީތި ކަމެއް މާތްﷲ ކަނޑުގަ މަސްލެއްވެވީ އަދި މަސްވެރިކަންވެސް އަލްހަމްދުލިއްލާހި. އިންޝާﷲ އިސްލާހުވަމާ އާޙިރަތާބައްދަލްވުމުގެ ކުރިން. ދުނިޔެއަށް ގެއްލެން މީ ހަމަ އެއްވެސް ތަނެއްނޫން. މީ ދަޅައެއް މަޅިޔެއް ވަގުތުޖެހުމުން ދުނިޔެވެސް ނިމޭނެ.

  • ކަލެއައް👏😁❤

  • ތުނޑު ހަސަނު

   ތިމާއަށް ތިމާ ފެނިއްޖެނަމަ ތިނާ ދެދުނިޔެއިން ގެއްލި ނިމިދާނެއެވެ.

 2. ކޮންޒަމާނެއްގެ ހަބަރެއް މީ.. ތަންކޮޅެއް އަޕްޑޭޓްވާން ވެއްޖެއެއްނު

 3. ތަމެން ދިވެހި ޔަންގް ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ވެސް ވޯގް ބަލައިގެން ބުރުގާ އަޅަން ދަސް ކޮށްބަލަ ތަމެން މިހާރު ތިޔާ އަޅަނީ ހާދަހާ ވާ ދަ ބަލާ ބޮޑު ބުރުގާ އެކޭ ބުރުގާ ނަގާބަލާށޭ މަމެން ގޯއްޗަށް އައި ބިއުޓީ ކްއީނޭ އެއްގެ ގާތު ބުނުމުން ބުރުގާ ނަގަންވެސް ބައިގަޑިއިރު ހޭދަވިއޭ ބުރުގާ ނަގާ ފަށް ޖަހާލިއިރު މަމެން ލާ ސައިޒުގެ 10 ގަމީސް ކަނޑާލެވޭނެއޭ އޭ މަންޖެ ބުރުގާ އިން ދެން މަމެން އެހިން އެމަންޖެ ގާތު ތަމެން ބޮލުގައި މިއަޅާފަިއ އޮންނަ އިރު ހީވަނީ ބޮލަށް ދަރު ބޮނޑި އެއް ލައިގެން އުޅޭ ހެން ނޫންތޭ ބުނުމުން ދެން އެމަންޖެ ވެސް ބުނީ ތިހެން ބުނީމާ ފީލްވެއޭ ބުރުގާ ބަރު ހެންނޭ. ތަމެން ތިޔާ ދަ ބަލާބޮޑު ނިންޖާ ބުރުގާ އެޅުން ދޫކޮށްލާ ވޯގް ގޮތަށް ބުރުގާ އަޅަން އުޅޭށޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މިހާރު ތިޔާ އަޅާ ދަ ބަލާ ބޮޑު ބުރުގާ އަށް ވުރެން ރަނގަޅު ވާނެ އެނދުގެ ބެޑް ސީޓް ބޮލުގައި އޮޅައިގެން ދިޔަ އަސް އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ޖަސްޓް ތިންކް އޮފް އިޓް..

  • އެހެންޏާފަހެ

   ތިހާ ހިތަށް ދަތިވަންޏާ ތަ އަޅާބަލަ އިންޑިއަން ސްޓައިލްގެ ފަގުޑި ބުރުގާއެއް.