ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. މަހަަށްދޭބަލަ

  ބުރުގާ އެޅި މޮޑެލް ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރި ގޮތް މަމެންނަށް ވަރަށް ރީއްޗޭ މިރާއްޖޭގެ އަންހެން ކުދިން ބުރުގާ އަޅައިގެން މަގުމަތިން ހިނގާފައިދާ އިރު ބިރުގަނެއޭ ހީވަނީ ނިންޖާ އެއް ދައްކާލާގެންނޭ ފޮތިި ފޭއްޔެއް ވެސް ބުރުގާ އަށް މަދުވެފައޭ އޮންނަނީ. މީ ބުރުގާ ގެވެސް ދަ ބަލާ ބޮޑު ބުރުގާ އެޅުން ނޫންތޭ ޝޯމީ ދަމީނިންގް އޮފް ދިސް ޔުއަރ ބަލާ ބޮޑު ބުރުގާ ސްޓައިލް ދެއަރ އިޒް ސަމްތިންގް މިސިންގް އިން ޔުއަރ ސެންސް ތޭ. މަަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

  • ސުވާލު

   ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ މަލާމާތް ކުރަނީ ﷲއަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށާއި އެކަލާނގެ ބާވާލައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން އުޒުރު ނުދައްކާށެވެ.

  • މީ

   މުސްލިމު އަންހެނުން އިސްލާމީ ވަންތަ ގޮތަށް ބުރުގާއަޅަނީ ހަމައެކަނި އެބައިމީހުން ހަލްޤު ކުރެއްވި ﷲގެ އަމުރުފުޅަކަށް ވާތީ.ފަހަރެއްގަވެސް އެއީ ތަމެންނަށް ދެއްކެން ތަމެން ރުއްސަން އަޅާއެއްޗެއް ނޫން.އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުން.

   • މަހަށްދޭބަލަ

    ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

    • އަޅުގަނޑު

     ތީނަ ގައިގާވެސް މާތްﷲ ލައްވަވާދެއްވަވާފަ މަހެއްނުތިހުރީ. އަސްލު މަސްވެރިކަމަކީ ވެސް ވަރަށް ރީތި ކަމެއް މާތްﷲ ކަނޑުގަ މަސްލެއްވެވީ އަދި މަސްވެރިކަންވެސް އަލްހަމްދުލިއްލާހި. އިންޝާﷲ އިސްލާހުވަމާ އާޙިރަތާބައްދަލްވުމުގެ ކުރިން. ދުނިޔެއަށް ގެއްލެން މީ ހަމަ އެއްވެސް ތަނެއްނޫން. މީ ދަޅައެއް މަޅިޔެއް ވަގުތުޖެހުމުން ދުނިޔެވެސް ނިމޭނެ.

  • ާސާ

   ކަލެއައް??❤

  • ތުނޑު ހަސަނު

   ތިމާއަށް ތިމާ ފެނިއްޖެނަމަ ތިނާ ދެދުނިޔެއިން ގެއްލި ނިމިދާނެއެވެ.

 2. ވަރަށް މަޖާ

  ކޮންޒަމާނެއްގެ ހަބަރެއް މީ.. ތަންކޮޅެއް އަޕްޑޭޓްވާން ވެއްޖެއެއްނު