ޅ.އަތޮޅު ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އާއިލާއެއް އެއަތޮޅު ފަޅު ރަށެއްގެ އަތިރި މަތީގައި ނަމާދު ކުރަން ތިއްބާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ފޭސްބުކްގައި ވައިރަލްވެ އެ ފޮޓޯއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

ހުތް އަލިދީދީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ އިން އެނގޭ ގޮތުގައި އެއީ މިއަދު ޅ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ވޭވަށުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.

ފޮޓޯ ޕޯސްޓް ކުރަމުން ހުތް އަލިދީދީ ބުނެފައި ވަނީ "ތިބާ ވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަމާދު ގާއިމް ކުރާށެވެ."

ބޮޑެތި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އަތިރިމަތީގައި ނަމާދު ކުރަން ތިބި މަންޒަރު ފޮޓޯ އިން ފެނެއެވެ.

ފޮޓޯ އަށް ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި ހުތް އަލިދީދީ ބުނެފައި ވަނީ ނަމާދު ކުރަން ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ސޯޓް ލައިގެން ތިބީ ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި ދެން ހުރި ބޮޑު ކުއްޖާ ވެސް އެހުރީ ކަކުލާއި ހަމައަށް އައްސާލެވޭ ސޯޓެއްގައި ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯއަށް ކޮމެންޓް ކުރި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވަނީ އެއާއިލާ އިން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން ފާހަގަކޮށް އާއިލާ އަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކޮށްފައެވެ.

Thibaa vee konme thanehgai Namaadhu qaaim kuraasheve.#FamilyPicnic#HuiyHussainDidiFamily#OnlyFew#LhVeyvah#Alhamdhlillah#Barakaaiylahvvaasi#62Participants1 Jan 2020

Posted by Huiy Ali Didi on Wednesday, January 1, 2020

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ އަތިރިމަތީގަ އާއި ބައެއް އުޅަނދުތަކުގައި ނަމާދު ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތައް ވައިރަލް ވެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނު އެއް ފޮޓޯއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަށައި ކަތަމަރާނެއްގައި ބުރެއްޖެހި އަންނަ އަބްދުލް އަފޫރް އަލީ (ގައްބެ) ރަށެއްގެ އަތިރިމަތީގައި ނަމާދު ކުރަނިކޮށް ނެގި ފޮޓޯއެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  ކެނެރީގޭ ނަޝީދަށް ތިވެސް ވާނީ ހަރުކަށި މީހުނަށް

  156
  28
 2. ވައިޑީ

  މިއީ މިކަން ކުރަންޖެހޭގޮތް މިކަމުންވެސް ބަޔަކަށް އިބްރަތެއް ހާސިލވެއްޖެއްޔާ ކިތަންނެހާވެސް ރަނގަޅު

  177
  11
 3. ހެޔޮދުޢާ

  ދެއްކުންތެރިކަމައް ނުވާނަމަ މާތްﷲ ތިޢާއިލާއައް ހެޔޮރަޙުމަތްލެއްވުމައްއެދި ދުއާކުރަން

  195
  7
 4. ބަސީރު

  މުސްލިމުން ނަމާދު ކުރާތަން ފެނުމުން އަޖާބުވަނީ މިއަދު މުސްލިމުން... 😢😢😢 އަހަރުމެންގެ ދީނުގެ ވާޖިބްތައްވެސް ބީރައްޓެހިވަމުން މިދަނީ...

  194
  6
 5. ޙުށޭނު

  Thi foto negi meehaa huree namaadhu nukureveh haalathuga tha?

  55
  17
 6. ކޮތަރު

  ކަކުލާ ހަމައަށް އައްސާލެވޭކަމަށް ތިޔަވިދާޅުވާ ސޯޓު ލައިގެން އެހެރަ ފިރިހެނާގެ ޢައުރަ، ނަމާދު ޞައްޙަވާ މިންވަރަށް ނިވަލެއްނުވޭ އިނގޭތޯ. ނަމާދު ޞައްޙަވާނީ ކަކުލާއި ފޫޅާއި ދެމެދު ފުރިހަމައަށް ނިވާވެގެން. އެވަގުތު އެހެން ފޭރާމެއް ލިބެން ނެތްނަމަ ލައިގެން އެހުރި ޓީޝާރޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކަކުލުގެ ތިރިއާއި ހަމައަށް ނިވާކުރިނަމަ ރަނގަޅުވާނެ.

  74
  19
 7. ލިލީ

  ތީ ނައިފަރު ސްކޫލެއްގެ އިސްލާމް މުދައްރިސް. ރެބިޓަށް ލިބުނު ޖިންސީ އަނިޔާ އަށް ފަރުވާދިން ޑޮކް. ވަރަށް ޝޯއޮފްވާން އު ޅޭނެ. ހޫދު

  28
  11
 8. ރާހިޝް

  އަޅުކަންކުރުމުގައި ދެއްކުންތެރި ނުވުން މުހިއްމު

  51
 9. ލަދުކުޑޭ

  ނަމާދުކުރަން ފަޅުރަށެއްގައި ބަރިއަކަށސް އެތުރިފައި އެކަކު ގޮސް ފޮޓޯއެއް ނަގާފައި އެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖެހީމާ އެއީ ދެއްކުންތެރިކަން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޯ؟

  45
  13
 10. ފަލާ

  މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޕިކްނިކް ދަތުރެއްގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރާ މަންޒަރެވެ. މިޔަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

  39
  4
 11. Anonymous

  ލާދީނީ ހައްދު ފަހަނަ އެޅި ހަރުކަށި މި ސަރުކާރައް ހަޖަމެއް ނުވާނެ މިކަހަލަ ހެޔޮ އަމަލްތައް ބަލައިގަންނަން.

  41
  10
 12. ދީމާ

  މީ އެއްކަލަ މުސަޅު ފޮޓޯލީ ދެއްކުންތެރިޔާ ދެއްކުމަށް ލާފަ އިން ފޮޓޯއެކެވެ. މިޔަކީ ކޮންމެހެން މީހުންނަށް އިސްތިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާއިރު މފަދަ ޢަމަލުތައް ހިމެނިގެންދަނީ ދެއްކުންތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

  38
  8
 13. ކޮރަލް

  ކޮމެންޓްކޮށްނުލާ ވަރުގެ ހަބަރެއް ނޫނެވެ. އެމީހުން ކުރީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އަދި އެހެން ބަޔަކަށް ހުތް އަލިދީދި އާއި ވަގުތުން ފޯރުކޮށްދިނީ ފައިދާ ހުރި މެސެޖެކެވެ.

  40
  3
 14. ފަޓާސް

  އަމިއްލައަށް އިޝްތިހާރު ވަނީތަ. ނޫނީ ކަންދެއްކުމެއްތަ. މިއީ މުސަޅު ރޭޕް ނޫހަށް ދިންމީހާތަ. އަމިއްލައަށް އިޝްތިހާރު ވުމަކީ ކަންދެއްކުން. ހުތް އަލިދީދީގެ ނުމުގައި ފޭސްބުކުން ނަންދީގެން މަޝްހޫރުވާން އުޅޭމީހެއް. ވަރަށް ދީންވެރިވާނެ. ޢެކަމަކު ކަންދެއްކުމަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަން ނޭނގުނީތީ ވަރަށް ދެރަ. ބުއްދީގެ އަޙުލުވެރިން ނުކުރާ ޒާތުގެ ކަމެއް ކަންދެއްކުމަށް ތިކުރަނީ

  21
  6
 15. އަޑަފި

  މި މީހުން ހޯދައިގެން ކައުންސިލިން ނުދީފިއްޔާ ނަސީބު. މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ ޓެރެރިޒަމް ޑިޕާޓމަންޓުން މިކަން ކުރިމީހުންނަށް ފާރަލާނެހެން ހީވަނީ

  23
  4
 16. ބުރުގާ

  ގޮތް ދެއްކުމާއި ތަކައްބުރު ބޮޑުކަން. ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރާއެއްވެސް އަޅުކަމަކައް ސަވާބެއް ނޯންނާނެ...

  21
  3
  • Please އުގެނޭށެވެ

   ބަލަ ަ ނަމާދަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ޓަކައި ތިފޮޓޯ ބޭނުންކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. ކޮމެންޓް ކުރާ އިރު ހިތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއްވެސް އެނގޭހެން ހީވަނީ. ސަދަޤާތްވެސް ރަނގަޅީ ސިއްރުކުރުން. އެކަމަކު ފާޅުގައި ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކެއްވެސް އެބަހުރި...މާ އަވަހަށް ޖަޖްކުރަނީ

   33
   4
 17. ސިމާދު އާދަމް

  ކޮއްމެ ތަނެއްގައި ތިބިކަ މުގައި ވިޔަސް ނަމާދު ކުރަން 💖💖💖💖💖

  39
  2
 18. އިސްލާހު

  އެމްޕީޕީ އާ އެޕާޓީ ގެ ރޫޙާނީ ލީޑަރު މިސްޓަރ އަނދިރިއަނދިރިން ގެ ފާޑުކިއުން މިކަމަށް އަމާޒު ވާނެއެވެ.

  21
  6
 19. ބަލޫ

  މީތި ސަޅި

  28
 20. ފާއިޒް

  ﷲ ތިޔަ އާއިލާ އަށް ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާށި ... އެކަމަކު ކަކޫ ނިވާނުވާ ވަރުގެ ސޯޓުބުރިއެއް ލާގެން މީހަކު ހުރުން ބަލާގަންނަން ވަރަށް ދަތި...

  19
  1
 21. ސްނޯ

  ހިތް ނިޔަތް ޚާލިޞްކޮށްގެން ސިއްރާއި ފާޅުގައިވެސް ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރަންވީ. ތިމާގެ ފަރާތުން ދީނަކީ ކޯޗެެއްކަން އެހެންމީހުންނަށް އެކިގޮތްގޮތުން ދޭހަކޮށްދޭންޖެެހެނީ.

  20
 22. ދެއްކުންތެރި ކަމެއް

  ދެއްކުންތެރި ކަމެއްދީނުގައި ނޯންނާނެ!

  11
 23. Anonymous

  މިފަދަ މުހިންމުކަން ކަމަށް ނެގަޓިވް ކޮމެންޓް ނުކޮށް ބަލަ.
  މިފަދަ ފޮޓޯއެއް ފެނިވެސް ބަޔަކު އިސްލާޙް ވިއްޔާ ކިހާ ރަނގަޅުތޯ.

  19
  4
 24. XD

  އެންމެ ވާތްފަރާތުގައި އެހެރީ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްތަ؟ ހަމަ އަހާލީ ބިޔަކަމުން.

 25. ލަމްހާ

  މި ފޮޓޯ ނެގި މީހާ ނަމާދު ނުކުރަނީބާ.... ނޫނީ ހުރީ ނަމާދު ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގަބާ... ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުމަށްފަހު ޖޮއިންކުރީބާ

 26. ވިސްނާ

  ތިއޮއް ބިސް އަޅައި ފިޔޮކަށްވަނީނު. ދެން ވާގޮތް ބަލަންތިބޭ.

  1
  1
 27. ރޯނުބެ

  ނަމާދު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. ކޮންމެ ތާކުހުއްޓަސް ކުރަންވެސް ޖެހޭނެކަމެއް. އެކަމު ނަމާދުކުރާއިރު މުސްލިމް ފިރިހެނާ އަދި މުސްލިމް އަންހެނާގެ އައުރަ އެއް ވާނެ. އައުރަ ނިވާނުވާ ހާލުކުރާ ނަމާދު ސައްހަވެސް ނުވާނެ. މިފޮޓޯގައި އެފަދަ ކަމެއް އެބަ ފާހަގަ ކުރެވޭ

 28. ގގގައއ

  މީދެން އާ ކަމެއްނޫން. ނަމާދުކުރާ މީހުން އަބަދުވެސް މިކަންކުރޭ. މިކަން އާ ކަމަކަށަ ވެގެން މިއުޅޭ ސަބަބެއް ނޭނގުނު. ދެއްކުން ތެރިކަން ވާނަމަ ދެރަކަމެއް އެއީ

 29. ޢަޒްރާ

  މިއައް ކިޔަނީ ދެއްކުން ތެރިކަން މިކަމުން ސަވާބައްވުރެ އަޒާބް ބޮޑުވާނެ

 30. ބާއްދަރު

  ކެނަރީ މައްކާރަށް މިފޮޓޯ ފެނިއްޖެއްޔާ ބީތާ ވާނެ......................

  4
  3
 31. ހަސަނު

  މިއީ އަހަރެމެންނަށް އާކަމެއް ނޫން. މަސްވެރިކަމުގައާއި، ޕިކްނިކް ދަތުރުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ދެވޭ. ޑިންގީ މަތީގައާއި، ގޮނޑުދޮށުގައިވެސް ނަމާދުކުރަން. އެކަމު ފޮޓޯނަގާ މެޑެލް ޖަހާކަށް ނޫޅެން ތިގޮތަށް.....