ފޮޓޯ ބަލާނީ ފޮޓޯ ފެންނަ ގޮތައް ކަމަށް ބުނުމަކީ ވަރަށް އާންމު ބުނުމެކެވެ. ނަމަވެސް ފޮޓޯ ފެންނަ ގޮތަކަށް ފޮޓޯ ބެލުމުން ފޮޓޯ އިން ފެންނަ އެއްޗެއް ބައެއް ފަހަރު ނޭނގި ދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފޮޓޯ އިން ނުފެންނަ މަންޒަރު ވެސް ބައެއް ފަހަރު ބަލަން ޖެހެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯގެ ވާހަކަ ދައްކަން ހިނގާށެވެ. ޓްވިޓާގައި މީހަކު އާންމު ކުރި އެފޮޓޯ އިން ފެންނަނީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ނޭނގިގެން ބައެއް މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޖައިބު ވިއެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑަށް ވިސްނާލައިފިނަމަ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ އެއްޗެއް އެނގޭނެއެވެ.

ފޮޓޯ އިން އެފެންނަނީ މީހެއްގެ ތުނބުޅިއެވެ.

މިފޮޓޯތައް ވައިރަލް ވުމާއި އެކު ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގެންދަނީ އެމީހުންގެ ތުނބުޅީގެ ފޮޓޯ މިގޮތައް ނެގުމަށް ފަހު ޓްވީޓް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ލ.

    އެއީ އެމީހާގެ ތުންބުޅި

  2. އިބްރާ

    ފޮޓޯއިން މިފެނިގެންދަނީ ހަމަ އެ ދައްކާ އެއްޗެވެ. އިތުރު އެއްޗެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ.

  3. ހުސޭނުބޭ

    ތަންކޮޅެއް ކަރުކުރު ފަލަ މީހެއްގެ ބޯ ފަހަތުން ފޮޓޯނަގާފައި. ކަންފަތް އެބަ ފެނޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް.