ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޕިއްޒާ ފުއްގަނޑު ވެނީލާ ފްރޯސްޓިންގ ނޫނީ ވިޕްޑް ކްރީމް މޭވާ (ކިވީ، ސްޓްރޯބެރީ، އަލަނާސި، މޭބިސްކަދުރު, ޕީޗް) ތުނިކޮށް ވައްފޮއްޗަށް ކޮށާފައި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ޕިއްޒާ ފުއްގަނޑު އަވަނުން ފިހެލާ ރޯ ފިލުވާލާށެވެ. ހިހޫވުމުން އޭގެ މަތީ ވެނީލާ ފްރޯސްޓިންގ ނޫނީ ވިޕްޑް ކްރީމް އުނގުޅާލާ، މޭވާތައް އޭގެ މަތީ އަތުރާލާށެވެ. ބޭނުންނަމަ، މައްޗަށް ޗޮކްލެޓް ސޯސް ކޮޅެއް އަޅާލެވިދާނެއެވެ.