ބޭނުންވާ ތަކެތި

2 ކެރެޓް
ފެން (500 އެމްއެލް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ކެރެޓް ތައް ތޮށި މަށާލުމަށްފަހު ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަށްފަހު މިކްސްޗަރ ގައި ބެލްންޑް ކޮށްލާށެވެ. ކެރެޓްތައް މާ ހިކިކޮށް ހުންނަ ނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ދެން ކެރެޓެ ކޮޅު ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު 500 އެމްއެލްގެ ފެން އޭގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށްފަހު ގިރާލާށެވެ. ދެން 30 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފުރާނާލާށެވެ. ބޭނުންނަމަ ކުޑަ އޮރެންޖް ހުތް ކޮޅެއްވެސް އަޅާލާށެވެ.