ގިނަ ބަޔަކު އެކި ގޮތްގޮތަށް އޭނާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ނުރަގަޅު ކަމެއް މިހާރު ކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށް ބޮލީވޫޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަނީ ލިއޯން ބުނެފިއެވެ.

ސަނީ ބުނީ އޭނަ ފުރަތަމަ އުޅުނު ދާއިރާއަކީ އޭނަގެ އާއިލާ ދާން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންވި ދާއިރާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އާއިލާއިން ސަނީ އެދާއިރާން ދުރަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަކަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

އަދި އުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގައި ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި މަލާމާތް ކުރުމުގެ ތަފާތު ގިނަ އީމެއިލް ތަށް ދިޔައީ ލިބެމުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސް ވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާ އަދި ހާއްސަކޮށް ބޭބެގެ ފަރާތުން ލިބުނު ހިތްވަރާއި އެކު ކުރިއަށް ދެވުނު ކަމަށެވެ.

ސަނީ ބުނީ ކޮންމެ އާއިލާއެއްގައިވެސް އެކުވެރިކަމާއި އަޅާލުމާއި އަދި އޭގެ އިތުރަށް ދެބަސް ވާ ކަންތަށް ތަކުގައި ދެބަސްވުންވެސް އިންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސަނީ އޭނަގެ ދަރިފުޅާއި ބެހޭގޮތުން ބުނީ އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް ދަރިފުޅަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މީހެއް ކަމަށެވެ. ދަރިފުޅާ އެކީ ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ސިކުންތަކީ ވެސް ވަރަށް އަގުބޮޑު ވަގުތެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސަނީ ލިއޯން ދާދިފަހުން ވަނީ އޭނަ ބޮލީވުޑްގެ ތަޖުރިބާ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ސަނީ ބުނީ، އޭނާ އާ އެކު އަބަދު ވެސް ފިރިމީހާ ހުންނަ ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް މީހުން އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެންމެން ތެދުވުމަށް ސަނީ ވަނީ ހިތްވަރު ދީފަ އެވެ.

ސަނީ ލިއޯން ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ ރިއަލިޓީ ޝޯވްއެއް ކަމުގައިވާ "ބިގް ބޮސް" އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން "ޖިސްމް 2", "އޭކް ޕަހޭލީ ލީލާ", "ކުޗް ކުޗް ލޯޗާ ހޭ" އަދި " ވަން ނައިޓް ސްޓޭންޑް" ފަދަ ފިލްމްތަކުން ސަނީ ވަނީ ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ދެން ޢަލީ ހަމީދު ބުނިހެން ބުނެ! އެ ހުރިހައި ފިލްމެއްގައި އުޅެނީ މަށާ ވައްތަރު މީހެކޭ!

 2. ޝަހީމް

  ތަކީ ތޭ އަޅަވެރިއަށް. އަފިރިޔެ ދެނެތިބިމާ ވާ...

 3. ަސަނީ

  ސަނީ އޭނަގެ ދަރިފުޅާއި ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވީ
  ކެކެކެ...

 4. Anonymous

  އުނގު ވިއްކި ފިލްމުތްށް ކަލޭގެ ދަރިންވެސް ބަލާނެތާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން ކަލޭގެ ދަރިންނަށް މުޖްތަމައުގެ ތެރޭން ދިމާނުވެ ނުދާނެ ބޮލުގެ ރިހުން ހިތަށް އަރާތަ އަދި އެބަބުނޭ ތިހީކުރާ ކަހަލައޭ... ކަލޭ ހެދުންލަނީ ކޯންޗެއް ފޮރުވަންތޯ އަމިއްލަޔަށް ސުވާލް ކޮށްބަލަ..

  • ޙަހަހ

   ޙާދަ ކަޑަ ޥެޔޭ ދޯ

 5. ޤާދިރު

  ހާދަސަޅި ފިލްމުތަކެކޭ ހުރީ ނުކުމެފަ! އަނެއްކާ އެހާ ބޑ ތަންތަންވެސް

 6. މޮލޭ

  އެހެންމެއި މިިކޯ މިޔެ މިވީ ހުދު ސަފީދް ގަނޑަކަށްތާ. މިކޯ މިޔެ ވެލިގަލަށް ނިގޮސް އޮންނެއި ގޭތެރެ.

 7. އަލްޖިބްރާ

  މިހާރު މާ ރަގަޅު މީހަކަށް ވެގެން އުޅުނަސް ކަލެއަކީ ބަރަހަނާ ފިލްމް ކުޅެމަޝްހޫރު ވެފާވާމީހެއް ! މިއީ ކަލޭ ނުކުރާކަމަކަށް ނުހެދޭނެ ! މިހާރުވެސް ފައިސާވެރިން ކަލޭ "ނަގާ " ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާބަޔަކު އުޅޭ !

 8. ރަފީޔު

  މަށަކީ ސަނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭންއެއް

 9. ކަލޭ

  ކަލޭ މެނަ އެނގެނީ ބަލާ ތީނު

  • ކިޔާ

   އަސްލުވެސް..އޭނަ އުޅޭ އުޅުމަށް މިމީހުން އެއްޗެހިކިޔާ އަދި ނަފްރަތުކުރާކަމަށް ހެދިގެންއުޅޭ..އެކަމަކު އޭނަ ކުޅޭ ފިލްމުތައް ބަލަންވެސް އެހާ ފޯރިހުރޭ.އެއަންހެނާއާއި ދިމާލަށް އުޅުން ގޯސްމީހެކޭކިޔާ އެއްޗެހި ކިޔާއިރު ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތައް މަތިންވެސް ހަނދާންކޮށްލުން އެދެން.

 10. ޏަމރޭ

  މިތާ މިމީހުން މި ލިޔާ ހުރިހާ ކޮމެންޓު ތައް ކިޔާލާފަ ސަނިގޮއްޔަ ރޮއިލާފަ ހުންނާނެ ވަރަކަށް.

 11. ޖައިލަމް

  އޯ ސަނީ ޕުލީސް އެޑޮޕްޓް މީ... އައި ތިންކް ޔޫވިލް ބީ އަ ގުޑް މާމް. މީސްތަކުންނޭ މީހަކަށް ހަމަ ތެދުމަގު ފެނިދާނެ. އެހެންވީމަ ގޯސްކޮއް ނުވިސްނާ. ތިންކް ޕޮސިޓިވް.. ލަވްޔޫ ސަނިއްކޯ

 12. ރައީސް

  ޖައިލަމް ލަވް ޔޫ

 13. ލޮލް

  އޯކޭ...