ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  • 1 ޖޯޑު ކިރު (ލޯފެޓް ކިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ)
  • 1 ސަމްސާ އެސްޕްރެސޯ ޕައުޑަރ
  • ތިން ސަައިސަމްސާ ޕީނަޓް ބަޓަރ
  • 1 ދޮންކެޔޮ (ކޮށާލާފައި)
  • 1 ޖޯޑު އައިސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ކިރު، އެސްޕްރެސޯ ޕައުޑަރ، ޕީނަޓް ބަޓަރ، ދޮންކެޔޮ މިކްސްޗަރަށް އެޅުމަށް ފަހު ހިމުންވަންދެއް ގިރާށެވެ. އޭގެ ފަހުގައި އައިސް ހިމުންވަންދެއް އެއްކޮށްލާށެވެެ.

މިއީ ކަސްރަތަށް ފަހުވެެސް ބުއިން ރަނގަޅު ބުއިމެކެވެ. ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު މި ބުއިން ބޭނުންކުރުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަރުޖައްސައިދިނުމަށް އެެހީވެެދޭނެއެވެެ.