ވާހަކަ

ހިތި ޖަވާބު

މިއީ އަހަރެންގެ ވާހަކަ އެވެ. ހަޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްވަނީ ދިމާވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެހުރިހާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ލިޔާކަށް ކިޔާކަށް ނެތީމެވެ. އެއީ ޤަލަމުން ލިޔެވޭ ވަރަށް…