ވާހަކަ

ސިހުރުވެރިއެއްގެ ނުބައި ރޭވުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުވި ދިވެހި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

އެއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. އޭރު އަހަރެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނީ އަހަންނާ އެއް ސްކޫލަކުން ކިޔެވި ޒިޔާން އާއެވެ. ޒިޔާންއާއި އަހަރެން ލޯބީގެ ގޮތުން…