ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާނީ ގައުމު އެއްބައިވަންތަކުރަން ކަމަށް މިއަދު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބޫ މިހެން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ދެއްވި ކުރު ބަޔާނެއްގައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާނީ ތަފާތުތައް އެއްކިބާކޮށް ގައުމު އެއްބައިވަންތަ ކުރަން ކަމަށެވެ.

"މިއަދަކީ އިންސާފުގެ މަގަށް ފެށި ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީ ހޯދުނު ދުވަސް. މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާސިލް ކުރެވުނީ ރައްޔިތުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ފުރަތަމަވެސް އަޅުވެތިކޮށްލީ ނޫސްވެރިން ދެއްތޯ؟؟

 2. އަޅުގަޑުމެން އެދެނީ މަނިކްފާންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އަމާންކަމާ ސުލްހަ! އެގޮތް ﷲ މިންވަރުކުރައްވާށި!

 3. އޭބަލަ އިބޫ.. ތެޅި ބާލަނޫ ހަމަ.. މީހަކު ލިޔެފަ ދިނީމަ އެއްޗެއް ކިޔަކަސް ކަލޭނުވޭ ހަމަ އެކައްޗަކަށްވެސް.. މި
  ރާއްޖޭގަ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން..

 4. ޢެއާރޕޯރޓް ވިއްކާ ނުލާތި.

 5. އެވެސް މުހިއްމު

  ތި ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، އެކަމަކު ދީނީ އެއްބައިވަންތަ ކަން މާ މުހިއްމު. އެއް ޖިންސު ވަބާ އަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވާ ނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.

 6. ހާޑިމްހަމް ގެނެސްގެންތޯ ގައުމުޢެއްބައިވަންތަކުރަނީ

  ތިބުނާއެއްބައިވަންތަކަން ކިހާދުވަހަކަށް ދެމިގެންދާނެބާ

 7. ތިކަން؟ ހަލާކު ކުރިބަޔަކީ ތިމީހުން ވިއްޔަ.. ރަނގަޅު ވެސް ވޭތޯ ވަކަރަށް ޖަހާލަބަލަ.ފަނާކުރުން ފަސޭހަ.އިއާދަކުރުން އުނދަގޫ

 8. ބަންގާޅު އަނބިސޮރު

  ކޮންވާހަކައެއް. އިބޫޔާ ދިމާޔަށް ބޭނުން އެއްޗެއް ކިޔާކަށް ޕީޕީއެމް އަކަށް ފުރުޞާތެއް ނުދޭނަން. ޔާމީނަކަށް ނުކެރުނެއްނު އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް. ޕްލޭން ބީ ވެސް ކާމިޔަބު ވިޔަކަ ދެނެއް ނުދޭނަން.

  • ދެން ލަލަލާކިޔާ

   ޕްލޭން ބީ އަކީ މައުމޫނާ ނަޝީދުގެ އެއްޗެއް. ކަލޭމެން ދެން ޔާމީނުދެކެ ރުޅި އަޔަސް ބޮޑުވަރުތީ. ހަމަ މ.ޑ.ޕ ގިރާފަދޭ ނަޖިސްތަށިވެސް ސުވާލުކޮށްނުލާ ބޯލަންޏާ ތިހެންވާނެ.

 9. އިންޝާﷲ
  ޢިރާދަކުރެއްވިޔާ މާލޭމީހުން ސައިޒް ކުޑަ ކޮއް ކިބުރުވެރިކަމާބޮޑާކަން ނައްތާލާއަގު ހެޔޮ މާލެއަކކައް ހައްދަވައި5އަހަރު ތެރޭ ކުލީ ކޮޓަރި 2 ގުނަ އަގުހެޔޮ ކުރެވިގެން ދާމަންޒަރުފެނި އެގިގެން ދާނެ

 10. ދިވެހިދަރިއެއް

  އެއްބައެއް ނުކުރެވޭނެ ލާދީނީ މީހުން ގާތްކޮށްގެނެއް… ކުރީބައިގަ މިބުނެލީ.

 11. މާތް ﷲ އިބޫއަށާއި ފައިސަލަށް، އަދި ރައީސް ޔާމީނަށާއި ޝަހީމަށް، އަދި އަހަރުުމެން އެންމެ ދިވެހީންނަށާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގަ އުޅޭ ބޭރު މީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާށި. އާމީން. އަދި އެހިދާޔަތުގެ މަތީގައި ތިބެ ކާފަރުންގެ މައްޗަށް ނަސްރުދެއްވާނދޭވެ. އާމީން. އަދި ކާފަރުންނާއި މުނާފިޤުންގެ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކުން އަހަރުމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ. އާމީން.

 12. ޤައުމު އެއްބައިވަންތަ ކުރާށޯ އިސްކަންދޭނީ އެކަމު މިކިޔަނީ މަގުމަތީގައި ތިބޭށެ. ބުނަންވީނު ރައްޔިތުން ބަސްހައިގެން މީހުންހުންނަ ފުރުއްޕާން ނުކޮށް ގެއަށް ވަންނާށޭ. ހޮވުނަސް މަގުމަތީ ނުހޮވުނަސް މަގުމަތީ.

 13. އޭ..ވެރިކަމަކީ ﷲދެއްވާ ނިއުމަތެއް އެނިއުމަތަށް ޝުކުރު

  ކުރަންނޭންގެންޏާ އެ ދެއްވިފަރާތުން އެ ނެންގެވުމަށްވެސް

  ކުޅަދުންވަންތައޭ

 14. މިއިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް ގެންނަން ޖެހޭނެ ސަބަބަކީ ވޯޓް ނުލާ މީހުންގެ ނަމުގައި ވޯޓް ލުމާއި އަދި ވޯޓް ލާމަރުކަޒު ތަކުގައި ތިބި މީހ7ންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ނަތީޖާ ބަދަލު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 15. ރައްޔިތުން ނެއްނޫން ކަލޭމެންގެ މީހުން

 16. ޢޭ މިހިރަ އިބޫ. ކަލޭތި ނުބަލާއެއޮޗިހިކިޔަން ފަށާނީ ކޮންއިރަކުތަ.?

 17. އޮތުން މޮޅު ކޮންމެ ވެރިކަމަކަށް މަތިން ދެއްވާނެއެއޭ ގަދަބާރެއް ބުނާއަޑެއް ނީވޭތަ،

 18. ދިވެއްސަކަށްވީތީ މިއަދު ލަދުގަނޭ. ނިޔުމަތަށް ޝުކުރު ކުރުމުގެ އަސަރެއްވެސް ނެތް

 19. ޙާޑިން ހާމްގެ ކަންތައް ކިތައްވަނަޔަށް ޖުލުކުއްވެރިން ދޫކޮށްލުން ކިތައްވަނަޔަށް ރަށްރަށުގެ ބިންހިއްކުމާއި ވައުދު ފުއްދުން ކިތައްވަނަޔަށް މަރުވިމީހުނާއި ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުން ކިތައްވަނަޔަށް ދެންވެސް................................................

 20. އިބޫ އަށް ވޯޓުލީ

  އަންނިހެން ލާދީނީ ފަތުންފަށާއިރަށް ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބާލާނަނެ ކަން ހަނދާން ކުރާތި.