ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ އެމްޑީޕީގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ 167 ވަނަ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގައުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތީ ފަސޭހަ ދުވަސްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން ދިފާއުކުރުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެކަން އިބޫ ފާހަގަކުރެއްވިއެެވެ.

އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: މުހައްމަދު ޖިމީ

"ސަރުކާރެއް އުފެދިގެން އަންނައިރު ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ބަދަލުވާއިރު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: މުހައްމަދު ޖިމީ

"މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ފެށީ ޓްރާންސިޝަންގެ މަސައްކަތް. ކޮމިޓީ ތަކެއް އެކުލަވާލާ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި އޮފިސްތަކާއި އެކުގައި ކުރަން ޖެހޭ މުއާމަލާތްތަށްކޮށް ޕީސްފުލްކޮށް ސުލްހަވެރިކޮށް، މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފަށައިގެން މިދަނީ. އަދި އެ ކޮމެޓީތަކުގައި މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުން ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކޮށްފައި މިތިބީ" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި އިންޑިޔާ އާއި ސްރީލަންކާ ހިމެނޭ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: މުހައްމަދު ޖިމީ

އިބޫ ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ޓޫވެލް

  ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން އެމްޑީޕީގެ އެހީ ބޭނުން ގޮތަށް ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު އަދި އެމްއާރުއެމް ގެ އެހީވެސް ބޭނުންވާނެއޭ އަދި އެންމެ ފަހުން ޕީޕީއެމް ގެ ވެސް އެހީ ބޭނުންވާނެއޭ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ ނޭޗަރ އަކީ އެއީ ސަރުކާރެއް ގަވަރން ކުރެވޭނީ ބިއުރޮކްރަޓިކް ސިސްޓަމް އެއްގެ ތެރޭން އިޝޫ ބޭސްޑް ކެމްޕެއިން އެއް ކޮށްގެންނޭ ގަވަރނިންގް ސިސްޓަމް ކާމިޔާބު ވަނީ އެސިސްޓަމް ޕްރެކްޓިކަލް ވުމުންނޭ އެކަންވާނީ ގިނަ މީހުންގެ އިންވޯލްވްމެންޓް ޑިޒައިން ސްޓޭޖް ގައި އިންވޯލްވް ވުމުންނޭ އޯއް ޔުއަރ ފިއުޗަރ އިޒް މީން ޓު ދަ ހޯލް އޯޑިއެންސް ޓު ޑޭ އައި އޭމް ބިހައިންޑް ދި އޯޑިއެންސް ސްޓޭންޑިންގް އިން ލާސްޓް ރޯ ލުކިންގް ފޯރ ޔުއަރ ޕާރފޯމެންސް އޯއް އައި އޭމް ގެޓިންގް ލޮސްޓް އިން އޯޝަން އޮފް ޓިއަރސް އިޓް މައިޓް ބީ އޯކޭ ބަޓް އައި ވިޝް ދެޓް ޔޫ ގޮނާ ޗޭންޖް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ އޯލް ދަ ހޯލް އޯޑިއެންސް އޯއް އޯއް އަައި ރިމެމްބަރ ދިސް މޯމެންޓް އޯލް ޓޫ ވެލް އޯލް އޯލް އޯލް އޯލް އައި ރިމެމްބަރ ދިސް މޯމެންޓް އޯލް ޓޫވެލް އޯލް އޯލް އޯލް އޯލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް އޯލް އޯލް އޯލް ޓޫވެލް...

 2. ދީދީ

  މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ރިޟާވް މުއްސަދި! ދައުލަތުގެ އެސެޓްތައް ގިނަ! ދައުލަތަށް އާމުދަނީ ލިބޭނޭ މަގުތައް ޔާމީން ވަނީ ހޯއްދަވާފަ! 25 ރިސޯޓް އަލަށް އެ ހުޅުވެނީ! އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްޤިކޮށް އެއީވެސް ރާއްޖޭގެ އާމުދަނީތެރެއަށް ވަދެއްޖެ! ހުޅުމަލޭގައި 700 ފްލެޓްނިމި ދޫކޮށް ، 7000 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް އެދަނީ ނިމެމުން! ޔާމީން 2023 އަށް ހުުރިނަމަ މި ސަރަޙައްދުގެ ނަންވިދާ އިޤްތިޞާދަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވާވަރަށް އެ ދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުން ނިންމަމުން ދައްކަމުން! 29 ބިލިޔަންގެ ދަރަނި ދައްކަމުން ދަރަނި ނަގަމުން ޑިފިސިޓް ދަށްކޮށްފި! މުޅި ރާއްޖެ އެކީއެކައްޗަކަށް ތަރައްޤީކޮށްފި! ދިވެހިންގެ ލޮލުން ލޭކަރުނަ އޮހޮރުވާދުވަސް ދާދި އަވަހަށް ފެންނާނެ! ގޮޑިތަކުގައި ތިޔަތިބި ބައިތަކަށް ބަހާލުމާއެކު ވެގެންދާގޮތް ބަލަން މިތިބީ! ނުވާނެ ތިކަމެއް ! ރައްޔިތުން ނުކުމެ ލަފްގަހިފާ ދުރަށްނުލަނީސް އަމިއްލަޔަށް ދުރުވުން ރަގަޅުވާނީ! މީ ވަރަށް ވާހަކަ

 3. ސާބަހޭ

  ކެކެކެ… އެ ފެށެނީ. ދެން ޖޭޕީއާ މައުމޫނާ އަދާލަތު ލަލަލާކިޔާ.

 4. އޯލްމޯސްޓް

  ޑިކޭޑަކަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތަޖްރިބާ ކޮށްފިއޭ ޕީޕަލް ޕަވަރ ތަފާތު ދެ ޗެޕްޓަރ އެއް ލީޑަރޝިޕް އަށް ލައިގެން ހުރިހާ ޗެޕްޓަރސް ތަކެއް ގެ އެކްސްޕީރިއެންސް އަކީ ކްއައިޓް ޕެއިންފްލް އޭ ކޮންމެ ލީޑަރޝިޕް އަކުން ވެސް ފެންނަނީ ޑިވައިޑް އެން ރޫލްގެ އުސޫލު ތަކޭ އައި ބެޓް ދިސް ޓައިމް އިޓްސް ނޮޓް ގޮނާ ހެޕެން އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޓެލްޔޫ އިޓް ޓޭކްސް އެވްރީތިންގް އިން މީ އައި އޯލްމޯސްޓް ޑޫ އޫއް އޫއް އޫއް އެން އައި ހޮޕް ޔޫ ނޯ ދެޓް އޫއް އޫއް އޯއް އޯއް އިޓް ޓޭކްސް އެވްރީ ތިންގް އިން މީ އިޓްސް ޕްރޮބަބްލީ ބެޓަރ އޮފް ދިސް ވޭ އޯއް އޯއް އޯއް އައި އޯލްމޯސްޓް ޑޫ އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޓެލްޔޫ އިޓް ޓޭކްސް އެވްރީ ތިންގް އިން މީ އައި ވިޝް އައި ކޭން ބީ އޮފް ދިސް ސީން އައި އޯލްމޯސްޓް ޑޫ އައި އޯލްމޯސްޓް ޑޫ...

 5. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ގދ.ގައްދޫ ދަނބުފަށުވިގެ

  2008 ގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ވެރިކަމަށް އާދެވުނީ، ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން އެކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިންނެވެ. 2013 ގައި ރައީސް ޔާމީނަށްވެސް ވެރިކަމަށް އާދެވުނީ، ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން އެކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި 2018 ގައި ރައީސް އިބޫއަށް ވެރިކަމަށް އާދެވިފައިވަނީވެސް ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން އެކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، މިރާއްޖޭގައި ކޯލިޝަންގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުން ތިބޭނެއެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި ދައުރުގެ މެދުތެރޭގައި ކޯލިޝަން ރޫޅި ވެރިކަން ވެއްޓެނީ، އުޞޫލުން ބޭރުގައެވެ. ކޯލިޝަންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް ނުފޯރާގޮތަށް އޮންނާތީއެވެ. ކޯލިޝަންގެ ޤާނޫނެއް ކޯލިޝަންގެ ޤަވާޢިދެއް ހަދާފައިނުވާތީއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން ވުޖޫދަށް އަންނައިރު، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަންގެ ކަންތައްތައް ފައިސިލާ ކުރެވޭނެ ތަހުޒީބީ ނިޒާމެއް ޔަޢުނީ، ކުރެވޭނޭ ކަންތައްތަކާއި އަދި ނުކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ބަޔާންވެ، އެނގެން ނޯންނާތީއެވެ.

 6. ޗޭންޖްޑް

  ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީ އެކަނި ކަމަކު ނުދިޔައީ އެއް ނޫނޭ ތަރައްގީ އޯކޭވިނަމަ ވެސް މުޅި ސާރކަލް އޮފް ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީ ފުރިހަމަ ނުވީއޭ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން ތައްޔާރު ކުރާ މެނިފެސްޓޯ ގައި ލިޔާ ޕްރިންސިޕްލް ޕްލެޖްސް ތަކަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކޭ އެއީ ނޭޗަރ އިން ވެސް އެކަން މޮނިޓަރ ކުރާނެ ކަންކަމޭ އޭގެ ތެރެއިން ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުންނަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ނިމޭނެ ގޮތް މިންވަރުވުން އަދި ބްރިޖް ނިމޭނެ ގޮތް ވުން ހުޅުމާލެ 2 ހިއްކުން މިންވަރު ވުން އެކަަމަކު ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ދޭންވުމުން ލިފޯރމްސް ތައް އަހަރު ފަހުން ކަމަކު ނުދިޔައޭ މިހާތަނުން ރައްޔިތުން ނާއި ސީދާ ގުޅުން ހުރި ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީ ނުގެނެވުމުން އެމެންނަށް ހުޅުމާލެ 2 އިން ގޯތި ނުދިނީ ކީއްވެތޭ ދެވޭނެއޭ 20 ހާސް ގޯތި 1000 އަކަފޫޓްގެ ދޭން އުޅޭނަމަ މިހާރު ވެސް އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ނޯ ޔޫ ނޯ ޔޫ ނޯ ޔޫ ބެޓަރ ނޯ އިޒް ޔުއަރ އައިޒް ލުކް ލައިކް ގިލްޓީ ފީލިންގް އޯލް އައި ނޯ އިޒް ސޭ ހެލޯ އެވްރީ ތިންގް ހޭޒް ޗޭންޖްޑް އައި ނޯ ސިންސް ޔެސްޓަރޑޭ އެވްރީ ތިންގް ހޭޒް ޗޭންޖްޑް..

 7. ޔަދް

  ރައީސް ޔާމީންގެ ހިންގުންތެރި ކަމަށް ސާބަހާ އައްސެރިބަސް ރައްދުކުރަން. ތިފަދަ ވެރިޔަކު ގެއްލުނީތީ ވަރަށް ދެރަވޭ

 8. ހުސޭނުބޭ

  ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ކައިހުސްކުރުމާއި އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖެހުމުގައި ތިޔަ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުވާނެކަން މެންދުރުގެ އިރުފަދައިން ޔަޤީން!

 9. ހުސޭނު

  ކޯލިސަނެއް ނުދެމެހެއްޓޭނެ، ނަމެއްގަތިބެވިދާނެ. ކޭކުގެ ބޮޑުބައި ބޭނުންނުވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ. އަދި ފިލްމުނުފެށެ. އެންމެން ދޫވެ ކުޑަރެސްޓެއްނަގާލާފަ އޭގެފަހުން އެންގޭނެ ގާސިމައް 12 ރިސޯޓު ނުދީ ތިބެވޭތޯ، މައުމޫނުގެ އަސާސީ ގަވައިދުގަ އުޅުވޭތޯ، އިމްރާނުގެ ކަންނެލިދޯނިން ސަލާމަތްވޭތޯ. ފިލްމު އަދި ވެށެންގާތްވެސް ނުވެ.

 10. ޗޭންޖްޑް

  ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ ކަމަށްވާ ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ އެއްބާރު ލުން ވެސް ބޭނުންވާނެއޭ އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޔޫ ބެޓަރ ނޯ ޔޫ ބެޓަރ ނޯ ޔޫ ބެޓަރ ނޯ ނައު އޯލް އައި ނޯ އިޒް ސޭ ހެލޯ އެވްރީތިންގް ހޭޒް ޗޭންޖްޑް އެވްރީ ތިންގް ހޭޒް ޗޭންޖްޑް އައި ވިލް ޓޭކް ޔޫ ޑައުން ޑައުން ޑައުން އޯޕަން އަޕް ދަ ޑޯރ ފޯރ މީ އަރާ އުރަތް ދެން ބޭބީ އުރާލައިގެން ދޯ ސިޑިންގް ފައިބާނީ އޯލް އައި ނޯ އިޒް ސޭ ހެލޯ ޔުއަރ އައިޒް ލުކް ލައިކް ޔޫއާރ ކަމިންގް މައި ހޯމް އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ނޯ ޔޫ ނޯ ޔޫ ނޯ ޔޫ ނޯ ޔޫ ބެޓަރ ނޯ ދިސް އެވްރީ ތިންގް ހޭޒް ޗޭންޖްޑް...

 11. ކިބޫގެ ކަރުނަ

  މޑޕ ވެރިކަމުގަ ސައުދީއަށް ފ އަތޮޅު ދިނުމަކުން ދިވެހިންގެ ބިން ވިއްކި ކަމަކަށްނުވާނެ އެއީ އިގްތިސޯދަށް ކުރިއެރުންލިބުނީ.. ބަލަންތިބޭތިކަންތަވާގޮތް.

 12. ސަންފަ

  ކޮބާ ގާސިމު ކިހިނެތް މިވަނީ

 13. ރޮކްސްޓަރ

  ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިބޫ ބުނި ނަމަވެސް މަމެން އެކަން ގަބޫލުނުކުރަމޭ ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާނެއޭ ޖޭޕީ އާއި އަދާލަތާއި އަދި އެމްއާރުއެމް ގެ ކޯރޕަރޭޝަން ވޭތުވެ ދިޔަ ޑިކޭޑެއްގެ ބޭޑް އެކްސްޕީރިއެންސް އަކީ އެއީ މާލެ އަށް އުފަން މީހުން ވެރިކަމަށް އައިސް އެމެން ނަށް އެހީތެރިވާ މީހުން އެމެން އަޑީގައި ތިބެގެން ޕާރޓީ ގައި ތިބޭ އެކްޓިވިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް ކޯލިޝަން ޕާރޓް ނަރުންނާއި ޖައްސާލާ ކޯލިޝަން ޕާރޓްނަރުން ގޭގެ ފެންޑާގެ އުނދޯލީގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕާރޓީގެ ކުދިންނާއި އެކު މަޖާ ކޮށްވާހަކަ ދައްކާ ކާން ތިއްބާ އެމެން ބިންމައްޗަށް ވައްޓާ އެމެން ބިންމަތީ ގަދަ ކަމުން ދަމަމުން ގެނެސް ގެއިން ބޭރަށް ނެރެ އެއްލާލަނީ ނޫންތޭ ހަމަ އެގޮތް ނޫންތޭ ވާނީ އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖްލީސް މެމްބަރުން އެކަނި ކޯލިޝަން ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން މުހިއްމުވާނަމަ އެއި އެއި އެހެރީ ދޯ ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޓޭބަލް ލެޓް ދަ މަނީ ޓު ބީ ލޫޓެޑް ލޫޓެޑް އައި ނެވަރ ގޮނާ ތިންކް އޮފް ދަ ފިއުޗަރ އޮފް ދިސް ކަންޓްރީ ހެއި ހެއި ހެއި ކޮރަޕްޓް މަނީ ބަނޑުއަޅާލުމުން މަމެންނަށް ފީލްވަނީ އައި ހޭވް ބީން ހިއަރ ފީލިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓާރ ހެއި ހެއި ޔޫނޯ މައިގާރލް ފްރެންޑް ސޭ އައި އޭމް ލިވިންގް ލައިކް އަ ރޮކް ސްޓަރ ވިދް ދިސް ކޮރަޕްޓް މަނީ ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޓޭބަލް އައި ހޭވް ބީން ހިއަރ ފީލިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ އައި ހޭވް ބީން ހިއަރ ފީލިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ އައި އޭމް ލިވިންގް ލައިކް އަ ރޮކް ސްޓަރ އައި އޭމް ލިވިންގް ލައިކް އަ ރޮކް ސްޓަރ ރޮކް ސްޓަރ ރޮކް ސްޓަރ ރޮކް ސްޓަރ...

 14. ނަފީސް

  ފުލްސްޕީޑްގައި ކުރިއަރަމުންދިޔަ އިޤްތިޞާދު މަޑުޖެހި ، ފަތުއަޑުކިޔާފަ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤިގެ މަސައްކަތްތައް އެދަނީ ހުއްޓެމުން! ދިވެހިންގެ ޤަވްމީ ނިންމުން އެކަމަކު ވަރަށް ސާފް!
  700 މިލިޔަން ޑޮލަރު ތަނަކުންގެނަސް މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަހާ ޑޮލަރަށް ވޯޓު ވިއްކި ދިވެހިން ހޭއަރާނެ އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ!

 15. ސިންސް

  ހެއިލޯ މރ. ޕްރެޒިޑެންޓް ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ މަމެންގެ ގަޓް ޕްރެޒިޑެންޓް އެބަޖެހޭ ބުނެލަން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދުނު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރަންވީއޭ ޔޫ އާރ ޑެޑިކޭޓެޑް ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީން ގޯން އައި ކާންޓް ބްރީދް ފޯރ ދަ ފަސްޓް ޓައިމް ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީން ގޯން ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީން ގޯން ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީން ގޯން...

 16. ސޫދު

  ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ލަދުގަނެ ހިތާމަ ކުރަން. ކޮންފަދަ އިހްލާސްތެރި ވެރިއެއް އެ ގެެއްލުނީ. ރަޢީސް ޔާމީން ގެ ވިޝަން އާ ހަމަޔަށް ދެވުނު ނަމަ ކޮންފަދަ ކުރިއެރުމެއް ރާއްޖެ އަށް ލިބިގެންދާނެ. އެމަނިކުފާނު ގެނެސް ދެއްވި މިނިވަންކަމުގެ އިހްސާސް ދެތިން މަސްތެެރޭ ކެނޑި ދަހިވެތި އަދާވާތްތެރި އިސްތިއުމާރީ ބާރު ތަކުގެ މުށުތެރެއައް ދާނެ. ޢެފަދަ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ދަރިއެއް ދުރައްލާފަ ވެރިކަން ހަވާލު މިކުރީ ބާގީ އާއިލާ އަކާ. ގައުމުގަ ތިބީ ބިތްޖެހިފަ ތިބި މީހުން. ރައީސައް އަނިޔާ ކުރި އާއިލީ މީހުން ހަނދާންކުރާތި ކަލޭމެން ނިކަން އަވަހަށް އެކަނިވެރިވާނެ. މީ ގައުމީ އިސްލާމީ ލޯބިން ފުރިގެންވާ ހިތެއްގެ ބަދު ދުއާ

 17. އަސުރުމާ

  ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ފެންނަންޖެހޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ޝަޚްސު އިބޫގެ ކިބައިން ނުފެނޭ!

  ތިޔައޮތީ ވެރިކަން ލިބިފަ. ދެންވެސް މައިތިރިރވެގެން ތިޔަބުނި ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަށް

  އެންމެންގެންގޮސް ހިނދުކޮޅު ގެނެސްފައި ބައިތިއްބާ! އިންސާފަށް ލޯބިކުރާށޯ އައީ

  އެކަމަކު މިހާރު އެދައްކަނީ މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނު ދެއަތޮޅު ވިއްކާލަން. މިވީ ކޮންޗަކަށް

  ބަލަ ތިބުނާ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު މިދިޔައީ ކޮންދޮރަކުން އެހާއަވަހަށް ނުކުމެގެން

  ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ތިފެނުނީ އަސްލު ސިފަ. ތިހިރަ މަޚުލޫފެއް ތެޅޭ ވައްތަރު.

  ބޯހަލާކު. އިންސާފޯ ހަހަހަހާ

 18. ޒާ

  ތިޔަ ބައްދަލު ވުމުގައިވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ގޮތެއް ނެތް ބަޔަކު ތިބިކަން. އެންމެވެސް ކިޔައިދެނީ ވެރިކަން ކުރަންވާގޮތް. ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް. ދެން ހީކޮށްލާ އިބޫ ވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތެއް. ސަރުކާރު ހިންގާނީ ކާކު ބުނާގޮތަކަށްކަން.

 19. ކަށަވަރޭ

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކޮއްޅަށް ނުޖެހޭނެ މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ނުކޮށް އިގްތިސާދީ މީހުން އިގްތިސާދީ ނަޒަރަކުން ބަލާ ބްރޯޑް ވިއު ހިމަނައިގެން އައުޓް ލުކް އެއް ތައްޔާރު ކުރާނެ ނަމަ އަންނާނެ ނަތީޖާ އަކީ މިއީ އެވެ. ގެސްޓް ހައުސް ތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަނީ ހަމަ އެކަނި މާފުށި ގެސްޓް ހައުސް ތައް އެކަނި ދެން ނުހިނގާ ރާއްޖެތެރޭގެ ގެސްޓް ހައުސް ތައް ސްޕެޝަލީ މާލެ އާއި ދުރު ތަންތަނުގެ ނުހިނގާ ލާމު އަތޮޅުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިހާރު ނުހިނގައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތް ތަކަށް ބިން ތައް ކުއްޔަށް ދޭންވީ ތިލަފުށި ހިއްކައިގެން އެއިރުން ޔަގީން އަހަރަކު 2 ބިލިއަން އަކަފޫޓް ހިއްކާ ކުއްޔަށް ދޭނަމަ މަހަކު 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީ އެއްގެ ގޮތުގައި ވަންނާނެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ނެގި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވިސްނަން ޖެހޭނީ ބޮޑު ވޮލިއުމް އެއްގެ އާމްދަނީ ދައުލަތަށް ވަންނާނެ ގޮތެއް ހުރިހާ ގެސްޓް ހައުސް ތައް އެއްކޮށްލުމުން މިއަދަދު ނުނެރެވޭނެ ކަން ޔަގީން ކަށަވަރު މަހަކު.

 20. ބޮޑުބެ

  ޔާމީނަކީ ލާމަސީލު ބޭފުޅެކޭ ބުނާއިރު ރައްޔިތުން
  ބަލނުގަތީ ކީއްވެބާ!؟

 21. އަހްމަދު

  ތީ މާބޮޑުކަމެއްނޫން. އެމީހުންނަށް ދެތިން ފަޅާއި، ލާރިކޮޅަކާއި، އަދި ކަންނެލި ދޯންޏެްއް ދިނީމަ އޯކޭ ވާނެ. ހައްލާލަފަ ބައިތިއްބާ.

 22. އަހްމަދު

  ޔާމީނަށް ލިބުނު ވޯޓުން ބަލައިގަންނަކަން އެއޮތީ ފެންނަން. ތިޔަ ބައގަޑެއް ހަދާގެން ބައި އެޅީމަ ތިމީހުންނަށް ތިކަންވީ . ޑިމަކުރަސީ ( މީހުންގަޔަށް ބޮލަށްއެރުން ) އެކަން ވެދާނެ. ޖަސްޓިސް އެއީ ކަލަޭމެން ބޭނުންވާގޮތަށް ވީމަ އެއޮތި ޖަސް'ޓިސް. ތިޔާ ހުރިހާކަމެއް ލަހެއް ނުވެ ފެންނާނެ.