ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމު ނުކުރާނަމަ ރާއްޖެ އާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފާނެކަމުގެ ދެވަނަ އިންޒާރެއް އެމެރިކާ އިން ދީފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާނުގެ ނައިބު ރޮބަޓް ޕަލަޑީނޯ ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމުނުކޮށް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާއަށް ހުރަސްއަޅާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅެމުަށް އެމެރިކާއިން ވިސްނަމުން ދާކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ އަމަލުފުޅުތައް ބަހައްޓާ ގޮތާ މެދު އެމެރިކާ އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވޭ, ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ނިކުމެ ވޯޓްލާފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން އެ އިންތިހާބުގައި އޮތީ ވަރަށް ވެސް ސާފުކޮށް ފެންނަން, ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާ ދެކޮޅު ހަދައި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާއަށް ހުރަސްއަޅާ, އެފަދަ ހާލަތެއް އައިސްފި ނަމަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާ ވިސްނާނެ" ޕެލެޑީނޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރާ އެކު މަސައްކަތްކޮށް އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން އެމެރިކާ މި އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ މާދާމާ މެދުރު ސުޕްރީމް ކޯޓްގައި ޝެޑިއުލްކޮށްފައެވެ.

އިންތިހާބުގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކުރަސީއަށް ހުރަސް އަޅާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ވަކިވަކިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ވާނީ ދީފައި ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް ގަޑުބަޑުކުރާނަމަ އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ ރައްޔިތުން ނިންމިގޮތް ގަބޫލުކޮށް، ނޮވެމްބަރު 17 ގެ ކުރިން ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ސުލްހަވެރި މަގުން ބަދަލުކުރުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ތާއީދު ދޭނޭކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

45 ކޮމެންޓް

 1. ޔާމިން

  ސޮރީ ތިކަމެއްވާކައްނެއްވާކައް ޔާމިންއަހަރުމެންގެރައީސްއަކީ

  • ކެރީމާ

   އިންޝާﷲ

 2. އަލީ ޙުސައިން

  އަޅާފަ ބަހައްޓާ. ރިޒުޤު ދެއްވަނީ ﷲ. އެމެރިކާއިން މި ގައުމަށް ދިން އެހީއެއް ނޯންނާނެ.

 3. ރައްޔިތު

  ކޮންފަދަ ބޮޑު މުސީބާތެއް ތަ މީދެން؟ ކަލޭމެންގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވޯޓުލައިގެން ހޮވި މީހާ ވެރިކަމަށް ނުގެނެސްގެން އެހެން ބަޔަކު ގައިން ތާހިރު ނުވެވިގެން އުޅުނުތަ؟ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ފޮރުއްޕާކަށް ނެތް މިބަޔަކާ ހެދި ގައިމުވެސް..!

 4. އަފްލާ

  ފުރަތހަމަ ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް އައީވެސް ހިލަރީ ހޮވިގެން ލިބުނު ވޯޓް ވަގައްނަގައިގެން އެކަހަލަ ގޭމެއް މިވެސް

 5. ޙަސަން

  ޢެމެރިކަާ މަހައްދާންވީއްނު

 6. އަޙްމަދު

  ކޮން ބިރެއްތިދައްކަނީ! ކާލޭމެން ލޯ އަނދިރީތަ އިޒްރާއީލުން ފަލަސްތީނު މީހުންނާއި ދޭތެރޭ ހަދާގޮތް. މިމީހުންގެ ލޮލޮގެ އަލިކަން ގެންދަވާފާނދޭވެ.

 7. މާމިގިލީ މީހާ

  ކޮން ފިޔަވަޅެއްތައް ކަލޭ އަށް އެޅޭނީ... ފިޔަވަޅު އަޅައަޅާ ހުރޭ ބަލާ.... ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާން ޖެހޭ... މިހާރުވެސް ޖަލު ތިބި ހުރިހާ ކުއްވެރިން ސޯލިހު އެދޫކޮއްލީ... ސިޔާސީ ބޮޑެތި ކުއްވެރިންތައް. ބުރުމާ ވެސް... ކިހާ ދެރަކަމެއްމީ... އެއްވެރިޔަކު ޖަލައް ކުއްވެރިން ލާ އިރަށް.. އަނެއް ވެރިޔަކު އަރާ މި ދޫކުރަނީ... ރައްޔިތުން ތިބެނީ ކުޅި ބަލާން... މީ ބޮޑުވަރު..

 8. ފަރީދު132

  ކަލޭމެން ބޭނުންހާގޮތެއް ނެހެދޭނެ މީ މިޒަމާނު ފުއްޕާއިގެން ތިބޭ

  • ހަހަ

   ގަދަ ކަލޭ! ލޮލް

 9. ހުސޭނުބޭ

  އޮޅުވާލުމާއި މަކަރުހެދުން އިންތިހާބު ވާނަމަ އެކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ބައަކު ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށައެޅުމަކީ ލިބިފައިއޮތް ޙައްޤެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމުގައި ވާނަމަ ޔާމީނަކަށް އެ ޙައްޤު ލިބިގެން ނުވެއެވެ.

 10. Anonymous

  96000 މީހުން އެއް ތަނަކަށް ލާ މަރާ ލަނީތަ .....؟

 11. ބޮޑު ދެލޯ

  ތެދެކެވެ. ފިޔަވަޅު އަޅަން މިހާރު އަރުވާވެސް ޖަހައިފިއެވެ. އެމެރިކާ އެކަންޏެއްވެސް ނޫނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތާ އިންޑިޔާއިންވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ! އެއީ އެމީހުން ބޭނުންވާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ނާންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ކީއްކުރަން، ބޮމާއި މިސާއިލުންވެސް މައިތިރިކުރަން އެތިބީ "ފޫގަޅާ"ފައެވެ. މިއީ މެންދުރުގެ އިރު ފެންނަ ފަދައިން ޔަޤީން ކްމެއް! ބޭނުން މީހާ މިހާރު އެހުރީ ގޮނޑީގައި އިށީންނަން ހެދުން އަޅައި ފުށްޖަހައި ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ޔާ އަﷲ! އަޅަމެންގެ ރާއްޖެ ކްރިސްޓިޔނުންނާއި، ނަސާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންގެ ޙީލަތްތެރި ވަކިތަކުން ރައްކާތެރި ކުރައްވާދޭވެ.އާމީން! ޔާރައްބަލްޢާލަމީން. އާމީން[email protected]!

  • Kamaal

   އާމީން

 12. ދޭދޭދޭދޭ

  ތިޔާ ޕަލަޑީނޯ އަކީ އެމެރިކާ މީހެއްވެސް ނޫނޭ އެއީ އެމެރިކާ އަށް އައިސްގެން އުޅޭ އިލީގަލް އިމިގްރެންޓް އެކޭ އެއީ ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ އަތުން ކަޓް ކާލައިގެން އުޅޭ ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލް އެކޭ ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް ދެމް ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް...

 13. މަރީ

  ކިހާބޮޑު މުސީބާތެއް. ރާއްޖެޔާ ނުބެހޭ އެއްވެސް ބައެއް ނެތް. މީމިނިވަން ގިއުމެއް ނޫންތަ؟

 14. އީސް

  ކަލޭ މިގައުމަށް ނާރާތި !!!!!!!!!

 15. ޓާމިރީ

  ކަލޭ މިގައުމަށް ނާރާތި !!!!!!!!!

 16. ވަށޯ

  މިބައިގަޑު އެމީހުންގެ ދީނަށް ތަބާ ނުވާހާ ހިނދަކު މުސްލިމުން ނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ.

 17. Anonymous

  ތޫފާނުތަކުން އަރާ ނުގަނެގެން ތިއުޅެނީ ދުނިޔޭގެ އެންމ ބާރުގަދައީ ތިމަންނާ މެންނޭ ހިތައްއަރައިގެން ތެޅޭތީއޭ.

 18. ކްލޯސްޑް

  އެމެރިކާ އިންޒާރު ދީދީ ތިބެން ޖެހޭނީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކޮށް ސައްހަ ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފިނަމަ އެމެރިކާ ޖެހޭނީ ހަމަ ގަބޫލުކުރަން އެނޫން އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއް ވެސް ނޯންނާނެ އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް...

 19. އަލީ

  ސޮރީ! އަހަރެމެންނަކީ އެމެރިކާއަށް އީމާންވާ ބެއްނޫން/ ތިޔައަޅައެއްޗެއް އަޅައިފައި ބަހައްޓާ

 20. ޥިދުވަރު

  ކަލޭމެންގެ ހާލާއިގެން އުޅެވޭތޯ ބަލާބަ.މިހާރުވެސް ތޫފާންތަކުން ގައުމު ފުޑެނީ އެއޮށް. .

 21. ާއަލީ

  ވޯޓުންވައްކަން ކޮށްފަ ކޮންއެމެރިކާއެއްތަ

 22. މަހަށްދޭބަލަ

  އެމެރިކާ މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ އަހާން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް ދޭބަލަ...

 23. ބޭބެ

  އިންތިޚާބުގައި މަކަރާއި އޮޅުވާލުމާއި ގާނޫނުތަކާއި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް އެގެން އެބަހުރު!! ވޯޓްކަރުދާހުން ފެށިގެން ވޯޓްލާނިމި ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ހިސާބާއި ހަމަޔަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް!! އަދި މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ އޯޑިއޯތަކެއްވެސް ލީކުވެ ގޯސްވާން ފެށުމުން އިލެކްޝަންސްކަމިޝަންގެ ރައިސް ފިޔަވާ ހުރިހާމެމްބަރުން ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ނިޒާމުން ފިލީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ބަދަލުގައި!! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ވޯޓުން މަކަރުހަދައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފައިސަލާކުރަނީ ކޯޓުތަކުން ކަމަށްވާއީ ކެންޑިޑޭޓަކު އެވަނީ ގާނޫނީމަގު ޚިޔާރުކޮށްފަ!! ފައިސަލާކުރާނީ ކޯޓުން!! މިގައުމުގެ ދާޚިލީކަންކަމާ ބެހި ބިރުދައްކާ ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ އެއްވެސް ޙައްގެއް ބޭރުގެ އެއްވެސްގައުމަކަށް ލިބިގެންނުވޭ!!!

 24. Kamaal

  އިތުރު ތޫފާނެެއްއަރާ ތި އެމެރިކާ އެއްކޮށް ނެތިކުރައްވާފާނދޭވެ.އާމީން

 25. ސަަރީފް

  ބަވަނަމ ވެފައިވާމ ދުނިޔޭގައި އެމެރިކާއަކީ އެއްވެސްމ ބައެއް ނޫން އަދި ބަޔަކު އިތުބާރުކުރާ ބައެއްވެސް ނޫން. ކަލޭމެންމ ބިރުދައްކާ ކިއުބާއަށް.

 26. ތިބުނާ މީހާ

  ފިޔަވަޅު އަޅާފަ ބަހައްޓާ ﷲ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ދައްކަވަމުން ގެންދާ ކަން ކަމަށް ބަލާފަ އިބުރައި ހާސިލް ކުރޭ އިއްޔެގަ އެރި ތޫފާން އިން ވެސް އެކަން ވިސްނާ ބަޔަކަށް ހެކިތަކެއް ވޭ ފެންނަން އެހުރީ

 27. ކޭކް

  ޢެމެރިކާމީހުންގެ ބަސްއަހާގެން އުޅެންހަދާގެން މޑޕ ކުދިންކޮޅު މިހާރު އެތިބީ ސޯޓްބޭލި ޖަނގިޔާ ބޮލުގައި އެޅިފައި

 28. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  އަހަރެން ވަރަށް ބިރުގަނޭ ކަލޭމެން ފިޔަވަޅު އަޅާފާނެތީ. މިހިރަ ރޫރޫ އަޅަނީ. އެކަމަު ގުއި ނުދޮވެ ނުހުރެވޭނެ. އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނަކަށް ނޫޅެވޭނެ. އެއް ޖިންސުން ކައިވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެ. ދެން ކިހިނެއް މަ ހަދާނީ. އަޅެ ދީނދުލޭމެނޭ މަ މި ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދީބަލަ. ހހހހހހ

 29. ދދދދދދ

  އިރާގުން ހޯދި ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރައްޗޭ ފިޔަޅު އަޅަން އިނގޭ ކަލޯ.

 30. ސައިބޯނި

  ތިގޮތައް އިންތިހާބުގާ އައްނި ބާވެރި ނުކޮއްފިއްޔާ ފިޔަވަޅު އަޅަންބުނި

 31. ޟމާހިރު

  ާމީ އެމެރިކާގެ ބައެއްތަ ކިހާ ބޮޑުކަމެއް ދިވެހީންގެ ގައުމު ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމާ ކުޅެން ނޫޅޭ ކާފަރުން. ޢެމެރިކާއަށް ކޮންފައިދާ އެއް އޮވެގެންބާ މިމީހުން މިހާ މި ލޭކެކެނީ.

 32. Anonymous

  ޢަހަރެމެންނަށް ބިރު ދައްކަން އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓޫލް ތަ ތި ބޭނުބް ކުރީ...؟

 33. ަަމުހައްމަދު

  ކޮންމެހެން އިޒުރޭލޭ ފަލަސްތީނޭ ކިޔައިގެން ޔާމީނު އެޖެންޓުން ދިވެހިން މަގުފުރައްދަން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް. މިފަހަރު ޔާމީނު ހަމަ ރަގަޅައްވެސް ސައިޒުކުރާނަން. ނުފިލޭނެ. ނުފިލޭނެ، ނުފިލޭނެ.

 34. ާަައައިސަ

  މިި އެމެރިކާަ މީިހުން މަންމަ ބައްޕަ ތަނާަ މުދާތަ ލަދު ކޮބަ

 35. ސަންގުމަރުމަރު

  މި އެމެރިކާ އަކީ އަޑީގައި އޮވެގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ތައް ޖައްސައިގެން ދުރާލާ ރާވައިގެން ޔަމަނާ ފަލަސްތީނާ ސީރިޔާގައި މުސްލިމުން މަރަމުންދާ މީހުން. މިރާއްޖޭގައިވެސް މުސްލިމުން މެރުމުގެ ކަންކަން އެމްޑީޕީގެ ބައިގަނޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތިފަށަނީ.

  ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރުމެންގެ ފުރާނައިން ޤުރުބާން ވެގެންވެސް ތިކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް ކުރާނަން.

  ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިކަމަށް ވިސްނާ ހޭލާތިބެން ގޮވާލަން.

 36. ޢަލީ

  މިޤައުމުގަ ވެރިކަން ކުރަންޖެހެނީ އެމެރިކާ ބޭނުންވާ ބައެއްތަ؟ މިހިރަ ފެންނަނީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް މިމީހުން ވެއްދީމާ ވާގޮތް. ތިމީހުން އައިސް ވެރިކަން ކުރަންވީގޮތްވެސް ކިޔައިދޭނީ މިވެރިންކަމަށްވާނީ، ދެންތިބޭ ތިއޮތީ މޮޅުއެއްޗެއްހެދިފަ.

 37. ރައްޔިތުމީހާ

  ދެން ހިލަރީއަށް ވެރިކަން ހަވާލުކުރަން ނުކެރުނީ ކީއްވެ..

 38. ޢީސީ

  ކަލޭމެންތި މިގައުމައް ކޮންއެހީއެއް ވާބައެއްތަ ކަލޭންތިއުޅެނި ކަލޭމެްގެ އަމިއްލަ މައްސަލަތަށް ހައްލުނުވެގެން ދެން ކީއްކުަން މިގައުމުގެ ކަންކަމައް ތިބެހެނި ބަލަ މި މިނިވަން ދައުލަތެކެ ކިހިނެއްވެގެން ތިތެޅެނީ

 39. ޫދ

  ކޮންމެ ކަމެއް ދިފާއުކުރަންވީމަ ފަލަސްތީނޭ މުސްލިމުންނޭ ފަޅޮލޭ

 40. ބުއްޅަބޭޭޭ

  ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ނިއްމުމަށް ނުފޫޒްފޯރުވަނީ! ރަޝިޔާއިންވެސް އެމެރިކާގެ އިލެކްޝަނަށް ނުފޫޒްފޯރުވީ!

 41. ޑާޑާޑާޑާ

  އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ނެރުނު ކެންޑިޑޭޓަށް ނުލިބޭނެއޭ އެންމެ އަހަރެއްގެ ތެރޭ އެ ކެންޑިޑޭޓް ޕްރޮމޯޓް ކޮށްގެން އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގައި ވޯޓް ލާ ރައްޔިތުންގެ %10 ވެސް އެއީއޭ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ބުނާ ގޮތަކީ ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ވަގަކާއި މަކަރެއް ހަދާފައި ހުރީ ވޯޓް ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރި ސޯސް އިންނޭ ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ ޑާޑާޑާޑާ...

 42. ޓިނު

  ތިހެންކިޔާތާ މިހާރު 5 އަހަރު ވަނީ؟