ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅު މިހާރު ހުރީ ވިޔަފާރިވެރިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކަމަށް އަމިއްލަޔަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވިޔަފާރި ވެރިޔެއްކަމަށްވާ މާޖިދު ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހައްޔަރު ކުރާނެ އިތުރު ސިޔާސީ މީހަކު ނެތް ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ހައްޔަރުކުރުން ކަމަށެވެ.

މިމަހު ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާޖިދަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ހާމާން

  އެއުޅެނީ އެހެންމީހަކު ފަންޑް ކޮއްފާނެތީ ބިރުން
  ބިރުވެސް ގަނެޔޭ ފިސާރި ހަހަހަހަ ހީހީ ހަލާކު ހަމަ ގަޓުބެ އުޅޭގޮތުން...

 2. ނުރަބޯ

  ތިމާމީހާ ރައީސަކަށްހުރެ ކިބުރުވެރި ކަމާއެކު ތިމަންމިއުޅެނީ މިވެނިކަމެއް ކުރާށޭ އެކަންކޮށްފަ ތިމަން ހިތާމަވެސް ކުރާނަމޭ ބުނެ އިޢުލާނު ކޮށްފަ ރޭގަނޑު ސިފައިން ފޮނުވައިގެން ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކޮށް، ރަހީނުކުރުގެ ސަބަބުން 13 އަހަރު ޖަލުގައި ހުންނަންޖެހޭ މީހަކު ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ހުތުރުކަމެއް.

 3. ެައައްމަޑޭ

  އަހަރުމެންވެސް މިތިބީ ހައްޔަރެއްނުކުރޭ ކަމެއްނުވެހައްޔަރެއްނނުކުރާނެ ރާއީސް ޔާމީނުތަ މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ގަމާރެއްތަތީ

 4. ޖޮއްބެ

  ދެންކަލެއަށްކީއް؟ ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ މީހެއްވެއްޖެއްޔާ ހައްޔަރު ކުރާނެ އެހެރީނު ބަޣާވާތް ކޮށްގެން މާންބެވެސް ދަރިސޮރާއެކު ހައްޔަރު ކޮށްފަ؟

 5. ރަޝީދު

  ރައީސް ޔާމީނުގެ އަމާޒު ކިޔައިދީފަ އިރުކޮޅެއްނުވާނެ އަމެއްކާ ޔާމީނގެ އަމާޒު ކިޔައިދޭން. އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރިއްޔާ އަޅެ މީހަކު ފާފަވެރި ވަނީތަ؟ މިކަލޭގެ މިހާރުވެސް މިހުންނަނީ ރާއްޖެއަށް ފިލަން ގޮހޭ. އަޅެ ލދ ހޔތގ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތިއްޔޭ ދޯ؟ އަމިއްލަ އެދުމަށް ވުރެ ޤައުމު އިސްކުރަން ދަސްކޮށްބަލަ.

 6. ވަތަން

  އަހަރުމެންވެސް މިތިބީ ހައްޔަރެއްނުކުރޭ ކަމެއްނުވެހައްޔަރެއްނނުކުރާނެ ރާއީސް ޔާމީނުތަ މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ގަމާރެއްތަތީ

 7. މާނިއު

  ޕޮލިޓިކަލް އޮޕޯނަންޓް ހުސްވީޔޭ ބުނާއިރު އަހަރުން ބަޔަކަށް ނުހެދި އެންނު، ދެންނުދާނަން ގޮވާ އެއްވެސް އެއްވުމަކަށް، ނަޝީދުއަށް މީހުންނަށް ވަނީ ހައްޔަރުގަ ތިބި މީހުން، އެހެން މީހުން މީހުންނަކަށް ނުވޭ

 8. ސަމްޕައްތަ

  މީނާ ހުންނަނީ ކުރާނެކަމެއް ނެތިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރޭތޯ ބަލަބަލަ ޓުވީޓްކޮށްލަން. މިވަރުން ދަންޏާ އަދި ޓުވީޓު ކުރާނެ"ރައީސް ޔާމީނު ހައްޔަރު ކުރާނެ މީހެއް ނެތިގެން ވައްކަން ކުރާމީހުންނާ ރާބޯމީހުންނާ ޒިނޭކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި. މިމީހުން ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލަން" ހެހެހެ

 9. ބަސްފޮށި

  މަށަށް ފެނޭ ކަރެކްޝަނަލްސް އިން މީޑިޔާއަށް ހިއްސާކޮށް މީނާ ޖަލަށް އެނބުރި އަންނަން އެންގުމަށް. މޯނާނު ބުނީ ކަރެކްޝަނަލްސް އިން ނާންގާތީޔޭ ރާއްޖެނައިސް މިހިރީ.

 10. އާބިދާ

  ނަނާ ހުވެފެން ދުށީމޭ، ކަލޭ ތިއުޅެނީ ހުވަފެނެއްގައި އެއިރުވެސް މިހާރުވެސް ހުވަފެނުގައި އަބިދާގެ މުހައްމަދު ތިއުޅެނީ، ކަލޭ ދައްކާހާ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ ބަޔަކު މިހާރަކުނެތް

 11. ސިރާ

  ބެހޭކަމެއްނޫ

 12. ހަސަނު

  ކިހާވަރުގަދަވެއްޖެކަމެއް އަންނިއަކާ މިގައުމަކާ ކޮންބެހޭކަމެއް ތިތާ ބޮއިގެން ތެޅި ބޭލީމަ ނިމުނީނު

 13. އިއްސެ

  މިގައުމުގަ ކަންތައްކުރާނެގޮތް އެނގޭނީ މިގައުމުގަ އުޅޭމީހުނަށް ނުބެހޭކަންތަކާ ނުބެހި މަޑުންހުރޭ ނޫނީ ދަމާކޫއްތާފަ ގެނެސް ކުޑަގޮޅިއަށް ލާފާނަން.

 14. ސޮފީ

  މީދެންކާކު މިގައުމުގަ ހިނގާކަންތައްތަކާ ބެހެން ތީ މިގައުމުގެ މީހެއްނޫން މިގައމަށް ބޭނުން ޅއެއްވެސް ނޫން ހަޔާތްކުޑަ ލާދީނީ މީހަގަނޑެއްތީ ތި މީހަގަނޑާހެދި މިގައުމު މިހާ ދަށުދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިގެން މިއުޅެނީވެސް ދެންވެސް މިއަށް އުނދުޅި ބާނަން ނޫޅޭ ބލއެއްނު.