ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަށް ތަދައްހުލްވުމުގެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައި އެފަރާތްތަކަށް އެކަން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް އަލުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުން އެދި ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށާނީ މިއަދު 13:00 ގައެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ އިންތިހާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެ ޕާޓީއަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް، ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާ އިން ދީފައިވާ ޖަވާބަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ބުނިގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުން ފެށިގެން، ވޯޓުލުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮޅުވާލުންތަކަކާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހިމެނުމާއި، ގާނޫނާއި ހިލާފު ތަފާތު އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލެވޭ ވޯޓާއި އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖައަށް އުނި އިތުރު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ލިސްޓުތައް ތަރުތީބު ކުރުމާއި ވޯޓުލީ މަރުކަޒުތަކުގައި އިންތިހާބާ ގުޅޭ އެކި އޮފިޝަލުންގެ އަމަލުތައް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ދަވޭ

  އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ތަހައްދުލު ވާބަޔަކު ވާންވީއޭ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ނަމްބަރު 2/2000 ގެ 13 ވަނަ މާއްދާ އާއި އަދި 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށޭ އިލެކްޝަންްސް ކަމިޝަން އިން ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް ޕްރިންޓް ކުރީ އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފައިދާ ހޯދާ ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަކީ އެއީ އޭސީސީގެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީވެ އެކަން ޖެހޭނެއޭ އޭސީސީން ބަލަން އެކަން ނުބަލާ އަދި ވެސް އޭސީސީ ހިމޭނުން އޮންނަނީ އެއީ ކީއްވެތޭ މިއަދު އޭސީސީން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮންނަ އަޑުއެހުމަށް ވަދެ އެއަޑު އަހާ ނިންމާ މިކަން އޭސީސީން ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހުރެއްޖެނަމަ އިންތިޚާބު ވާން ޖެހޭނީ ބާތިލް އޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ އެމްޑީޕީ އަކަށް ނޫން އިނގޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކުރަން ޖެހޭނެ ހުކުމް އަދި ގާސިމަށް ނޫން އިނގޭނީ މިކަން ކުރަން.

 2. ފެއްސޭ

  ތަހައްދުލުވާ ބަޔަކު ވާންވީ ނުވާ ބަޔަކު ނުވާންވީ ބޮޑު ސޭޓް ކޮން ކުއްޖެއްގެ އުނގަށް އަތްވައްޓާލައިގެން އަތް މޮޑެނީތޭ ތަމެން އުޅެނީ ބޮޑު ސޭޓާ އަބަދުވެސް ވިޔާގްރާ ކައިގެންތޭ އެއީ މަމެންނަށް ނޭގޭ ކަމަކީ ދެން ތިޔާ ފެންވަރުގެ ކަސްބިއަނޭ މެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކިއެއްކުރަން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާރޓީ އެއްގެ ލީޑަރު ކަން ކުރުން އެއީ އެފްރިކާގެ ބޮކޯ ހަރާމްގެ ލީޑަރު ބޮކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުގެ ކުރުމާއި އެއް ފަދަ ކަމެކޭ ދެން ތަމެން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ އަށް ތަހައްދުލު ވުމުން ތަމެން އޮޅިގެން ވެސް ތެދެއް ނަހަދާނެއޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ 32 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރާއްޖެތެރެ އާއި އަދި މާލޭގައި ބާއްވާފައިވަނީ އަދި ސްޕެޝަލީ އައްޑޫގައި ލީ ވޯޓެއް ނޫނޭ އެއީ ވޯޓް ލުމަށޭ ކިޔާ ފޭކް ކަރުދާސް ތަކެއް ވޯޓް ފޮއްޓަށް އަޅައިގެން އެމެން ނިޒޭ މެން ކުރި ފަސްމާމުލު ފަސްވަގުންގެ ވައްކަމެކޭ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ޖެހޭނީ ވަގުވޯޓް ރައީސް ފެއްސޭ ދެން ރަށަށް ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ..

 3. އޯއިއޯއި

  އެންމެންގެ ސަމާލު ކަން ސްޕްރީމް ކޯޓަށޭ ކިޔާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ތަމެން ރަނޑު ޑްރާމާ ކުޅުނު ނަމަވެސް އިންސާފުން ނުޖެހޭ އެއްކިބާ ވާން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ނަމްބަރު 2/2000 ގެ 13 ވަނަ މާއްދާ އާއި އަދި 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށް އީސީން ރިޔާސީ އިންިތޚާބުގެ ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރަން އެމްސެވެން އަށް ދިނުން ފުރަތަމަ ފެށުން އެއޮތީ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައި ކަމަށޭ މަމެން ދެކެނީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ވާން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ތަމެން ދައްކަގަ ކޮބާ އޭސީސީ އޯއި އޭސީސީ އޯއި އޭސީސީ އޯއި އޭސީސީ އޯއި އޭސީސީ ހޫއް ހޫއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

  • މާބެ

   އަދި ކިރިޔާ ތިއެނގުނީ އަހަރުމެން މާ ކުރީގަވެސް ތިވާހަކަ ދެއްކިން އެކަމަކު ތަމެން ވައްކަން ކުރަންވެގެން އަޅާ ނުލީ ނޫންތޭ. ދެން ވައްކަން ވާވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވޯޓް ލިބުނީމާ ހުރިހާ ވައްކަން ވަކިބަޔަކު ބޮލުގަ އަޅުވާއިގެން ޗައުޅެނީ

 4. މަހަށްދޭބަލަ

  މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމެން ބާއްވަން ވެގެން ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރަން މިހާ ދުވަހު ޔުޓިލިޓީ އަށް ދީގެން ޗާޕް ކޮށްގެން އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނުނިކުމެފައިވާ އިރު އެމެންގެ އިންޓެގްރިޓީ އާއި އަދި ޔުޓިލިޓީން އެންމެ ގިނައިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ އިރު ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަން އެމްސެވެން އިން ހުށައެޅުމުން ބޮޑު އަގުގައި އެމްސެވެން އަށް އީސީން ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރަން ހަވާލުކުރުން ގާނޫނު ނަމްބަރު 2/2000 ގެ 13 އަދި 14 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ އެއީ އޭސީސީގެ މޭންޑޭޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކޭ އެކަމަކު އޭސީސީ އޮތީ މިކަމުގައި ނިދާފައި ދޯ ތަމެންނަށް ފެންނަނީ ހައުސިންގް އިން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަށް ދޫކުރާ ގޯތި ދޯ އޭސީސީ މަހަށް ދޭބަލަ ދެން މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 5. ޤައުމީ ލޭ

  ތިމާމެންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކަމެއް ގޯހުން ނުހަދާ ކަމަށްވާނަމަ، މަޑުމަޑުން ގޭގަ ތިއްބެވުމަށް އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް ދަންނަވަން(.) ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އިންސާފު ލިބޭނީ އިންސާފުގެ މަގަށް ކަން ކަށަވަރުކުރޭ(.) މާތް ﷲ އަށް އީމާންވެގެން، ކެތްތެރިކަމާއެކުގަ ތިއްބަވާ(.) ޤައުމު ހަލަބޮލި ނުކުރެއްވުމަށް އާދޭސްކުރަން(.) ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ގޮވާލަނީ(.) ޕްލީޒް!

 6. ޒަރާ

  ސަރުއީ ޖަލުހުކުމަކަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހަކަށް ސަރުއީ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޙުލްވެވޭނެތޯ؟ ކޮންމެސް މޮޅު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މިޔަށް ޖަވާބެއްދީބަލަ

 7. ޓިމްބަރ

  ވޯޓްލާ މަރުކަޒަށް ތަކެތި ވެއްދުމަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ 32 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފު ކަމެކޭ ބަޓް ވޯޓްލީދުވަހު ހެދުނު އަންހެން ކުދިން ގޮސް ވޯޓް ލާ މަރުކަޒަށް ދިޔައިރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑެތި ސުތުލި ގޯނި ވަރުގެ ބްލެކް ކުލައިގެ ހޭންޑް ބޭގް ގޮސް ވޯޓް ލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުން އަދި ވޯޓް ލާ މަރުކަޒަށް ފޯން ވެއްދުން ވޯޓް ލާމީހުން ވެސް އަދި ވޯޓްލާ މަރުކަޒަށް ސްމާރޓް ވޮޗް ވެއްދުން މީ ސީދާ 32 ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ބާތިލް ޓިމްބަރ ޓިމްބަރ ޓިމްބަރ...

 8. ޤައުމީ ލޭ

  ދަންނަވަން(.) މިއީ ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ އެކަނި ޤައުމެއްވެސް ނޫން(.) މިއީ، މައުމޫނާއި، ޤާސިމާއި، އިމްރާނާއި އަދި ނަޝީދުގެ ޤައުމެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެ(.) ކީއްވެގެންތޯ ކެތްތެރިކަމެއް ނެތީ(.) ސްޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ފައިޞަލާ ކުރައްވާނީ އިންސާފުން(.) އެއީ ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ނިމިގެން ދިޔަކަމުގައިވިއަސްމެ(.) އައިޖައިބު ސަހަރީ ނުވާނެ(.) ނޫސްތައްވެސް ހީވަނީ ކެކިއަރަނީހެން(.) ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ، ތަޖުރިބާ ހުރި ޞޯލިހެއް ނަމަ އަދި ކޮބާ(.) މަށަށް ޔަޤީން މި ޞޯލިޙް ކަލޭގެ ފާސިދަކަށް ބަދަލުކޮށްލާނީ އެބޭފުޅާގެ ވަށައިގެން ތިއްބެވި އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ މަދު ބައެއް(.) މާތް ކަލާކީ!

 9. ޤައުމީ މާ

  ދަންނަވަން(.) މިއީ ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ އެކަނި ޤައުމެއްވެސް ނޫން(.) މިއީ، މައުމޫނާއި، ޤާސިމާއި، އިމްރާނާއި އަދި ނަޝީދުގެ ޤައުމެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެ(.) ކީއްވެގެންތޯ ކެތްތެރިކަމެއް ނެތީ(.) ސްޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ފައިޞަލާ ކުރައްވާނީ އިންސާފުން(.) އެއީ ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ނިމިގެން ދިޔަކަމުގައިވިއަސްމެ(.) އައިޖައިބު ސަހަރީ ނުވާނެ(.) ނޫސްތައްވެސް ހީވަނީ ކެކިއަރަނީހެން(.) ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ، ތަޖުރިބާ ހުރި ޞޯލިހެއް ނަމަ އަދި ކޮބާ(.) މަށަށް ޔަޤީން މި ޞޯލިޙް ކަލޭގެ ފާސިދަކަށް ބަދަލުކޮށްލާނީ އެބޭފުޅާގެ ވަށައިގެން ތިއްބެވި އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ މަދު ބައެއް(.) މާތް ކަލާކީ!

 10. އޯއިއޯއި

  ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފައިނަލް ބަސް ބުނާ ފަރާތަކީ އެއީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެއެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޓްރާންސްޕެރެންސީ އެއް ނޫނޭ އެތަނުގެ ބޮޑަކީ އެއީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ގެ މަތިކިބައޭ ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ލިޔެފައި ދޭ ބަޔާން ތައް އެތަނުން ނެރެނީއޭ އެއީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާ އާއި 14 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށް އެމެން ކުރި ކަމެއްތޭ އޭސީސީން ބަލަން ޖެހެއޭ އޯއި އޭސީސީ އޯއި އޭސީސީ އޯއި އޭސީސީ އޯއި އޯއި..

 11. ޜިފާ

  މައްސަލަ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި ބަލަން ފެނޭ

 12. ބަލާތި

  ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ލިބޭގޮތަށް ގޯތި ވިއްކުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް އެއީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރަށް އެބައޮތް މިކަން އަދިވެސް މިއަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ގެންދެވެން އެގޮތުން ސަރުކާރުން އެންމެ 400 ގޯތީގެ ބަދަލުގައި އެއަދަދު އިތުރު ކޮށްލަންވީ މަދުވެގެން 15 ހާސް ގޯއްޗަށް އެއްހާސް އަކަފޫޓްގެ އަދި ގޯއްޗެއް ވިއްކަންވީ 4 ލައްކައިގެ ބަދަލުގައި 2 ލައްކަ އަށް އެއިރުންނޭ..

 13. ބާމިގޮ

  ރައީސް ޔާމީނު މިހާރު އެދާގޮތަށް ބަލިވަމުން އިތުރަށް ފަޟީޙަތްވަމުން އަގު ވެއްޓެމުން ރައްޔިތުންގެ ނަފްރަތާއި ފޫހި އިތުރުވަމުން ދިއުން ދެން އޮތީ،

  • Anonymous

   ނޫނޭ ނޫނޭ. ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އިތުރު ވަނީ. ލާދީނީ ބައިގަނޑު ގެ ނަފްރަތު އިތުރު ވަނީ. އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. ކަލޭމެންގެ ހިތް ހަސަދައިން ފަޅައިގެންދާވަރުވާނެ.

 14. ޖައްސާތި

  ސަރުކާރުން އެބަޖެހެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައިގެ ނެގެޓިވް އިމްޕެކްޓް ކުޑަ ކުރުމަށް ޓަކައި ހުޅުމާލެ 2 އަދި ހުޅުމާލެ 1 އެއްކޮށްލައިގެން އެކު ޖުމްލަ 1000 އަކަފޫޓްގެ 25 ހާސް ގޯތި ގޯއްޗެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކުރ 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޭން އެއިރުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ 1000 × 25،000 = 25 މިލިއަން ރުފިޔާ މަހަކު އެއިރުން އެފައިސާ އިން ދެން ހުޅުމާލެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ 2 ގެ އިރުމަތީ ބޮޑު ފަޅު ހިއްކޭނެއެވެ.

 15. ޑިމާންޑޭ

  ކަލޭ ހެޔޮ އުފާ ނުކުރިއަށް "ދަވޭ"

 16. ގުޑްގުޑް

  ބޮޑު ދުވަހެއް، އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައި ދުވަހަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ރަނގަޅަށް ބަސްއަހައިގެން ލައިން އަޕް ލައިން އަޕް ކިޔޫ ހަދާ އިނގޭތޭ ތަމެން ދަ ކަންޓްރީސައިޑްގައި ތިބޭ ވަން ސެންސް މިސިނޭ މެން އުޅޭ ގޮތަށް ބޮނޑި ވެގަނެގެން ނޫޅެއްޗޭ މީ ދަ ގްރޭންޑް ކެޕިޓަލޭ އެގޮތަށް ނުތިބޭ ބަޔަކު ފެއްސެންވީއޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ދެން ކޯއްޗެއް ތޭ ތަމެން ފެއްސެނީތޭ ލައްބަ ދެން ޕިންކީ ބުނީމާ ފެއްސެންވީ އެއް ނޫންތޭ ގުޑް ގުޑް..

 17. ޝާނާ

  ސާބަހޭ އިރާދަފުޅުން ހައްޤަށް ނަސްރު ލިބޭނެ ބޮޑެތި އޮޅުވާލުން ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔޮތުންގެ ހައްޤުތައް ފޭރިގަނެފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

 18. ބާތިލްދޯ

  ފެށުމުގައި ވައްކަން ކޮށްފިނަމަ ދެން ނިމުމުގައި ވެސް ކުރާނީ ވައްކަމޭ އެކަން ވެސް ނިމޭނީ ވައްކަމުންނޭ އެއީ އޭ އެވާ ގޮތަކީ މަމެން ތިޔާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފެށުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިފީމޭ ތިޔާ ގައި ހުރިހާ ނުބައެއްގެ ފެށުން އައިސްފައި އޮތީ އަތް މޮޑޭ މެންގެ ދަރިން ހިއްސާވާ ކުންފުންނަށް ދަށުން ދަމާ ކުޅެގެން އެމެން އީސިއަނޭ މެން ވޯޓް ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރަން ދިނުމުންނެވެ. މިހާރުވެސް މާލެ ތެރޭގައި އެކަނި އެބައެނބުރޭ 2 ލައްކަފޭކް ވޯޓް ކަރުދާސް ބާތިލްދޯ

 19. ދަވޭ

  ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އަންނަ މީހަކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ސައްހަ ވޯޓަކުން އަންނަ މީހަކަށް އަދި ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރީ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެއޭ އެއީ މަމެންގެ މިންގަނޑަކީ މި މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ކަންޓްރީ ސައިޑޭ އަކަށް ތިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ވޯޓް ލިބިދާނެ ކަމާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު އުފެދިފައިވާތީވެ ތިޔާ ވޯޓިންގް ޕްރޮސެސް ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރަން ފެށިދުވަހާއި އަދި 18 މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ވާހަކަ އިންޑިއާ އިން ދިން އެއްޗެކޭ ކިޔާތީވެ އެކަންކަން އެބަޖެހޭ ކޯޓް މެދުވެެރިކޮށް ބަލަން ދެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެކަން އޮޅުވާލަން އުޅުނު ނަމަވެސް މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ތަމެންގެ ބޮޑޭ 2008 ވަނަ އަހަރުވެސް ވެރިކަމަށް އައީ ވޯޓް ގައި އޮޅުވާލައިގެން ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެން ކަން މަމެން ސާބިތު ކޮށްދޭނަމޭ މިކަން ތަމެންނަށް ކެރެންނާ މޭގައި އަތް ޖަހާފައި ބުނަންވީ 2008 ގައި ތަމެން ވެރިކަމަށް އައީ ވޯޓް އިން ވައްކަން ނުކޮށް ކަމަށް ބުނަންވީ މިހާރު.

 20. ސަރުކާރު

  މީހަކު ހޭބަލި ނުވީޔާ ދެރައެއްނު މިރޭގެ ވަގުތެއްގަ ނުނީ މިކަމަށް މިވަގުތު ދައްހުލްވާން ފެނޭތަ؟ ކުޑަކުދިތަކެއް ނޫވިޔަ....

 21. އޮޅާލި އޮޅުވާ

  މޑޕ އަކީމުޅިން ވެސް ވައްކަން ކުރާބައެއް ވެރިކަމައް އަންނަނީ ވެސް ވައްކަން ކޮއްގެން.2008 ގެ އިންތިހާބުގަވެސް ވައްކަންކުރި މިފަހަރުވެސް ވައްކަން ކޮއްފި..މޑޕ އަކީވަގުންގެ ޕާޓީ/ ޕާޓީގެ ބޮޑަކައް ހުރީވެސް ބޮޑުވަގެއް ވެލާނާގެއިން ވައަކަންކުރި ބޮޑުވަގު.