ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިލް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު ދެއްވި ދައުވަތައް ރައީސް ނަޝީދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު މީޑިއާ އަށް ހާމަނުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވާ މިފަދަ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ކުރީބައިގައި އެމްޑީޕީ އިންނާއި ރައީސް ނަޝީދު ވެސް މީޑިއާ އާއި ހިއްސާ ކުރައްވައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ 24 ގަޑިއިރު ވެފައި ވާއިރު ދަތުރުފުޅާއި ބެހޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު އަދި މިހާތަނަށް ޓްވީޓެއް ވެސް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރައްވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެތީއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިހުގައި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް) ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އޭނާ ވެސް ދަތުރުފުޅާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިއަދު ކެރަފާ ނަސީމް ބައެއް ޓްވީޓް ކުރައްވާ، ބައެއް ޓްވީޓްތައް ރީޓްވީޓް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެޓްވީޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސައުދީ ދަތުރުފުޅާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ނެތެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔަކު ގެއްލި، އޭނާ މަރާލުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަތެއް އޮތް ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ތުހުމަތު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވަޑައިގަތުމުންނާއި ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާތީ ވެސް ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަކީ "ނަމުން ޑިމޮކްރަޓިކް، ކަމުން ހުދުމުހުތާރު" ބޭފުޅެއްތޯ ބައެއް މީހުން މީސް މީޑިއާގައި ސުވާލު ކޮށްފައި ވެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ މިޔަންމާ އަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެންނަން އުޅުނު އަންސަން ސޫޗީ ފަދަ ބޭފުޅެއްތޯ ވެސް ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާންގެ ދައުވަތު ރައީސް ނަޝީދު ގަބޫލު ކުރެއްވުމަކީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދަކީ ބަަހާއި އަމަލު ދިމާނުވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގެ ހެއްކެތް ކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރަސްގެފާންގެ ދައުވަތަކަށް ކަން ކަށަވަރު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ދަތުރުފުޅުގެ އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

46 ކޮމެންޓް

 1. ލޮލް

  ވަގުތަކަށް ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ހަބަރު ވާކަށް...ކަލޭމެން އުޅެބަލަ ކަމަކަށް ނުވާ ކަހަލަ ހަބަރެއް ލިޔެވޭތޯ ބަލަން

  • އާދަނު

   މިހާރު އެނގިއްޖެ މީ ކަމަކަށް ވާކަހަލަ ހަބަރެއްކަން. ސާބަހޭ ވަގުތު.

  • އަހަންމާ

   ދުނިޔޭންބޭރަށްދިޔައިމަ އެއުޅެނީ ހަބަރެއްނުވެގެން ވަގުތު ނޫހުގެފަރާތުން އެންެމެ ރަގަޅު ހަބަރުގެނެސްދެނީ ޝުުރިއްޔާ ވަގުތު ނިއުސްޓީމް އަށް

  • އާބިދާ

   ބަލަންޖެހޭ މީގެކުރިން ތިކަލޭގެ ޙައްޖަށްވެސް ދިޔަ ޚަބަރެއް މީޑިޔާތެރޭ އެބުރުނުދޯ، މިފަހަރުވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެއްތަ؟؟؟؟

  • ހހހހހ

   ހާދަ ފައްކާ ޚަބަރެކޭ މީ. ވަގުތު ސާބަހޭ ތިކުރާ މަސައްކަތަށް. ބާރަށް ކުރިއަށް.

 2. ހިސެން

  ފާތުމަ ދިޔަތާ ކިތައްދުވަސް ހަބަރެއްވިތަ؟؟؟

  • އަސޭލާ ބަފާ

   ފާތުމައެއް ނޫން ދޯ ޓްވީޓަކާ އަނެކައްޗަކާ ކޮށްކޮށްފައި އުޅެނީ؟

 3. ހުސޭނުބޭ

  އަނެއްކާ ދުނިޔޭގައި އެބަހުންނެވިތޯ؟

  • ލައި

   ގެއްލުނީތަ..

 4. Anonymous

  ތިމީހާގެ ދުވަސް ތި ދިޔައީ. ދެން ފެންނާނީ ކޮންމެވެސް އެމްބަސީއެއްގެ ތެރޭގަ ރޯނާ ގަންނަވާލާފަ އޮއްވަ. މީ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ

  • ޔާާމީން

   ފާތުމަ ހަބަރެއް ނެތް؟

  • ބަންގާޅު އަނބިސޮރު

   ދެން ފާތުމަޔަށް ކޮންކަމެއް ކޮށްފަ އޮއްވަ ފެންނާނީ އަނެއްކާ . އަންނިވާ ދެން ބުރާތި ގަންނަވާލާފަ އޮއްވަ ފެންނާނީ. ފާތުމަޔޯ ކޯންޗެއް ކޮންތާކަށް ގަންނަވާލަ އޮއްވަ ފެންނާނީ

  • Abdul Latheef

   ސަދަންގޫރެއް ކާންދީފަ ދުއްވާލަން ޖެހޭ މީހެއް ތިކަލޭގެއަކީ. ތީ ދިވެހި މުސްލިމުންނަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑުބަލާވެރިކަމެއް. ތިކަލޭގެ ދުނިޔޭގައި ހުރެއްޖެނަމަ ފަހުޒަމާނެއްގަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ތިކަލޭގެ އަށް އަޅުކަންވެސް ކުރާނެ. މިހާރުވެސް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ތިކަލޭގެ ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަރޯސާކުރޭ. ރޫޙާނީ ލީޑަރުވީމަ ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.

 5. Anonymous

  މީނާ ހަރަމްފުޅު ހުރަސްކޮއްފަ ދިޔަ އިރުވެސް އެއީ ހަރަމްފުޅުކަން ނޭގުނޯ. ބީތާ އަރާފަ ހުރިވަރުން

 6. Anonymous

  މިކަހަލަ ހަބަރު ގެނެސްދޭތީ ސާބަހޭ ވަގުތު ކުދިންނައް

 7. މީޙުން

  އެކަލޭގެ ގިޔައީ އިޒުރޭލަކަށް ނޫންބާ. ބޮޑުތަނުން ސައްކު.

 8. ޛަލަ

  ޢޭނާ ބަންދުކުރޭ ސައުދީގައި!!!

 9. ޙަސަން

  ޢެކަލޭގެ މިކޮލަށް އަޔަނުދޭތިި!!!

 10. ބުއްޅަބޭ

  މިވަގުތަކީ ތިގޮތަށްމީހުން ގެެއްލޭ ދުވަސްކޮޅެއް! ފަހަރެއްގައިދޯ!

 11. ސަޓޯ ތުރާކުނު

  އެއީ ހަމަ ބޮޑު ދެފުއްކެހެރިއެއް

 12. ސާފު

  ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޢަދުއްވުންނަށް ހެޔޮ ނުބައި ވަކި ނުވެދާނެ. ނަޝީދާ ސުޢޫދީގެ "ފުރިކުއެންސީ" ދިމާވަނީ އަދުގެ ސުޢޫދީ ވެރިކަމުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާ ދުރަށް ދާތީ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ސުޢޫދީ އޮތް...އެކަމަކު ހިޖާޒު ކަރައިގެ ހިރަފުހުގައި ނުޖެހެންވެގެން އެތަނަށް ފައިނާޅާ އުޅުނީ. މީޑިއާތައް ހުޅަނގުގެ ކޮންޓުރޯލުގައި އޮންނައިރު، އެ މީހުން މުހިއްމުކުރި ޚަބަރެއް ދުނިޔޭގެ މަޝަރަޙުގައި ހޫނުވާނީ. ބަޔަކު ކިތަންމެ ނޫންކަމަށް ހެދިޔަސް މިއީ މީޑިއާ ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމެއް

 13. ރަށުމީހާ

  މީހުންކިޔާ ލަވަޔަކައް ބެރުޖަހާ ބޭފުޅެއްނޫން

 14. މުހުންމަދު

  ފަހަރެއްގައި ދެބޭފުޅުން ބިރަކާއިނުލައި މަޖަލުގެތެރެއަށްގެއްލިފައިތިބީކަމަށްވެސް ވެދާނެ!

 15. ށޫދާ

  ޥަގުތު ހަޖަމް ކޮއްބަލަ މިހާރު ނަސީދު އަށް ވީ ގޮތެއް ނޭގިގެން ތިއުޅެނީ އެއީ ސިއްރު މީޓިން އެއް މަިތިރި ވެބަލަ

 16. ހުސޭނުބޭ

  ތައިލެންޑަށް ހައްޖަށް ދިޔަ މީހާ ތިކަހަލަ އެއްޗެއްވެސް ހާވާފާނެ!

 17. ރެކިފުތާ

  ހާދަވަރެކޭ ތިޔަހުންނަނީ ދެއްތޯ. ރައީސް ނަޝީދާ އަޅައިގަނެގެން. ރައީސް ނަޝީދު ހިންގެވި މަގަކުންވެސް ތިޔައިން އެކަކަށްވެސް ނުހިގޭނެ. މި އުޅެނީ ލެއްގިބަބުރެއް ކައިރިން މި ގައުމު ސަލާމަތް ނުކުރެވިގެން އުޅޭއިރުވެސް ތިޔަދުވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ފަހަތުން.

  • ދދދދދދ

   އޭނަ ހިނގާ މަގުން ހިނގަން ފަރިތަ ވާނީ އިބިލީސް. އަހަރުމެން ގައިކޮޅުގައިގާދުރު

  • ޖަމަލުބޭ

   އަނހާ ތަކުރާ! އަހަރެމެންނަށް ރަގަޅީވެސް ތި ނަޝީދަކު ހިނގި މަގުންވެސް ނުހިގުނިއްޔާ! އެ މަގުން ހިނގާ މީހާ އޮންނާނީ އަބަދު ހިނދުކޮޅު އައިސްފައި! ދީނެއް މިއްލަތެއް ނޯންނާނެ! އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް އޯގާތެރިކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ! ތިކަލޭގެ ހިނގާމަގުން ހިގިއްޔާ ދެދުނިޔެވެސް ގެއްލޭނެކަން ޔަޤީން!

 18. މަންޖެ

  ނަޝީދު އުމުރާވަނީ

 19. އަބޯ

  ނޫސްވެރިޔާ އަށް ހެދިހެން ހަދާލާ.

 20. މފޒ

  ޔާމީން ދައުރު ނިމުން އިރުވެސް ނުލިބެވިއްޔަ ދައުވަތެށް

 21. ޖަޒީރާ

  ރަގަޅީ ތިކަލޭގެ ޚަބަރެއް ނުވުން

 22. ނިހާން ހަމީދު

  ޢެއްވަރުގެ ދެމީހުން ސައުދީއަށް ތިޔަ ދިއައީ

 23. ކޮރަކަލި

  ސައުދީރަސްގެ ފާންދައުވަތު ދިނުމުން އެދައުވަތު ބޮލާލާޖަހާނެ މީހަކު މިދުނިޔެ މަތީގައި ހުންނާނެ ހެން ހީއެއްނުވޭ

 24. Anonymous

  ވަގުތައް ހަބަރު ދޭނެ ޔާންބެ

 25. އަލިބެ

  ކަލޭ ތިހާ ކަންބޮޑުވަންޏާ ސައޫދީއަށް ގޮސް ޚަބަރެއް ވޭތޯ ބަލަން ވީނު. އެތަނުގެ ނޫސްވެރިއަކަށްވެސް ވީގޮތެއް ނޭގިގެން އެބައުޅޭ ވިއްޔަ.

 26. ޝަރފު

  މީގެ ކުރިން ނަޝީދު ޙައްޖަށްވެސް ވަޑައިގެންެވި. އެފަހަރުވެސް ކަންތައްވީ ދާދި އެއްގޮތަކަށް. މީ އޭގެ ސިލްސިލާއެއްތޯ ހިތަށް އަރާ. އަނެއްކާ އެހެން މީހުންގެ މޫނުގައި އަޅުވާ އަދުނެއްބާ.

 27. ާއަލީ

  ފ އަތޮޅު ވިއްކާލުމާބެހޭގޮތުން މައްޝަރާކުރުމަށޯ ދިޔައީ އޭނައަކީ ވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއްނެތްމީހެއް އެފަދަމީހަކުކުރާމައްޝަރާތަކަކީ ގާނޫނީއެއްވެސް ބާރެއް އޮތްކަމެއްނޫން އެވަރުއެގޭނެ ސައުދީމީހުނަށްވެސް

 28. ދޮންބެ

  ތިކަލޭގެ ހަބަރެއް ނުވިޔަސް ހެޔޮ

 29. ކާފޫރު

  މީނަވެސް ޖެހެނީ ގެއްލުވާލަން!!

 30. ޕަރީ

  އަނެއްކާ ނަޝީދަށްވެސް ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލަށް ހެދިގޮތް ހެދީތަ؟

 31. ސަމަރޭ

  ލޯލް...! ތިޔަބޭފުޅާއަށް މިނިވަންކަމާއި އެކު ތިޔަ އާޓީކަލް ލިޔެލަށް ކެރުނީ ކޮންމެބޭފުޅެން ގެނެސްދިން ހިޔާލް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކެމެއްތޯ އަމިއްލަ އަށް ސުވާލްކޮންލަބަލަ....! ނޯ ހާޑް ފީލިންގްސް....،ޕްލީސް ރެސްޕެކްޓް.

 32. ނޫންތަ

  ދެން ހަމަ އެންމެ ގޮތަކަށްވެސް ޚަބަރެއް ނުވިއްޔާ ކަލާކޯ

 33. މިސްޓޭކް

  ޑިއަރ ސައުދީ ރަސްގެފާނެވެ، ތިޔަސޮރު އޮޅުވާލާފަ މަރާލަދޭށެވެ. މިސާލަކަށް ސިޑިއަކުން ފައިބަނިކޮށް ނުވަތަ ަރަނިކޮށް ކައްސާލާގެން ވެއްޓި ކަނދުރާ އެނބުރުން ނުވަތަ ބޯޖެހިފަ ސައިކޯލެވެލްއަށް ގެނައުން. ސަމްތިންގް ހޭސްޓުހެޕަން. އިތުރު އައިޑިއާސް ބޭނުންނަމަ، ލެޓްމީނޯ. އޯކޭ. ޝުކުރިއްޔާ އެވެ.

 34. ވަހީދު

  ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ޖަލުހުކުމެއް އޮތް މީހެއް. މީނަ ހުރިތާކުން އަންނަން ފުލުހުން ވެސް އަންގާފައި އެބައޮތް. މީނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ގޮވާލަން.

 35. ބަލަަަަަާާާާ

  މަ ހީކުރީ އެތަނުން ހިމާޔަތް ހޯދީ ކަމަށް.