ކުރު ޗުއްޓީއެއްގައި މިވަގުތު މިހިރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށާއި އެވާހަކަ އޭނާ ހޯދަން އުޅޭ މަންޖެ ކައިރީ ބުނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ޓެގް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މިވަގުތު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުރި ވާހަކަ "މަ ހޯދާ މަންޖެ ކައިރީ ބުނެލާތި" މިހެންނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަންޖެ އެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައި ވާއިރު މިއީ ބޮޑު މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއް މިފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި އިޝާރާތް ކޮށްފައި ވަނީ ކޮން މަންޖެއަކަށް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބް ދާދިފަހުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމުން އެވާހަކަ ޚަބަރުގައި ލިޔުއްވި އަންހެން ނޫސްވެރިޔަކަށް ހަބީބް ވެސް ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި ފުރައްސާރަ ކޮށްފައެވެ.

ޝަރީފް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެނބުރި ވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށެވެ. ޝަރީފް ކުރިން "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންތިޚާބަށް ފަހު އާއިލީ ކަމެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ނުފުރިގެން އުޅުއްވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވާތީއެވެ.

ޝަރީފް އެނބުރި ދެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ދުވަހެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

73 ކޮމެންޓް

 1. މުހައްމަދު

  މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ބަހުރުވަ ހާދަ ހުތުރޭދޯ!

  • ޙައްގުބަސް

   މީނާ މީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ޙަޔާތްކުޑަ ގޮތްކުޑަ އަދި އެހާމެ ޖެއްސުން ބޮޑު މީހެއްކަން މިހާމަވީ!! މިކަހަލަ މީހުން ލާންވީ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަކަށް ނޫން!! މިފަދަ މީހުން އަލިފާނަށް ލާ ދޮންކުރަންވީ!! ތެދުމަގު ލިބި ނިގޫ އާޚިރަތައްޓަކައި ސީދާ ކުރެވޭތޯ!!

   • މާބެ

    ވެރިއެކޭ ކިޔާފަ އޮރިޔަާން ކުރިޔަސް ހެޔޮ ދޯ؟

    • ޢަލީ

     ކެތްތެރި ވުމަކީ ވަރަށް ރީތި ސިފައެއް...

   • ކޭ ބީ

    ޤައުމުގެ ފޭރާން ހަލާކުކޮށްލީ ޔާމިނު.... ހަރާންލާރި ގެއަށް ވަން ވާހަކަ އަމިއްލައަށް ބުނުމުންވެސް އެމަނިކުފާނުވަރެއްނެތް. ޔާމީނު އާއި ހެދި މިޤައުމު މިވަރުގެ ދަށުދަރަޖައަކަށް މިވެއްޓުނީ

    • Anonymous

     ކޮންތާކު. މޑޕ ބައިގަނޑު ކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ހަޑިހުތިރު ބަސްތައް ބޭނުންކޮށް މީހުންނާ ބެހުން އާއްމު ކުރީ. މަގުމަތީ ޕާޓީއަކަށް ނޭނގޭނެ އެނޫން ކަމެއް. ޔާމީނޯ އަދި އެބަ ކިޔާއޭ.

   • ޝޯންޕޯލް

    ބަލަ އޭނަ އެމަޤާމައް ގެނައީ ކާކުތަ!! ކާންދިން އަތުގައި ދަތް އެޅަން ކެރުނުމީހަކަށް ދަތް އަޅަން ނުކެރޭނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނޯންނާނެ..

   • ދާދާ

    ސަރިއްޕެ އެއްޗެކޭ ބުނީމާ ސަރިއްޕެ ވަރުގެ ގޮތް ފޮތް ލަދު ހަޔާތް ކުޑަ ނުވިތާކަށް ޖެއްސުން ބޮޑުމީހަކަށްވަނީ. ސަރިއްޕެގެ އަނބުރާއި ބެހޭ މީހުންނަކީ ހަމަ އަލިފުން. ފީ.ފީ.އެމްގަ އުޅެނީ ހަމަ ވަރަށް އަބުރުވެރި މީހުން.

    • ހިޕިސް

     ތިބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް. އީސީސަރީފޫ ހަމަ ހުންނަންވީ ޗުއްޕުގަ. ނުވާނެ އެހެނެއް.

 2. އަބޫޖަހުލު

  ތިމަރަފުށީ މީހަކަށް ސިޔާސީ މީހަކު އިތުބާރެއް ނުކުރާނެ. މާހިތް ތިރި ވުމަކީ ސިޔާސީ ނުކުޅެދުން ތެރި ކަމެއް

 3. ދަވޭ

  އިބޫ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ހޮވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް އައިއިރު 30 ދުވަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއޭ އިބޫގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމަށްވާ ފުރަ މާލޭގައި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިހްސާސް ކުރާ މީހުންނަށް ހުޅުމާލެ 2 އިން އަދި ހުޅުމާލެ 1 އިން ގެދޮރު ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ދޭނެ ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާ އަބަދުވެސް ދައްކަނީ އޭނާ ޖަލުން މިނިވަން ކުރަން މީނަ ޖަލުން މިނިވަން ކުރަން އެއީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނޭ ތިޔާ 30 އަހަރުގެ ވެރިޔާ ކޮށްދިނީ ކޮން

 4. އީސީ ޝަރީފޫ

  ތި ދައްކަނީ އެންމެ މަންޖެއެއްގެ ވާހަކަ. ތިކަހަލަ ކިތައް ކިތައް މަންޖެ ގެންގުޅޭނެ.....

 5. ނިއުމާ

  ޝަރީފު ކުރިޔަސް ތީ ވަރަށް ޑީ ގްރޭޑް ކަމެއް. އެހެން ބުނެލާ އެއްޗެއް ހަޖަމް ކޮށްލާ

 6. Miadhu

  މިހާރު ތިހުރީ އެމަންޖެ ކައިރިއަށްގޮސް ބެންކޮކުގަތަ
  މިފަދަ ލަދުހަޔާތްކުޑަ މީހުން ތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ތިބެ މިގައުމު ހަލާކުކޮށްފި.
  ޔާﷲ މިފަދަ ލަދުހަޔާތް ކުޑަ މީހުންގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާށި އާމީން

 7. އިނަފް

  ލިބުނު ފައިސާގަނޑާ ހަވާލުވާންވެގެން މުލުވަގު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ހިގައްޖެ! މިހާރު 5 ވަގުންނަށް ލިބުނު ތަކެއްޗާ އެމީހުން ހަވާލުވެ ނިމުނީ!

 8. ސައިމަން

  ފިލީ ފިލީ ފިލީ ލާރިގަނޑު ބޭންކުކުރަނީ ފޮރުނީ ގިނަމީހުނައް ބަހާލައިގެން ހިފައިގެން އެދަނީ ހިފަހައްޓާ ފިލަނީ

 9. ޭއަސް

  ޝަރީފް ދިޔައީ ޗައިނާއަށް ގުލްފިޝާން ކާރިޔަށް

 10. އައިސް

  ހަޔާތް ކުޑަޔަސް ބޮޑުވަރު

 11. Anonymous

  ރަނގަޅަށްވިއްޔާ ދިޔައީ ވޯޓު އޮޅުވާލަންދިން ރިޝްވަތު ފައިސާތައް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެކައުންޓުތަކަށްލާ ޚަޒާނާކޮށް ރީތި ގައުމުތަކުން ލަގުޒަރީ އެޕާޓުތަކާއި ވިލާ ގެ ތަކެއްގަނެ ލަގުޒަރީ ހޮލިޑޭކުރަން، ބޮޑުމަސައްކަތަކާނުލާ ބަޔަކު އެކަލޭގެ ބޮލަށް ފައިސާތަކެއް އޮއްސާލި ވިއްޔާ. މިއަދު ބޭނުންގޮތަކަށް އުޅެވިދާނެ ވަގުތީ އުފަލުގައި.

 12. ދަވޭ

  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ގައުމު ތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ނަކީ އެއީ އެމެންގެ ގައުމު ތަކުގެ ކޯޓް ތަކެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް ނޭގޭނެއޭ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އެއީ ގޯސް ހުކުމެއް ކަން ވެސް އަދި ސައްހަ ހުކުމެއް ކަން ވެސް ބުނެދޭން ސަބަބަކީ އެއީ އެމެންގެ މޭންޑޭޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނޭ އެމެން ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އެއީ ގޯސް ހުކުމެއް ކަމަށް ބުނަން ޖެހޭނީ ދަ ހޭގް ގައި ހުންނަ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކޯޓުން އެފަދަ ހުކުމެއް ބާތިލް ކޮށްގެންނޭ..

  • މަމެން

   ތަމެންނަކަށް ނޭގޭނޭ. ތަމެން މަޑުން ތިބެބަލަ.

 13. ސާބަސް

  މުއާޒުމެން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އޯކޭ
  މި ވަގުތު މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ ދެއްކެނީ ވަކި ބައެއްގެ ވާހަކައޭ
  ނޫސްވެރިކަން ވެސް ހަމަހަމަ ކަމާއެކީ ކޮއްބަލަ

  • އަން

   ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ ހާލަތު އަދި ތިއައްވުރެ ވެސް ނުބައި. ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ އާއި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނޫސް ވެރިޔާގެ ހާލަތު އެއައްވުރެ އެތައް އެތައް ގުނައެއް ނުބައި. ސާބަސް ސާބަސް ލޮލައް މިރުސްއެޅިފަތަ ތިހިރީ

 14. އަންދާ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރަނީސް ގާޒީ އަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަން އެއީ އެންމެން ވެސް ދަންނަ ހަގީގަތަކީ އެކަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ނުކުރާ ކަން އޭނާ އަށް ވެސް ތެދު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެކަން އޭނާ އެގޮތަށް ކުރުމުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނެރުނު އަމުރެއް ގާޒީ ދޫކޮށްލަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރިއެވެ. ދެން އެކަން އެއީ ނުވާ ކަމަށް މަޖްލީހުން ހަދައިފިނަމަ އަންދާ ގާނޫނަށް މަޖްލީހުގެ 45 މެމްބަރުން މަގުކޮށީ ކަން އެއީ ކަށަވަރު ކަމެކޭ.

 15. ކަމަނަ

  މީ މިމީހުންގެ ފެންވަރު. ދެން މަސައަކަތުގައި ހުންނާނީ ވަކި ކޮންއިޚްލާސްތެރި ކަމެއް.ލަދުވެތިވަން

 16. ދޮންކޮ

  މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ބަހުރުވަ ހާދަ ހުތުރޭދޯ! ތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ތިބޭއިރު ތިކަހަލަ އެއްޗެހި ކިޔާނެ، ގޭގަ އޮތްނަމަ ތިކަހަލަ އެއްޗެއް ނުކިޔާނެ އެކަހަލަ ވާހަކަ ހަޖަމްކުރަން ދަސްކުރޭ. އަދި އެހެން ނޫނަސް މިސްރުގެ ދެއަގައެއް ހުންނަނީތަ؟ ކުރިން ރައީސް ޔާމިނުގެ ވަރުގެ މީހެއް ނެތް، އިންތިހާބުން ބަލިވާއިރަށް ރާގުބަދަލުވީ. މިހާރު ތިހެން އަގަފަޅާފެ އެއްޗެހި ކިޔާލެވިދާނެ އެކަމު އަދި ޖަވާބްދާރީވާންޖެހޭ ދުވަހެއް ކުރިމަތިވާނެ.

 17. ޞަލާޙް

  ރިޔާސީއިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ޕީޕީއެމް ޝައްކުކުރިހިސާބުންފެށިގެން ޝަރީފްގެ ވާހަކަތަކާ ޢަމަލާ އޭނަގެ ޓްވީޓްތަކުން ކަށަވަރުވެ ޔަޤީންވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާ ރައީސް ޔާމީންގެ ވޯޓުތަކެއް ގެއްލުވާލާފައިވާކަމެވެ. މިނިވަން މުވައްސަސާއެއްގެ ވެރިޔެއްގެ ބަހާ ޢަމަލު މިހުންނަނީ އެންމެ ގޮތްކުޑަ ނުބައިމީހުންގެ ވައްތަރަށެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ބައިޢަތުހިފުމުން މީހާގެ އަޚްލާޤަށްއަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

 18. ވާލުސޮރު

  ވަރަށް އަވަހަށް ސައިޒުވެދާނެ ކޯޓުގަ ތިޔަ ސަރީފް މީހަކު އަތުން ނަގާފާއޮތް 150000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު މައްސަލައެއް އެބަހިގާ ތީވަގެއް މައްސަލަ ފައިލު ކޮށްދައުވާ ކުރީމަ ޔާމިނު ކައިރީ ބުނެގެން މަޑުޖެއްސީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިޔާސީ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން އެކަން ކުރީ މިއަދު ފުއްޕާފަ ވާހަކަ ދެއްކޭ ލެވެލްގެ މީހެއް ނޫން ތީ މިހިރީ ޤަސިއްޔާތަށް
  1370 ސީވިސީ 2017
  2408 ސީވިސީ 2014
  1000 ސީވީސީ 2016
  101 ސީވީސީ 2017

 19. މަރީ

  ދަށު ދަރުޖައިގެ މީހުން ނަގާ ކައިރިކޮށް މަތީ މަޤާމުތަކަށްލި މީހުން ކަައިރީގައި ބުނޭ އެ ބަހުރުވަޔަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ބަހުރުވާ އެއް ކަމަށާއި އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރީމާ ލިބޭނީ ލަނޑުކަމަށް. މިރާއްޖޭގައި މަތީ ދަރަޖައެއް ދަށު ދަރަޖައެއް އޮވޭތަ.

 20. ނޯރާ

  ތިމަންޖެއަކާ ބައްދަލުކޮށްލާފަ ބުނެލާފަ ދިޔަނަމަދޯ. ނޫނީ ގެންގުޅޭ މަންޖެތައް މާގިނަވީމާ އެންމެންނަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ ދޯ.
  މީ މިރާއްޖޭގެ ތަންތަނުގެ އިސްވެރިންގެ ލަދުހަޔާތްގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނުހުންނަ ވަރު. މީނާ މިހާރުން މިހާރަށް މިމަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭނެ

 21. ސައްލު

  ކޮބާ މައްސަލަޔަކީ ސަރީފު ވީތަން ނޭގުނީމައެވާހަކަ ބުނެލާށޭ ސަރީފު އެބުނަނީ މަށައް ދެރައީ މިކަހަ ޓުއިޓް ކުރާ މީހުން ދެން ގޮވާނެ ތާދޯ ސަރީފޫފފފފފފފފފފ

 22. ޢހަންމާ

  ފުލުހުން މައްސަލަ ތަޙްޤީގު ކޮށްފާނެތީ މައްސަލަޔަށް ހުރަސް އަޅަން ވަގުތީ ގޮތުން އިންސާފަށް ފިލީ. ޢެއީ ހަގީގަތަކީ. ޗުއްޓި ނިމޭނެ ނޮވެމްބަރ 16 ގަ ދޯ. ތީ މިގައުމު ދުތް އެންމެ ބޮޑު ޚާއިނުން. ތާރީހް ދިރާސާކުރާ މީހުން ކަލޭގެނަން ލިޔާނެ. ކަލެޔަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ނުފިލޭނެ އިންސާފެއްވޭ. ޢެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަސް. ޙަނދާން ކުރާތި. އަހަރުން ދުވަހަކުވެސް މަޢާފެއް ނުކުރާނަން. ބަޔެއްގެ ހައްގެއް ނަގާލި މީހަކު ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެ އެންމެ މީހަކު ހިތް ހެޔޮނުކުރިޔަސް. މިދުނިޔޭގައި ފައިސާ މަތީގަ ނިދާލެވިދާނެ. މާދަމާ އެފައިސާއަކީ ކަލޭމެންނަށް ހުރި މުސީބާތަކަށް ވާނެ.

 23. Anonymous

  މިނިވަން މުވައްސަސާއެއްގެ ވެރިޔެއްގެ ބަހާ ޢަމަލު މިހުންނަނީ އެންމެ ގޮތްކުޑަ ނުބައިމީހުންގެ ވައްތަރަށެވެ.
  އެމްޑީޕީއަށް ބައިޢަތުހިފުމުން މީހާގެ އަޚްލާޤަށްއަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ﷲ ގެ އިޜާދަފުޅުން ފެންނާނެ ލަހެއް ނުވެ ތި ހުރިހާ ކަމެއް

 24. އަލީ

  ޝަރީފް ވަރެއް ހަމަ ނެތް. އިލެކްޝަންގަ ތިތިބީ ހަމަ ފަހުލަވާނުންތަކެއް. އެކަމު ދެރައީ ވަގުތު ނޫހައް ހަޖަމް ނުވާތީ އެހެންވެ ގިނައިން ޕޯސްޓްކޮށްދެނީވެސް ހަމައެކަނި ޔާމީނުއަށް ސަޕޯޓްވާ ކޮމެންޓްތައް. ވަގުތު ނޫހުގެ އަސްލު ސައިޒް ފެންނާނީ ފޭސްބޫކުން

 25. ރަންނަމާރި

  އަންނިވެސް ލަންކާގައި. ލާރިގަނޑު ބަނޑު އަޅާލަން

 26. ހާމިދު

  ކުރިން މަހީކުރީ ޕީޕީއެމް އޮފީސްދޮށުގައި އެލަވާ ހަޅޭއް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބަލާ އަޑުއަހާކަމައް، އެކަމް މިތާ ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލާލީމަ އެނގޭ އެ އެއްވެސް މީހަކު ނުބަލާ އަދި އަޑުވެސް ނާހާކަން

 27. މަންޖެ

  ފައިސާކޮޅާ ޙަވާލުވާން. ނަޝީދު ލަންކާއަށް އައިވާހަކަ އިވުނީމާ ނައްޓާލީ.

 28. ނީބުމަ

  ދުނިޔެ ހިނގަމުން ދާނީ މިގޮތަށް. މިއީފަހުޒަމާނައް އައިސްމިކަންކަންހިނގާނެގޮތް. ކޮންމެ ރަނގަޅު އަމަލު އެއީ ނުބައިއަމަލު ކޮންމެ ހަޑިހުތުރު ކަންކަން އެއީރީތިކަންކަން. ނަހަމަކޮންމެ ކަމަކީ އިންސާފް ، 100 އަހަރު ހެޔޮކޮށް ހިތިޔަސް އެނމެދުވަހަކުން ކޮށްދީފަހުރި ހުރިހާކަމެއްހަނދާންނެތި ޖެހިގެންއަންނަ ދުވަހު އެހުރިހާ ހެޔޮކަމެއް އެއީއަނިޔާ ކަމުގަ ހަދާ ބަދުބަސްބުނެ ހޯއްގޮވާނެ. ނުކިޔަވާ އެއްވެސް އިލްމެއްނެތް ހިލްމެއް ދީނެއް މިއްލަތެއް މަޒުހަބެއް ރައްބީއެއް ރަސޫލެއް ފަރުލެއް ސުންނަތެއް އުޑެއްބުޑެއް ނޭންގޭ ޖާހިލުން ތަންތނުގަ ބަސްބުނެގޮތްނިންމާ ވެރިންނައް ހަމަދެނެތިބެ އިސްކޮށް އެއީ މާމާތް މަތުވެރިބަޔަކުކަމުގާ ހިތާނެ. ޝަރީޔަތް ހިނގާނީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގަ.. ވަﷲޢަޢްލަމް

 29. ދިލް

  އަމައްޔާއި... މީނަމީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އޮ. ސުލޫކީ މިންގަނޑުން ކުފޫ ހަމަނުވާކަން މި ހާމަވީ....

 30. ާަަާްއަގޮޓި ސަރީފު

  މީ ހާދަ ލަދުހަޔަތް ކުޑަ މީހެކޭދޯ
  ލާރިގަޑާ ހަވާލުވާން ފަހަރަކު މީހަކު މިދަނީ
  މިމިސް މީހުން މީ މަރުވާނެ ބަައެއް ނޫން ބާ؟؟؟؟؟

 31. އަރަ

  އެހާ ވަރަށް އެބޭފުޅާއަށް ގޮވީމަ އެހެން ބުނެލުން އެއީ އެބޭފުޅާގެ ވެސް ހައްޤެއް. އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅާ ނުވެއްދަންނަން. އެކަމު އެބޭފުޅާ ނުފެނިގެން ކަމެއް ނޭންގެ، ވަރަށް ބާރަށް އެބޭފުޅާ އަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ގޮވާލައްވާ ވީޑިއޯ އެއް ދުށިން. އެފެނިފަ ހުރީމަ އިނގުނީ ޝަރީފް އަށް ލިބިލައްވާ ހައްޤެއްކަން މި ފަދަ ޓްވީޓް އެއް ކޮއްލުމަކީ

 32. ރޮޒެ

  ސަރީފޫ ކަލޭ މުއާޒު ކައިރިޔަކު ނޫނޭ ބުނަންވީކީ ކަލޭ އަންހެނުން ކައިރި ބުނިނަމަ ތިޔަށްވުރެ ރީތިވީހީ ކަލޭ ރިސްވަތު ބަލާ ދިޔައިރު ކަލޭއަށް އެގޭތަ ފަރާތެއް ވާކަން ހަދާން ކޮށްބަލަ މިނޫނަސް ދުވަހެއްވާކަން. ތިކަހަލަ މީހުން އުޅޭތީއޭ މިގައުމު ހަލާކު މިވަނީ

 33. ޗިއްލޫ

  ތިޔަޝަރީފް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ޕޮލިހަށް ގެންގޮސް ރަނގަޅު ތަހުގީގެއް ކުރަންއެބަޖެހޭ! ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ވަގަށް ކައްވާލި މީހަކު ތިޔަހެން ދޫކޮށްފަ ބަހައްޓަންނުވާނެ!

 34. ??

  ތިފެންނަނީ އަސްލު ސޫރަ

 35. މަ

  އީސީ ޝަރީފޫ އޭ ކިޔާ ގޮވީމާ ހުތުރު ކަމަކަށް ނުވި ބަޔަކަށް މިހެން ބުނުން ހުތުރުވީމަ ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ

 36. ާއޭއާރް

  ކުރިން ޝަރީފް ކޮންމެ ވައްތަރަކަށް ތެޅުނަސް ތި ހަޖަމުނުވާ ރައްޔިތުންގެ ލާރި ކެއި ބައިގަނޑށް ނުވި ދޯ ކަމަކަށް..ރިޝްވަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މި ހުރިހާ ދުވަހު އެކި މުއައްސަސާތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ލާރި ދީގެން ގެންގުޅުނީ ރާއީސް ޔާމީން ނޫންތޯ.....ދެންވެސް ހަޖަމުކޮށް ބަލަ........

 37. ގރހނޑނ

  އީސީ ޝަރީފް އޭ ކިޔައިގެން ފެލިބޭލި އިރަކު ނޭނގެ ދޯ އެއީ ބޮޑު މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއް ކަމެއް، ޝަރީފް މެން ޓްވީޓްއެއް ކޮށްލީމަ އެދަނީ ނޫސްތައް އިރައިރާގެން...

 38. ޛަލުރު

  ފެންވަރު އިބައެގެއެއްނުން

 39. ދޫނިބޭ

  ރައީސް ޔާމީނު ކޮންމެވާހަކައެއްދއްކިޔަސް ރަގަޅު، ޝަރީފު އެއްޗެއްބުނީމަގޯސް،،،،،،،،،

  ހެއްވާ ކަމެއްނުމީ!

 40. ޙަތުލަ

  ވަގުތު މިއީ ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރާން ދަންނަ ބައެއް ނޫން. މީހަކު ހަމަ ޓްވީޓެއް ކޮލާ އިރަށް އެއީ ފޭކް އެކައުންޓެއްތޯ ވެސް ބަލާނުލާތި. ސާބަހޭ ވަގުތު ނޫސް.

 41. ޙޭލާ

  މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވަރަށް ލަދު ޙަޔާތްކުޑަ ގޮތެއްފޮތެއް ނެތް މީހެއް. މީނާ ކުރިން އުޅުނު އޮފީސްތަކުގެ މީހުންކުރެން އަހާބަލަ އުޅެފަހުރި ވައްތަރު.

 42. ޢަލި

  މރ. ޑިނައި މީ ހަޔާތްވެސް ކުޑަ މީހެއްދޯ

 43. ޢަލި

  މީހަކު ބުނި ތި.ަރަފުށީ ގިނަ މީހުން ވަރަށް ހަޔާތް ކުޑަވާނެޔޯ

 44. ނުރަބޯ

  މިކަމުންވެސް އެނގިގެން ދަނީ މީނާ އިސްވެހުރެ ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއާއި މެދު މީނާ ކުޑކޮށްވެސް ޑަރު ހީނުވާ ކަމެވެ.

 45. ނާއި

  ޝަރީފް މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ވަރުގެ ބަހެއް ތީ.

 46. ދޯ

  އަންހެނުން ހިތި މީހެކޭ މީހުން ކިޔާ އަބަދުވެސް. އަތޮޅުވެރިކަމުގަ ހުރިއިރު އަތޮޅުގޭ ތެރޭން ކުދިން ނުކުންނަ ވާހަކަވެސް އަޑު އިވޭ. ދުލުގަ ހިފާ ދެމީމަ ބުނެވުނީ ސޮރީ. މަށަށް ވިއްޔަ މަންޒަރުތައް ފެނިފަ ހުރީ.

 47. ބޮޑު ދެލޯ

  ޝަރީފުގެ ރާގު ބަދަލުވެ ޕީ ޕީ އެމް އަށް މަލާމާތްކުރަންފެށިވާހަކަ ލިޔުނަސް ޓވ އާއި ރޭޑިއޯ އިން ބްރޯޑްކަސްޓް ކުރިޔަސް ދެރައެއްވެސް ނުވޭ، ލަދެއްވެސް ނުގަނޭ! އެއްފަހަރާ 5 މިލިަން ޑޮލަރު ލިބެއްޏާ، ﷲ ކިޔަންވާތަނައް ގޯޑް ކިޔަންވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަމު!! ދޮގެއްތޯ ޝަރީފޫ؟!!!! މިހާރު އިބޫ އަށާއި އަންނި އަށް ސަނާ ކިޔައި ސަލާމްކުރަން ރުކޫޢަށް ދާ ބައިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ޝަރީފަކަށް ދޫކުރާނެ ހަމަ އެއްމެ ޝަރީފެއްވެސް ނެތެވެ. ކުރިން ކޭވަރަށްވުރެ އެތައްގުނައެއް ގިނައިން ކާން ހ.ލަޓިފު މެނަށް މަގު ފަހިކުރަނީއެވެ. މިއީ ވަރަށް ވާހަކަ!!!!

 48. ނައިބުތުއްތު

  ސުބުހާނަﷲ މިއީ އަދުގެ ހާލަތު!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 49. ކަލޯ

  ފުރާޅުން ޓިނުނަގައިގެން ކޯޓުން ނެރުނީ ގާޒީންނެއްނޫންދޯ.

 50. ޝަރީފާ

  ތ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ހަޔާތެއް ނުހުންނާނެ. މުސްތޮފާ/ރިޔާޒް ރަޝީދު/ ތިމަރަފުށީ ޝަރީފު: ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިތާ ސަހަލު މީހަކު އެބަހުރިތަ... އަބަދުވެސް ވައިޖެހޭ ކޮޅަކަށް ސަނާކިޔާނީ

 51. Anonymous

  @ޝަރީފްރާގޮނޑި....

 52. ޭހަމީދު

  މަލުގެ ރާނީ ދޯ...ކެކެކެކެކެކެ

 53. އީސީ ޝަރީފް

  އަސްލުވެސް ހަަމަތެދެއް ޝަރީފާ ތިޔަބުނީ ހަމަ ވައިޖެހޭ ކޮޅަކަށް ގޮސްހުސްވެފަ އެބައިގަނޑު އެތިބީ.. އީސީ ޝަރީފް މަ އެބަހޯދަން ތީނަޔަށް?

 54. ރިޝްވަތު

  ހާދަ އަވަހަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ލާރީގަ އުދުހެން ފެށީމި.

 55. Anonymous

  ހަބިބަކި ތިިވަރަށް ނުބައި މީހެން ދެފުން ކެހެރިއެން

 56. މޮދީ

  ޖަރުމަނަށް ލާރިކޮޅު ނަގަން ދާ ދަތުރެއްކަމަށް ވަނީ!

 57. ޙޫދު

  މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ބަހުރުވަ ހަޑިވީމަ އެތަން ފެނިއްޖެ ދޯ. މިއީ އަހަރުމެނގެ ހާލަތު. މިއޮއް ހުރިހާދުވަހު މިނިވަން މުއައްސަސާގެ ވެރިޔެއްކަން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނު. ގޮވީ ހިތަށް އައިހާ އެއްޗެއް. ރައްޔިތުންނާ، ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގަ ހިތަށް އައިހާ ހަޑި ބަހަކުން ދޮގު ތުހުމަތުތައް އެޅުވީ. ދެން މިހާރު ބަހުރުވަ ހަޑިއޭ ނުބުނޭ. އިންސާނަކަށް ކެތްވާނީ ވަކިވަރަކަށް. ?

 58. ވިސްނޭ

  ސަރިއްޕެ ހައިރާން ވާ ވަރަށް ގޮވިއިރު، ރަނގަޅު ދޯ ހޯދަން

  އުޅޭ މީހެއް ކައިރީގަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ހުރިވާހަކަ ބުނެލަން.

  އެސޮރު އަނބި މީހަ ނުގޮވާ ވަރަށް ޕީޕީއެމް މީހުން ގޮވި.

 59. ވަގު ވޯޓް ސަރީފޫ

  ކިހާވަރެއްތަ ލިބުނީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ސަރީފޫ

 60. ސީނު

  ހަޔާތް...

 61. ޖަމީ

  ޝަރީފަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ދީގެން މުސްތަޤިއްލު މުވައްސަސާސާއެއްގައި ހުރިމީހެކެވެ.ޝަރީފް ބޭއިންސާފުން ކަންކުރީމާ ރައްޔިތުމީހާގެ ޝުޢޫރު ބަންޑުން ކޮށްލީއެވެ. ޝަރީފް ތިހާ ދަށުދަރަޖައަށް ވެއްޓިގަތީތީވެ ހިތާމަ ކުރަމެވެ.މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސަކަށް ހުރިބޭފުލާއަށް ކިތައް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތި ރައްޔިތުން ކިޔާލައެެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ތިފަދަ ހަޑި ހުތު ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ނުދައްކަވައެވެ.

 62. ާއަލީ

  ސާބަހޭ ސަރީފް

 63. ޢަލީ

  ތިފަދަ ޑީ ގްރޭޑް މީހަކުގެ ނަޒާހަތްތެރި ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ، ބޮޑެތި މަގާމު ތަަކާ ހަވާލުވާން އަދި މާކުޑަ، މީހަކު ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށާކަށް ނުޖެހޭ...