ފަވީލާގެ މަސައްކަތް ނިމުމަަކާއި ގާތް ވެފައި – ފޮޓޯ: ހައުސިން މިނިސްޓަރު
ފަވީލާގެ މަސައްކަތް ނިމުމަަކާއި ގާތް ވެފައި – ފޮޓޯ: ހައުސިން މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރުން މާލޭ ސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަށް ނިމެން ގާތްވެފައިވާއިރު، ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމް ކުރާ ޕެވިލިޔަން މީގެ ތެރެއިން ބިޔަ އެއްމަޝްރޫއުއެވެ.

މިއަންނަ މަހު މިތަން ހަދާ ނިންމާލެވޭނެކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރުމާއެކު، ޕެވިލިއަންގެ ވާހަކަވަނީ ވައިގައި ހިފާފައެވެ. މިއާއެކީ، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީއިން އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު އަދާކޮށް ރަސްފަންނުގައި މިހަދާ ޕެވިލިއަންއަށް ދިވެހި ނަމެއް ފާސްކޮށް އެނަންވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.

އެކެޑެމީއިން ޕެވިލިއަންއަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަމުގެ ގޮތުގައި ކަޑައަޅާފައިވަނީ "ފަވީލާ" އެވެ. ދުލަށް ފަސޭހަ މިނަން އެކަޑަމީންއިން ފަސްކޮށް އެކަޑަމީގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އާއްމުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު އެކެޑެމީއިން ވަނީ އިތުރު ތިން އާ ލަފުޒެއް، ވުނަ، ވުނަކުރުން، ވުނޭރު، އިއުލާންކޮށްފައެވެ.  "ވުނަ" އަކީ އިންވެންސްޓްމެންޓްގެ ދިވެހި ލަފްޒެވެ. "ވުނަކުރުން" އަކީ އިންވެސްޓް އެވެ. "ވުނޭރު" އަކީ އިންވެސްޓަރެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީއިން ދިވެހި ބަސް ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެކަޑަމީއިން އާއްމުކުރާ މިފަދަ ދުލަށް ފަސޭހަ ބަސްތަކަކީ ދިވެހިންނާ ރަޙްމަތްތެރި އަދި މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ބޭނުން ކުރާ ބަސްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

  1. ޢެކަޑަމީ އަށް ދިވެހިބަހެއް ހަދަން ނޭނގޭތަ؟ ފަވީލާ ގެ ބަދަލުގަ ފަވިލާ ކީނަމަ އަދި މާފަސޭޙަ ވީސް

  2. ބަލަ ފަޒީލާ އަހަރުންނާ ގުޅުވާފަ

  3. ބަސްބަހަކީ ހަދާއެއްޗެއްނޫން. އެއީ އޭގެޒާތުގަ އުފެދޭ އެއްޗެއް. - ދިވެހި ބަހުގެ ފެކުޓަރީ

  4. ފުރަތަމަ ތިޔަތަނުގެ ނަން ދިވެހި ކުރަންވީނު

  5. އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކިޔާނަމަކާ ވައްތަރީ.

  6. ޕެވެލިއަން މާލޯބި ނަމެއް.. ހަމަ އެއްޗަކަށް އެއްޗެ ހަދާ ބައެއް. މަ ކިޔާނީ ޕެވެލިޔަން

  7. ޢެކަޑަމީ އަށް ދިވެހި ނަމެއް ފާސް ކުރާނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟