މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޝިދާތާ ޝަރީފް – ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޝިދާތާ ޝަރީފް – ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ދޫކޮށްލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ނިންމެވުމުން އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްލަން ރައީސް ނިންމެވުމުން އެއްޗެއް ބުނެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅިގެން "މިހާރު" ނޫހުން ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

އެނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމެންޓެއް ކުރެއްވެން ނެތް ކަމަށާއި ރައީސްގެ ނިންމެވުމަކާ މެދު އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްލަން ނިންމެވުމުގެ ކުރިން ޝިދާތާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއާ ރައީސް މަޝްވަރާކުރެއްވިތޯ އެހުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާ ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއީ ރައީސް ނުވަތަ ރައީސް އޮފީހުން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ދޫކޮށްލަން ރައީސް އިބްރާމިހް މުހައްމަދު ޞާލިހް ނިންމެވި ނިންމެވުން ބަދަލުކޮށް އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށް ނުލުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއްގައި ވެސް ގެންދަނީ ސޮއި ކުރަމުންނެވެ.

ހޯރަ އިއްބެ އަށް އިއްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ތިން ދުވަހަށް ކުރު ކުރަން އިއްޔެ ރައީސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން މާދަމާ އޭނާ މިނިވަން ވާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

91 ކޮމެންޓް

 1. ސާބަސް ސިދާތާ ތިޔަހުރީ ގުއިނުފެންނަ ކާޅަަކަށް ގުއިފެނިފައި! ކަލެއަކީ ސުންޕާ ނުލަފާ މީހެއްކަން މީގެކުރިންވެސްވަނީ ފެނިފައި!

 2. "ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމެންޓެއް ކުރެއްވެން ނެތް ކަމަށާއި ރައީސްގެ ނިންމެވުމަކާ މެދު އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ." ރައީސް ކަމެއްކުރެއްވުމުން އެކަމަކީ ގޯސް ކަމެއް ވިޔަސް އެކަމަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭ ވަރުގެ ވަޒީރުން މިތެބެނީ ތަންތަނަށްލާފަ! ހަބޭސް.. މަޤާމް ގެއްލިދާނެތީ...

 3. އެއީ ސިޔާސީ ކުއްވެރި އެއްކަމަށް ބައްލަވާ ނިންމާފައިވަކަމެއް

 4. ޙަރާމްކޯރު! ބަލަގަ ތިޔައީ ޖެންޑަމިނިސްޓަރެއްނޫންތަ؟ ޅަކުއްޖަކު ފަޅައިގެން ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފަހުރި ގޮލައެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ ދޫކޮށްލީ! މިނިސްތަރުކަން ގެއްލިދާނޭތީތަ އެއްޗެކޭ ނުބުނެވެނީ ؟

 5. މިވަރުގެ މިނިސްޓަރެއްދޯ ޖެންޑާމިނިސްޓަރ މިއީ މީނައަށް ބަހެއްނުބުނެވެންޏާ އިސްތިއުފާ ދޭންވީންނުދެން

 6. އެހެންވިއްޔާ ގާނޫންއަސާސީ އުވާލާ. ގަވާއިދުތައްވެސް އުވާލާ.

 7. ކޮބާ މަޖިލިހުން ރުހުންދިން ރައްޔިތުންގެ މެނަބަރުން! ރައްޔިތުންނަށް ހެއުގޮތަތައް ހޯދައިދޭން ލޮލަށް ނިދިނައިސްގެން ތެޅެބައިލާ މަޖިލިހުގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުތަކުން މިސާލު ޖައްސަވާ އޭދަފުށީ ސަލީމު ކަންބޮޑުނުވޭ މަޖިހަކު ނުތިބޭނެ ސަހަލު އެކަތިވެސް ބަލަ ރައީސް އިބޫ ބުނީމައި ހުރިހާކަމެއް ހުއްދަވީތަ

 8. ކުޑަދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ގާނޫނީ ހަމަ ހަމަ ކަން ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެން ދެންޖަލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ވެސް ލުއި ދެއްވާ ނޫން ނަމަ ބެލެވޭނީ ރައްޔަތުން ދިންވޯޓް ބޮލާލާ ޖެހުން ކަމުގާއި

 9. ފަށްޅިއަޅަން ރައީސްނިންމެވީމަވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެވޭނެ ސިދާތާމެންނަކަށް. ޢެކަމު ސިދާތާ ހައްޔަރުކޮށްފިއްޔާ ބުނެވޭނެ. ދޫބަންދުކޮށްފަ

 10. ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުެއް ނެތީނުން. ރޭޕު ހުއްދަ ކޮއްލާ. މިގައުމުގަ އަމއެއް ބަފައެއް އެއްބަޑައް ކުޑަކުއްޖެއް މިސަރުކާރުގަ ނެއްކަން މިކަހަލަ ޖަރީމާހިންގަން ނެއްކަން މިމީހުން މިސާބިތުކޮއްދެނީ. އިޔާޒޫ މިދަނީ ރަގަޅަށްތަ. ޒައިދޫ ކޮބާ ކިހިނެއް.

 11. މިކަމުން މި ދައްކައިދެނީ ޤާނޫނުގެ ބާރުގެ ނިކަމެތިކަން. އެހެނީ ކަންކަން ނިންމަން ޤާނޫނީ އިޖުރާޢަތުތަކެއް އޮވެ އޭގެ ތެރެއިން މިފަދަ ކަންކަން ހިފެހެއްޓިގެން ނުދާކަން. މިފަދަ ކަންކަމުގެ ނަޖީޖާއަކީ މުސްތަޤްބަލު ކަޅުވެގެންދިއުން.

 12. ދެން އެހެންވިއްޔާ ތީ ދިދަޖެހި ކާރުގަ ދުވާލު ދެދަޅަޔަށް ތިތަނަށް ކޮފީ ބޯން ވައްދާފައިން މީހެއްތަ؟

 13. އެއްޗެކޭ ބުނިއްޔާ މިނިސްޓަރުކަން އަތުލާނެ! ދީނޭ ދީނޭ ގޮވައިގެން ތަންމިނަށް އަނގަފުޅާކުރީ ދުނިޔަވީ އިއްޒަތާއި ލައްޒަތަށްތަކައިވިއްޔާ!

 14. އެއްޗެކޭ ބުނެފިއްޔާ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެ ވިއްޔާ، އިސްތިއުފާ ދޭން ގޮވާލަން މަޤާމުގެ މައްސޫލިއްޔަތު ނޫފުލެންޏާ އަހަރުމެންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަ ނަގައިގެން އަހަރެމެންގެ ދަރިންގެ ހައްޤަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެންޏާ، ދަތްރޮނޑު

 15. މަޤާމު ގެއްލިދާނެތީ ބިރުން އެއްޗެއް ބުނެވެންނެތީ، އަސްލު އެކަމަކީ ކޮއްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކަލޭވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ،

 16. ރައީސް ކީއްވެގެންތޯ ހޯރައިއްބެ ދޫކޮއްލި އިރު އެގާނޫނުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އެހެން މީހުން ދޫނުކުރަނީ ކީއްވެބާ މިހާރު ދެން ކުޑަކުދިން ނާއި ބެހުންވެސް ހުއްދަވީތާ

 17. ސާބަހޭ ސަރުކާރޫ...
  އެމްޑީޕީގެ އެންމެން މިނިވަން ކުރަންވާނެ....
  ހައުދަހާ އިންސާފުވެރިއޭ....

 18. ކިހާރަނގަޅު ޝިދާތާ އެހިއްވަރު ދެނީ ކުޑަކުދިންނާއި ބެހެން މަގާމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގަ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޯކޭވާނެ މިހާރު މިއަދު ތިޔަހެން އުޅެވިދާނެ މިނުން ދުވަހެއް އަދި އެބައޮތްކަން ހަނދާން ކުރޭ

 19. ސިދާތާއަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންކުރަން ނުކެރޭ ރައިސް ވިދާޅުވާހާ ގޮތަކަށް ކަންކުރަން ބޭނުންވާ ފިޑިއެއް ކަން މިފެނުނީ ތިއީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށްވެސް ލިބުނު ހުތުރެއް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ނުކެރޭ އަދި ހައްގުގެ މަގުގައި ބަސް ބުނަން ނުކެރޭނަމަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން

 20. މިއަށްކިޔަނީ ހެޔޮވެރިކަން. ކޮންމެ ފަދަ ކުށެއްކޮށްފައި ހުއްޓަސްހެޔޮ ޢާއިލާ މީހުންނާ ތިމާގެމީހުންނާ ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިން ޢުމުރަށޤ ޖަލަށްލާފަ އޮތަސް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަނީ. ކިހާ ހެޔޮ. ކިހާ ރަނގަޅު. ނިކަމެތިންނަކަށް އެފަދަ ޙުކުމެއް ނުހިނގާނެ. މިއޮތީވާ އިންސާފު ޤާއިމުވެފަ.

 21. ކަމަނާޔާ ތިޔަސުވާލު ކުރެއްވި މިހާ މޮޔައީ އަހަރެމެންނަމަ މިސަރުކާރުން ކުރާ އެއްވެސްކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަނާޔާ ސުވާލެއް ނުުރާނަން ސަބަބަކީ ކަމަނާ ތިޔައީ މަގާމެއްލިބުމުން މަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އިސްލާމްދީނުގެ ހުކުމްތައް ހަނދާންނައްތާލާހުންނެވި ކަނބަލެއް އެހެންކަމުން މިސަރުކާރުންކުރާކަމަކައް ކަމަނާއަކައް ދެއްވޭނެ ކޮމެންޓެއް ނޮއޮންނާނެ

 22. ކަމަނާޔާ ތިޔަސުވާލު ކުރެއްވި މިހާ މޮޔައީ އަހަރެމެންނަމަ މިސަރުކާރުން ކުރާ އެއްވެސްކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަނާޔާ ސުވާލެއް ނުުރާނަން ސަބަބަކީ ކަމަނާ ތިޔައީ މަގާމެއްލިބުމުން މަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އިސްލާމްދީނުގެ ހުކުމްތައް ހަނދާންނައްތާލާހުންނެވި ކަނބަލެއް އެހެންކަމުން މިސަރުކާރުންކުރާކަމަކައް ކަމަނާއަކައް ދެއްވޭނެ ކޮމެންޓެއް ނޮއޮންނާނެ

 23. ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅު ބަދަލުކުރެވޭ ކަލޭމެންނަށް އެކަމަކު އެކަމަު ރައީސްގެ ނިންމުން ބަދަލެއްނުކުރެވޭ އެކަމާ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޯވޭ

 24. ވަޒީފާ ގެއްލި ދާނީ ބިރުން. ކޮބާ މިހުރިހާ ދުވަހު ތެޅި އަނގަ. ކޮބާ ޝޭޚުން.

 25. ޢެހެންވިއްޔާ ރައީސް ރާބޯށޭ ބުންޏަސް ބޯނެތާދޯ.

 26. މަޤާމް ގެއްލިދާނެ. އެއްޗެކޭ ނުބުނާތި! ދީން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލިޔަސް އެއްޗެކޭ ނުބުނާތި! މަގޭ މިނިސްޓަރ ކަން.

 27. ބުނާކަށް ނުވާނެ ނަޝީދަކީ މި ޤައުމަށް އެއްމެ ގެއްލުންދޭ މީހާ އެއަރޕޯރޓް ނުއަގުގަ ޖީއެމް އާރ އަށް ދިން މީހާ އޭނަގެ ރައްޓެހިން އޭނަދޫކޮލި ގޮތަށް ދޫކޮށްލަން ވާނެ.

 28. ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭނގޭ ނަމަ އަނގަ ނުތަޅާށެވެ
  މި ގައުމުގަ ބާވަރު ވިއްކާ އަންހެން ކުދިން އެބަ އުޅެ އެވެ ގަދަކަމުން ބެހޭކައް ނުޖެހެ ްް އެވެ އަދި މީގެ އިތުރުން އެއީ އިއްބެ ގެ ލޯބި ވެރިޔާ މިހާރުގެ އަނބި މީހާ އެވެ

 29. ސިދާތާގެ ތުބަށް ގޮބޮޅި ޖެހިފާ. ދެން މަޑުމަޑުން ހުރެ. އަޑެއް ލައްވާލިއަސް. ގެއަށް.

 30. މީ އެ ބުނާ ކުޑަ ކެކުރި އާއި ބޮޑު ކެކުރި. ފެނޭތަ. ކިހާ އިންސާފްވެރި.

 31. ހަމަ ޝިދަތާ ދޯ ނުބަޔަކީ ! ބަލަގަ ރައީސް ނިންމި ނިންމުނެކޭ އެއީ ... ކީއްވެތަ އެކަކުވެސް ރައީސް އަށް ހަޅޭ ނުލަވަނީ ... ރައީސް އަށަް ލިބޭ ހާއްސަ ބާރުގެ ދަށުން ދޯ އޭނަ އެ މިނިވަން ކުރީ ... ސާބަސް އިނގޭ ކަލޯ މެންނަށް

 32. ސިދާތާ އެވެ. ރައީސް މީ މަތިން ފައިބާވަޑައިގެންނެވި މީހެއްތަ؟ ރައީސް ހޮޔޮތަ ކޮންމެފަދަ ކަމެއްކުރެއްވިޔަސް ހަމަ އަނގަ ލައްޕައިގެން އިންނަންވީތަ. ތީ ފުކެއް ބޮޑުވަރު

 33. ސިދާތާއަކީ ބަސް ނުވިކޭ މިނިސްޓަރެއް ދޯ. ތިވަރުގެ މީހުން ތި އުޅެނީ. މަގާމް ގެއްލިދާނެތީ ބިރުން

 34. ޞޯލިޙުވެސް މިވީހަމަ ވަރުގަދަ ޑިކްޓޭޓަރަކަށްތާ ނަމުން ޞޯލިޙު ކަމުން ފިރުޢައުނު.

 35. ކޮބާތޯ ހޯމްމިނިސްޓަރ މަގާމް ލިބުނީމަ އަގަބަންދުވެފަ، ތީ ދޯ ތިބުނަާ އިންސާފުވެރިކަމަކީ

 36. ބަލަ އެއްޗެއް ނުބުނެވެން އިބޫ ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަހީބަސްފުޅެއްތަ؟

 37. ބަލަ ކަމަނާފާނު. ރަގަޅަށް ދަށުވީތޯ. ރައީސް ސޯލިހު ކުރައްވަން އެޅުއްވަނީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް ތިކަމަނާއަށް ނުބުނެވޭހާ ދަށުދަރަޖައަށް ވެއްޓުނީތޯ. އަޅުގަނޑަށް އެގިފައިވާގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބެހިގެން ހުކުމް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ރައީސްއަށްވެސް ކުއްވެރިޔާއަށް މާފު ނުދެވޭކަމަށް ގާނޫނުގައި އޮންނަނީ. މީތެދެއްތޯ ސާފުކޮށްދެއްވާ. ބިރުފުޅު ގަންނަނީތޯ

 38. ސާބަހޭ ޝިދާތާ

 39. މޯދީމެންގެ ގައުމާ އެއްގޮތް، ރޭޕް ހުއްދަވީތަ؟ ސިދާތާޔަށް ވ.ސަލާން...

 40. ތިހެންވެއްޖެއްޔާ ތިކަމަނާ ތިގޮނޑިއަށް ކުފޫ ހަމައެއްނުވޭ! ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ހަދާފައޮންނައިރު ކީއްވެ އެއްޗެއް ނުބުނެވޭނީ

 41. ރައީސް ގޯހުން ކަމެއް ކުރަން ބުނެފިއްޔާ ނުވަތަ ކޮއްފިއްޔާ އެކަމަށް އެއްޗެއް ނުބުނެވޭ ކަމަށްވިއްޔާ މިގެނައި ބަދަލުގެ ބޭނުމެއްނެއި އޭރުން ޔާމީންވެސަ ހަމައޯކޭވާނެ.

 42. ކުރިން ރައީސް ޔާމީން ކަމެއްކުރަން ނިންމީމާ ކީއްވެތޯ އެއްޗެކޭ ބުނެވެނީ

 43. ދެން ނޫސްވެރިޔަކު އެއްޗެއް އަހާލިޔަސް ސިދާތާ ތިޔަ ގޮނޑީގައި ބަހެއް ނުބުނެ އިންނާނީ! ތަލީގެ ރަންގަޑެއް ނުވެއްޓޭނެ! ބަހެއް ބުނޔަކަސް މިސްމިސް ! ކަމެއް ލިބުނީމަ އުޅޭވައްތަރު

 44. ތިޔަކަހަލަ ވަޒީރަކަށް ރުހުންދިނީތީވެސް ކުއްވެރިކުރަން

 45. ސިދާތާ މަބުނާނެ ވާހަކައެއްނެތް ތިޔަ ދުލުގެ ވިންދު ކެނޑިދާނެ! އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނެ އިނދޭ! އޭރުން މީހކަށްވާނީ

 46. މާމިގިލީ މީހާ

  ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެންވީއެއް ނޮއް.. ބަސް ބުނާންޖެހޭ ވަގުތު ހަނުގަ ތިޔަހުންނަނީ.. ސޯލިހުގެ އަޅެއް ހެންހީވަނީ... އިސްތިއުފާ ދީ މިނިސްޓަރު ކަން ނުކުރެވެއްޏާ..... މުޅި ގައުމު ހަލާކޭ މި ވަނީ.. މިކަހަލަ މަންމަނުންނައް މިނިސްޓަރު ކަން ދީގެން... މިސަބަބާ ހުރެ ރައީސް ޔާމީނު ހޮވާންޖެހެނީ.. ސޯލިހެކަށް ނޭގެ ވެރިކަން ކުރާކަށް...

 47. ސިދާތާޢަކީ ކުޑަކުޑަޖެންޑަރެއް

 48. އާ އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ މިނިސްޓަރކަން ނަގާނެދޯ ކަމަނާ

 49. ސިދާތާއަށް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެނުބުނެ ވެނީ ސިދާތާއަކީ އޭގެ މީހަކަށް ވާތީދޯ

 50. 17 އަހަރުގެ އެއީ ކުަޑަކުދިންތަ. މިގައުމުގަ މިހާރު ހުރިހާ ގޭންގުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި ޑްރަގުވިއްކަނީ ވެސް ތިޔަބުނާ ކުޑަކުދިން. ކުރެވިފަ އޮތްހުކުމަކީ ސިޔާސީ ހުކުމަކަށްވެސް ވެދާނެ.

 51. ނަޖިހުން ނަޖިސް ތާހިރު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ؟ އަޅުގަޑު ހީކުރީ އަނގަފުޅާކޮށްގެން އަނިޔާވެރި ކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެ ކުއްލި އަކަށް ތިވަނީ ކިހިނެެއްތޯ ؟

 52. ޖަރީމާ ރާއްޖެ

  ކަނބުލޯ .... ކަނބުލޮ ހަމަ ބަރާބަރު. ކޮމެންޓުކުރާ މަދު ބަޔަކު ފިޔަވައި ޤައުމު އެދި ގޮވަނީ ކަމާނާމެން ތިކުރައްވާ ހުޅަނގުގެ ތަރައްޤީއަށް....

 53. ކޮބާތަ ކުރިންދެމި ފަތިވަރު. ރ.ޔާމިން ކަންކަންނިންމީ އަމިއްލަމީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންތަ. އިސްތުއުފާ އަވަސްކުރޭ، ނޫނީ މިދިޔަފަހަރު ކަލޭމެން މަޖަލިސްތެރޭ ކުޅުންކުޅިޔައް ވުރެ އަހަރުމެން މާހުތުރުވެފަ މާގޮތް ބޮޑުވާނެ. ތި ގޮންޑިގާ މާގިނަދުވަހު ދެން ނުބައިންދާނަން.

 54. ރައީސަކަށްވެސް ގާނޫނުގެ ބޭނުން ނުބައިމަގުން ހިފުމަކަށް ފުރުސަތެއްނޯންނާނެ.

 55. އިބްތިހާލުގެ މަރުގެ އެއް ބައިވެރިޔާ ކިހިނެއް އެއްޗެއް ބުނާނީ؟ ހަގީގަތުގަވެސް ނުބުނެވޭނެ. ދަތްޕިލާ ރޮނޑަށް ދީގެން މަގާމުގަ ބައްދައިގަނެގެން އޮވޭ.

 56. މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ އަނިޔާ ލިބުނީ ހަމަ އަންހެނަކަށް

 57. ޝިދާތާމެން ބުނާ ގޮތުން ވިއްޔާ ރައީސް މީހާ ރާ ބޯން ވިދާޅުވިއަސް ކޮމެންޓް ނުކުރެ ވޭނެ..

 58. ތިހެން ފެލިފެލި ތިބެން ޖެހޭނީ ބޭނުން މީހަކު ދޫކުރާނީ
  ޢެއީ ކުޑަކުއްޖެއް ތިބޭފުޅާގަބޫލު ކުރަމުތޯ

 59. ސިދާތާ އެއީ ފައްކާ ގޯލްޑު ޑިގާއެއް

 60. މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި އިރު ވިދާޅުވި އެއްޗެ ހަދާނނެތީ ތޯ؟

 61. ފައްކާ ޕަޕެޓެއްދޯ.....!!!

 62. ޙޯރަ އިއްބެ ބެހުނު ކުއްޖާއޭ ތިކިޔާ ކުއްޖާއަކީ މިހާރު ހޯރައިއްބެގެ އަންހެނުން، ހުކުމް އިއްވީ އިދެގެން އުޅެނިކޮން

 63. އެމްޑީޕީއަކީ، ކުށުގެ މާޒީއެއް އޮންނަ ޕާޓީއެއް، އެއީ ކުށްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ގެންގުޅޭބައެއް، އެކަމާކަންބޮޑުވާންޖެހޭ،

 64. ސިދާތާ އެފަދަ ޖަވާބެއް ދިނީ ޖެއްސުމަކަށްކަމެއް، ރުޅިއައިސްގެންކަމެއް މަށަކަށް ނޭނގެ. ސިދާތާއަށް ވުރެ މަގޭ ގަމާރުކަން މާބޮޑެއްނު.

 65. ކޮބަތަ ސުޕްރިންގކޯޓް، ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ ތަން؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟\
  މިސަރުކާރުން ކުރާކޮންމެކަމެއް އޯކޭދޯ،

 66. ޜައީސްގެ އެއްވެސް އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ޝިދާތާ ދެކޮޅުނަހަދާނެކަމަށް މާކުރިންވެސް އެނގޭ. އެއީ ޝިދާތާއަކީ އެކަހަލަ މީހެއްކަން ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ދަންނާނެ.

 67. ހިތާމައަކީ މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލުމަށް ހުދު ހޯރަ އިބްރާގެ އަންހެނުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާކަން. އިއްބެ ފްރޭމް ކޮށްފަވަނީ އަންހެން ކުއްޖާ ރާވައިގެން ލާރީގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ސޯޓް މަހުޖަނަކު އަތުން ލާރި ނަގާގެން. ހައްޔަރުކުރި ދުވަހުވެސް އެމްޑީޕީގެ އިއްބެގެ ރައްޓެހިން މިވާހަކަތައް ގޮވާ ނަގަމުންދިޔަ. އަދި އިއްބެއެއް ހުކުމް އަންނާނެކަން ޔަގީންވި ހިސާބުން މުޅި އެތި ލޯޔަރާއި ގުޅިގެން ބަދަލުކޮށްލާ އަންހެން ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ބޮލަށް ޗިޕު ޖަހާ ލާރިއަޅާ އަންހެން ކުއްޖާއާ ކައިވެނި ކުރަން ސެޓްކޮށް ކާވެނިކޮށް ހުކުމުގެ ކުރިއަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ހޯދާގެން އަންހެން ކުއްޖާ ގެންގޮސް މާބަނޑު ކުރުވީ ރޭވުމުގެ ތެރެއިން ލޯޔަރުގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު އަންނަން އޮތް ބޮޑު ހުކުމުން ރެކިގަތުމަށް ހީލަތްތެރި ކަމާއި އެކު ކަން އެގިފަވޭ

 68. އަލިބިޔާއްކަލޯ

  އިސްލާމް ދީންހިމާޔައްކުރާ ޕާޓީގެ ވަޒީރެއްތީ

  އެމީހުންނަކަތް ދީނީކަމެއްގަ އިބޫގެ ހުކުމަކާމެދު ބަހުސެއްނުކުރެވޭނެ

  މަގުމަތީގަ ފެންބޮޑުވުން މަގުތަކަށް ކުނިއެޅުން ޓެކުސީ ތަކުގެ ކުލި ކުޑަނުކުރުންކަހަލަ ކަންކަމުގަ ވަރަށްބާރަތް ވަކާލާތު ކުރާނެ ކުރެވޭނެ. ޟުކުރިއްޔާ
  އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް

 69. ސިދާތާ ފެއިލް ވެއްޖެ މިހާރުންމިހާރައް އިސްތިއުފާދީ!!!

 70. ޙެއްވާ ދެއްތޯ؟ ރައީސް ރާބޯން ބުނެފިނަމަވެސް ނޫނެކޭ ބުނަން ނުކެރިގެން ބޯލާނީ ދެއްތޯ؟ ކަމަނާއަކީ ޓެސްޓުކުރެވި ފެއިލްވއފަހުރި ކަބަލެއް.ހައިރަންވާކަށް ނުޖެހޭ........ގޮޑިސަލާމތްވޭތޯ ބައްލަވާތި......

 71. ޖޯކެއްތަ ، ޖަލުގައި ތިބިއެންމެން ދޫކޮއްލަން ގޮވާލަން

 72. ނުކެރޭނެ އެއްޗެއް ބުނާކަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށްވެސް ބޮޑު ކަމަކަށްވީ ހޯރަ އިއްބެގެ އިއްޒަތުއް ނަފްސު ކަތިލީމަ އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ދައުވާއެއް ނުކުރިޔަސް ކުށެއް ސާބިތު ނުވިޔަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން އޯކޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް މީހުންގެ އަބުރުކަތިލިޔަސް އަދި ފިތުނަ އުފެއްދިޔަސް މޑޕ އާއި ކުޑަކުދިން ގަޔަށް ބޮލަށް އަރާ ބެފުޅުންގެ އެކަނި އިއްޒަތުއް ނަފްސެއް އޮންނަން ޖެހެނީ މީދެން ވ ކާޓޫނު ކަމެއް

 73. ތިމަންނައަށް މަޤާމު ލިބުނީމަ ރޭޕް އޯކޭ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުތަކާ އެއްޖިންސުގެ ގުޅުން އޮކޭ އިންޑިއާއިން ޑޮލަރު ދޭން ބުންޏެއްނު ދޯ ސިއްތިދާތާ.

 74. ޜައީސް ނިންމީމަ ދެފިރިން ވެސް ހުއްދަ ވާނެ ތާ އެއްޗެއް ނުބުނާތި . ޅަދުކޮބާތަ ސިދާތާ؟ ޜައީސް ރައްބުތަ؟ ޢޭނަ ކަމެއް ގޯސް ކޮއް ކުރަންޔާ އެކަން ރަގަނޅުކުރަން ތިބި މީހުން ތީ . ޟިހާރު ތިބުނީ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެތީ ބިރުގަންނަ ވާހަކަދޯ ... އަދިވެސް މަގުތަކައް ނުކުމެ ހަޅޭލައްވާތި ދީނޭ މިނިވަން ކަމޭ ކިޔާފަ..... ތީތި ކަޑއެ ސިދާ..އިސްތިއުފާ ދީ އަވަހައް..

 75. ތިހެން ވީމަ، ސިދާތާގެ އާއިލާ ނޫނީ ދަރިއެއްގެ ގަޔަށް ހޯރަ އިއްބެ ނޫނީ އެންމީހެއްވެސް އެރީއޯ، ދެން އެއެރި މިހަކު ރައީސް ދޫކޮއްލީމަ، ސިދާތާ އައް ތިހެން ބުނަން ކެރޭނެ ތަ؟؟؟

 76. ޭމުދައްރިސެއް

  ޝިދާާތާއަކީ ކޮންކަހަލަ އަންހެނެއްކަން އެންމެނަށް އެނގޭ!އެއީ ޖެންޑާގެ ހަލާކު!އެދާތަ އެތަނުން ބޭރު ކުރޭ! ޥާރަށް ހެއްވާ!

 77. ށާބަސް ސިދާތާ...
  މިރައީސްގެ ނިންމެވުމަކީ އިލާހީ ނިންމެވުމަކީތަ.... ތިމަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު އެކަމާ އެއްޗެކޭ ބުނަންޖެހޭ.....

 78. އާނއެކޭ، އަައެކޭ! އިބްތިހާލް މަރާލި މަންމަޔަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުކަން ދޭން ރައީސް ނިންމެވިޔަސް އެކަމާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަކަށް އެއްޗެކޭ ނުކިޔޭނެ!!!! ލަދުކޮބާ އެކްސަލަންސީ މިނިސްޓަރ ސިދާތާ!

 79. ހޯރަ އިއްބެއާ ސިދާތާއާ އޮތް ސިއްރުގުޅުން މި ފަޅާއަރަނީބާ

 80. ބަލަ މީނައަށް އޯކޭ ނުވެ ވައްނާނީ ކޮންތާކަން ޢަބުދުﷲ ޝާހިދު ކޯފާވެދާނެތީވެސް ނުކުރޭނެ އްެއްޗެއް ބުނާކަން

 81. މާދަން ރައީސް ބުނީމަ ބުދައްވެސް އަޅުކަން ކުރާނަންތޯ؟

 82. ކޮބާމިއޮންހާ ދުވަހުދެކެއްވި ވާހަކަ އުއްފަހަރުން ޕަޓަސް......

 83. ކޮންމެ ކަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދިއަޔަސް އޮންނާނީ ސަނާކިއުންތާ! ވަރަށް ސަޅި

 84. ސިދާތާގެ ދަރިއެއް ފަޅާފަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުއްވެރިޔާ މިނިވަން ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ބުނާނީ އެހެންތަ؟

 85. އަދާލަތު އޮފީސް

  ވަރަށްމަޖާ ވާހަކައެއް ތިޔަވިދާޅުވީ. ރައީސް ޔާމީނުވެސް ވެރިކަންކުރެއްވީ ރައްޔިތުން ދެއްވި މެންޑޭޓެއްގެ ދަށުން. ނަމަވެސް މެޑަމް ފާތުންނާއެކު އެއްދާންކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކަވެސް ކަމަނާ ދިޔައީ ދައްކަމުން. އެއްޗެކޭ ނުބުނެވެނީކީ އެއްނޫން. މަގާމާ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އަނގަ އައްޕަނައަކަށްވީ. އައްޕަނަވެސް ކިތައްމެވަރަކަށް ތެޅިއަސް ނުބުނާނެ އެއްޗެއް ދެންހުރެފަ ލާނީ ހޮޑު

 86. ސާބަސް ތިޔަހެން މިނިސްޓަރުން ތިބެންވާނީ

 87. މިހާރު އަހަރުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އިބްތިގާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މިކަމަނާ އިހްމާލުވެފައިވާކަން.

 88. ގާނޫނު ގެ މާނަ އޮޅުވާލައިގެން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާ އެއް ހޯރަ އިއްބެ ދޫކުރުން އެއީ. ގާނޫނު ބުނާގޮތުން މައާފް ނުކުރެވޭ ކުށަކަށް އެއްދުވަސްވެސް ކަނޑައެއްނުލެވޭނެ. އެންމެ ދުވަހެއްވެސް މައާފެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ މިފަދަ ހުކުމަކަށް ބަދަލުގެނޭނީ ކޯޓުން.

 89. ސިދާތާ ހޯރަ އިއްބޭ ޖަޅުން ނެރެންވީއިރު ގާނޫނެއް ނެއި ތިބޭފުޅުން ތިމަގާމަށް ގެންނަން މޭޑޭ ގައި މަގުމައްޗައް ނުކުމެ ޖާނުން ގުރުބާންވި ކުއްޖާ އަދިވެސް އޮތީޖަޅުގައި ނިކަމެތިވީމަ ދެއްތޯ މިގައުމުގެ މިވަރުގެ ކުއްވެރިޔެއް ނެއި ކިހާދެރަ މީތޯއިންސާފަކީ